HOTĂRÎRE nr. 210 din 19 mai 1997privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 28 mai 1997  În temeiul prevederilorart. 7 şi 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994privind apărarea împotriva dezastrelor aprobată prinLegea nr. 124/1995, ale art. 7 alin. 3 şi aleart. 70 din Legea apelor nr. 107/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, constituită pe lângă Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei mediului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Ioan OlteanMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumarap. Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernului şi aDepartamentului pentru AdministraţiePublică Locală,Radu Stroe  +  AnexăREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prevenirea, intervenţia operativă şi refacerea în cazul dezastrelor produse de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice reprezintă acţiuni de apărare de interes public naţional, pentru diminuarea sau eliminarea efectelor negative sociale, economice şi ecologice ale acestora.  +  Articolul 2În conformitate cu prevederileart. 5, 7, 15 şi 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prinLegea nr. 124/1995, şi aleart. 67-71 din Legea apelor nr. 107/1996, responsabilitatea privind organizarea şi conducerea acţiunilor de prevenire şi apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice revine, la nivel naţional, Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, iar la nivel local, autorităţilor administraţiei publice, comisiilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva dezastrelor şi agenţilor economici implicaţi în acţiuni de apărare.  +  Articolul 3Obiectul de activitate al Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, denumita în continuare Comisia Centrala pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, consta în organizarea şi coordonarea acţiunilor de apărare faţă de:- inundatiile datorate revarsarilor naturale ale cursurilor de apa sau blocajelor de gheturi;- inundatiile provocate de accidente sau avarii la construcţiile hidrotehnice;- dezastrele produse de fenomene meteorologice periculoase (ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţa, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tirzii, grindina şi seceta).  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor  +  Articolul 4Comisia Centrala pentru Apărarea împotriva Inundatiilor funcţionează pe lângă Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi se subordonează, în caz de dezastre, Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor.  +  Articolul 5Comisia Centrala pentru Apărarea împotriva Inundatiilor este alcătuită din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai regiilor autonome şi ai altor agenţi economici cu atribuţii şi responsabilităţi în acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi din cadre didactice din institutele de învăţământ superior şi specialişti din institutele de cercetare şi proiectare de profil. Componenta Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor este cuprinsă în anexa nr. 1 la prezentul regulament.Membrii Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor sunt desemnaţi de conducerile unităţilor pe care le reprezintă şi sunt validati prin ordin al preşedintelui comisiei.  +  Articolul 6Preşedintele Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor este ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, iar vicepreşedintele este secretarul de stat din minister care coordonează activitatea de gospodărire a apelor. În cazul absentei preşedintelui, prerogativele acestuia sunt preluate de vicepreşedinte.  +  Articolul 7Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor este asigurat de către un compartiment funcţional distinct în cadrul Direcţiei cadastru, sinteze şi apărare împotriva inundaţiilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, fără majorarea numărului de posturi.Secretarul Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor este directorul Direcţiei cadastru, sinteze şi apărare împotriva inundaţiilor.  +  Articolul 8Comisia Centrala pentru Apărarea împotriva Inundatiilor se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată pe an, şi în şedinţe extraordinare, ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau la solicitarea expresă a cel puţin 1/3 din numărul membrilor comisiei.Convocarea membrilor se face cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin o zi înaintea şedinţelor extraordinare.Convocarea se face în scris, precizîndu-se proiectul ordinii de zi, documentele ce urmează a fi analizate, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Ordinea de zi se adoptă la începutul şedinţei.