HOTĂRÎRE nr. 203 din 19 mai 1997privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilorOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 21 mai 1997  În temeiulart. 28 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele pentru aplicarea prevederilorOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare.  +  Articolul 2Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor, Fondul Proprietăţii de Stat, Secretariatul General al Guvernului şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, ministerele de resort şi prefecturile vor lua măsurile necesare în vederea aplicării normelor menţionate la art. 1. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru de stat,ministrul reformei,Ulm SpineanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumarap. Ministru delegat pe lângă primul-ministrupentru coordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Radu Stroe  +  Anexă  +  NORMEpentru aplicarea prevederilorOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare  +  Articolul 1În conformitate cuart. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, denumita în continuare ordonanţa, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în acest act normativ salariaţii societăţilor comerciale sau ai regiilor autonome care se afla în următoarele situaţii:- înregistrează pierderi evidentiate în formularele de raportare privind "Situaţia patrimoniului" şi "Contul de profit şi pierderi", elaborate de Ministerul Finanţelor şi întocmite pe baza balanţei de verificare din luna anterioară aprobării programelor de restructurare, privatizare, lichidare;- înregistrează arierate - plati restante -, evidentiate în formularul de raportare "Plati restante", elaborat de Ministerul Finanţelor şi întocmit pe baza balanţei de verificare din luna anterioară aprobării programelor de restructurare, privatizare, lichidare;- înregistrează fluxuri financiare negative, stabilite potrivit anexei nr. 1, pentru luna anterioară aprobării programelor de restructurare, privatizare, lichidare.  +  Articolul 2Documentele prevăzute la art. 1, certificate de comisiile de cenzori şi avizate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor însoţi programele de restructurare, privatizare, lichidare.  +  Articolul 3Numărul persoanelor disponibilizate potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din ordonanţa se calculează în funcţie de numărul efectiv de salariaţi existent la data aprobării programului de restructurare, privatizare, lichidare.  +  Articolul 4Termenul de 60 de zile prevăzut la art. 2 lit. b) din ordonanţa curge, după caz, de la: a) data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acţionarilor prin care s-a dispus dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale; b) data aprobării de către Consiliul de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat a programului de restructurare pentru societăţile comerciale având peste 300 de salariaţi; c) data hotărârii adunării generale a acţionarilor, în baza mandatului special dat reprezentantului Fondului Proprietăţii de Stat în adunarea generală a acţionarilor, de aprobare a programului de restructurare pentru societăţile comerciale având până la 300 de salariaţi inclusiv; d) data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a societăţilor comerciale care se privatizează şi care cuprinde clauze referitoare la disponibilizari de personal; e) data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Guvernului sau, după caz, a ordinului ministrului de resort privind aprobarea programului de restructurare, privatizare, lichidare pentru regiile autonome care funcţionează sub autoritatea ministerelor de resort; f) data publicării în monitorul oficial al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, a hotărârii consiliului judeţean sau local, după caz, privind aprobarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, pentru regiile autonome de sub autoritatea acestora.  +  Articolul 5Prin program de restructurare se înţelege ansamblul de măsuri de natura organizatorică, tehnica, tehnologică, managerială şi financiară, destinat să asigure eliminarea pierderilor, a plăţilor restante şi a fluxurilor financiare negative şi care are ca efect micşorarea numărului de personal.  +  Articolul 6În carnetul de muncă al persoanei căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă şi care beneficiază de plată compensatorie, societatea comercială sau regia autonomă, după caz, va face şi menţiunea "beneficiar de drepturi conformOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997".  