HOTĂRÎRE nr. 961 din 10 august 1990privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 14 mai 1992    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Ministerul Sănătăţii este organul central de specialitate al administraţiei de stat, care infaptuieste strategia de ansamblu a Guvernului în domeniul sănătăţii populatiei.  +  Articolul 2În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătăţii are urmatoarele atribuţii principale:- asigura şi raspunde de organizarea activităţii de asistenţa medicală preventiva, curativa şi de recuperare medicală ce se acordă prin unitatile sanitare de stat;- stabileste principalele obiective de etapa şi pe termen lung în activitatea preventiva;- îndrumă şi controlează modul de aplicare a normelor de igiena şi sanitaro-antiepidemice în mediul de viaţa al populatiei şi la locul de muncă; indeplineste prin organele sale de specialitate functia de inspecţie sanitara de stat; dispune în situaţii deosebite măsuri antiepidemice;- stabileste şi urmareste împreună cu organele competente folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;- îndrumă şi controlează activitatea unităţilor de ocrotire şi asistenţa medicală a mamei, copilului şi adolescentului, asistenţa medicală de urgenta şi la locul de muncă;- asigura asistenţa medicală a persoanelor în vîrsta, a copiilor şi adulţilor bolnavi neuropsihici şi handicapatilor;- colaboreaza la utilizarea rationala a factorilor naturali de mediu şi îşi da acordul pentru utilizarea şi functionarea statiunilor balneoclimaterice;- coordonează şi îndrumă împreună cu organele centrale competente, activitatea de medicina a culturii fizice;- autorizeaza producerea, inregistrarea, introducerea şi folosirea în practica medicală a medicamentelor, produselor biologice de uz uman şi reactivilor, a plantelor medicinale şi cosmeticelor, precum şi a echipamentelor medicale;- organizeaza, îndrumă şi controlează activitatea în reteaua farmaceutica; organizeaza şi raspunde de controlul calităţii medicamentelor, coordonează importurile de medicamente, aparatura medicală şi alte produse necesare retelei sanitare, prin intreprinderea de comert exterior proprie;- coordonează şi supraveghează regimul substanţelor şi produselor stupefiante, psihotrope şi toxice în conformitate cu prevederile legale;- întocmeşte anual Nomenclatorul de medicamente şi produse biologice de uz uman; coordonează şi urmareste aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi în unitatile sanitare de stat;- organizeaza în situaţii deosebite asistenţa medicală, asigurind rezerva de mobilizare cu medicamente şi materiale sanitare;- organizeaza şi elaboreaza împreună cu Academia de Stiinte Medicale, strategia şi orientarea activităţii de cercetare stiintifica;- elaboreaza împreună cu organele competente, documentele de cooperare internationala, în domeniul ocrotirii sănătăţii; organizeaza activitatea de relatii internationale, urmarind realizarea contractelor;- sprijina informarea şi documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate şi organizarea manifestarilor stiintifice;- analizeaza şi evalueaza periodic indicatori ai stării de sănătate;- îndrumă şi controlează activitatea privind deontologia medicală şi etica profesionala a personalului sanitar;- asigura resursele umane pentru sectorul sanitar de stat;- elaboreaza şi emite norme de încadrare, promovare, transferare şi detasare a personalului sanitar avînd în vedere repartizarea judicioasa pe intreg teritoriul tarii;- participa potrivit legii la repartizarea în munca a absolventilor institutelor de invatamint superior medical şi farmaceutic (medicii, farmacistii);- stabileste specialitatile medico-sanitare, organizeaza concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor vacante şi acordarea specialitatii medicale sau farmaceutice;- stabileste structura şi normele de organizare şi functionare a unităţilor sanitare din sectorul public; îşi da acordul asupra infiintarii, desfiintarii, schimbarii sediului, profilului şi structurii unităţilor sanitare;- analizeaza şi avizeaza proiectarea investitiilor în domeniul sanitar;- asigura, analizeaza şi urmareste executarea indicatorilor de plan şi a bugetului de stat pentru ocrotirea sănătăţii;- acorda avize pentru activităţile bazate pe libera iniţiativă şi privatizare în domeniul medical şi farmaceutic, vegheaza asupra climatului de concurenta loiala şi ia măsuri de protejare a intereselor bolnavilor şi populatiei;- emite, în vederea aplicarii legii, norme obligatorii privind activitatea specifică în domeniul sanitar; elaboreaza şi prezinta proiect de acte normative; avizeaza proiecte de acte normative, elaborate de alte organe centrale ce intereseaza domeniul sanitar;- indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătăţii constituie comisii de specialitate.  +  Articolul 4 (1) Conducerea ministerului este asigurata de ministru, consiliul de administratie şi colegiul ministerului. (2) Ministrul reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte ministere şi organizaţii din tara, precum şi în relatiile internationale.  +  Articolul 5Nivelul de salarizare pentru functiile de conducere şi de execuţie tehnice, economice şi de alta specialitate din aparatul propriu al Ministerului Sănătăţii este cel prevăzut la cap. I, pct. I lit. A din anexa VI la Legea nr. 57/1974.  +  Articolul 6 (1) Structura organizatorica a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al ministerului este de 220, exclusiv demnitarii. (3) În structura organizatorica a Ministerului Sănătăţii pot functiona departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, oficii şi birouri. (4) Numărul maxim de posturi de conducere este de 20% din numărul maxim de posturi din aparatul propriu al ministerului. (5) Numărul posturilor de medici, farmacisti (ingineri, economisti etc.) principali I va fi cel mult de 10%, cel de medici, farmacisti (ingineri, economisti etc.), principali II, de cel mult 15% din numărul total de personal cu studii superioare, iar cel de inspectori generali de cel mult 45 posturi. (6) Structura organizatorica a compartimentelor, statul de functiuni, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii. (7) Pentru comisiile de specialitate Ministerul Sănătăţii va putea utiliza 8 posturi prin plata cu ora în mod temporar.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Sănătăţii are în subordine unitatile publice prevăzute în anexa nr. 2. (2) Înfiinţarea şi desfiintarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, obiectul de activitate al acestora, structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi gradele de organizare se aproba de ministrul sănătăţii. (3) Înfiinţarea şi desfiintarea unităţilor finantate de la bugetul de stat se poate face numai cu acordul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 8În vederea asigurarii, respectarii normelor morale şi ale deontologiei medicale, precum şi pentru aplicarea regulilor de buna practica a profesiunilor de către personalul medico-sanitar şi farmaceutic, funcţionează colegiul central şi colegiile judetene (al municipiului Bucureşti); modul de organizare şi functionare a acestor colegii se stabileste prin regulament aprobat de ministrul sănătăţii.  +  Articolul 9Ministerul Sănătăţii va utiliza un parc propriu de transport, atit pentru aparatul central, cit şi pentru unitatile subordonate care va fi stabilit prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.  +  Articolul 10Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în functii cu niveluri de salarizare mai mici sau ramas disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotărîri, beneficiaza de salariul tarifar avut, sporul de vechime şi indemnizatia de conducere, după caz, pe o perioadă de 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărîrii.  +  Articolul 11În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, ministrul sănătăţii poate emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 12Ministerul Finanţelor şi Ministerul Resurselor şi Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărîri în indicatorii economici şi financiari ai Ministerului Sănătăţii, pe anul 1990.  +  Articolul 13Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10.08.1990. Pe aceeasi data se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 22 ianuarie 1990.PRIM-MINISTRUPETRE ROMANBucureşti, 10 august 1990.Nr. 961.  +  Anexa 1     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                             ┌──────────────────┐                             │ MINISTRU │                             └─────────┬────────┘                                       │            ┌──────────────────────────┼─────────────────────────┬───────────┐            │ │ │ │   ┌────────┴─────────┐ ┌─────────┴────────┐ ┌─────────┴────────┐ │   │ Secretar de stat │ │ Secretar de stat │ │ Secretar de stat │ │   └────────┬─────────┘ └─────────┬────────┘ └─────────┬────────┘ │            │ │ │ │   ┌────────┴─────────┐ ┌─────────┴────────┐ ┌─────────┴────────┐ │   │ Departamentul │ │ Departamentul │ │ Departamentul │ │   │Asistenţa Medicală│ │ Sinteze │ │ Resurse │ │   └────────┬─────────┘ └─────────┬────────┘ └─────────┬────────┘ │            │ │ │ │       ┌────┴┬─────┐ ┌─────┬──┴──┬─────┐ ┌─────┼─────┐ │     ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐     │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │ │ K │     └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘    LEGENDA:    A = Directia Generală a Asistentei Medicale şi Medicinei Preventive    B = Directia Generală a Asistentei Mamei, Copilului şi Adolescentului    C = Directia Farmaceutica    D = Directia Sinteze, Informatizare, Privatizare, Juridic şi Relatii cu        Publicul    E = Directia Resurse Umane în Sectorul Sănătate    F = Directia Cooperare Internationala    G = Directia Aparatura Medicală    H = Directia Economica Plan-Prognoze    I = Directia Bugetului Sănătăţii    J = Directia Programe şi Evaluare    K = Consilieri  +  Anexa 2 LISTAunităţilor direct subordonate Ministerului Sănătăţii ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Sediul crt. ───────────────────────────────                                                  Localitatea Judeţul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           I. Unităţi bugetare                           A. Spitale, sanatorii   1. Spitalul Clinic Fundeni Bucureşti   2. Spitalul Elias şi Policlinica nr. 10 Bucureşti   3. Spitalul Interdepartamental Bucureşti   4. Policlinica Corpului Diplomatic Bucureşti   5. Sanatoriul Climateric de Nevroze Predeal Brasov   6. Sanatoriul T.B.C. Moroeni Dîmboviţa   7. Spitalul de Patologie Neuromusculara Vilcele Covasna   8. Spitalul de Copii Neuropsihici Siret Suceava   9. Sanatoriul Balneoclimatic de Copii Busteni Prahova  10. Sanatoriul Balneoclimatic de Copii Gura Ocnitei Dîmboviţa                           B. Institute şi centre medicale  11. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi      Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti  12. Institutul Naţional pentru Servicii de      Sănătate şi Conducere Bucureşti  13. Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Bucureşti  14. Institutul de Sănătate Publică şi      Cercetari Medicale Iasi Iasi  15. Institutul de Sănătate Publică şi      Cercetari Medicale Cluj-Napoca Cluj  16. Institutul de sănătate Publică şi      Cercetari Medicale Timisoara Timiş  17. Institutul de Sănătate Publică şi      Cercetari Medicale Tirgu Mures Mures  18. Institutul de Medicina Interna      "N. Gh. Lupu" Bucureşti  19. Institutul de Fiziologie Normala şi      Patologica "D. Danielopolu" Bucureşti  20. Institutul Naţional de Gerontologie şi      Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti  21. Institutul de Ftiziologie      "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti  22. Institutul pentru Controlul de Stat al      Medicamentului şi Cercetari Farmaceutice      "Prof. dr. Petre Ionescu Stoian" Bucureşti  23. Institutul Oncologic Bucureşti  24. Institutul Oncologic "Prof. dr. I.      Chiricuta" Cluj-Napoca Cluj  25. Institutul de Medicina Fizica,      Balneoclimatologie şi Recuperare Medicală Bucureşti  26. Institutul de Medicina Legala "Prof. dr.      Mina Minovici" Bucureşti  27. Institutul de Endocrinologie      "C.I. Parhon" Bucureşti  28. Institutul de Hematologie Bucureşti  29. Centrul Medical de Fonoaudiologie şi      Chirurgie Functionala O.R.L. Bucureşti  30. Centrul de Nutriţie şi Boli Metabolice      "Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti  31. Centrul de Medicina Sociala "Christiana" Bucureşti  32. Centrul Dermato-Venerologic Bucureşti  33. Centrul de Medicina Sportiva Bucureşti  34. Centrul de Acupunctura şi Homeopatie Bucureşti                        C. Direcţii sanitare  35. Directia Sanitara a judeţului Alba Alba Iulia Alba  36. Directia Sanitara a judeţului Arad Arad Arad  37. Directia Sanitara a judeţului Arges Pitesti Arges  38. Directia Sanitara a judeţului Bacau Bacau Bacau  39. Directia Sanitara a judeţului Bihor Oradea Bihor  40. Directia Sanitara a judeţului Bistrita Bistrita-      Bistrita-Nasaud Nasaud  41. Directia Sanitara a judeţului Botosani Botosani Botosani  42. Directia Sanitara a judeţului Braila Braila Braila  43. Directia Sanitara a judeţului Brasov Brasov Brasov  44. Directia Sanitara a judeţului Buzau Buzau Buzau  45. Directia Sanitara a judeţului Resita Caras-      Caraş-Severin Severin  46. Directia Sanitara a judeţului Calarasi Calarasi Calarasi  47. Directia Sanitara a judeţului Cluj Cluj-Napoca Cluj  48. Directia Sanitara a judeţului Constanta Constanta Constanta  49. Directia Sanitara a judeţului Covasna Sf. Gheorghe Covasna  50. Directia Sanitara a judeţului Dîmboviţa Tirgoviste Dîmboviţa  51. Directia Sanitara a judeţului Dolj Craiova Dolj  52. Directia Sanitara a judeţului Galaţi Galaţi Galaţi  53. Directia Sanitara a judeţului Giurgiu Giurgiu Giurgiu  54. Directia Sanitara a judeţului Gorj Tirgu Jiu Gorj  55. Directia Sanitara a judeţului