HOTĂRÂRE nr. 606 din 23 iunie 2010privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 20 iulie 2010    Având în vedere necesitatea îmbunătăţirii implementării programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri, precum şi prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul general de implementare a unor măsuri pentru stimularea absorbţiei şi asigurarea unui management eficient al fondurilor externe nerambursabile postaderare provenite din instrumente structurale. (2) Termenii "program operaţional", "autoritate de management", "organism intermediar" şi "beneficiar" au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 . (3) Termenul "instrumente structurale" are înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009.  +  Articolul 2 (1) Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării proiectului finanţat din instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finanţare, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare în cauză. (2) Beneficiarul este obligat să transmită autorităţii de management/organismului intermediar cu care a încheiat contractul/decizia/ordinul de finanţare o copie a contractului de credit şi gaj/ipotecă încheiat conform prevederilor alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.  +  Articolul 3 (1) Prin contractele/deciziile/ordinele de finanţare sau prin acte adiţionale la acestea în cazul proiectelor aflate în implementare se stabilesc termenii şi condiţiile specifice conform cărora beneficiarii de proiecte finanţate din instrumente structurale pot beneficia de prevederile art. 2 alin. (1). (2) Termenii şi condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) asigură inclusiv respectarea art. 57 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 23 iunie 2010.Nr. 606.__________