Şedinţa ordinară anuală este legal constituită, dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor.În cazuri deosebite, preşedintele sau vicepreşedintele poate convoca şedinţe extraordinare, cu o prezenta restrînsa, dar nu mai puţin de 1/3 din numărul membrilor. Nominalizarea membrilor convocaţi se va face de către preşedintele sau vicepreşedintele comisiei, fără a putea fi omisi membrii implicaţi în ordinea de zi propusă.Hotărârile Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor se iau cu majoritatea simpla a celor prezenţi.Propunerile şi măsurile stabilite se consemnează în procese-verbale de şedinţa şi, după caz, se concretizează în hotărâri ale Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, se semnează de preşedintele comisiei şi se comunică factorilor interesaţi prin Secretariatul tehnic permanent.Documentele privind activitatea Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor se arhiveaza de către Secretariatul tehnic permanent, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 9Sediul Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor este la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 10Comisia Centrala pentru Apărarea împotriva Inundatiilor colaborează cu autorităţile administraţie publice şi cu instituţiile şi organismele care au atribuţii şi responsabilităţi specifice în domeniul prevenirii şi apărării împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, conform schemei fluxului informaţional-decizional prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament.  +  Articolul 11În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia Centrala pentru Apărarea împotriva Inundatiilor foloseşte informaţii în flux lent-statistice- şi în flux rapid-operative-, prezentate în anexa nr. 3 la prezentul regulament, aflate în administrarea şi gestionarea factorilor care participa sau conlucreaza la acţiuni de apărare. La solicitarea comisie, aceste informaţii se pun la dispoziţia celor implicaţi în aceste acţiuni, fără plata, cu maximum de operativitate.  +  Articolul 12Comisia Centrala pentru Apărarea împotriva Inundatiilor are în dotare echipament de telecomunicaţii, tehnica de calcul, aparatura necesară multiplicării de documente, aparatura audio-video şi autoturism de teren, prezentate în anexa nr. 2 la prezentul regulament.Aceasta dotare se va asigura prin redistribuire, la nivelul ministerului, sau prin transfer de la unităţile din subordine, participante la comisie.Dotarea se poate finanta în anii următori şi din credite bugetare de la capitolul "Cheltuieli de capital", la poziţia "Achiziţii de bunuri, dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii".  +  Capitolul III Atribuţiile Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor  +  Articolul 13Comisia Centrala pentru Apărarea împotriva Inundatiilor are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategia naţionala de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi participa la elaborarea strategiei naţionale de apărare împotriva dezastrelor în cadrul Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor; b) participa la elaborarea planurilor operative de apărare specifice şi a programelor generale în caz de dezastre, la solicitarea Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor; c) urmăreşte respectarea convenţiilor internaţionale în domeniul apărării împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; d) analizează proiectul Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, precum şi solicitarile de modificare a acestora, şi le supune spre avizare Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor şi spre aprobare Guvernului; e) aproba Planul operativ de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; f) avizează proiectele regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor, pentru aspecte ce privesc apărarea de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice; g) aproba planurile judeţene de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi planurile de apărare împotriva inundaţiilor pe bazine hidrotehnice; h) analizează regulamente, reglementări, instrucţiuni şi normative specifice, referitoare la prevenirea, intervenţia şi înlăturarea efectelor inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, şi le supune spre