HOTĂRÂRE nr. 962 din 11 august 1990privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 octombrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este organul central de specialitate al administraţiei de stat care aplică strategia şi programul Guvernului României în domeniul muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale asigură aplicarea unitară a legislaţiei muncii şi protecţiei sociale, coordonează activităţile guvernamentale şi sprijină organizaţiile neguvernamentale orientate spre creşterea calităţii vieţii populaţiei; elaborează proiecte de legi şi hotărîri privind relaţiile de muncă şi protecţie socială. (2) Pe domenii de activitate; principalele atribuţii sînt:- evaluarea resurselor de muncă ale societăţii şi elaborarea măsurilor necesare pentru folosirea lor eficienţă;- sprijinirea materială a persoanelor apte de muncă şi care sînt temporar neocupate;- coordonarea elaborării şi aplicării programelor de perfecţionare a pregătirii profesionale a forţei de muncă, de recalificare şi de reconversiune a persoanelor neocupate;- elaborarea principiilor generale ale sistemului de salarizare, ale organizării şi normării muncii;- coordonarea activităţii de elaborare a normelor de protecţia muncii şi controlul aplicării acestora, de elaborare a normativului-cadru de acordare a echipamentului de protecţie; avizează standardele corespunzătoare şi autorizează unităţile producătoare de echipamente; cercetează, potrivit dispoziţiilor legale, accidentele de muncă mortale, colective şi accidentele tehnice, care ar fi putut genera victime, sub aspectul cauzelor şi răspunderilor, stabilind măsuri pentru evitarea producerii unor evenimente similare;- organizează asigurările sociale şi execuţia bugetului de asigurări sociale;- asigură ocrotirea socială a minorilor şi persoanelor handicapate pentru sprijinirea integrării lor sociale şi profesionale;- asigură coordonarea protecţiei sociale a grupurilor sau persoanelor defavorizate;- colaborează cu organizaţiile care au ca obiectiv protecţia socială;- urmăreşte evoluţia principalilor indicatori, depistează şi elaborează măsurile de contracarare a fenomenelor negative care afectează calitatea vieţii;- identifică noi posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale exercită controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public, mixt şi privat. (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale colaborează cu celelalte ministere şi departamente, avînd dreptul de a solicita acestora documentaţii, date şi informaţii necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este de 330, exclusiv demnitarii. (3) În structura organizatorică a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot funcţiona departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, oficii şi birouri. (4) Posturile de conducere pot fi stabilite pînă la cel mult 20% din numărul maxim de posturi. (5) Numărul posturilor de specialişti (ingineri, economişti, referenţi etc.) şi de inspectori generali se stabileşte în procent de 10% pentru principali I, 15% pentru principali II şi 10% pentru inspectori generali, din numărul total al personalului cu studii superioare, exclusiv cel din Departamentul Protecţiei Muncii. (6) Departamentul Protecţiei Muncii poate avea cel mult 21 inspectori generali. (7) Structura organizatorică a compartimentelor, statul de funcţiuni, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.  +  Articolul 5În aparatul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale mai este prevăzut un număr de 461 posturi, în care se încadrează inspectorii de protecţia muncii din teritoriu şi personalul auxiliar al acestora; repartizarea posturilor pe judeţe şi municipiul Bucureşti se face prin ordin al ministrului.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se exercită de ministru, Consiliul de administraţie şi Colegiul de conducere. (2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere şi organizaţii din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 7Departamentele din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sînt conduse de secretari de stat - şefi de departament.  +  Articolul 8Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale se face conform prevederilor Legii nr. 57/1974, art. 172 alin. 5 şi anexei VI, Cap. I, lit. A - nota I, poziţia 10 şi art. 1 din Decretul-lege nr. 110/1990.  +  Articolul 9Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici sau rămas disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri, are dreptul la salariul tarifar avut, sporul de vechime şi indemnizaţia de conducere, după caz, timp de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri.  +  Articolul 10 (1) Departamentul de Management îşi schimbă denumirea în Institutul Român de Management. Obiectul de activitate, nivelurile de salarizare şi patrimoniul institutului sînt cele prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 299/22.III.1990. (2) Institutul Român de Management are personalitate juridică şi funcţionează pe baza autonomiei economice, putînd beneficia de donaţii din ţară şi străinătate. (3) Institutul Român de Management are în conducere un director general, la nivel de subsecretar de stat.  +  Articolul 11 (1) În subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale funcţionează unităţile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Înfiinţarea şi desfiinţarea unităţilor subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, obiectul de activitate al acestora, precum şi structurile lor organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi gradelor de organizare se aprobă de ministrul muncii şi protecţiei sociale; pentru cele finanţate de la buget este necesar avizul Ministerului Finanţelor. (3) Direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială şi Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti trec în subordinea directă a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Nivelul de salarizare al funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul acestora este cel stabilit prin Nota 2 la anexa nr. 2 din Decretul-lege nr. 37/1990. Finanţarea unităţilor de ocrotire şi asistenţă socială rămîne în atribuţiile prefecturilor judeţene şi a primăriei municipiului Bucureşti.  +  Articolul 12Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale utilizează un parc propriu de transport pentru aparatul central şi unităţile subordonate, care se stabileşte prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat.  +  Articolul 13Patrimoniul Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii, Direcţiilor judeţene de muncă şi protecţie socială şi al Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, cuprinzînd activul şi pasivul la data prezentei hotărîri, se preia de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe bază de protocol.  +  Articolul 14În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale poate emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 15Ministerul Finanţelor şi Ministerul Resurselor şi Industriei vor introduce în indicatorii economici şi financiari pe anul 1990 modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărîri.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 11 august 1990.Pe aceeaşi dată se abrogă orice dispoziţie contrară.PRIM-MINISTRUPETRE ROMANBucureşti, 11 august 1990.Nr. 962.  +  Anexa 1 *Font 7*                                                                   ┌──────────────┐                                                                   │ MINISTRU │                                                                   └───────┬──────┘                                                                           │                                                                           │ ┌───────────────────────────────────────────────┐                                                                           ├───────┤Serviciul relaţii internaţionale şi documentare│                                                                           │ └───────────────────────────────────────────────┘                                        ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────────┐                                        │ Consilieri ├───────┼───────┤ Serviciul informatică │                                        └──────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────┘                                        ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────────────────┐                                        │ Sinteză şi control ├───────┼───────┤ Serviciul personal │                                        └──────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────────────────┘                                  ┌────────────────────────────────────────┴────┬──────────────────────┬────────────────┐              ┌───────────────────┴────────────────┐ ┌──────────────────┴─────────────────┐ │ ┌────────┴─────────┐              │ Departamentul forţei de muncă, │ │ Departamentul protecţiei sociale │ │ │ Departamentul │              │ salarii şi organizare │ ├────────────────────────────────────┤ │ │protecţiei muncii │              ├────────────────────────────────────┤ │Secretar de stat, şef de departament│ │ ├──────────────────┤              │Secretar de stat, şef de departament│ └──────────────────┬─────────────────┘ │ │Secretar de stat, │              └───────────────────┬────────────────┘ ┌──────────┴──────────┐ │ │şef de departament│          ┌───────────────────────┼──────────────────┐ ┌────────┴────────┐ ┌────────┴───────┐ │ └──────────────────┘    ┌─────┴─────┐ │ │ │Direcţia generală│ │ Direcţia │ │    │Subsecretar│ │ │ │ de asigurări │ │ generală de │ │    │ de stat │ │ │ │sociale şi pensii│ │ocrotire socială│ │    └─────┬─────┘ │ │ └────────┬────────┘ └────────┬───────┘ └────────────────┐    ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │ ┌────┴────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────────┼───────────┐┌───┴─────┐┌────┴────┐┌─────┴────┐┌─────┴─────┐┌─────┴───┐┌─────┴──┐┌─────┴───┐┌─────┴────┐┌─────┴───┐┌──────┴───┐┌─────┴────┐┌─────┴───┐│Direcţia ││Direcţia ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ Direcţia ││ ││ ││ resurse ││ de ││ ││Direcţia de││ ││ ││ ││ ││ ││ generală ││ Direcţia ││Direcţia ││de muncă ││asigurare││ Direcţia ││organizare,││ ││Direcţia││Direcţia ││ Direcţia ││Direcţia ││ de ││ nivel de ││relaţii ││ şi ││ şi ││generală a││ conducere ││Direcţia ││ de ││ de ││învăţământ││ de ││legislaţie││ trai şi ││cu publi-││programe ││utilizare││salari- ││şi normare ││economică││ pensii ││asigurări││ special ││asistenţă││ a muncii ││indicatori││cul şi ││ de ││a forţei ││zării ││ a muncii ││ ││ ││ sociale ││ ││ socială ││ şi ││ sociali ││organi- ││instru- ││de muncă ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││protecţie ││ ││zaţii ││ire ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ socială ││ ││sindicale│└─────────┘└─────────┘└──────────┘└───────────┘└─────────┘└────────┘└─────────┘└──────────┘└─────────┘└──────────┘└──────────┘└─────────┘  +  Anexa 2 ─ Institutul Român de Management─ Inspectorate de stat teritoriale pentru protecţia muncii─ Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii─ Revista "Protecţia muncii"─ Direcţiile teritoriale de muncă şi protecţie socială─ Oficiul Muncii─ Oficiul Central de Plată a Pensiilor─ Oficiul de Evidenţă a Documentelor de Asigurare─ Institutul de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale─ Institutul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă─ Unităţi de asistenţă socială─ Unităţi de învăţămînt special─ Centrul de calcul.__________