Harghita Miercurea- Harghita                                                Ciuc  56. Directia Sanitara a judeţului Hunedoara Deva Hunedoara  57. Directia Sanitara a judeţului Ialomita Slobozia Ialomita  58. Directia Sanitara a judeţului Iasi Iasi Iasi  59. Directia Sanitara a judeţului Maramures Baia Mare Maramures  60. Directia Sanitara a judeţului Mehedinti Drobeta-Turnu Mehedinti                                                Severin  61. Directia Sanitara a judeţului Mures Tirgu Mures Mures  62. Directia Sanitara a judeţului Neamt Piatra-Neamt Neamt  63. Directia Sanitara a judeţului Olt Slatina Olt  64. Directia Sanitara a judeţului Prahova Ploiesti Prahova  65. Directia sanitara a judeţului Satu Mare Satu Mare Satu Mare  66. Directia Sanitara a judeţului Sibiu Sibiu Sibiu  67. Directia Sanitara a judeţului Salaj Zalau Salaj  68. Directia Sanitara a judeţului Suceava Suceava Suceava  69. Directia Sanitara a judeţului Teleorman Alexandria Teleorman  70. Directia Sanitara a judeţului Timiş Timisoara Timiş  71. Directia Sanitara a judeţului Tulcea Tulcea Tulcea  72. Directia Sanitara a judeţului Vaslui Vaslui Vaslui  73. Directia Sanitara a judeţului Vilcea Rimnicu Vilcea                                                Vilcea  74. Directia Sanitara a judeţului Vrancea Focsani Vrancea  75. Directia Sanitara a municipiului      Bucureşti Bucureşti                       D. Centre de medicina preventiva  76. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Alba Alba Iulia Alba  77. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Arad Arad Arad  78. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Arges Pitesti Arges  79. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Bacau Bacau Bacau  80. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Bihor Oradea Bihor  81. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Bistrita-Nasaud Bistrita Bistrita-Nasaud  82. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Botosani Botosani Botosani  83. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Braila Braila Braila  84. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Brasov Brasov Brasov  85. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Buzau Buzau Buzau  86. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Caraş-Severin Resita Caraş-Severin  87. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Calarasi Calarasi Calarasi  88. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Cluj Cluj-Napoca Cluj  89. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Constanta Constanta Constanta  90. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Covasna Sfîntu Gheorghe Covasna  91. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Dîmboviţa Tirgoviste Dîmboviţa  92. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Dolj Craiova Dolj  93. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Galaţi Galaţi Galaţi  94. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Giurgiu Giurgiu Giurgiu  95. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Gorj Tirgu Jiu Gorj  96. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Harghita Miercurea-Ciuc Harghita  97. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Hunedoara Deva Hunedoara  98. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Ialomita Slobozia Ialomita  99. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Iasi Iasi Iasi 100. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Maramures Baia Mare Maramures 101. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Mehedinti Drobeta-Turnu Mehedinti                                                Severin 102. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Mures Tirgu Mures Mures 103. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Neamt Piatra-Neamt Neamt 104. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Olt Slatina Olt 105. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Prahova Ploiesti Prahova 106. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Satu Mare Satu Mare Satu Mare 107. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Sibiu Sibiu Sibiu 108. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Salaj Zalau Salaj 109. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Suceava Suceava Suceava 110. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Teleorman Alexandria Teleorman 111. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Timiş Timisoara Timiş 112. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Tulcea Tulcea Tulcea 113. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Vaslui Vaslui Vaslui 114. Centrul de Medicina Preventiva al      judeţului Vilcea Rimnicu Vilcea Vilcea 115. Centrul de medicina Preventiva al      judeţului Vrancea Focsani Vrancea 116. Centrul de Medicina Preventiva al      municipiului Bucureşti Bucureşti                            E. Unităţi de invatamint 117. Centrul de Perfectionare a Personalului      Sanitar Superior Bucureşti 118. Centrul de Perfectionare a Personalului      Sanitar Mediu Bucureşti 119. Şcoala Postliceala Sanitara Alba Iulia Alba 120. Şcoala Postliceala Sanitara Calarasi Calarasi 121. Şcoala Postliceala Sanitara Sfîntu Covasna                                                Gheorghe 122. Şcoala Postliceala Sanitara Giurgiu Giurgiu 123. Şcoala Postliceala Sanitara Tirgu Jiu Gorj 124. Şcoala Postliceala Sanitara Slobozia Ialomita 125. Şcoala Postliceala Sanitara Piatra-Neamt Neamt 126. Şcoala Postliceala Sanitara Slatina Olt 127. Şcoala Postliceala Sanitara Resita Caras-                                                                 Severin 128. Şcoala Postliceala Sanitara Zalau Salaj 129. Şcoala Postliceala Sanitara Tulcea Tulcea 130. Şcoala Postliceala Sanitara Focsani Vrancea 131. Şcoala Postliceala Sanitara Alexandria Teleorman 132. Şcoala Postliceala Sanitara Vaslui Vaslui 133. Grupul Scolar Sanitar      (liceu şi şcoala postliceala) Arad Arad 134. Grupul Scolar Sanitar Bacau Bacau 135. Grupul Scolar Sanitar Bistrita Bistrita-                                                                 Nasaud 136. Grupul Scolar Sanitar Baia Mare Maramures 137. Grupul Scolar Sanitar Botosani Botosani 138. Grupul Scolar Sanitar Braila Braila 139. Grupul Scolar Sanitar Buzau Buzau 140. Grupul Scolar Sanitar Brasov Brasov 141. Grupul Scolar Sanitar Constanta Constanta 142. Grupul Scolar Sanitar Cluj-Napoca Cluj 143. Grupul Scolar Sanitar Craiova Dolj 144. Grupul Scolar Sanitar Drobeta-Turnu Mehedinti                                                Severin 145. Grupul Scolar Sanitar Galaţi Galaţi 146. Grupul Scolar Sanitar Iasi Iasi 147. Grupul Scolar Sanitar Odorheiu Harghita                                                Secuiesc 148. Grupul Scolar Sanitar Hunedoara Hunedoara 149. Grupul Scolar Sanitar Oradea Bihor 150. Grupul Scolar Sanitar Pitesti Arges 151. Grupul Scolar Sanitar Ploiesti Prahova 152. Grupul Scolar Sanitar Rimnicu Vilcea Vilcea 153. Grupul scolar Sanitar Satu Mare Satu Mare 154. Grupul Scolar Sanitar Sibiu Sibiu 155. Grupul Scolar Sanitar Suceava Suceava 156. Grupul Scolar Sanitar Timisoara Timiş 157. Grupul Scolar Sanitar Tirgu Mures Mures 158. Grupul Scolar Sanitar Tirgoviste Dîmboviţa 159. Grupul Scolar Sanitar Bucureşti                          F. Alte unităţi 160. Academia de Stiinte Medicale Bucureşti 161. Oficiul Central de Stocare Bucureşti 162. Statia Centrala de Salvare Bucureşti 163. Sectia pentru Controlul de Stat al      Serurilor şi Vaccinurilor Bucureşti 164. Statia de Verificare şi Intreţinere a      Aparaturii Medicale Bucureşti 165. Centrul de Calcul şi Statistica Sanitara Bucureşti 166. Centrul de Documentare Medicală      "Dr. Dimitrie Nanu" Bucureşti                           II. Unităţi economice                           A. Oficii Farmaceutice 167. Oficiul Central Farmaceutic Bucureşti 168. Oficiul Farmaceutic nr. 1 Bucureşti 169. Oficiul Farmaceutic nr. 2 Bucureşti 170. Oficiul Farmaceutic nr. 3 Bucureşti 171. Oficiul Farmaceutic Bacau Bacau 172. Oficiul Farmaceutic Brasov Brasov 173. Oficiul Farmaceutic Cluj-Napoca Cluj 174. Oficiul Farmaceutic Constanta Constanta 175. Oficiul Farmaceutic Craiova Dolj 176. Oficiul Farmaceutic Deva Hunedoara 177. Oficiul Farmaceutic Galaţi Galaţi 178. Oficiul Farmaceutic Oradea - Bihor                                                comuna                                                Sinmartin 179. Oficiul Farmaceutic Ploiesti Prahova 180. Oficiul Farmaceutic Satu Mare Satu Mare 181. Oficiul Farmaceutic Suceava Suceava 182. Oficiul Farmaceutic Timisoara Timiş 183. Oficiul Farmaceutic Iasi Iasi 184. Oficiul Farmaceutic Pitesti Arges 185. Oficiul Farmaceutic Tirgu Mures Mures 186. Intreprinderea de Comert Exterior      "Farmexim" Bucureşti                           B. Alte unităţi 187. Editura Medicală Bucureşti 188. Baza de Aprovizionare Bucureşti 189. Intreprinderea de Produse Ortopedice şi      Protezare Bucureşti 190. Sectorul de Studii şi Proiectare în      Constructii Bucureşti 191. Centrul de Cercetare şi Productie      Medicamente Antitumorale Bucureşti                       C. Unităţi de cercetare stiintifica                        (cu gestiune economico-financiară) 192. Institutul Cantacuzino Bucureşti 193. Institutul "Victor Babes" Bucureşti 194. Institutul de Neurologie şi Psihiatrie Bucureşti ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------