avizare Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor şi spre aprobare Guvernului; i) face anual propuneri Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor, pentru asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare organizării apărării în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la construcţiile hidrotehnice, pentru înlăturarea efectelor negative ale acestora, inclusiv pentru dezvoltarea reţelei care asigura fluxul informaţional hidrometeorologic şi decizional. Constituirea şi utilizarea fondurilor se fac de către fiecare ordonator de credite, instituţie publică sau agent economic, cu respectarea prevederilor legale. În caz de inundare dirijata a unor terenuri, face propuneri Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor pentru înlăturarea efectelor unor calamitati naturale asupra terenurilor, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pe baza constatărilor şi solicitărilor comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor; j) informează şi prezintă anual şi periodic rapoarte de sinteza Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor despre producerea de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la construcţiile hidrotehnice, despre efectele acestora, despre măsurile întreprinse şi despre stadiul realizării măsurilor de prevenire şi refacere; k) asigura informarea opiniei publice, prin mass media, despre zonele de risc potenţial, despre iminenta producerii şi efectele inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi despre măsurile luate; l) iniţiază studii şi cercetări privind modalităţile de control al riscurilor dezastrelor produse de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la construcţiile hidrotehnice, precum şi metode de identificare şi evaluare a riscurilor; m) aproba criterii pentru definirea pragurilor critice ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi ale accidentelor la construcţiile hidrotehnice. Pentru definirea pragurilor critice privind accidente la construcţiile hidrotehnice se va solicita, în prealabil, avizul Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice; n) solicita şi urmăreşte participarea unităţilor subordonate Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi altor ministere, cu forte şi mijloace din dotarea acestora, în acţiunile de intervenţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; o) colaborează cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului la întocmirea de instrucţiuni şi prescripţii de proiectare, execuţie şi control la solicitări seismice al construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare, precum şi de studii necesare realizării sistemelor automate de prognoza şi avertizare seismică pentru baraje; p) iniţiază programe de cercetare şi propune Ministerului Cercetării şi Tehnologiei studii şi cercetări în domeniul apărării împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, în vederea promovării şi finanţării; r) participa, împreună cu Comandamentul Protecţiei Civile din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, la elaborarea programelor de pregătire a populaţiei şi a agenţilor economici, pentru protecţia şi intervenţia acestora în cazul producerii de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la construcţiile hidrotehnice; s) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la înlocuirea programelor de pregătire sanitară a populaţiei pentru aspecte ce privesc apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; t) colaborează cu Ministerul Învăţământului pentru includerea, în programele de învăţământ, de tematici pentru educaţia şcolară privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; u) analizează şi validează măsurile aprobate de preşedinte între şedinţe sau le corecteaza ori le modifica, după caz.  +  Capitolul IV Atribuţiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor  +  Articolul 14Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, în perioadele dintre şedinţe, aduce la îndeplinire hotărârile comisiei, urmăreşte realizarea lor şi exercită atribuţiile acesteia, făcând propuneri care devin executorii după aprobarea lor de către preşedintele ei. La prima şedinţa aduce la cunoştinţa comisiei măsurile aprobate şi le supune spre analiza şi validare. În acest scop, Secretariatul tehnic permanent are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) elaborează proiectul Regulamentului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, proiectul Normativului-cadru de dotare cu materiale