PROTOCOL DE COLABORARE nr. 429.312 din 26 aprilie 2010încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Nr. 429.312 din 26 aprilie 2010
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
 • Nr. 1.404 din 26 aprilie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010  În conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la încheierea prezentului protocol de colaborare în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale referitoare la publicitatea imobiliară care le revin pe de o parte oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iar pe de altă parte notarilor publici.I. