HOTĂRÂRE nr. 634 din 7 iulie 2010pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 27 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) elaborarea de strategii şi participarea la educaţia pentru sănătate a populaţiei în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos în vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi al îmbunătăţirii indicatorilor demografici, creşterii calităţii vieţii şi reducerii nevoilor de îngrijiri medicale;".2. La articolul 4 alineatul (1), punctele 7, 8, 11 şi 16-18 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"7. emite avize, notificări, certificate de înregistrare şi certificate de abilitare în conformitate cu prevederile legale specifice în vigoare;8. emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice;.........................................................................................11. asigură, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, controlul prin verificări periodice şi inspecţia dispozitivelor medicale, precum şi evaluarea furnizorilor de servicii în domeniul dispozitivelor medicale;.........................................................................................16. aprobă, la propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, norme, instrucţiuni şi alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calităţii, eficacităţii şi siguranţei medicamentelor de uz uman şi siguranţa în utilizare a dispozitivelor medicale;17. supraveghează şi controlează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, calitatea medicamentelor de uz uman prin inspecţii periodice şi acţiuni de control planificate în toate situaţiile în care există alerte privind calitatea şi efectul acestora, elaborarea şi editarea anuală a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman;18. eliberează, prin Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, certificatul de bună practică de fabricaţie, ca urmare a evaluării realizate de inspectorii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;".3. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:"11^1. în calitate de autoritate competentă elaborează reglementări în domeniul dispozitivelor medicale;".4. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct."5. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi este de 258, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.7. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Reîncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice. (2) Încetarea contractelor de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului ca urmare a reducerii numărului maxim de posturi în instituţiile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A, pct. I şi pct. III, şi la lit. C din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se face cu respectarea procedurilor legale şi a termenelor de preaviz aplicabile fiecărei categorii de personal.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 7 iulie 2010.Nr. 634.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)Numărul maxim de posturi = 258,exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului          ┌───────────────────────────────────────────────────┐          │ STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII │          └───────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────┐│Colegiul ministerului├────────┤ MINISTRU ├──────────┤Cabinet ministru││ sănătăţii │ └─────┬────┘ └────────────────┘└─────────────────────┘ │                                     │┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────┐│ Direcţia generală │ │ │ Direcţia audit ││ resurse umane şi ├──────────────┼───────────────┤ şi control ││ certificare │ │ └────────────────┘└─────────────────────┘ │                                     │ ┌─────────────┐                                     ├───────────────┤ Consilier │                                     │ │ diplomatic │┌─────────────────────┐ │ └─────────────┘│ Serviciul de presă ├──────────────┤└─────────────────────┘ │                                     │               ┌─────────────────────┼───────────┬──────────────────┐        ┌──────┴─────────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴──────┐        │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │Subsecretar de│        ├────────────────┤ │ ├────────────────┤ │ stat │        │ Cabinet │ │ │ Cabinet │ └──────────────┘        │secretar de stat│ │ │secretar de stat│        └────────────────┘ │ └────────────────┘                                     │                             ┌───────┴────────┐ ┌────────────────┐                             │Secretar general│ │Secretar general│                             │ ├───┤ adjunct │                             └───────┬────────┘ └────────────────┘                                     │                                     │                                     │  ┌─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┴────┬──────┬─────┬─────┬──────┬───────┐┌─┴┐ ┌─┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌──┴──┐│M1│ │ M2│ │M3│ │M4│ │M5│ │M6│ │M7│ │M8│ │M9│ │M10│ │M11│ │M12*)│└──┘ └───┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └───┘ └───┘ └─────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ M1 - Direcţia generală economică │ │ M2 - Direcţia implementare şi coordonare programe şi relaţii internaţionale│ │ M3 - Direcţia organizare şi politici salariale │ │ M4 - Direcţia juridică şi contencios │ │ M5 - Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică │ │ M6 - Direcţia politica medicamentului │ │ M7 - Direcţia asistenţă medicală │ │ M8 - Serviciul patrimoniu şi informatică │ │ M9 - Serviciul achiziţii publice │ │ M10 - Serviciul pentru programe de sănătate │ │ M11 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă │ │ M12*) - Unitatea de politici publice │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------- Notă *) Funcţionează la nivel de serviciu.  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)LISTAcuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea,sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului SănătăţiiA. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢIII. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);--------- Notă *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează unităţi cu personalitate juridică, serviciile de ambulanţă, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti;5. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti;6. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;7. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;8. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;9. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti;Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-9 este de 6.679, din care:- Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;- medici rezidenţi pe post - 49.II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:1. Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti;2. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca;3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti;4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti;5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti;6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti;7. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti;8. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti;9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti;10. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C. C. Iliescu" Bucureşti;11. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca;12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti;13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. Dr. Dorin Hociotă" Bucureşti;14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara;15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti;16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca;17. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş;18. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi;19. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" Iaşi;20. Institutul Regional de Oncologie Iaşi;21. Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni;22. Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni;23. Institutul Regional de Oncologie Timişoara;24. Centrul de Cardiologie Craiova;25. Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" Vâlcele;26. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş;27. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna;28. Spitalul de Recuperare Borşa;29. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei;31. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca;32. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;33. Spitalul de Psihiatrie Zam;34. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri;35. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;36. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel;37. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi;38. Spitalul de Cardiologie Covasna;39. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord;40. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol;41. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia;42. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni;43. Sanatoriul de Nevroze Predeal;44. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova;45. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă Bucureşti "Prof. Dr. Florin Brătilă" Bucureşti;46. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti;47. Spitalul Clinic de Urgenţe "Sf. Ioan" Iaşi.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-47, precum şi pentru unităţile sanitare publice din subordinea direcţiilor de sănătate publică este de 186.815.Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;5. Institutul de Medicină Legală Craiova;6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-7 este de 370.B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;2. Societatea Comercială "Sanevit 2003" - S.A. Arad;3. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.C. UNITĂŢI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII:1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti;2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti;3. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-3 este de 975.-------