LEGE nr. 173 din 16 iulie 2010privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 22 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 44.562 mý, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu".  +  Articolul 2Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009, cu modificările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 141.993 mý, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa".  +  Articolul 3Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 4La anexa nr. 2 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, punctele 5 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    Nr. crt.Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare care se reorganizeazăSediulSuprafaţa de teren aflată în administrarea unităţii, indispensabilă activităţii de cercetare dezvoltare-inovareSuprafaţa de teren aflată în administrarea unităţii de cercetare-dezvoltare, necesară multiplicării materialului biologic
    LocalitateaJudeţul
    - ha -- ha -
    "... 5.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - PalasConstanţaConstanţa1.557,76-
    ... 9.Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - SibiuCristianSibiu530,48-"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 16 iulie 2010.Nr. 173.
   +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa unor suprafeţe totale de teren de 44.562 mý, aflate în domeniul publical statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şiSilvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltarepentru Montanologie Cristian - Sibiu, în vederea realizării de cătreCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu"
    Nr. crt.Locul unde este situat terenul care se dă în administrare şi categoria de folosinţăPersoana juridică de la care se dă în administrare terenulPersoana juridică la care se dă în administrare terenulCaracteristicile tehnice ale terenului şi numărul cadastral
    1.Localitatea Şura Mică, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilanAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - SibiuMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.Suprafaţa (m2):115
    Nr. inventar MFP:107512
    Nr. cadastral:575/1
    2.Localitatea Şura Mică, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilanAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - SibiuMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.Suprafaţa (m2):1.294
    Nr. inventar MFP:107512
    Nr. cadastral:576/1
    3.Localitatea Şura Mică, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilanAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - SibiuMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.Suprafaţa (m2):4.553
    Nr. inventar MFP:107512
    Nr. cadastral:578/1
    4.Localitatea Cristian, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilanAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - SibiuMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.Suprafaţa (m2):6.649
    Nr. inventar MFP:107512
    Nr. cadastral:62/2
    5.Localitatea Cristian, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilanAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - SibiuMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.Suprafaţa (m2):25.612
    Nr. inventar MFP:107512
    Nr. cadastral:66/1/2
    6.Localitatea Cristian, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilanAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - SibiuMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.Suprafaţa (m2):6.339
    Nr. inventar MFP:107512
    Nr. cadastral:236/2
    Total suprafaţă:44.562
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa unor suprafeţe totale de teren de 141.993 mý, aflate în domeniulpublic al statului, care se dau în administrarea MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii din administrarea Academieide Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelorşi Caprinelor Palas - Constanţa, în vederea realizării de cătreCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta deocolire a municipiului Constanţa"
    Nr. crt.Locul unde este situat terenul care se dă în administrarePersoana juridică de la care se dă în administrare terenulPersoana juridică la care se dă în administrare terenulNr. de identificare M.F.P.Caracteristicile tehnice ale terenului
    1.Judeţul ConstanţaAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - ConstanţaMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.153840Suprafaţa = 18.956 m2
    Categoria de folosinţă: A/extravilan
    Nr. cadastral: 104244/2
    2.Judeţul ConstanţaAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - ConstanţaMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.153840Suprafaţa = 51.751 m2
    Categoria de folosinţă: A/extravilan
    Nr. cadastral: 104715/2
    3.Judeţul ConstanţaAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - ConstanţaMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.153840Suprafaţa = 40.542 m2
    Categoria de folosinţă: A/extravilan
    Nr. cadastral: 104215/2
    4.Judeţul ConstanţaAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - ConstanţaMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.153840Suprafaţa = 9.945 m2
    Categoria de folosinţă: A/extravilan
    Nr. cadastral: 104230/2
    5.Judeţul ConstanţaAcademia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - ConstanţaMinisterul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.153840Suprafaţa = 20.799 m2
    Categoria de folosinţă: A/extravilan
    Nr. cadastral: 104711/2
    Suprafaţa totală:141.993 m2
  ___________