HOTĂRÂRE nr. 732 din 21 iulie 2010pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor are în conducerea sa un ministru şi 3 secretari de stat."2. La articolul 1, alineatul (3^1) se abrogă.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Numirea şi eliberarea din funcţie a şefului Departamentului Schengen, a şefului Departamentului relaţia cu Parlamentul şi a adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică se fac prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Administraţiei şi Internelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi ale Administraţiei Naţionale finanţate de la bugetul de stat este de 1.280, exclusiv preşedintele Administraţiei Naţionale, din care aparatul propriu 166 de posturi, exclusiv preşedintele Administraţiei Naţionale."3. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Finanţarea Institutului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse, potrivit legii."2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Institutul desfăşoară activităţi de pregătire continuă, formare, specializare şi perfecţionare profesională a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cercetare ştiinţifică."3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor va stabili structura, dinamica activităţilor de pregătire, sistemul cursurilor, durata, selecţia cursanţilor şi modalitatea de finalizare a cursurilor."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 iulie 2010.Nr. 732.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Administraţiei şi InternelorII. INSTITUŢII ŞI STRUCTURIaflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi InternelorA. Instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor1. Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă2. Direcţia Generală Anticorupţie3. Agenţia Naţională Antidrog (la nivel de direcţie)*)4. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (la nivel de direcţie)*)5. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară6. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici7. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale8. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice9. Instituţia prefectului (42)10. Direcţia Generală de Paşapoarte11. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor12. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă13. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date14. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Administraţiei şi Internelor (e-administraţie)15. Oficiul Român pentru Imigrări16. Arhivele Naţionale (la nivel de direcţie generală)*)17. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"18. Institutul de Studii pentru Ordine Publică19. Poliţia Română20. Jandarmeria Română21. Poliţia de Frontieră Română22. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor23. Centrul Naţional SIS (la nivel de direcţie)24. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti25. Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor26. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor- Societatea Comercială COMICEX - S.A.--------- Notă *) Modificările structurale vor fi puse în aplicare la data intrării în vigoare a actelor normative pentru modificarea cadrului legal actual.  +  Anexa 2(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale---------