LEGE nr. 146 din 12 iulie 2010privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 februarie 2010, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 41^1, cu următorul cuprins:"41^1. La articolul 53, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:«(6) Pentru investiţiile de tip microhidrocentrale beneficiarul este obligat să constituie o garanţie financiară pentru blocarea amplasamentului, garanţie care poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanţie bancară irevocabilă sau alte modalităţi prevăzute de lege. Garanţia financiară se stabileşte în conformitate cu instrucţiunile tehnice aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.»"2. La articolul I, punctul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:"53. Alineatul (2) al articolului 78 se abrogă."3. După articolul II se introduc două noi articole, articolele II^1 şi II^2, cu următorul cuprins:"Art. II^1. - (1) Sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În acelaşi termen, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor, se actualizează cuantumul contribuţiilor, plăţilor, bonificaţiilor, tarifelor şi penalităţilor specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă.Art. II^2. - Reglementarea activităţii de inspecţie şi control din domeniul gospodăririi apelor se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 12 iulie 2010.Nr. 146.-------