ORDIN nr. 1.030 din 15 iulie 2010privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 20 iulie 2010  Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul comun de aprobare al Direcţiei generale economice şi al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 7.741 din 15 iulie 2010,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Utilizarea modelului contractului prevăzut la alin. (1) este obligatorie. (3) Părţile contractante pot prevedea pe lângă clauzele obligatorii prevăzute în anexă şi clauze suplimentare, negociate conform şi în limita prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Contractul pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ se încheie între direcţia de sănătate publică şi consiliul local/consiliul judeţean, după caz, pe baza următoarelor documente: a) contractul individual de muncă al personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ; b) lista medicamentelor şi materialelor sanitare necesare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ, stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale; c) autorizaţia sanitară de funcţionare a cabinetelor de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ care fac obiectul contractului; d) contul deschis la Trezoreria Statului; e) codul de înregistrare fiscală; f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia acestuia de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului; g) cererea/solicitarea pentru încheierea contractului cu direcţia de sănătate publică. (2) Toate documentele care stau la baza încheierii contractului sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al consiliului local/consiliului judeţean, după caz, pe fiecare pagină.  +  Articolul 3Reprezentanţii legali ai unităţilor sanitare răspund de exactitatea şi realitatea datelor raportate prin certificarea prin semnătură a documentelor justificative care stau la baza asigurării sumelor prevăzute în contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică.  +  Articolul 4Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale/consiliile judeţene duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 15 iulie 2010.Nr. 1.030.  +  AnexăCONTRACTpentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământNr ..... din ......- model -I. Părţile contractante1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiul/oraşul ............., str. ............. nr. ....., judeţul/sectorul ........, telefon/fax ..........., reprezentată prin director executiv ...........,şi2. Autoritatea administraţiei publice locale: Consiliul Local/Consiliul Judeţean ............, cu sediul în ........, str. ........ nr. ......, telefon ......., fax ...., reprezentată prin ......., codul fiscal........ şi contul nr. ......, deschis la Trezoreria StatuluiII. Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul prezentului contract este asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ: medici, medici dentişti, asistenţi medicali, precum şi a cheltuielilor pentru medicamentele şi materialele sanitare din baremul de dotare.III. Durata contractuluiArt. 2. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2010.Art. 3. - Durata prezentului contract se prelungeşte în cazul în care până la 31 decembrie 2010 nu a fost adoptată legea bugetului pentru anul 2011, precum şi pentru alte situaţii, cu acordul părţilor, prin act adiţional.IV. Obligaţiile părţilorArt. 4. - (1) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:1. să asigure fondurile necesare pentru drepturile salariale şi cheltuielile pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi corespunzător obiectului prezentului contract;2. să asigure, lunar, sumele necesare pentru drepturile salariale şi cheltuielile pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare, pe baza cererii şi a documentelor justificative înaintate de consiliul local/consiliul judeţean, după caz, în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna precedentă, în limita sumei prevăzute în contract;3. să analizeze cererea unităţii sanitare, având în vedere: a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior; b) disponibilul din cont rămas neutilizat; c) valoarea contractului;4. să organizeze evidenţa contabilă a cheltuielilor pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în prevederi, cât şi în execuţie;5. să monitorizeze respectarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea activităţii specifice de la nivelul cabinetelor de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ;6. să urmărească încadrarea în sumele contractate;7. să verifice respectarea destinaţiilor fondurilor. (2) Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.Art. 5. - Consiliul local/Consiliul judeţean are următoarele obligaţii:1. să asigure desfăşurarea activităţilor specifice la nivelul fiecărui cabinet de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;2. să solicite în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă pentru luna precedentă sumele necesare pentru asigurarea drepturilor salariale şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare care fac obiectul prezentului contract, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract;3. să asigure organizarea şi conducerea evidenţelor tehnico-operative, precum şi a evidenţelor contabile ale cheltuielilor, potrivit paragrafelor şi subdiviziunilor clasificaţiei bugetare pentru bugetul aprobat şi în execuţie, în conformitate cu prevederile legale;4. să efectueze, în condiţiile legii, achiziţia bunurilor pentru baremul de dotare;5. să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date referitoare la activităţile specifice care fac obiectul prezentului contract;6. să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită periodic direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti informaţiile legate de activităţile specifice care fac obiectul prezentului contract;7. să raporteze corect şi la timp datele către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.V. Valoarea contractuluiArt. 