şi mijloace de apărare împotriva inundaţiilor, întocmeşte propuneri de modificare şi completare a acestora şi le supune spre analiza Comisiei Centrale pentru Apărare împotriva Inundatiilor, în vederea trimiterii spre avizare Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor şi spre aprobarea Guvernului; b) elaborează proiectul Planului operativ de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, pe care îl supune spre aprobare şi însuşire Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor; c) îndrumă, controlează, avizează şi prezintă spre aprobare preşedintelui Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor planurile judeţene şi bazinale de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; d) urmăreşte completarea şi reactualizarea planurilor judeţene şi bazinale de apărare împotriva inundaţiilor, în funcţie de modificările survenite, transmise de comandamentele bazinale, de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor; e) supune spre avizare Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor, pentru aspecte ce privesc apărarea de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice; f) organizează şi urmăreşte permanent funcţionarea fluxului informaţional privind evoluţia fenomenelor hidrologice şi meteorologice periculoase; starea tehnica a barajelor şi a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi verifica transmiterea prognozelor, avertizarilor şi alarmarilor la comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor; g) propune, prin intermediul preşedintelui Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, declararea stării de necesitate de către Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor, la solicitarea comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor; h) în situaţii critice din punct de vedere al apărării împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la construcţiile hidrotehnice, propune preşedintelui Comisiei Centrale de Apărare împotriva Inundatiilor să solicite Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, şi altor autorităţi centrale intervenţia cu forte şi mijloace din dotarea unităţilor subordonate acestora, pentru salvarea oamenilor, animalelor, a altor bunuri şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative; i) supune spere aprobare preşedintelui Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor propunerile comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor, ale Regiei Autonome "Apele Române", ale Regiei Autonome de Electricitate "Renel" şi ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare de inundare dirijata a terenurilor dinainte stabilite prin planurile de apărare sau în cazuri extreme, în perioade de ape mari, solicitarea acestora de inundare a altor terenuri şi de modificare a regulilor de exploatare a acumularilor; j) urmăreşte, verifica şi sintetizeaza date şi informaţii privind efectele inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi măsurile întreprinse, primite de la comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor, de la dispeceratul Regiei Autonome "Apele Române", de la Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie sau de la alte surse, informează operativ Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor, întocmeşte rapoarte de sinteza periodice şi anuale privind inundatiile şi fenomenele meteorologice, propune măsuri de refacere a construcţiilor hidrotehnice afectate şi de modernizare a fluxului informaţional şi le prezintă preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor; urmăreşte promovarea şi realizarea măsurilor aprobate; k) întocmeşte informări privind declanşarea, evoluţia fenomenelor hidrometeorologice periculoase, efectele acestora şi măsurile luate şi le transmite mass media; l) urmăreşte promovarea şi elaborarea, de către institutele de profil, a studiilor şi cercetărilor în vederea fundamentarii de proiecte de instrucţiuni şi alte acte normative care privesc apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; m) iniţiază anual şi participa la exerciţiile de simulare a producerii de inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice, organizate pe bazine hidrografice şi pe judeţe, pentru verificarea pregătirii şi conlucrarii informaţiilor de intervenţie, a funcţionarii fluxului informaţional-decizional, precum şi a modului de folosire a mijloacelor şi materialelor de intervenţie; n) urmăreşte, prin Regia Autonomă "Apele Române" şi prin filialele bazinale ale acesteia, materializarea în