HOTĂRÂRE nr. 571 din 16 iunie 2010pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Atribuirea către ministere, autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi către unităţile din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, a spaţiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face de către regie, contra cost, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. Costurile închirierii includ obligatoriu contravaloarea impozitelor şi taxelor locale, a amortizării spaţiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum şi a cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către acestea."2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Atribuirea către ministere, autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi către unităţile din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, a spaţiilor administrate de regie, aflate în proprietatea publică a statului, fără plata chiriei şi cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost, se face de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(1^2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se vor încadra în limita creditelor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat ministerelor, autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi unităţilor din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat."3. În anexa nr. 1, la articolul 4, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"6. atribuirea, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către ministere, autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi către unităţile din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, a spaţiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face cu suportarea costurilor închirierii care includ obligatoriu contravaloarea impozitelor şi taxelor locale, a amortizării spaţiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum şi a cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către acestea;".4. În anexa nr. 1, la articolul 4, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. atribuirea, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către ministere, autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi către unităţile din subordinea ministerelor, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, a spaţiilor administrate de regie, aflate în proprietatea publică a statului, se face fără plata chiriei şi cu suportarea cheltuielilor de întreţinere şi a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost;".5. La anexa nr. 1, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestările de servicii executate de regie se stabilesc în funcţie de cerere şi ofertă de fiecare sucursală, cu aprobarea directorului general al regiei, dacă acestea nu intră sub incidenţa prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 16 iunie 2010.Nr. 571.------------