LEGE nr. 157 din 12 iulie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Autorităţile administraţiei publice care au competenţa de a emite autorizaţii au obligaţia de a afişa la sediul acestora şi, după caz, pe pagina proprie de internet lista autorizaţiilor cărora li se aplică procedura aprobării tacite din domeniul de activitate al autorităţilor respective, precum şi, pentru fiecare tip de autorizaţie, următoarele informaţii:".2. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate într-o formă clară, indicându-se exemple concrete. Autorităţile administraţiei publice vor elabora ghiduri privind procedura de autorizare şi constituirea documentaţiei care stă la baza emiterii unei autorizaţii. (4) Autorităţile administraţiei publice care au competenţa de a emite autorizaţii au obligaţia de a furniza o copie cuprinzând informaţiile prevăzute la alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate."3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi a administraţiei publice de a îndeplini obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat."4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) La depunerea cererii privind eliberarea sau reînnoirea autorizaţiei, solicitantul va primi, în scris, din partea autorităţii administraţiei publice, pe lângă numărul şi data înregistrării cererii, şi informaţii exprese cu privire la termenul legal de soluţionare a acesteia, cu menţiunea că cererea respectivă este supusă sau nu procedurii aprobării tacite.(3^2) Informaţiile prevăzute la alin. (3^1) se transmit şi în cazul în care este posibilă depunerea cererilor în versiune electronică."5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În situaţia în care solicitantul s-a adresat, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2), autorităţii administraţiei publice în cauză, acesta îi aduce la cunoştinţă existenţa cazului de aprobare tacită cu privire la orice act supus aprobării tacite, potrivit legii, şi solicită totodată eliberarea, prin registratura autorităţii respective, a unui document oficial prin care să se confirme faptul că nu a fost eliberat, în termenul prevăzut de lege, niciun răspuns cu privire la solicitarea sa. (2) Documentul prevăzut la alin. (1) permite solicitantului desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii şi se eliberează în termen de 5 zile de la solicitare. (3) Documentul prevăzut la alin. (1) ţine loc de autorizaţie în toate situaţiile, inclusiv în faţa organelor de control, cu excepţia autorizaţiei care este validă numai în formă standard, expres reglementată de lege. (4) În cazul în care autoritatea administraţiei publice respective nu răspunde sau refuză să elibereze documentul prevăzut la alin. (1), prin care permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, precum şi în cazul în care autorizaţia este validă numai în formă standard, expres reglementată de lege, solicitantul se poate adresa instanţei judecătoreşti, potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă."6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Instanţa va soluţiona cererea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea părţilor."7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Reclamantul depune la instanţă, anexată la cererea de chemare în judecată, copia cererii de autorizare purtând numărul şi data înregistrării la autoritatea administraţiei publice pârâte, însoţită de întreaga documentaţie depusă la aceasta, precum şi de menţiunile prevăzute la art. 6 alin. (3^1)."8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În cazul în care, după obţinerea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administraţiei publice constată neîndeplinirea unor condiţii importante prevăzute pentru eliberarea autorizaţiei, aceasta nu va putea anula documentul, ci va notifica de îndată titularului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, neregularităţile constatate, modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, precum şi termenul în care titularul trebuie să respecte această obligaţie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile şi începe să curgă de la primirea notificării."  +  Articolul IIObligaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se duce la îndeplinire în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 12 iulie 2010.Nr. 157.---------