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din ordonanţa, în termen de 3 zile de la data aprobării programelor de restructurare, privatizare, lichidare, societăţile comerciale şi regiile autonome sunt obligate sa comunice, în scris, organizaţiilor sindicale sau reprezentanţilor salariaţilor măsurile de disponibilizare a personalului, precum şi informaţii privind numărul de salariaţi ce urmează a fi disponibilizaţi, motivele care determina aceste măsuri, precum şi perioada în care se vor efectua concedierile colective.  +  Articolul 8În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din ordonanţa, pentru situaţia în care sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor nu sunt de acord cu răspunsul primit la obiecţiile formulate, se pot adresa, în termen de 3 zile de la data primirii răspunsului, organelor prevăzute la art. 3 din ordonanţa. Decizia acestor organe se comunică în scris, în termen de 5 zile şi este definitivă.  +  Articolul 9 (1) Listele cuprinzând salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă, prevăzute la art. 8 din ordonanţa, se vor întocmi potrivit anexelor nr. 2 a) şi 2 b) şi se vor transmite în termen de 3 zile direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Listele vor fi însoţite, după caz, de: a) adresa întocmită potrivit anexei nr. 3, în cazul societăţilor comerciale care se restructureaza: b) adresa întocmită potrivit anexei nr. 4, în cazul societăţilor comerciale care se dizolva şi se lichidează; c) adresa întocmită potrivit anexei nr. 5, în cazul societăţilor comerciale care se privatizează; d) adresa întocmită potrivit anexei nr. 6, în cazul regiilor autonome aflate sub autoritatea ministerelor de resort, care se restructureaza, se privatizează sau se lichidează; e) adresa întocmită potrivit anexei nr. 7, în cazul regiilor autonome de interes local, care se restructureaza, se privatizează sau se lichidează.  +  Articolul 10 (1) În sensul prevederilor art. 9 din ordonanţa, constituie servicii de preconcediere colectivă următoarele activităţi:- consiliere privind prevederile legale referitoare la protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională;- plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă;- reorientare profesională în interiorul sau în afară societăţilor comerciale sau regiilor autonome, inclusiv prin cursuri de instruire de scurta durata (1-3 saptamini);- sondarea opiniei salariaţilor şi informarea acestora cu privire la măsurile active de combatere a somajului. (2) Serviciile de preconcediere colectivă sunt efectuate de direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de grupurile de intervenţie rapida constituite în cadrul acestora.  +  Articolul 11 (1) Grupul de intervenţie rapida se va constitui, la nivel central, prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, din specialişti în probleme de forta de muncă şi şomaj, iar la nivel local, prin decizie a directorului general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) La nivel central şi local, grupul de intervenţie rapida, poate utiliza, în activitatea sa, servicii de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 16 din ordonanţa. (3) Grupul de intervenţie rapida la nivel central are următoarele atribuţii:- coordonează activitatea grupurilor de intervenţie rapida la nivel local şi informează Comitetul Naţional de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Somajului asupra activităţii desfăşurate;- elaborează metodologii şi proceduri de lucru destinate întocmirii programelor de măsuri active, în colaborare cu grupurile de intervenţie rapida organizate la nivel local;- dezvolta programe de formare a specialiştilor grupurilor de intervenţie rapida la nivel local.  +  Articolul 12Grupurile de intervenţie rapida la nivel local au următoarele atribuţii:- asigura serviciile de preconcediere colectivă;- elaborează programele de măsuri active de protecţie a persoanelor cărora li s-au desfăcut contractul individual de muncă ca urmare a concedierilor colective, în colaborare cu conducerile societăţilor comerciale sau ale regiilor autonome aflate în procesul de restructurare, privatizare, lichidare, cu organizaţiile sindicale şi patronale şi cu alte organizaţii şi instituţii care pot contribui la realizarea măsurilor active;- înaintează programele de măsuri active pentru combaterea somajului la comitetul de coordonare judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi identifica împreună cu acesta posibile resurse locale necesare acestora;- în perioada de aplicare a programului de măsuri active de combatere a somajului poate propune grupului de intervenţie rapida, la nivel central, modificarea programelor în funcţie de evoluţia situaţiei reale pe plan local, cu încadrarea în suma totală alocata şi cu respectarea indicatorilor din programul iniţial aprobat.  +  Articolul 13 (1) În vederea aplicării prevederilor art. 16 din ordonanţa, Comitetul Naţional de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Somajului va propune Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale serviciile şi măsurile active pentru care vor fi organizate licitaţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor organiza licitaţii în vederea selectării furnizorilor de servicii şi măsuri active. (3) Realizarea măsurilor active pentru combaterea somajului include: a) activităţi pregătitoare pentru recrutarea şi instruirea de personal în vederea realizării măsurilor active; b) activităţi de furnizare a serviciilor şi a asistenţei specifice pentru beneficiarii măsurilor active; c) activităţi de evaluare a măsurilor active.  +  Articolul 14 (1) Prin salariul mediu net lunar pe economie, prevăzut la art. 19 alin. (1) din ordonanţa, se înţelege câştigul salarial mediu net lunar, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica. (2) Comisia Naţionala pentru Statistica va comunică, în scris, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, până la data de 25 a lunii, nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe economie pentru luna anterioară.  +  Articolul 15 (1) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor calcula iniţial sumele aferente plăţilor compensatorii pe baza câştigului salarial mediu net lunar pe economie la data desfacerii contractului individual de muncă şi le vor vira Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Regularizarea sumelor aferente plăţilor compensatorii cuvenite se va face în termen de cel puţin 15 zile de la comunicarea de către Comisia Naţionala pentru Statistica a câştigului salarial mediu net pe economie pentru luna în care s-a stabilit dreptul la plata compensatorie. (3) În situaţiile în care beneficiarii plăţilor compensatorii solicita încasarea întregii sume într-o singura rata, eliberarea sumelor de bani din contul special se va face de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni, numai după efectuarea regularizarilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 16Sumele aferente plăţilor compensatorii nu constituie sursa de venituri în sensul prevederilorart. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/1991, republicată.  +  Articolul 17 (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. a), b) şi c) din ordonanţa, o persoană nu poate primi suplimentar mai mult de 3 salarii medii nete pe economie. (2) În cazul în care beneficiarul de plati compensatorii se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. a), b) şi c) din ordonanţa, va primi suplimentar cîte un salariu net pe economie. (3) Sumele primite suplimentar cu titlu de plată compensatorie se pot cumula până la nivelul menţionat la alin. (1).  +  Articolul 18 (1) În sensul celor prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. a) din ordonanţa, prin zona geografică se înţelege judeţul în care beneficiarul are domiciliul. (2) Acordarea drepturilor cuvenite potrivit art. 20 alin. (2) lit. a) din ordonanţa se face luând în calcul rata somajului din luna în care s-a născut dreptul la plata compensatorie. (3) Modificarea sumei totale de bani prevăzute la art. 20 alin. (2) din ordonanţa se va face o dată cu regularizarea prevăzută la art. 15 alin. (2) din prezentele norme, după cunoaşterea ratei somajului pentru luna în care s-a stabilit dreptul la plata compensatorie.  +  Articolul 19În baza atribuţiilor prevăzute la art. 15 lit. b) şi c) din ordonanţa, comitetele de coordonare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, vor identifica zonele geografice unde numărul meseriilor, profesiilor sau ocupatiilor care se desfăşoară este limitat şi vor propune direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acordarea drepturilor cuvenite în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. b) din ordonanţa.  +  Articolul 20În sensul prevederilor art. 20 alin. (2) lit. c) din ordonanţa, meseriile, profesiile sau ocupatiile de stricta specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 21 (1) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor vira la Casa de Economii şi Consemnaţiuni sumele de bani reprezentind plati compensatorii, în termen de cel mult 25 de zile de la data depunerii de către societăţile comerciale sau regiile autonome a documentelor prevăzute la art. 9 din prezentele norme. (2) Casa de Economii şi Consemnaţiuni va efectua plata către beneficiarii de plati compensatorii în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în cont a sumelor virate.  +  Articolul 22 (1) În vederea aplicării prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa, persoanele fizice vor depune la direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, un angajament scris întocmit în conformitate cu anexa nr. 9. (2) Efectuarea plăţilor pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 21 alin. (2) din ordonanţa se va face de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni direct beneficiarului sau prin virament în contul persoanei juridice indicate de titular. (3) Plata se va face direct beneficiarului, în cazul infiintarii unei asociaţii familiale sau desfăşurării unei activităţi comerciale pe cont propriu pe bază de libera iniţiativă.Plata se efectuează prin virament, dacă beneficiarul se angajează sa înfiinţeze o societate comercială, sa achizitioneze singur sau prin asociere utilaje de inventar agricol sau sa cumpere acţiuni. (4) În termen de 90 de zile de la efectuarea plăţii, beneficiarul va prezenta direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti: a) copie de pe certificatul de înmatriculare, de pe statutul societăţii comerciale înfiinţate şi codul fiscal; b) autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi pe cont propriu pe bază de libera iniţiativă; c) copie de pe autorizaţia de funcţionare a asociaţiei familiale; d) documentele din care să rezulte utilizarea sumelor, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din ordonanţa. (5) În cazul în care persoanele care au primit sumele de bani aferente plăţilor compensatorii într-o singura rata nu prezintă documentele prevăzute la alin. (4), în termenul prevăzut la acel alineat, sumele acordate constituie plati nedatorate şi se recuperează în condiţiile legii.  +  Articolul 23Pentru deschiderea de conturi curente personale speciale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea, comisionul nu se percepe de la beneficiarii de plati compensatorii.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1la normeFLUX FINANCIAR
     
    - milioane lei -
                 
      Corelaţii cu bilanţul contabil 1996*)S1S2S2-S1
      +Profit sau pierderiF 20 rd. 55 sau 56 col. 2x    
      +Amortizări şi provizioaneF 20 rd. 24 col. 2x    
      -Variaţia stocurilor (±)F 10 rd. 21 (col. 2 - col. 1)      
      -Variaţia creanţelor (±)F 10 rd. 22 la 25 (col. 2 - col. 1)      
      +Variaţia furnizorilor şi conturilor asimilate (±)F 10 rd. 71 (col. 2 - col. 1)      
      +Variaţia clienţilor creditori (±)F10 rd. 72 (col. 2 - col. 1)      
      +Variaţia altor datorii (±)F 10 rd. 73 (col. 2 - col. 1)      
    +=Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)        
      +Sume din vânzarea şi valorificarea activelor şi mijloacelor fixeF 27 rd. (15 + 16) col. 1x    
      +Alte surse, inclusiv taxa de dezvoltare conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994F 27 rd. (17 + 18) col. 1x    
      -Investiţii efectuate - Total, din care:F27rd.(20 + 23)col.1 + + F 20 rd. 6 col. 2x    
        - Achiziţionate + alte cheltuieli de investiţiiF 27 rd. (20 + 23) col. 1x    
        - Executate în regie proprieF 20 rd. 6 col. 2x    
    +=Flux de numerar din activitatea de investiţii (B)   x    
      +Variaţia creditelor şi a împrumuturilor (±) - Total, din care:F 10 rd. 70 (col. 2 - col. 1)      
        + credite şi împrumuturi pentru activitatea curentă   x    
        - rambursări de credite şi împrumuturi pentru activitatea curentă   x    
        + credite şi împrumuturi pentru investiţii   x    
        - rambursări de credite şi împrumuturi pentru investiţii   x    
    +=Flux de numerar din activitatea financiară (C)        
      -Variaţia altor elemente de activ (±)F 10 rd. 43 (col. 2 - - col. 1) - F 10 rd. 21 (col. 2 - col. 1) - - F 10 rd. 22 la rd. 25 (col. 2 - col. 1) - F 10 rd. 26 la rd. 35 (col. 2 - - col. 1) - F 27 rd. (20 + 23) col. 1 - - F 20 rd. 6 col. 2      
      +Variaţia altor elemente de pasiv (±)F 10 rd. 79 (col. 2 - - col. 1) - F 20 rd. 55 sau 56 col. 2 - F 20 rd. 24 col. 2 - F 10 rd. (71 + 72 + 73) (col. 2 - col. 1) - F 27 rd. (15 + 16) col. 1 - - F 27 rd. (17 + 18) col. 1 - F 10 rd. 70 (col. 2 - col. 1)      
    +=Flux de numerar din alte activităţi (D)        
      +Disponibilităţi băneşti la începutul perioadeiF 10 rd. 26 la rd. 35 col. 1   xx
    =+Flux de numerar net (A+B+C+D)   xx  
      =Disponibilităţi băneşti la sfârşitul perioadeiF 10 rd. 26 la rd. 35 col. 2x   x
  Notă *) Pentru determinarea lunară a indicatorilor economico-financiari prezentaţi în fluxul financiar, datele se vor prelua din conturile contabile, cu respectarea stricta a conţinutului economic şi a corelatiilor pe care aceştia le-au avut cu bilanţul contabil la finele anului 1996.NOTĂ:S1 = începutul perioadei;S2 = sfârşitul perioadei.
   +  Anexa 2a)la norme
      F.P.S./MINISTERUL DE RESORT/CONSILIUL LOCAL
      Unitatea ............................
      Adresa ..............................
      Telefonul ...........................
      Codul fiscal ........................
      Nr. efectiv de salariaţi ............
      Nr. de salariaţi disponibilizaţi ....
                           LISTA
          persoanelor care beneficiază de plati compensatorii ca urmare
           a programului de restructurare/privatizare/lichidare aprobat
             prin ........., din data de *) .............., conform
                Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997
      Câştigul salarial mediu net lunar, cunoscut la data
      stabilirii dreptului ......
  ┌─┬─────┬─────┬───────┬──────┬──────┬──────────┬────┬─────┬─────────────────────┐│N│Nume-│Data │Buleti-│Domi- │Data │Nr. deci- │Ve- │Me- │ Suma plăţii ││r│le si│ şi │nul de │ciliul│desfa-│ziei de │chi-│se- │ compensatorii***) ││ │pre- │locul│identi-│sta- │cerii │desfacere │mea │ria │─────────────────────┤│c│nu- │nas- │tate │bil**)│con- │a contrac-│în │(pro-│Con-│Supli- │T│Nr. ││r│mele │terii│(seria,│ │trac- │tului in- │mun-│fe- │form│mentare │o│con- ││t│ │ │nr.) │ │tului │dividual │ca │sia, │ve- ├──┬──┬──┤t│tu- ││ │ │ │ │ │indi- │de munca │ │spe- │chi-│C │C │C │a│lui ││ │ │ │ │ │vidu- │ │ │cia- │mii │r │r │r │l│per- ││ │ │ │ │ │al de │ │ │lita-│în │i │i │i │ │so- ││ │ │ │ │ │mun- │ │ │tea) │mun-│t │t │t │ │nal ││ │ │ │ │ │ca │ │ │ │ca │e │e │e │ │****)││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │r │r │r │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │i │i │i │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │u │u │u │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │l │l │l │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a)│b)│c)│ │ │├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤├─┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────┼─────┼────┼──┼──┼──┼─┼─────┤└─┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────────┴────┴─────┴────┴──┴──┴──┴─┴─────┘------------------    *) Data prezentată la art. 4 din normele de aplicare a Ordonanţei       de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997.    **) Se va trece adresa de domiciliu completa (localitate, judeţ, ......).    ***) Se va completa de către D.G.M.P.S.    ****) Se va completa de către C.E.C.    NOTĂ:    Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 2 şi 7din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997.            Director, Reprezentanţii salariaţilor,
   +  Anexa 2b)la normeF.P.S./MINISTERUL DE RESORT/CONSILIUL LOCALUnitatea ............................Adresa ..............................Telefonul ...........................Codul fiscal ........................Nr. efectiv de salariaţi ............Nr. de salariaţi disponibilizaţi ....