teren a nivelurilor maxime înregistrate la inundaţii, pentru reconstruirea undelor de viitura şi reactualizarea valorilor caracteristice de apărare; o) urmăreşte ca Regia Autonomă "Apele Române" şi Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie să asigure permanent îndrumarea metodologică şi coordonarea reţelei hidrometeorologice de baza, precum şi elaborarea şi transmiterea în timp util a informaţiilor, prognozelor şi avertizarilor asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase la comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, locale şi la agenţi economici, în conformitate cu schemele de flux aprobate prin planurile de apărare; p) participa la elaborarea şi actualizarea convenţiilor internaţionale şi a regulamentelor bilaterale pentru probleme ce privesc apărarea împotriva inundaţiilor şi gheturilor, participa la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor şi a simularilor de apărări împotriva inundaţiilor şi gheturilor pe Dunăre şi pe riurile care formează sau traverseaza frontiera de stat, urmărind respectarea convenţiilor bilaterale sau multilaterale; colaborează cu Direcţia generală a Dunării şi căilor navigabile din cadrul Ministerului Transporturilor la acţiunile operative de apărare împotriva inundaţiilor şi gheturilor; r) organizează şi participa la verificarea anuală a stării tehnice a principalelor construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a întreţinerii albiilor cursurilor de apa şi propune măsuri de întreţinere, de reparare şi de creştere a siguranţei în exploatare şi urmăreşte realizarea acestora; verifica sesizările cetăţenilor privind starea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi întreţinerea albiilor care afectează zone populate şi obiective social-economice; s) verifica periodic secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor asupra cunoaşterii atribuţiilor specifice ce le revin şi asupra modului de actionare la inundaţii, fenomene meteorologice periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice; t) participa la fundamentarea şi urmăreşte includerea în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în bugetele locale, inclusiv în bugetele agenţilor economici interesaţi, a resurselor financiare necesare pentru constituirea sau completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare şi pentru acţiunile operative de intervenţie; u) urmăreşte, în perioadele cu inundaţii, fenomene meteorologice periculoase sau accidente la construcţiile hidrotehnice, la Ministerul Comunicaţiilor şi la unităţile subordonate, servirea cu prioritate a fluxului informaţional-decizional al activităţii de apărare, pe baza indicativelor speciale: "INUNDATII", "METEOR" sau "ACCIDENT LA CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE"; solicita, dacă este cazul, asigurarea de echipamente şi mijloace de telecomunicaţii suplimentare pentru completarea sistemelor de legătură în fluxul informaţional-decizional; v) participa şi colaborează cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu Ministerul Transporturilor şi cu alte ministere la întocmirea programelor de intervenţie în caz de producere a unor fenomene meteorologice periculoase şi urmăreşte realizarea măsurilor care se iau în asemenea situaţii; x) participa, împreună cu reprezentanţii Comandamentului Protecţiei Civile din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, la verificarea modului de asigurare a mijloacelor necesare înştiinţării şi alarmarii populaţiei din localităţile ce pot fi afectate în aval de baraje de către autorităţile administraţiei publice locale, regiile autonome care au în administrare lucrări hidrotehnice şi agenţii economici; y) propune preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisie Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor convocarea şedinţei ordinare anuale a acesteia şi a şedinţelor extraordinare, ori de cîte ori este necesar; z) controlează şi aplica sancţiuni pentru încălcarea prevederilorart. 87, 96, 103 şi 104 din Legea apelor nr. 107/1996şi aleart. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994pentru fapte în legătură cu activitatea de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, la persoane fizice şi juridice şi la comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor; w) întocmeşte programe şi urmăreşte pregătirea personalului cu atribuţii de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice.  +  Capitolul V Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 15Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 16Dispoziţiile contrare dinHotărârea Guvernului nr. 615/1992, privind atribuţiile Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor şi ale Secretariatului tehnic permanent, se abroga.  +  Anexa 1------- la regulamentCOMPONENTAComisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice, organizată pe lângă Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
         
