HOTĂRÎRE nr. 209 din 19 mai 1997privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 28 mai 1997  În temeiul prevederilorart. 5 şi 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/1994privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prinLegea nr. 124/1995, şi ale Deciziei nr. 78/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor, constituită pe lângă Guvernul României, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Personalul de deservire prevăzut în anexa nr. 2 la regulament şi datoriile prevăzute în anexa nr. 4 la regulament vor fi asigurate prin redistribuire sau prin punere la dispoziţie de către Secretariatul General la Guvernului, eşalonat, în cadrul fondurilor aprobate prin bugetele anuale, începând cu anul 1997. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernuluişi a Departamentului pentru AdministraţiePublică Locală,Remus OprisMinistrul apărării naţionale,Victor Babiuc  +  AnexăREGULAMENT de organizare şi funcţionare a Comisiei Guvernului de Apărare împotriva Dezastrelor  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentului regulament îl constituie ansamblul măsurilor organizatorice, de funcţionare şi dotare a Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor.Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 47/1994, aprobată prinLegea nr. 124/1995, aleHotărârii Guvernului nr. 635/1995şi aleLegii nr. 106/1996.  +  Articolul 2În sensul prezentului regulament, prin activităţi de apărare împotriva dezastrelor se înţelege realizarea măsurilor de prevenire, pregătire, protecţie, intervenţie - pe termen scurt, mediu şi lung -, necesare pentru limitarea efectelor distructive ale dezastrelor.  +  Capitolul 2 Organizarea Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor  +  Articolul 3Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor, constituită în bazaOrdonanţei Guvernului nr. 47/1994, aprobată prinLegea nr. 124/1995, se subordonează Guvernului, pe lângă care funcţionează.  +  Articolul 4Preşedintele Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor este primul-ministru. Componenta comisiei este prezenta în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Articolul 5Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor este organul de planificare, îndrumare, control, avizare şi decizie în domeniul apărării împotriva dezastrelor, la nivel naţional.  +  Articolul 6Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor îşi constituie un secretariat tehnic permanent, format din specialişti pe domenii de activitate, desemnaţi de ministere şi de celelalte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au reprezentanţi în comisie.Componenta Secretariatului tehnic permanent este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul regulament.Şeful Secretariatului tehnic permanent este locţiitorul comandantului Comandamentului Protecţiei Civile din Cadrul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 7Ministrul-delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală aproba nominal specialiştii desemnaţi în Secretariatul tehnic permanent, precum şi orice înlocuire ulterioară a acestora.  +  Articolul 8Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor i se subordonează direct comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre, precum şi comisiile comunale, orasanesti, municipale, judeţene şi a municipiului Bucureşti. Sistemul integrat de observare, măsurare, înregistrare, prelucrare a datelor şi transmiterea acestora între comisii este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament.  +  Articolul 9Norma de dotare cu aparatura şi materiale necesare Centrului operational de înştiinţare, alarmare şi intervenţie, subordonat operativ Secretariatului tehnic permanent, este prezentată în anexa nr. 4 la prezentul regulament.  +  Capitolul 3 Atribuţii  +  Articolul 10Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor are următoarele atribuţii: a) fundamentează şi propune Guvernului strategia naţionala de apărare împotriva dezastrelor; b) iniţiază elaborarea de acte normative privind apărarea împotriva dezastrelor şi le avizează pe cele întocmite în comisiile centrale specializate pe tipuri de dezastre; c) asigura organizarea şi aplicarea unitară, pe întreg teritoriul tarii, a măsurilor de apărare împotriva dezastrelor; d) propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a fondurilor necesare apărării împotriva dezastrelor şi inlaturarii efectelor acestora; e) informează Guvernul asupra situaţiilor create în teritoriu printr-un sistem informaţional propriu; f) urmăreşte respectarea convenţiilor internaţionale în domeniul apărării împotriva dezastrelor; g) propune