                           LISTA
           persoanelor disponibilizate ca urmare a programului de
         restructurare/privatizare/lichidare, care se încadrează în
            prevederile art. 19 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă
                         a Guvernului nr. 9/1997
  N r c r t Nume- le si pre- nu- mele Data şi locul nas- terii Buleti- nul de identi- tate (seria, nr.) Domi- ciliul sta- bil Data desfa- cerii con- trac- tului indi- vidu- al de mun- a Nr. deci- ziei de desfacere a contrac- tului in- dividual de munca Ve- chi- mea în mun- ca Me- se- ria (pro- fe- sia, spe- cia- lita- tea) Motivatia, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997
  NOTĂ:Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilorart. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.Director, Reprezentanţii salariaţilor,
   +  Anexa 3la normeANTETUL SOCIETĂŢII COMERCIALED.G.M.P.S. .........Prin prezenta va comunicăm ca pentru Societatea Comercială ....... a fost aprobat programul de restructurare conform Hotărârii Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat*) ........... din data de ....../ Hotărârii adunării generale a acţionarilor*) din data de ....., la care reprezentantul Fondului Proprietăţii de Stat a avut mandatul special nr. .... din data de .... .Societatea comercială se încadrează în prevederileart. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997:- are o structura a actionariatului în care statul (Fondul Proprietăţii de Stat) deţine ...% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor, la data aprobării programului de restructurare;- societatea comercială se afla în următoarea situaţie**):............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................Numărul efectiv de salariaţi la data aprobării programului de restructurare este de ........ .Numărul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederileart. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997este de ..... .Manager,s.s.------------------------ Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează societatea comercială, potrivit prevederilorart. 1 din normele de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.  +  Anexa 4la normeANTETUL SOCIETĂŢII COMERCIALED.G.M.P.S. .........Prin prezenta va comunicăm ca pentru Societatea Comercială ....... a fost aprobat programul de dizolvare şi lichidare, conform hotărârii adunării generale a acţionarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a*) nr. ............... din data de ......Societatea comercială se încadrează în prevederileart. 1 al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997:- are o structura a actionariatului în care statul (Fondul Proprietăţii de Stat) deţine ...% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acţionarilor de dizolvare şi lichidare a societăţii comerciale;- societatea comercială se afla în următoarea situaţie**):............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................Numărul efectiv de salariaţi la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acţionarilor de dizolvare şi lichidare a societăţii comerciale este de .......... .Numărul total de personal disponibilizat în conformitate cu prevederileart. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997este de ..... .Manager,s.s.------------------------ Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează societatea comercială, potrivit prevederilorart. 1 din normele de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.  +  Anexa 5la normeANTETUL SOCIETĂŢII COMERCIALEVizat,Fondul Proprietăţii de Stat,D.G.M.P.S. .........Prin prezenta va comunicăm ca pentru Societatea Comercială ............... s-a încheiat contractul de vînzare-cumpărare nr. ........... din data de ................. .Societatea comercială se încadrează în prevederileart. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997:- are o structura a actionariatului în care statul (Fondul Proprietăţii de Stat) deţine ...% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare;- societatea comercială se afla în următoarea situaţie*):............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................Numărul efectiv de salariaţi la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare este de ........ .Numărul total de personal disponibilizat în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare este de ..... .Manager,s.s.------------------------ Notă *) Se specifică situaţia în care se încadrează societatea comercială, potrivit prevederilorart. 1 din normele de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.  +  Anexa 6la normeANTETUL REGIEI AUTONOMED.G.M.P.S. .........Prin prezenta va comunicăm ca pentru Regia Autonomă ....... a fost aprobat programul de restructurare/privatizare/lichidare, conform Hotărârii Guvernului*) nr. ..... din data de ...../ Ordinului ministrului*) nr. ...... din data de ..... .Regia autonomă se încadrează în prevederileart. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997:- regia autonomă se afla în următoarea situaţie**):............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................Numărul efectiv de salariaţi la data aprobării programului de restructurare/privatizare/lichidare este de ........ .Numărul total de salariaţi disponibilizaţi în conformitate cu prevederileart. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997este de ..... .Manager,s.s.------------------------ Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează regia autonomă, potrivit prevederilorart. 1 din normele de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.  +  Anexa 7la normeANTETUL REGIEI AUTONOMED.G.M.P.S. .........Prin prezenta va comunicăm ca pentru Regia Autonomă ....... a fost aprobat programul de restructurare/privatizare/lichidare, conform hotărârii consiliului judeţean/local, publicată în monitorul oficial al judeţului sau al municipiului Bucureşti*) cu nr. ....... din data de ..... .Regia autonomă se încadrează în prevederileart. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997:- regia autonomă se afla în următoarea situaţie**):............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................Numărul efectiv de salariaţi la data aprobării programului de restructurare/privatizare/lichidare este de ........ .Numărul total de salariaţi disponibilizaţi în conformitate cu prevederileart. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997este de ..... .Manager,s.s.------------------------ Notă *) Se anexează în copie. Notă **) Se specifică situaţia în care se încadrează regia autonomă, potrivit prevederilorart. 1 din normele de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997.  +  Anexa 8la normeMESERIILE, PROFESIILE SAU OCUPATIILE DE STRICTA SPECIALITATE,în sensulart. 20 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997
       
    Nr. crt.Meseria/profesia/ocupaţia
    1.Cocsar
    2.Furnalist
    3.Oţelar
    4.Forjor
    5.Trefilator
    6.Turnător
    7.Operator nuclear
    8.Operator încărcător-descărcător combustibil nuclear
    9.Operator tratare apă grea
    10.Reparator instalaţii nucleare
    11.Specialist radioprotecţie
    12.Artificier
    13.Miner
    14.Preparator cărbune
    15.Preparator minereuri
    16.Operator extracţie ţiţei, gaze, saramură
    17.Operator prelucrare ţiţei
    18.Sondor
    19.Mecanic maşină de extracţie
    20.Salvator miner
    21.Combainier
    22.Pregătitor lemn, stuf, paie
    23.Preparator pastă şi soluţii
    24.Fierbător, spălător celuloză şi hârtie
    25.Albitor pastă de hârtie
    26.Maşinist la deshidratare pastă de hârtie
    27.Finisor hârtie, carton, mucava
    28.Fasonator mecanic forestier
    29.Drujbist
    30.Cuptorar lianţi
    31.Morar lianţi
    32.Prelucrător topitură de sticlă la presă
    33.Prelucrător topitură de sticlă la ţeavă
    34.Turnător produse ceramice
    35.Fasonator produse ceramice
    36.Modelator ceramică
    37.Presator produse ceramice
    38.Operator la fabricarea sticlei
    39.Confecţioner dispozitive semiconductoare
    40.Confecţioner circuite imprimate
    41.Confecţioner tub cinescop
    42.Confecţioner lămpi cu descărcare
    43.Confecţioner lămpi cu incandescenţă
    44.Confecţioner cablaje
    45.Emailator conductori electrici
    46.Confecţioner baterii şi pile electrice
    47.Optician
    48.Operator tăbăcitor mineral-argăsitor
    49.Operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice
    50.Operator chimist la producerea diverselor produse anorganice
    51.Operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor şi uleiurilor
    52.Operator chimist la fabricarea coloranţilor
    53.Operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex
    54.Operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase
    55.Operator chimist la chimizarea metanului
    56.Operator chimist la chimizarea gazelor de rafinare
    57.Rafinor
    58.Distilator la prelucrarea ţiţeiului
    59.Operator cracare, reformare şi fabricare bitum
    60.Operator chimist la fabricarea altor produse organice
    61.Producător de fire, fibre sintetice şi artificiale
    62.Operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi
    63.Operator la fabricarea săpunurilor
    64.Operator la produse odorante sintetice
    65.Operator la fabricarea detergenţilor