    1.Ministrul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului- preşedinte
    2.Secretar de stat în Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului- vicepreşedinte
    3.Directorul Direcţiei cadastru, sinteze şi apărare împotriva inundaţiilor din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului- secretar
    4.Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale- membru
    5.Reprezentantul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală- membru
    6.Reprezentantul Ministerului de Interne- membru
    7.Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului- membru
    8.Reprezentantul Ministerului Industriei şi Comerţului- membru
    9.Reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei- membru
    10.Reprezentantul Ministerului Transporturilor- membru
    11.Reprezentantul Ministerului Finanţelor- membru
    12.Reprezentantul Ministerului Comunicaţiilor- membru
    13.Reprezentantul Ministerului Sănătăţii- membru
    14.Reprezentantul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei- membru
    15.Reprezentantul Ministerului Învăţământului- membru
    16.Reprezentantul Regiei Autonome "Apele Române"- membru
    17.Reprezentantul Institutului Naţional de Meteorologie şi Hidrologie- membru
    18.Reprezentantul Regiei Naţionale a Pădurilor- membru
    19.Reprezentantul Regiei Autonome de Electricitate "Renel"- membru
    20.Reprezentantul Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare- membru
    21.Reprezentantul Societăţii Comerciale "Aquaproiect" - S.A.- membru
    22.Reprezentantul Facultăţii de Construcţii Hidrotehnice- membru
    23.Reprezentantul Societăţii Române de Televiziune- membru
    24.Reprezentantul Societăţii Române de Radiodifuziune- membru
    25.Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres"- membru
    26.Reprezentantul Agenţiei Naţionale a Rezervelor Materiale- membru
   +  Anexa 2-------- la regulament SCHEMA      fluxului informational-decizional al Comisiei Centrale pentru Apararea împotriva Inundatiilor,            Fenomenelor Meteorologice Periculoase si Accidentelor la Constructiile Hidrotehnice┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────┐│ Organisme sau institutii │ ┌──>│ COMANDAMENTUL PROTECŢIEI CIVILE ││ internationale de protectie │ ┌──────────────────────┐ │ └───────────────────────────────────────┘│ impotriva dezastrelor │<---->│COMISIA GUVERNAMENTALĂ│ │ ┌───────────────────────────────────────┐└─────────────┬───────────────┘ │ DE APĂRARE ÎMPOTRIVA ├─┘ │ Comisia Centrala pentru Prevenirea │              | │ DEZASTRELOR │ │ si Apararea impotriva Efectelor │              v------------------─┐ │ ──────────────────── │ ┌->│ Seismice si Alunecarilor de Teren │┌─────────────────────────────┐ | │ Secretariatul tehnic │ | │ (Ministerul Lucrarilor Publice si ││Ministerul Apararii Nationale│<-┐| │ permanent │ | │ Amenajarii Teritoriului) │├─────────────────────────────┤ || └──────────────┬───────┘ | ├───────────────────────────────────────┤│ Ministerul de Interne │<-┤| ^ │ | │ Comisia Centrala pentru Explozii Mari │├─────────────────────────────┤ || | │ | │la Suprafata si in Subteran, Accidente ││ Departamentul pentru │<-┤| | │ ├->│Chimice si Avarii Deosebit De Grave la ││ Administratie │ || | v | │ Conducte Magistrale si Urbane ││ Publica Locala │ || ┌────┴─────────────────┐ | │ (Ministerul Industriei si Comertului) ││ │<-┤| │ COMISIA CENTRALA │ | ├───────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────┤ || │ PENTRU APARAREA │ | │ Comisia Centrala pentru Accidente ││ Ministerul Finantelor │<-┤└->│ IMPOTRIVA │ ├->│Deosebit De Grave pe Cai de Comunicatii│├─────────────────────────────┤ | │ INUNDATIILOR, │<-| │ (Ministerul Transporturilor) ││Ministerul Lucrarilor Publice│<-┤ │ FENOMENELOR │ | ├───────────────────────────────────────┤│ si Amenajarii Teritoriului │ | │ METEOROLOGICE │ | │ Comisia Centrala pentru Asistenta │├─────────────────────────────┤ | │ PERICULOASE SI │ ├─>│Medicala de Urgenta in Caz de Dezastre ││ Ministerul Transporturilor │<-┤ │ ACCIDENTELOR LA │ | │ si