Guvernului declararea zonelor afectate ca zone de dezastru şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acestea; h) avizează regulamentele comisiilor centrale specializate pe tipuri de dezastre şi le propune spre aprobare Guvernului; i) analizează cauzele şi mărimea dezastrelor şi stabileşte măsurile de apărare; promovează studii de evaluare a riscului potenţial şi a urmărilor dezastrelor şi cooperează cu organismele de profil pe plan internaţional, pe baza convenţiilor la care statul român este parte; j) coordonează programele naţionale de pregătire şi planurile de protecţie şi intervenţie pentru apărarea împotriva dezastrelor; k) asigura informarea populaţiei prin mass media despre iminenta producerii unor dezastre, precum şi asupra măsurilor de limitare a efectelor acestora; l) aproba modul de organizare, componenta, atribuţiile specifice şi modul de funcţionare a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor; m) pe baza analizelor întocmite de Secretariatul tehnic permanent propune Guvernului să solicite ajutor umanitar internaţional în caz de dezastre majore, care depăşesc capacitatea de reactie a sistemului de protecţie civilă; n) propune Guvernului acordarea de ajutor umanitar ţărilor afectate de dezastre majore, conform acordurilor internaţionale în vigoare.  +  Articolul 11Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor are următoarele atribuţii: a) coordonează şi urmăreşte implementarea deciziilor Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor, informind periodic despre stadiul de îndeplinire a acestora; b) tine evidenta principalelor surse de risc şi a zonelor potenţiale de producere a dezastrelor, la nivel naţional; c) înaintează spre avizare Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor actele normative privind apărarea împotriva dezastrelor, elaborate de comisiile centrale de specialitate pe tipuri de dezastre; d) asigura rezolvarea problemelor curente ale Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor şi a fluxului de informaţii cu secretariatele tehnice permanente ale comisiilor centrale, judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor prin Centrul operational de înştiinţare, alarmare şi intervenţie al Comandamentului Protecţiei Civile; e) prezintă Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor analize de fundamentare a necesarului de mijloace financiare şi materiale pentru apărarea împotriva dezastrelor, pe baza propunerilor înaintate de comisiile centrale de specialitate, pe tipuri de dezastre; f) informează operativ Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor asupra producerii dezastrelor, efectelor, măsurilor întreprinse pentru asigurarea funcţiilor vitale, pe baza datelor puse la dispoziţie de comisiile de la toate nivelurile (comunal, orasenesc, judeţean şi central); g) înaintează spre aprobare Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor, orice modificare a acestora, precum şi alte documente înaintate de comisii; h) propune Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor informarea populaţiei şi mass media asupra problemelor operative în domeniul apărării împotriva dezastrelor.  +  Capitolul 4 Funcţionarea Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor şi a Secretariatului tehnic permanent  +  Articolul 12Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor îşi îndeplineşte atribuţiile pe baza unui plan de activitate anual, care se aproba în luna decembrie a anului precedent de către primul-ministru.  +  Articolul 13Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor se întruneşte în şedinţa, în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, şi adopta hotărâri cu majoritatea membrilor care o compun.  +  Articolul 14Comisia Guvernamentală de Apărare împotriva Dezastrelor se convoacă în şedinţe ordinare, semestrial, în caz de dezastre majore, la propunerea Secretariatului tehnic permanent sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor ei.La şedinţe pot participa, după caz, şi unii specialişti din cadrul Secretariatului tehnic permanent.  +  Articolul 15Ordinea de zi a şedinţelor ordinare, precum şi documentele ce urmează a fi analizate şi aprobate vor fi puse la dispoziţia membrilor Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţa. Ordinea de zi se aproba la începutul şedinţei ordinare, pe baza proiectului comunicat de Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor.La propunerea preşedintelui sau a unor membri ai Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor, în ordinea de zi pot fi incluse şi alte probleme în afară celor prevăzute în proiectul difuzat.  +  Articolul 16În fiecare şedinţa ordinară dezbaterile şi măsurile stabilite se consemnează, în scris, de către Secretariatul tehnic permanent. Pe aceasta baza se întocmeşte o hotărâre care se semnează de către preşedintele Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor şi de membrii prezenţi şi se transmite, în scris, acestora şi organelor interesate, cel mai tirziu în termen de 7 zile după şedinţa.  +  Articolul 17Propunerile privind asigurarea fondurilor materiale, umane şi financiare, necesare măsurilor de apărare împotriva dezastrelor, se prezintă Secretariatului tehnic permanent la termenele prevăzute de dispoziţiile în vigoare.  +  Articolul 18Secretariatul tehnic permanent tine şedinţe de lucru, de regula trimestrial şi ori de cîte ori este necesar, sub conducerea şefului acestuia. Se vor analiza, cu precădere: situaţia operativă de pe teritoriul tarii; stadiul de îndeplinire a măsurilor adoptate la ultima şedinţa a Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor şi pregătirea propunerilor pentru ordinea de zi a următoarei şedinţe a comisiei.  +  Articolul 19Secretariatul tehnic permanent va organiza ture operative de serviciu în cadrul Centrului operational de înştiinţare, alarmare şi intervenţie - subordonat operativ acestuia -, compuse din minimum 4 specialişti, în regim de 12 ore lucrătoare şi 36 de ore libere.  +  Articolul 20Secretariatul tehnic permanent va inainta membrilor Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor, lunar, informări despre situaţia operativă din teritoriu privind apărarea împotriva dezastrelor.  +  Articolul 21Documentele şi arhiva privind activitatea Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor se păstrează la Secretariatul tehnic permanent al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 22Împuterniciţii Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor în constatarea şi sancţionarea contravenţiilor laOrdonanţa Guvernului nr. 47/1994, aprobată prinLegea nr. 124/1995, se nominalizeaza de către preşedintele comisiei, anual, sau, după caz, de cîte ori este nevoie.  +  Anexa 1--------- la regulament -------------- COMPONENTA Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor
       
    PREŞEDINTE:Primul-ministru al Guvernului
    Membri:- Ministru de stat, ministrul finanţelor
      - Ministru de stat, ministrul industriei şi comerţului
      - Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului
      - Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului
      - Ministrul apărării naţionale
      - Ministrul transporturilor
      - Ministrul sănătăţii
      - Ministrul agriculturii şi alimentaţiei
      - Ministru de interne
      - Ministrul comunicaţiilor
      - Ministrul învăţământului
      - Ministrul cercetării şi tehnologiei
      - Ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală
      - Ministrul delegat pe lângă primul-ministru pentru informaţii publice
      - Comandantul Comandamentului Protecţiei Civile.
   +  Anexa 2----------- la regulament ----------------COMPONENTA Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de Apărare împotriva Dezastrelor
           
    Şeful secretariatului-Locţiitorul comandantului Comandamentului Protecţiei Civile
    Membri:-un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
      -un reprezentant al Ministerului Industriei şi Comerţului;
      -un reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
      -un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;
      -un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale;
      -un reprezentant al Ministerului Transporturilor;
      -un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;
      -un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei;
      -un reprezentant al Ministerului de Interne;
      -un reprezentant al Ministerului Comunicaţiilor;
      -un reprezentant al Ministerului Învăţământului;
      -un reprezentant al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei;
      -un reprezentant al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală;
      -un reprezentant al Comandamentului Protecţiei Civile.
    Personal de deservire:-un administrator;
      -un informatician;
      -doi operatori calculator;
      -un operator cameră de luat vederi şi foto;
      -un magaziner;
      -un conducător auto.
    CENTRUL OPERAŢIONAL DE ÎNŞTIINŢARE, ALARMARE ŞI INTERVENŢIE
      -patru ture operative de serviciu, fiecare compusă din:
        -un reprezentant al Ministerului Industriei şi Comerţului;
        -un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;
        -un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;
        -un reprezentant al Comandamentului Protecţiei Civile.
