HOTĂRÂRE nr. 575 din 16 iunie 2010pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 22 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (4) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu completările ulterioare, şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În tabelul I, la secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", după poziţia 25 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 26-32, cu următorul cuprins:"26. 2C-C=4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilamină27. Etcatinonă=(RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onă28. JWH 250=2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-îl) etanonă29. JWH-073=naftalen-1-îl-(1-butilindol-3-îl) metanonă30. Metilendioxipirovaleronă (MDPV)31. Metilbenzilpiperazină (MBZP)32. N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)".2. În tabelul II, la secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", după poziţia 8 se introduce o nouă poziţie, poziţia 9, cu următorul cuprins:"9. Dimetocaină (larocaină)=(3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoat".3. În tabelul III, la secţiunea "Plante şi substanţe aflate sub control naţional", poziţia 2 "Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona" se abrogă.  +  Articolul IIAnexa la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În tabelul nr. I, după substanţa "f2â-ceto-MBDB (butilona) = 1-(1,3-benzodioxol-5-îl)-2-(metilamino)butan-1-ona" se introduc următoarele substanţe:"JWH 250 = 2-(2-metoxifenil)-1-(1-pentilindol-3-îl) etanonă JWH-073 = naftalen-1-îl-(1-butilindnol-3-îl) metanonă".2. În tabelul nr. III, după substanţa "Tabernanthe iboga (L.) Nutt" se introduc următoarele substanţe:"2C-C = 4-cloro-2,5-dimetoxi-fenetilaminăEtcatinonă = (RS)-2-etilamino-1-fenil-propan-1-onăDimetocaină (larocaină) = (3-dietilamino-2,2-dimetilpropil)-4-aminobenzoatMetilendioxipirovaleronă (MDPV)Metilbenzilpiperazină (MBZP)N,N-dialil-5-metoxitriptamină (5-MEO-DALT)".3. În tabelul nr. IV, substanţa "Gama-butirolactona (GBL) = Dihidrofuran-2(3H)-ona" se abrogă.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 16 iunie 2010.Nr. 575.--------