Epidemii (Ministerul Sanatatii) │├─────────────────────────────┤ | │ CONSTRUCTIILE │ | ├───────────────────────────────────────┤│ Ministerul Comunicatiilor │<─│-->│ HIDROTEHNICE │ | │ Comisia Centrala pentru Epizootii si │├─────────────────────────────┤ | │ ──────────────────── │ | │Supravegherea Contaminarii Radioactive,││ Ministerul Industriei si │<─┤ │ Secretariatul tehnic │ ├─>│Chimice, Biologice a Produselor Animale││ Comertului │ | │ permanent │ | │si Vegetale (Ministerul Agriculturii si│├─────────────────────────────┤ | └──┬──────┬──────┬─────┘ | │ Alimentatiei) ││ Ministerul Agriculturii si │<─┤ | ^ │ ^ │ | ├───────────────────────────────────────┤│ Alimentatiei │ |┌-----v | │ | v───────┐├─>│ Comisia pentru Telecomunicatii │├─────────────────────────────┤ || | │ | │| │ (Ministerul Comunicatiilor) ││ Ministerul Sanatatii │<─┤| | │ | │| ├───────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────┤ || | │ | │| │ Comisia Nationala pentru Siguranta ││ Ministerul Invatamantului │<─┤| | │ | │├─>│ Barajelor si Lucrarilor Hidrotehnice │├─────────────────────────────┤ || | v └----------┐│| │ (Ministerul Apelor, Pădurilor si ││ Ministerul Cercetarii si │<-┘| ┌──────┴───────────────┐|│| │ Protecţiei Mediului) ││ Tehnologiei │ | │COMISII JUDETENE SI A │|│| ├───────────────────────────────────────┤└─────────────────────────────┘ |┌─┤ MUNICIPIULUI │|│| │ Directia Generala a Dunarii si Cailor │      ┌----------┬----------┬-----v│ │ BUCURESTI DE APARARE │|│├->│Navigabile (Ministerul Transporturilor)│      v v v │ │IMPOTRIVA DEZASTRELOR │|│| │Regia Autonoma "Administratia Fluviala │┌──────────┐┌──────────┐┌───────┐ │ │ ──────────────────── │|│| │ a Dunarii de Jos Galati" ││Societatea││Societatea││Agentii│ │ │ Secretariate tehnice │|│| ├───────────────────────────────────────┤│Romana de ││Romana de ││ de │ │ │ permanente pentru │|│| │Regia Autonoma "Administratia Nationala││ Tele─ ││ Radio─ ││ presa │ │ │ apararea impotriva │|│├->│ a Drumurilor din Romania" (Ministerul ││ viziune ││difuziune ││ │ │ │ inundatiilor │|│| │ Transporturilor) │└──────────┘└──────────┘└───────┘ │ └──────────────────────┘|│| ├───────────────────────────────────────┤                                   │ ^ |│├─>│ Oficiul Rutier Central (Ministerul │                                   │ | |│| │ Transporturilor) │                                   │ | |│| ├───────────────────────────────────────┤                                   │ v |│├─>│ Comisia Nationala pentru Statistica │                                   │ ┌──────────────────────┐|│| ├───────────────────────────────────────┤                                   └>│Inspectoratul judetean│|│├─>│Societatea Nationala de Cruce Rosie din│                                     │ de protectie civila │|│| │ Romania │                                     └──────────────────────┘|│| ├───────────────────────────────────────┤                                                             |│└->│ Administratia Nationala a Rezervelor │                                                             |│ │ Materiale │                                                             |│ └───────────────────────────────────────┘                                                             |└─────┬───────────────┬─────┬──────┐                                                             └------┼---------------┼-----┼------┼---┐                                                                    v ^ │ ^ │ ^ │ ^                                                             ┌────────────┴──────┐ │ | │ | │ |┌────────────────────┐ │ R.A.A.R. │ v | v | v |│ ─ ─ ─ ─> Informatie│ ├────────┬──────────┤┌───┴─┐┌──┴─┐┌─────┴──┐│ ───────> Decizie │ │I.N.M.H.│Dispecerat││RENEL││RAIF││ROMSILVA│└────────────────────┘ └────────┴──────────┘└─────┘└────┘└────────┘  +  Anexa 3-------- la regulament -------------                                     SCHEMA      principalelor informaţii necesare desfăşurării activităţii Comisiei          Centrale pentru Apărarea împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor    Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice                               ┌─────────────────┐                               │ Informaţii │                               └────────┬────────┘┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────────┐│ Informaţii in flux lent pentru ├──┴──┤ Informatii in flux rapid pentru ││cunoasterea, prevenirea, actiunea si│ │ avertizarea, evolutia fenomenelor, ││inlaturarea efectelor inundatiilor, │ │starea uvrajelor, mod de actiune si ││ f.m.p.a.c.h. ─ STATISTICE │ │ efecte, necesitati de orice ordin, │└──────────────────┬─────────────────┘ │ pagube etc. ─ OPERATIVE │┌──────────────────┴─────────────────┐ └─────────────────┬──────────────────┘│ Parametrii hidrologici si │ ┌─────────────────┴──────────────────┐│ meteorologici statistici │ │ Prognoze meteorologice si │└──────────────────┬─────────────────┘ │ hidrologice │┌──────────────────┴─────────────────┐ └─────────────────┬──────────────────┘│ Schemele de amenajare a │ ┌─────────────────┴──────────────────┐│ bazinelor hidrografice │ │ Avertizari precipitatii, debite, │└──────────────────┬─────────────────┘ │niveluri, viteze, inregistrate si in│┌──────────────────┴─────────────────┐ │ evolutie ││ Monografii ale fenomenelor, studii │ └─────────────────┬──────────────────┘│ de caz, scenarii │ ┌─────────────────┴──────────────────┐└──────────────────┬─────────────────┘ │Capacitati, disponibilitati in stoc │┌──────────────────┴─────────────────┐ │ si mod de comportare a lucrarilor ││ Studii, cercetari de profil │ │ hidrotehnice pe parcurs │└──────────────────┬─────────────────┘ └─────────────────┬──────────────────┘┌──────────────────┴─────────────────┐ ┌─────────────────┴──────────────────┐│ Cadastrul apelor: lucrari, │ │ Situatia zonelor si obiectivelor ││ folosinte, caracteristici │ │ afectate de fenomene │└──────────────────┬─────────────────┘ └─────────────────┬──────────────────┘┌──────────────────┴─────────────────┐ ┌─────────────────┴──────────────────┐│Pragurile critice pentru aparare de │ │Masuri si mijloace de interventie in││inundatii si avarii la constructiile│ │ actiune, efecte, rezultate ││ hidrotehnice │ └─────────────────┬──────────────────┘└──────────────────┬─────────────────┘ ┌─────────────────┴──────────────────┐┌──────────────────┴─────────────────┐ │ Situatia populatiei, alimentarilor ││ Planurile de aparare judetene si │ │cu apa, elemente, cazuri provizorii ││ bazinale, de aparare impotriva │ │ etc. ││ inundatiilor │ └─────────────────┬──────────────────┘└──────────────────┬─────────────────┘ ┌─────────────────┴──────────────────┐┌──────────────────┴─────────────────┐ │ Mijloace si forte disponibile la ││ Planurile de interventie in caz de │ │ nivel de judet, bazin hidrografic, ││avarii la constructiile hidrotehnice│ │ tara │└──────────────────┬─────────────────┘ └─────────────────┬──────────────────┘┌──────────────────┴─────────────────┐ ┌─────────────────┴──────────────────┐│ Regulamente si regimuri de │ │ Solicitari de sprijin, ││ exploatare a constructiilor │ │ disponibilizari de mijloace si ││ hidrotehnice │ │ efective pentru alte zone si │└──────────────────┬─────────────────┘ │ activitati │┌──────────────────┴─────────────────┐ └─────────────────┬──────────────────┘│ Stocuri de materiale de aparare, │ ┌─────────────────┴──────────────────┐│ mijloace de interventie │ │ Situatia cailor de comunicatii │└──────────────────┬─────────────────┘ │ terestre, navale, a aeroporturilor │┌──────────────────┴─────────────────┐ │ si a sistemului de telecomunicatii ││ Scheme de colaborare cu toate │ └─────────────────┬──────────────────┘│ unitatile participante la actiune │ ┌─────────────────┴──────────────────┐└──────────────────┬─────────────────┘ │Starea sistemului de transmisiuni si│┌──────────────────┴─────────────────┐ │ necesitati ││ Propuneri de lucrari si masuri │ └────────────────────────────────────┘│ pentru inlaturarea efectelor ││ inundatiilor │└──────────────────┬─────────────────┘┌──────────────────┴─────────────────┐│ Conventii, acorduri cu tarile ││ vecine in domeniul dezastrelor │└────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4-------- la regulament -------------LISTAdotărilor necesare pentru activitatea Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundatiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice
         
    Nr. crt.Denumirea materialuluiCantitatea (buc.)
    1.Complet calculator cu monitor color performant (486 sau 586)3
    2.Diskete 3.50 inch20
    3.Complet imprimante laser alb-negru2
    4.Complet imprimantă laser color1
    5.Scaner1
    6.Fax1
    7.Complet modem Internet cu fax inclus1
    8.Telefoane celulare3
    9.Telefon operativ1
    10.Aspectomat1
    11.Proiector pentru calculator şi video1
    12.Copiator Xerox1
    13.Televizor color1
    14.Video recorder1
    15.Cameră video1
    16.Casete video20
    17.Aparat de fotografiat cu bliţ1
    18.Autoturism de teren1
  -----------