LEGE nr. 212 din 16 decembrie 1997pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 18 decembrie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 60 din 28 august 1997 privind apărarea împotriva incendiilor, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu următoarele modificări:1. Articolul 22 alineatul (2) litera c) va avea următorul cuprins:"c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzător, şi obligaţiile prevăzute la art. 19."2. Articolul 42 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă: a) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 13 lit. g) şi h), art. 23 lit. a)-d) şi art. 32 lit. a)-c); b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1) şi (2), art. 13 lit. d)-f), art. 16 alin. (1) lit. a) şi d), art. 19 alin. (2) lit. k)-m), art. 22 lit. a)-c), art. 24 şi art. 25; c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9, art. 13 lit. a)-c), art. 16 alin. (1) lit. b) şi c), art. 19 alin. (2) lit. a)-j), art. 20, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 40 şi art. 48 alin. (2)."3. După articolul 49 se introduce articolul 49^1, cu următorul cuprins:"Art. 49^1. - Hotărârile Guvernului prevăzute la art. 28 alin. (4), art. 36 alin. (2) şi art. 42 alin. (2), precum şi noile norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor se emit în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIOLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU-------