LEGE nr. 207 din 12 decembrie 1997pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 18 decembrie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, cu modificările ulterioare, se aproba cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Ministerele de resort şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale sub autoritatea cărora sunt organizate şi funcţionează regii autonome au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sa definitiveze programele de reorganizare a regiilor autonome. (3) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale sub autoritatea cărora îşi desfăşoară activitatea regiile autonome vor dispune, pentru fiecare dintre acestea, măsurile de reorganizare prin acte administrative individuale, cu excepţia activităţilor de interes naţional care se reglementează prin lege, pe baza programelor de reorganizare prevăzute la alineatul precedent."2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) După elaborarea programelor prevăzute la art. 1 alin. (2), regiile autonome vor fi reorganizate ca societăţi comerciale, în formele prevăzute de lege la data reorganizării. (2) Societăţile comerciale pe acţiuni rezultate în urma reorganizării regiilor autonome, având ca obiect activităţi de interes public naţional, pot fi denumite companii naţionale sau societăţi naţionale, după caz, şi vor fi supuse procesului de privatizare, în condiţiile legii."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Regiile autonome pentru care, pe baza programelor prevăzute la art. 1 alin. (2), s-a decis reorganizarea ca societăţi comerciale sau, prin excepţie, ca regii autonome, vor putea fi divizate în conformitate cu prevederile actului administrativ individual de reorganizare. (2) Societăţile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome preiau drepturi şi obligaţii ale regiilor autonome din transformarea sau divizarea cărora au rezultat, în limitele şi în condiţiile stabilite prin actele administrative individuale de reorganizare."4. La articolul 4, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Capitalul social iniţial al societăţilor comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome, evaluat după normele în vigoare, se stabileşte prin actul administrativ individual de reorganizare, cu avizul Ministerului Finanţelor, al ministerelor de resort şi/sau al autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, şi se vărsa integral la data constituirii lor.""(3) Bunurile din categoria celor prevăzute la alineatul precedent, aflate în administrarea regiilor autonome care se reorganizează, se concesioneaza societăţilor comerciale rezultate, pe un termen ce se stabileşte prin actul administrativ individual de reorganizare. Societăţile comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome au obligaţia de a încheia, prin grija administratorilor lor, contractele de concesiune în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în Registrul comerţului. (4) Controlul respectării de către concesionar a obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune se face potrivit legii."5. Articolul 6 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Din sumele încasate efectiv pentru acţiunile sau părţile sociale vândute/cesionate potrivit art. 5 alin. (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul societăţilor comerciale rezultate în urma reorganizării regiilor autonome locale, o cota de 40% se vărsa la bugetul local, în cazul companiilor naţionale şi al societăţilor naţionale, o cota de 20% se vărsa la bugetul de stat, iar o alta cota de 20% se vărsa la Fondul special de dezvoltare."6. La articolul 6, după alineatul 7 se introduce alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Normele metodologice în vigoare pentru determinarea, virarea şi efectuarea controlului respectării destinaţiei sumelor care se lasă, cu titlu gratuit, la dispoziţia societăţilor comerciale se aplică în mod corespunzător regiilor autonome şi privatizate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."7. Articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cazul regiilor autonome care prin programe de reorganizare sunt dizolvate şi lichidate fără a se proceda la reorganizarea lor ca societăţi comerciale, sumele rezultate în urma vânzării activelor din patrimoniul acestora vor avea următoarea destinaţie: a) pentru regiile autonome de interes naţional, sumele se vărsa la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, pe programe; b) pentru regiile autonome de interes local, o cota de 20% se vărsa la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului, iar cota de 80% se face venit la bugetul local."8. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale care au sub autoritate regii autonome vor proceda la reorganizarea acestora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."9. Articolul 10 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Actul administrativ individual prin care se dispune reorganizarea unei regii autonome va prevedea societatea comercială ori autoritatea care se substituie regiei autonome în litigiile în curs în care aceasta a avut calitatea de parte."10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă: Regia Naţionala a Pădurilor, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", Regia Autonomă "Loteria Naţionala", Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", Regia Autonomă "Monetaria Statului", Regia Autonomă "Multiproduct", Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", Regia Autonomă "Rasirom", Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", Regia Autonomă "Rami - Dacia", Regia Autonomă "Romtehnica", precum şi alte regii care constituie monopol natural de interes strategic sau anumite servicii publice de interes naţional. (2) Regiile autonome prevăzute la alin. (1) pot fi restructurate prin desprinderea unor activităţi conexe şi înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni având respectivele obiective de activitate."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE -------