LEGE nr. 174 din 16 iulie 2010privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 22 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările ulterioare, se aprobă:a) transmiterea unui teren în suprafață de 3 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava, în vederea amenajării unui cimitir;b) transmiterea unui teren în suprafață de 12,056 ha, având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava, în vederea amenajării unui complex sportiv și a unui drum de acces.(2) Schimbarea destinației prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) este interzisă și se sancționează conform legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3Suprafața de teren care rămâne în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se va diminua cu suprafețele de teren transmise potrivit art. 1.  +  Articolul 4Anexa nr. 9.c) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 și 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 16 iulie 2010.Nr. 174.  +  AnexaDATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor care se transmit din domeniul public al statuluiși din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice"Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-DezvoltareAgricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceavași în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
  Locul unde este situat terenul     Persoana juridică dela care se transmite terenul     Persoana juridică la care se transmite terenul     Datele de identificare a terenului     Supra- fețe care setran- smit (ha) Nr. de inven- tar la MinisterulFinanțelorPublice
  Municipiul Suceava,zona Tătărași    Statul român, din administrarea Stațiunii de Cercetare-DezvoltareAgricolă Suceava Municipiul Suceava,în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava Parcelă arabilă = 513/1 12 152065
  Parcelă arabilă = 107/1 0,056 152065
     
  Municipiul Suceava,str. Grigore Alexandru Ghica, cartier Ițcani  Statul român, din administrarea Stațiunii de Cercetare-DezvoltareAgricolă Suceava Municipiul Suceava,în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava Intravilan, parcelă construcții (suprafață totală 27,07 ha)    3      152065     
  __________