HOTĂRÂRE nr. 608 din 23 iunie 2010pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum şi pentru modificarea pct. 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 28 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 3.1 va avea următorul cuprins:"3.1. Ministerul Finanţelor Publice este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale, directă şi garantată, în lei şi în valută, şi are, pentru îndeplinirea acestui scop, autoritatea de a întreprinde următoarele: a) estimează şi asigură necesarul de lichiditate şi disponibilităţi băneşti pentru realizarea la timp şi în condiţii de siguranţă a cheltuielilor bugetare; b) administrează datoria publică guvernamentală, inclusiv costurile şi riscurile asociate, asigurând acoperirea necesităţilor de finanţare, la cel mai bun cost care poate fi obţinut în condiţiile existente în momentul respectiv pe pieţele financiare interne şi externe, astfel încât, pe termen lung, să se minimizeze costurile aferente, prin acceptarea unor riscuri limitate; c) stabileşte, ţinând cont de contextul şi de perspectivele macroeconomice, precum şi de condiţiile şi perspectivele pieţelor financiare, strategia, instrumentele şi caracteristicile datoriei publice guvernamentale; d) în procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, menţine în permanenţă relaţii cu instituţii financiare interne şi externe, cu mediile investiţionale şi cu agenţiile internaţionale de rating şi monitorizează factorii care pot influenţa condiţiile derulării eficiente şi în siguranţă a operaţiunilor specifice. În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să încheie şi/sau să reînnoiască cu agenţiile specializate de rating contracte sau acorduri-cadru pentru prestarea serviciilor de evaluare a riscului de ţară; e) elaborează anual Contul general al datoriei publice, ca anexă la Contul general anual de execuţie a bugetului de stat."2. La punctul 4.1.a),b)1, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Decontarea emisiunilor de titluri de stat se evidenţiază astfel:- valoarea nominală, în finanţarea/refinanţarea datoriei publice guvernamentale;- prima, exprimată ca diferenţă între valoarea nominală a titlului de stat de tip benchmark şi preţul net al acestuia, în care preţul net este mai mare decât valoarea nominală, reprezintă o cheltuială negativă a bugetului de stat;- discontul, exprimat ca diferenţă între valoarea nominală a titlului de stat de tip benchmark şi preţul net al acestuia, în care preţul net este mai mic decât valoarea nominală, reprezintă cheltuială a bugetului de stat şi se suportă de la cap. 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", art. 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne". Cu suma reprezentând discontul se reîntregeşte, la data decontării rezultatelor adjudecării emisiunii, valoarea nominală a titlurilor de stat de tip benchmark;- dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi va fi virată la cap. 31.09.02 "Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare";- în cazul titlurilor de stat în valută cu discont de pe piaţa internă, reîntregirea valorii nominale a împrumutului se efectuează din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", art. 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne", alin. 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" cu valoarea discontului. Cu suma reprezentând discontul se reîntregeşte valoarea nominală a titlurilor de stat.Reîntregirea valorii nominale se efectuează astfel:- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată refinanţării unui titlu de stat/împrumut în valută scadent, reîntregirea se efectuează în valută;- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată finanţării deficitului bugetar sau finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, reîntregirea se efectuează în lei. Sumele în lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a împrumutului se utilizează la finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice la data reîntregirii sau ulterior acestei date. Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încasării sumelor în valută.În cazul în care preţul tranzacţiei este cu primă, prima înregistrată reprezintă o cheltuială negativă a bugetului de stat."3. Punctul 4.1.a),b)2 va avea următorul cuprins:"4.1.a),b)2. Procedura lansării emisiunilor de titluri de stat pe pieţele internaţionale se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:1. direcţia de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice fundamentează necesitatea lansării unei emisiuni individuale de titluri de stat pe pieţele internaţionale de capital sau a unui program-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes", printr-un memorandum care se supune aprobării Guvernului. Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu (Programul) reprezintă o facilitate neangajantă care se încheie cu un grup de instituţii financiare selectate de emitent, în cadrul căreia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat în baza unei documentaţii contractuale standard. Termenii şi condiţiile financiare aferente emisiunilor lansate în cadrul Programului se stabilesc la momentul efectuării fiecărei tranzacţii;2. cererea de ofertă se transmite către instituţii financiare care au capacitate şi experienţă în efectuarea unor astfel de tranzacţii. În cuprinsul acesteia se specifică principalele caracteristici ale emisiunii/Programului, fără a se limita la acestea: valoarea emisiunii/Programului, scadenţa/perioada, criteriile de selecţie, termenul-limită până la care pot fi primite oferte;3. criteriile de selecţie a instituţiilor financiare care vor asigura intermedierea emisiunii/Programului pot include elemente de evaluare cantitative şi calitative, şi anume: nivelul comisioanelor şi cheltuielilor aferente tranzacţiei, comisionul de intermediere/vânzare către investitori, cheltuielile cu consultanţa juridică şi altele asemenea, strategia de lansare, capacitatea de distribuţie a emisiunii/Programului către potenţiali investitori, istoricul şi experienţa în finalizarea unor tranzacţii similare ale emitenţilor suverani, activitatea pe piaţa primară şi secundară, internă şi externă a titlurilor de stat emise de România, precum şi alţi factori consideraţi relevanţi de emitent; Ministerul Finanţelor Publice poate efectua selecţia, în etape, prin întocmirea unei "liste scurte" de ofertanţi, care se aprobă de către ministrul finanţelor publice, cu care va purta discuţii detaliate privind îmbunătăţirea ofertelor depuse iniţial;4. evaluarea finală a ofertelor rezultate şi fundamentarea propunerii de numire a administratorilor/dealerilor pentru emisiunea individuală/Program;5. Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar emisiunile individuale şi/sau emisiunile efectuate în cadrul Programului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice;6. Ministerul Finanţelor Publice acordă mandatul instituţiilor financiare selectate să asigure intermedierea emisiunii/Programului. Acesta va cuprinde responsabilităţile şi obligaţiile părţilor în pregătirea tranzacţiei, nivelul comisioanelor percepute, precum şi eventuale cheltuieli care sunt suportate de către administratorii emisiunii/Programului; în cazul emisiunilor efectuate în cadrul Programului, comisioanele se pot agrea fie în momentul aprobării Programului, fie în momentul efectuării fiecărei tranzacţii;7. procesul de selectare a firmei/firmelor de consultanţă juridică care va/vor analiza şi definitivă documentaţia contractuală în numele Ministerului Finanţelor Publice se iniţiază în paralel cu cel de selecţie a administratorilor emisiunii individuale/Programului. Selecţia se va realiza pe baza criteriilor precizate în cererea de ofertă;8. în funcţie de specificul fiecărei tranzacţii are loc procesul de pregătire şi lansare a emisiunii/Programului: elaborarea/actualizarea prospectului de emisiune, organizarea de întâlniri între administratorii tranzacţiei şi instituţii reprezentative ale statului, procesul de "due dilligence", promovarea emisiunii prin organizarea de "road-show" în centre financiare recomandate de administratorii tranzacţiei, negocierea documentaţiei contractuale, stabilirea termenilor şi condiţiilor financiare, în cazul unei emisiuni individuale: cupon, randament, preţ, comisioane aferente;9. documentaţia specifică tranzacţiei/Programului se semnează de către ministrul finanţelor publice, şi anume: Acordul de subscriere/Acordul-cadru, Acordul privind descrierea procedurilor de lucru pentru iniţierea şi finalizarea fiecărei tranzacţii în parte, Acordul de agent fiscal şi plătitor, termenii şi condiţiile pro-forma care se aplică fiecărei emisiuni în cadrul Programului, nota globală, definitivă şi altele asemenea;10. suma aferentă emisiunii se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare. Valoarea nominală va fi reîntregită, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzacţiei şi a altor cheltuieli aferente emisiunii, cheltuieli cu avocaţii, cheltuieli cu promovarea emisiunii şi altele asemenea, la care se adaugă discontul, în cazul în care emisiunea se lansează cu discont.Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează:- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 20 "Bunuri şi servicii", art. 20.24 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor", alin. 20.24.01 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe" - cu valoarea comisionului de administrare şi a altor cheltuieli aferente; şi- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", art. 30.02 "Dobânzi aferente datoriei publice externe", alin. 30.02.01 "Dobânzi aferente datoriei publice externe directe" - cu valoarea discontului.Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează astfel:- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată refinanţării unui titlu de stat/împrumut în valută scadent, reîntregirea se efectuează în valută;- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată finanţării deficitului bugetar sau finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, reîntregirea se efectuează în lei. Sumele în lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a valorii nominale a împrumutului se utilizează la finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice la data reîntregirii sau ulterior acestei date. Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încasării sumelor în valută;11. în cazul în care preţul tranzacţiei este cu primă, prima înregistrată reprezintă o cheltuială negativă a bugetului de stat;12. în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare interne şi internaţionale, ţinând cont de necesităţile de finanţare a deficitului bugetar şi refinanţare a datoriei publice guvernamentale şi în baza unei fundamentări în acest sens, emisiunile de titluri de stat lansate pe pieţele internaţionale pot fi redeschise, cu aprobarea ministrului finanţelor publice; în cadrul fundamentării se vor prezenta argumentele în favoarea redeschiderii, precum şi condiţiile de desfăşurare a acesteia, administratorii tranzacţiei, avocaţi şi altele asemenea;13. operaţiunea de redeschidere se poate aplica în mod corespunzător şi emisiunii de titluri de stat lansate pe piaţa internaţională conform Hotărârii Guvernului nr. 1.561/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut extern, sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominată în euro, în condiţiile în care suma care se doreşte a fi obţinută prin redeschidere se încadrează în limita aprobată prin această hotărâre."4. La punctul 4.1.a),b)5, punctul 7 va avea următorul cuprins:"7. suma plasamentului privat se virează în contul Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.Suma încasată va fi reîntregită, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzacţiei şi a altor cheltuieli aferente, cheltuieli cu avocaţii, la care se adaugă discontul, în cazul în care plasamentul privat s-a efectuat cu discont.Reîntregirea sumei împrumutului se efectuează, după caz, astfel:7.1. în cazul contractării de pe piaţa externă:- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 20 "Bunuri şi servicii", art. 20.24 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor", alin. 20.24.01 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe" - cu valoarea comisionului de administrare şi a altor cheltuieli aferente; şi- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", art. 30.02 "Dobânzi aferente datoriei publice externe", alin. 30.02.01 "Dobânzi aferente datoriei publice externe directe" - cu valoarea discontului;7.2. în cazul contractării de pe piaţa internă:- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", art. 20 "Bunuri şi servicii", alin. 20.24 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor", alin. 20.24.02 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne" - cu valoarea comisionului de administrare şi a altor cheltuieli aferente;- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", art. 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne", alin. 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" - cu valoarea discontului;7.3. reîntregirea valorii nominale se efectuează astfel:- în cazul în care plasamentul privat în valută este destinat refinanţării unui titlu de stat/împrumut în valută scadent, reîntregirea se efectuează în valută;- în cazul în care plasamentul privat în valută este destinat finanţării deficitului bugetar sau finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, reîntregirea se efectuează în lei. Sumele în lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a valorii nominale a împrumutului se utilizează la finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice la data reîntregirii sau ulterior acestei date.Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil la data încasării sumelor în valută."5. La punctul 4.1.i), punctul 9 va avea următorul cuprins:"9. După virarea tranşelor în contul Ministerului Finanţelor Publice, valoarea nominală va fi reîntregită, după caz, cu contravaloarea costurilor determinate de atragerea fondurilor de către Uniunea Europeană, de exemplu, pregătirea şi executarea documentaţiei împrumutului, plata serviciilor de rating, deplasări ş.a., după caz, la care se adaugă discontul, în cazul în care împrumutul a fost contractat prin emisiune de obligaţiuni.Reîntregirea valorii nominale a împrumutului se efectuează:- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 20 "Bunuri şi servicii", art. 20.24 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor", alin. 20.24.01 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe" - cu contravaloarea costurilor determinate de atragerea fondurilor de către Uniunea Europeană; şi- din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, cap. 