6. - Valoarea totală a prezentului contract este de ......... lei.VI. Asigurarea sumelor necesare drepturilor salariale şi, după caz, a cheltuielilor pentru medicamentele şi materialele sanitare pentru baremul de dotareArt. 7. - (1) Asigurarea sumelor necesare drepturilor salariale şi, după caz, a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor se realizează lunar, în limita sumelor prevăzute în prezentul contract cu această destinaţie. (2) Autoritatea administraţiei publice locale prezintă în primele 5 zile lucrătoare din luna curentă următoarele documente: a) cererea întocmită conform anexei nr. 1; b) documente justificative care însoţesc cererea, după cum urmează:b(1)) pentru sumele reprezentând drepturi salariale: copii ale statelor de plată aferente personalului pentru care se asigură sume pentru plata drepturilor salariale în condiţiile prezentului contract;b(2)) pentru sumele reprezentând cheltuieli de natura bunurilor şi serviciilor: copii ale facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor şi serviciilor achiziţionate, pentru care se solicită fonduri;b(3)) decontul pentru luna precedentă pentru sumele reprezentând plata drepturilor salariale şi a contravalorii facturilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul contract.VII. Răspunderea contractualăArt. 8. - Neprezentarea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) atrage neasigurarea fondurilor necesare.Art. 9. - (1) În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea prezentului contract, poate solicita încetarea acestuia. (2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate ale părţilor.VIII. Soluţionarea litigiilorArt. 10. - Litigiile apărute pe perioada derulării prezentului contract se soluţionează de părţi pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.IX. Clauze specialeArt. 11. - Obligatoriu se încheie acte adiţionale în situaţia prevăzută la art. 3, precum şi în cazul modificării condiţiilor iniţiale care au stat la baza încheierii prezentului contract.Art. 12. - Dacă o clauză a prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă obiectului prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale. Dacă pe durata derulării prezentului contract expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a prezentului contract.X. Forţa majorăArt. 13. - Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.Art. 14. - Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.Art. 15. - Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea la termen.Art. 16. - În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea acestuia.XI. Dispoziţii finaleArt. 17. - Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.Art. 18. - În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.Art. 19. - Rezilierea prezentului contract înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu acordul părţilor.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, şi se completează conform normelor legale în vigoare.        Direcţia de Sănătate Consiliul Local/ Publică a Judeţului .............../ Consiliul Judeţean      Municipiului Bucureşti ....................        Director executiv, Reprezentat legal,    ........................... ...................    Director adjunct executiv economic,   ....................................               Avizat               ------     Biroul/Compartimentul juridic     .............................  +  Anexa 1-------la contract-----------AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALEConsiliul Local/Consiliul Judeţean ........................Nr. ............ din .................CătreDirecţia de Sănătate Publică a Judeţului ................../Municipiului BucureştiCEREREpentru asigurarea sumelor necesare drepturilor de personal şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotareluna ............. 2010- model -1. Cheltuieli de personal
  Nr. crt. Categorii de personal Numar de personal Total cheltu- ieli de perso- nal (lei)
  1. Medici
  2. Medici dentişti
  3. Asistenţi medicali
  TOTAL:
  2. Cheltuieli pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare
  Nr. crt. Structura Total cheltuieli materiale (lei)
  1. Medicamente
  2. Materiale sanitare
  TOTAL:
                        Reprezentant legal,
                 ................................
   +  Anexa 2-------la contract-----------AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALEConsiliul Local/Consiliul Judeţean ...........Nr. ............ din .................CătreDirecţia de Sănătate Publică a Judeţului ................./Municipiului BucureştiDECONTprivind utilizarea sumelor alocate de direcţia de sănătate publică judeţeană/ a municipiului Bucureşti în luna ............ 2010 pentru cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ..................................- model -1. Sold iniţial : ..................... lei2. Suma asigurată de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti în luna precedentă: ................... lei3. Sumele plătite pentru drepturile salariale ale personalului în luna ...... 2010: ................ lei4. Sumele pentru medicamente şi materiale sanitare în luna ........ 2010: ....... leiRăspundem de realitatea şi exactitatea datelor.                            Reprezentant legal,                        ........................NOTĂ:Decontul lunar se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se depune la direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă.--------