    66.Operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure
    67.Preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre
    68.Preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie
    69.Confecţioner produse pirotehnice
    70.Nitrator
    71.Pregătitor hârtie fotosensibilă
    72.Operator la fabricarea filmelor fotografice
    73.Operator la producerea sodei şi produselor clorosodice
    74.Operator la fabricarea altor produse chimice
    75.Operator la prelucrarea cauciucului
    76.Calandror la finisarea cauciucului
    77.Maistru pirotehnist
    78.Trăgător
    79.Pirotrăgător
    80.Piroîncărcător
    81.Laborant substanţe pirotehnice
    82.Operator unitate nucleară
    83.Armurier
    84.Gazogenist
    85.Piroarătător
    86.Artificier
    87.Preparator substanţe pirotehnice
    88.Laminator
    89.Impiegat mişcare căi ferate
    90.Mecanic locomotivă, mecanic ajutor locomotivă
    91.Revizor puncte periculoase
    92.Revizor tehnic vagoane
    93.Montator electromecanic TTR, SCB, IFTE
    94.Navigator aviaţie civilă
    95.Navigator dirijare radar
    96.Navigator dirijare zbor
    97.Operator radionavigant aviaţie
    98.Dragor
    99.Scafandru
    100.Pilot
    101.Ofiţer portuar
    102.Marinar
    103.Timonier
    104.Ofiţer maritim fluvial
    105.Căpitan maritim fluvial
    106.Tehnician meteorolog
    107.Tehnician hidrolog
    108.Tehnician hidrogeolog
    109.Observator meteorolog
    110.Observator hidrolog
    111.Observator hidrogeolog
    112.Agent hidrotehnic
    113.Confecţioner produse pirotehnice
    114.Mecanic conductor maşini de luptă
    115.Operator raze GAMA, Rx-2
    116.Preparator produse explozive
    117.Pregătitor produse explozive
    118.Preparator pulberi
    119.Recuperator metale vechi
    120.Sinterizator
    121.Navigator de bord
    122.Inginer specialist aviaţie (tehnic de bord)
    123.Subinginer specialist aviaţie
    124.Mecanic specialist aviaţie
    125.Tehnic de bord
    126.Radiotelegrafist de bord
    127.Agricultor - muncitor calificat cultură mare
    128.Legumicultor - muncitor calificat
    129.Pomicultor - muncitor calificat
    130.Viticultor - muncitor calificat
    131.Mecanic agricol
    132.Crescător-îngrijitor taurine
    133.Crescător-îngrijitor porcine
    134.Crescător-îngrijitor ovine
    135.Crescător-avicultor
    136.Crescător-îngrijitor cabaline
    137.Crescător-apicultor
    138.Crescător-îngrijitor animale mici
    139.Inginer agronom
    140.Inginer zootehnist
    141.Inginer horticol
    142.Inginer mecanic agricol
    143.Inginer hidroameliorator
    144.Medic veterinar
    145.Subinginer agronom
    146.Subinginer horticol
    147.Subinginer zootehnist
    148.Subinginer mecanic agricol
    149.Subinginer hidroameliorator
    150.Tehnician agronom
    151.Tehnician horticol
    152.Tehnician mecanic agricol
    153.Tehnician zootehnist
    154.Tehnician veterinar
    155.Tehnician hidroameliorator
    156.Agent poştal
    157.Factor poştal
    158.Cartator poştal
    159.Oficiant poştal
    160.Mânuitor de valori
    161.Muncitor radioelectronist
    162.Electromecanic de radioficare
    163.Pilonist-antenist
    164.Operator radioficare
    165.Telefonist rural
    166.Telegrafist rural
   +  Anexa 9la normeDat în faţa noastrăDirecţia generală de muncă şi protecţie socială...............................................ANGAJAMENTSubsemnatul ..................., domiciliat în localitatea ............., str. ................ nr. ....., bl. ......, sectorul/judeţul ............, posesor al buletinului de identitate seria .... nr. ...., eliberat de ......... la data de .............., titular al contului curent personal special, deschis la unitatea C.E.C. ............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, ma angajez ca suma de ............. lei sa o utilizez, în baza prevederilorart. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, în scopul*):............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................Ma oblig ca, în termen de 90 de zile de la data la care C.E.C. imi va elibera suma de bani solicitată, sa prezint direcţiei generale de muncă şi protecţie socială judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, copii de pe actele doveditoare din care să rezulte utilizarea sumei în scopul de mai sus.Semnatura,...................Data .............------------------------- Notă *) Se va trece una dintre situaţiile:1. înfiinţarea unei societăţi comerciale;2. înfiinţarea unei asociaţii familiale;3. desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu;4. achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol;5. cumpărarea de acţiuni. ------------