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", art. 30.02 "Dobânzi aferente datoriei publice externe", alin. 30.02.01 "Dobânzi aferente datoriei publice externe directe" - cu valoarea discontului.Reîntregirea valorii nominale a împrumutului se efectuează astfel:- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată refinanţării unui titlu de stat/împrumut în valută scadent, reîntregirea se efectuează în valută;- în cazul în care emisiunea de titluri de stat în valută este destinată finanţării deficitului bugetar sau finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice, reîntregirea se efectuează în lei. Sumele în lei cu care s-a efectuat reconstituirea de la bugetul de stat a valorii nominale a împrumutului se utilizează la finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice la data reîntregirii sau ulterior acestei date. Reîntregirea valorii nominale a emisiunii se efectuează în lei la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil la data încasării sumelor în valută."6. Punctul 5.3.1 va avea următorul cuprins:"5.3.1. Pentru finanţările rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării datoriei publice şi rambursării anticipate, obligaţia constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice şi a efectuării plăţilor revine Ministerului Finanţelor Publice, care va asigura sumele necesare din următoarele surse, după caz: a) împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului; b) finanţări rambursabile angajate în numele statului pentru refinanţarea datoriei publice guvernamentale; c) sume în valută trase din împrumuturi; d) sume prevăzute în bugetul de stat şi în bugetul Trezoreriei Statului cu această destinaţie; e) disponibilităţi ale contului curent general al Trezoreriei Statului, în cazul certificatelor de trezorerie pentru populaţie transformate în certificate de depozit, conform normelor metodologice specifice."7. Punctul 5.3.2 va avea următorul cuprins:"5.3.2. Rambursarea ratelor de capital aferente împrumuturilor în valută contractate în vederea finanţării deficitului bugetar, refinanţării datoriei publice şi rambursării anticipate se efectuează, în funcţie de obiectivele privind managementul datoriei publice, astfel:5.3.2.1. Echivalentul în lei al valutei necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor utilizate la finanţarea deficitului bugetului de stat, refinanţarea datoriei publice şi rambursarea anticipată se asigură astfel: a) ratele de capital la cursul istoric de la data utilizării sumelor în valută se asigură prin refinanţarea datoriei publice; b) diferenţele nefavorabile de curs valutar se asigură de la bugetul de stat, iar cele favorabile reprezintă venituri ale bugetului de stat.5.3.2.2. În cazul în care sursele în valută ale Ministerului Finanţelor Publice legal constituite cu această destinaţie permit rambursarea integrală a ratelor de capital în valută obligaţiei care urmează să se plătească la scadenţă, se utilizează disponibilul în valută rambursării înregistrat cu 3 zile bancare înaintea efectuării operaţiunii."8. Punctul 5.3.10 va avea următorul cuprins:"5.3.10. Pentru finanţările rambursabile subîmprumutate unor beneficiari finali - operatori economici şi/sau unităţi administrativ-teritoriale - şi pentru cele contractate de operatori economici şi/sau de unităţi administrativ-teritoriale şi garantate de stat, în care în actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri se specifică drept sursă de rambursare sursele proprii şi, în completare, de la bugetul de stat, respectiv bugetul local sau numai surse proprii, active până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, cu modificările ulterioare, plata serviciului datoriei publice se efectuează potrivit procedurilor stabilite prin legislaţia aplicabilă până la acea dată.Pentru finanţările rambursabile contractate direct de Guvern în vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării datoriei publice, rambursării anticipate, susţinerii balanţei de plăţi şi a rezervei valutare, active până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, cu modificările ulterioare, rambursarea datoriei publice guvernamentale se efectuează din sursele prevăzute la art. 5 din ordonanţa de urgenţă, cu modificările ulterioare."9. Punctul 5.7 va avea următorul cuprins:"5.7. Rambursarea la scadenţă a ratelor de capital aferente împrumuturilor de stat se va face din sursele legal constituite cu această destinaţie, în funcţie de condiţiile pieţei financiare şi de priorităţi, după caz. Dobânzile şi celelalte costuri aferente împrumuturilor se plătesc conform pct. 5.3.1 lit. d)."  +  Articolul IIPunctul 14.6.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 17 iulie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"14.6.3. Fără a contraveni prevederilor acordurilor de împrumut şi ale pct. 14.6.1, cu sumele trase se alimentează conturile în valută sau în lei ale MFP deschise la Banca Naţională a României sau la băncile corespondente în conformitate cu legislaţia în vigoare privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului. Tragerile din împrumuturile externe efectuate în lei, precum şi sumele în lei acumulate din trageri în contul curent general al Trezoreriei Statului se utilizează ca sursă de finanţare a deficitului bugetului de stat. Sumele trase în valută din împrumuturile externe se pot utiliza:- pe măsura necesităţilor de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului, prin efectuarea operaţiunii de schimb valutar, iar echivalentul în lei al acestor sume se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetului de stat;- pentru rambursarea ratelor de capital aferente împrumuturilor externe conform pct. 5.3.2.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 iunie 2010.Nr. 608.-------