REGULAMENT din 14 iulie 2010de stabilire a condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi instituţiilor ori autorităţilor aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 26 iulie 2010     +  Capitolul I Activităţi premergătoare desfăşurării concursului  +  Articolul 1Compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei publice în a căror structură se regăsesc posturile vacante/temporar vacante şi care pot organiza concurs potrivit legii transmit direcţiei/compartimentului de resurse umane solicitarea scoaterii posturilor vacante la concurs, la care sunt anexate fişa postului, bibliografia şi tematica.  +  Articolul 2Pe baza avizului compartimentului de resurse umane şi aprobarea conducătorului instituţiei publice sau persoanei delegate, instituţia publică organizatoare afişează anunţul privind desfăşurarea concursului la sediul instituţiei, pe pagina de internet a acesteia, şi asigură publicarea acestuia în presa naţională sau locală, după caz, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării concursului.  +  Articolul 3La anunţ se vor anexa tematica şi bibliografia pentru fiecare compartiment de specialitate şi va cuprinde obligatoriu următoarele elemente: a) denumirea şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile de specialitate în cadrul cărora sunt aceste posturi; b) documentele necesare pentru înscrierea la concurs; c) condiţii generale şi specifice pentru posturile scoase la concurs; d) data şi ora până la care se pot depune dosarele pentru înscrierea la concurs; e) locul unde se depun dosarele de înscriere la concurs; f) persoane de contact din cadrul Direcţiei resurse umane, respectiv compartimente de resurse umane.  +  Articolul 4În cazul publicării anunţului într-un ziar central/local, acesta va cuprinde precizarea potrivit căreia tematica şi bibliografia sunt afişate la sediul instituţiei organizatoare.  +  Capitolul II Înscrierea candidaţilor la concurs  +  Articolul 5 (1) În vederea participării la concurs candidaţii vor depune, până la termenul menţionat în anunţ, următoarele documente necesare înscrierii: a) actul de identitate, în original şi în copie; b) formular de înscriere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul şi pe site-ul instituţiei organizatoare, după caz; c) diplomele de studii şi alte acte care atestă efectuarea specializărilor cerute, în original şi în copie; d) original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi altele asemenea; e) adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că cel în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea; f) cazierul judiciar; g) recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenţii care se angajează pentru prima dată sau copie de pe fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior; h) curriculum vitae; i) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs. (2) După verificarea conformităţii copiei, originalele se returnează.  +  Capitolul III Atribuţiile comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor  +  Articolul 6Comisia de examinare are următoarele atribuţii principale: a) elaborează subiectele pentru probele din concurs; b) stabileşte baremul de evaluare a probelor; c) stabileşte durata probei scrise în funcţie de complexitatea subiectelor; d) notează candidaţii cu note de la 1 la 10, la probele de concurs; e) în funcţie de notele obţinute, stabileşte candidatul/candidaţii declarat/declaraţi reuşit/reuşiţi la concurs.  +  Articolul 7Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale: a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probelor de concurs; b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.  +  Articolul 8Secretarul comisiei are următoarele atribuţii principale: a) preia dosarele de concurs depuse de candidaţi; b) răspunde de buna organizare şi desfăşurare a concursului; c) păstrează şi pune la dispoziţia membrilor comisiei documentele depuse în vederea înscrierii la concurs; d) verifică respectarea prevederilor legale necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, informând comisia de examinare asupra necesităţii respingerii candidaţilor înscrişi care nu îndeplinesc condiţiile de participare; e) redactează procesul-verbal încheiat în urma selecţiei dosarelor de concurs şi procesul-verbal final al concursului.  +  Capitolul IV Selecţia dosarelor de concurs  +  Articolul 9 (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. (2) După finalizarea selecţiei dosarelor se va încheia un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.  +  Articolul 10Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de examen, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 11Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de examinare; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.  +  Articolul 12Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor se soluţionează şi se afişează la sediul instituţiei organizatoare a concursului în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere; nu se iau în considerare zilele nelucrătoare.  +  Capitolul V Desfăşurarea concursului  +  Articolul 13Concursul constă în susţinerea de către candidat a unor probe de concurs, în prezenţa comisiei de examinare, dintre cele menţionate mai jos: a) probă scrisă (test-grilă şi/sau subiecte de sinteză) şi/sau, după caz, probă practică; b) interviu.  +  Articolul 14Tipul probelor care vor fi susţinute de candidaţi se stabilesc în prealabil de preşedintele comisiei de examinare, cu consultarea membrilor comisiei, în funcţie de caracteristicile postului.A. Proba scrisă  +  Articolul 15 (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor pentru care se organizează concursul. (2) Pentru candidaţii înscrişi la ocuparea aceleiaşi funcţii, subiectele sunt identice în cadrul aceluiaşi concurs, cu excepţia cazului în care concursul se desfăşoară în mai multe serii, urmărindu-se să se asigure acelaşi grad de dificultate al subiectelor. (3) Comisia de examinare stabileşte subiectele pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară această probă. (4) Membrii comisiei de examinare răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.  +  Articolul 16Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de examinare şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila instituţiei publice organizatoare a concursului.  +  Articolul 17Durata probei scrise se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.  +  Articolul 18După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de examinare, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de examinare, respectiv supravegherea desfăşurării probei.  +  Articolul 19În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea ori folosirea oricărei surse de consultare, care poate fi utilizată la rezolvarea subiectelor, sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.  +  Articolul 20 (1) Nerespectarea acestor dispoziţii atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. (2) Comisia de examinare, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală şi înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare.  +  Articolul 21 (1) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. (2) Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampila instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţia situaţiei când există un singur candidat pentru funcţia vacantă, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.  +  Articolul 22Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.  +  Articolul 23Notarea candidaţilor se face de fiecare membru al comisiei de examinare cu note de la 1 la 10.  +  Articolul 24Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 5 la proba scrisă pentru funcţiile de execuţie şi cel puţin nota 7 pentru funcţiile de conducere nu vor mai susţine celelalte probe.  +  Articolul 25Nota obţinută de candidaţi la proba scrisă cu menţiunea "admis" ori "respins" se afişează la sediul instituţiei publice organizatoare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestei probe.  +  Articolul 26 (1) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot face contestaţii în termen de două zile lucrătoare de la afişare. (2) Lucrările se resigilează şi se transmit comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  +  Articolul 27Concluziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul instituţiei organizatoare în termen de două zile lucrătoare de la depunere.B. Interviul  +  Articolul 28 (1) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examinare în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza următoarelor criterii de evaluare a performanţelor profesionale potenţiale ale candidaţilor, în raport cu cerinţele postului: a) cunoştinţe teoretice necesare exercitării funcţiei; b) capacitatea de adaptare la cerinţele postului; c) motivaţia candidatului; d) abilităţi practice necesare exercitării funcţiei, după caz. (2) Capacitatea de adaptare la cerinţele postului presupune evaluarea: a) abilităţilor, calităţilor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiei, şi anume: abilităţi de comunicare, spirit organizatoric, creativitate, iniţiativă, responsabilitate, capacitate de analiză şi sinteză; b) experienţei profesionale necesare executării operaţiunilor specifice postului; c) comportamentului în situaţii de criză.  +  Articolul 29În cazul recrutării din surse interne, evaluarea performanţelor profesionale potenţiale ale candidaţilor include şi elemente referitoare la performanţele profesionale anterioare ale angajatului.  +  Articolul 30Pentru funcţiile contractuale de conducere, evaluarea performanţelor profesionale potenţiale ale candidaţilor include şi evaluarea capacităţii de asumare a riscului decizional, de organizare, coordonare şi control.  +  Articolul 31Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.  +  Articolul 32Prin excepţie, cu acordul scris al tuturor candidaţilor sau la cererea scrisă a acestora şi cu acordul membrilor comisiei de examinare, preşedintele comisiei poate aproba reducerea termenului prevăzut pentru susţinerea interviului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) toţi candidaţii au luat cunoştinţă despre rezultatul probei scrise; b) niciunul dintre candidaţi nu a contestat rezultatul obţinut la proba scrisă.  +  Articolul 33 (1) Fiecare membru al comisiei de examinare va adresa întrebări candidatului. (2) Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.  +  Articolul 34Pe baza criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale potenţiale ale candidaţilor, în raport cu cerinţele postului, membrii comisiei de examinare vor acorda note de la 1 la 10 şi se va face media aritmetică a notelor acordate.C. Proba practică  +  Articolul 35În cazul funcţiilor de şoferi, muncitori calificaţi, necalificaţi sau de îngrijitori, precum şi în alte cazuri specifice, probele obligatorii de concurs sunt interviul şi proba practică.  +  Articolul 36În cazul testării la proba practică a nivelului de cunoaştere a unei limbi străine, a abilităţilor de conducere a autovehiculelor etc., se va apela la un specialist în domeniu din cadrul instituţiei organizatoare.  +  Articolul 37După caz, în situaţia organizării concursului pentru ocuparea unui post de şofer care se află la dispoziţia demnitarului/conducătorului instituţiei, la solicitarea acestuia, candidaţii declaraţi admişi la proba practică vor susţine un interviu final.  +  Articolul 38Pentru notarea probei practice, membrii comisiei de examinare vor parcurge etapele prevăzute la art. 34.  +  Capitolul VI Comunicarea rezultatelor finale  +  Articolul 39În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea ultimei probe de concurs se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.  +  Articolul 40Rezultatele finale ale concursului cu menţiunea "admis" ori "respins" se afişează la sediul instituţiei organizatoare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la finalizarea ultimei probe a concursului.  +  Articolul 41 (1) Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se face în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei notelor obţinute de către candidat/candidaţi la fiecare probă, fiind declarat/declaraţi reuşit/reuşiţi la concurs candidatul/candidaţii care a/au obţinut cea mai mare notă finală/cele mai mari note finale. (2) La medii generale egale, comisia de examinare va stabili candidatul care urmează să ocupe postul vacant scos la concurs luând în considerare datele referitoare la pregătirea profesională, respectiv nivelul studiilor de bază sau suplimentare (doctorat, masterat, cursuri postuniversitare, cursuri de specializare/perfecţionare).  +  Articolul 42Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele finale pot face contestaţii în termen de o zi lucrătoare de la afişare.  +  Articolul 43Concluziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se afişează la sediul instituţiei organizatoare în termen de o zi lucrătoare de la depunere.  +  Capitolul VII Angajarea candidaţilor declaraţi reuşiţi la concurs  +  Articolul 44Candidaţii declaraţi reuşiţi la concurs sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale.  +  Articolul 45În cazul neprezentării la post în termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se organizeze un nou concurs/examen sau să se comunice următorului candidat din lista cuprinzând rezultatele finale, care îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarat reuşit la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv, după caz._________