   +  Anexa 3-------- la regulament -------------                               SISTEMUL INTEGRAT           de observare, măsurare, înregistrare, prelucrare a datelor                           şi transmitere a acestora                                                    ┌───────────────────┐   COMISII CENTRALE SPECIALIZATE │ COMISIA │ SURSE EXTERNE┌─────────────────────────────────┐ │ GUVERNAMENTALA DE │ ┌──────────────────┐│1. PENTRU APARARE IMPOTRIVA │ │ APARARE IMPOTRIVA │ │ ORGANISME ││INUNDATIILOR, FENOMENELOR METEO─ │ │ DEZASTRELOR │ │INTERNATIONALE CU ││PERICULOASE SI ACCIDENTELOR LA │ ├───────────────────┤ │ATRIBUTII PE LINIE││CONSTRUCTII HIDROTEHNICE │ │ SECRETARIATUL │ │ DE INSTIINTARE, ││(MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI │ │ TEHNIC PERMANENT │ │ ALARMARE, ││PROTECTIEI MEDIULUI) ├────────────┐ ├───────────────────┤ │ PROTECTIE SI ││2. PENTRU PREVENIREA SI APARAREA │SECRETARIATE│ │CENTRUL OPERATIONAL│ ┌─>│INTERVENTIE IN CAZ││IMPOTRIVA EFECTELOR SEISMICE SI │ │ │ DE INSTIINTARE, │ │ │ DE DEZASTRE, IN ││ALUNECARILOR DE TEREN │ TEHNICE │<──>│ ALARMARE SI │<─┘ │BAZA UNOR TRATATE ││(MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI│ │ │ INTERVENTIE │ │ SI INTELEGERI ││AMENAJARII TERITORIULUI) │ PERMANENTE │ └───────────────────┘ │INTERNATIONALE LA ││3. PENTRU ACCIDENT NUCLEAR SI │ │ ^ │ CARE A ADERAT SI ││CADERI DE OBIECTE COSMICE │ ALE │ │ │ ROMANIA ││(MINISTERUL APARARII NATIONALE) │ │ │ └──────────────────┘│4. PENTRU EXPLOZII MARI LA │ COMISIILOR │ v│SUPRAFATA SI IN SUBTERAN, │ │ ┌───────────────────┐│ACCIDENTE CHIMICE SI AVARII │ CENTRALE │ │COMISII JUDETENE DE││DEOSEBIT DE GRAVE LA CONDUCTELE │ │ 43 │ APARARE IMPOTRIVA ││MAGISTRALE SI URBANE (MINISTERUL │ │ │ DEZASTRELOR ││INDUSTRIEI SI COMERTULUI) │ │ ├───────────────────┤│5. PENTRU ACCIDENTE DEOSEBIT DE │ │ │POSTURI JUDETENE DE││GRAVE PE CAI DE COMUNICATII │ │ │ INSTIINTARE, ││(MINISTERUL TRANSPORTURILOR) │ │ │ ALARMARE SI │<─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐│6. PENTRU ASISTENTA MEDICALA DE │ │ │ INTERVENTIE │ |│URGENTA IN CAZ DE DEZASTRE SI │ │ └───────────────────┘ ┌─────────┴────────┐│EPIDEMII (MINISTERUL SANATATII) │ │ ^ │ COMISII ││7. PENTRU EPIZOOTII SI │ │ │ │ MUNICIPALE, ││SUPRAVEGHERE A CONTAMINARII │ │ │ │ ORAŞENEŞTI ŞI ││RADIOACTIVE, CHIMICE SI BIOLOGICE│ │ │ │ COMUNALE DE ││A PRODUSELOR VEGETALE SI ANIMALE │ │ │ │APARARE IMPOTRIVA ││(MINISTERUL AGRICULTURII SI ├────────────┘ │ │ DEZASTRELOR*) ││ALIMENTATIEI) │ │ └──────────────────┘│8. PENTRU INCENDII DE MASA │ │ ^│(MINISTERUL DE INTERNE) │ │ |│9. PENTRU TELECOMUNICATII │ │ |│(MINISTERUL COMUNICATIILOR) │ │ |└─────────────────────────────────┘ │ |                ^ ┌─────────┴─────────┐ |                └───────────────────────────────────┤SURSE DE INFORMATII├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘                                                    └───────────────────┘         (STATII, POSTURI SI PUNCTE DE OBSERVARE SI MASURARE PERMANENTE SI OCAZIONALE)-----------    *) Se constituie în localităţile dispuse în zone de risc sau pe teritoriul       cărora funcţionează surse de risc  +  Anexa 4-------- la regulament LISTA dotărilor necesare pentru activitatea Secretariatului tehnic permanent
             
    a) Sala de şedinţe (10 x 4 m)
    Nr. crt.Obiectele de inventarU.M.CantitateaObservaţii
    1.Masă de consiliu (6 x 2 m)buc.1  
    2.Birou cu două corpuribuc.1  
    3.Masă pentru secretar-stenodactilografbuc.1  
    4.Masă pentru televizorbuc.1  
    5.Scaune cu spătar, tapiţatebuc.20  
    6.Staţie grafică pentru hărţi cu software adecvatcomplet1  
    7.Complet modem Internet, cu fax incluscomplet1  
    8.Maşină de scris "Olimpia Internaţional"complet1  
    9.Copiator Xerox (A3)complet1  
    10.Meotarcomplet1  
    11.Post telefonic principalcomplet1  
    12.Ecran mobilcomplet1  
    13.Harta fizică a României, scara 1:500.000buc.1  
    14.Harta politico-administrativă a lumii, scara 1:1.000.000buc.1  
    15.Fişet metalic pentru documentebuc.1  
    16.Dulap vitrină pentru bibliografiebuc.1  
    17.Covor (mochetă)m240  
    18.Perdelem240  
    19.Dispozitiv de afişare a imaginii pe ecran (videoproiector)complet1  
    b) Sala operaţiunilor (6 x 4 m)
    1.Birou cu două corpuribuc.5  
    2.Masă pentru secretar-dactilografbuc.1  
    3.Scaune cu spătar, tapiţatebuc.6  
    4.Covor (mochetă)m224  
    5.Perdelem224  
    6.Fişet metalic pentru documentebuc.5  
    7.Harta fizică a României, scara 1:800.000buc.1  
    8.Post telefonic principalcomplet4  
    9.Copiator Xerox (A3)complet1  
    10.Maşină de scris "Olimpia Internaţional"complet1  
    c) Sala tehnică (3 x 6 m)
    1.Birou cu un corpbuc.1  
    2.Scaune cu spătar, tapiţatebuc.20  
    3.Covor (mochetă)m218  
    4.Perdelem218  
    5.Fişet metalic pentru documentebuc.1  
    6.Complet calculator cu software adecvatcomplet1  
    7.Complet modem cu faxcomplet1  
    8.Complet imprimantă cu cernealăcomplet2  
    9.Post telefonic principalcomplet1  
      d) Grup sanitar  
    1. 2. 3.Cabine WC cu scaun englezesc Cabină duş Hol de acces, cu chiuvetăcomplet complet2 1 1  
    e) Magazie de materiale (4 x 4 m)
    1.Costum de protecţie civilă, de iarnăcomplet30  
    2.Costum de protecţie civilă, de varăcomplet30  
    3.Cască de protecţiebuc.30  
    4.Mască contra gazelorcomplet30  
    5.Complet de protecţie NBC nr. 2complet30  
    6.Filtre reţinătoare pentru diferite gaze toxicebuc.5x30Se schimbă după folosire
    7.Radiotelefon - staţie centralăcomplet1  
    8.Radioreceptoare portabilecomplet20  
    9.Cizme de cauciucper.30  
    10.Binoclu 8 x 30complet15  
    11.Pelerină cauciucată, pentru ploaie şi vântbuc.30  
    12.Geantă sanitarăbuc.3Se completează după fiecare folosire
    f) Materiale consumabile
    1.Hârtie de scris (A4)file1.000  
    2.Hârtie de scris (A3)file200  
    3.Hârtie pentru copiator (A4)file10.000  
    4.Hârtie pentru copiator (A3)file2.000  
    5.Trusă de desen "Stadler", cu patru vârfuricomplet1  
    6.Tuş de diferite culoristiclă2 x 8 culori diferite  
    7.Set de creioane coloratecutie5  
    8.Set pentru desen tehniccutie5  
    9.Trusă pentru desen tehniccomplet1  
    10.Creioane grafit B4buc.20  
    11.Gumebuc.10  
    12.Capsatorbuc.5  
    13.Perforatorbuc.5  
    14.Capse pentru capsatorcutii5  
    15.Agrafe de biroucutii5  
    16.Riglă de 30 cmbuc.5  
    17.Riglă de 50 cmbuc.1  
    18.Raportorbuc.5  
    19.Bandă adezivărole5  
    20.Pelicanol (adeziv)tub5  
    21.Biblioraftbuc.20  
    22.Dosare simplebuc.100  
    23.Dosare cu şinăbuc.40  
    24.Complet materiale consumabile pentru copiatorcomplet2  
    25.Complet materiale consumabile pentru calculatorcomplet3  
    26.Complet materiale consumabile pentru dispozitivul de afişare (videoproiector)complet1  
    g) Tehnică auto
    Nr. crt.Categoria de tehnicăU.M.CantitateaNorma de rulare
    1.Autoturism de teren ARO 244Dbuc.11.000 km/lună
    2.Microbuz pentru 16 persoanebuc.11.000 km/lună
  -----------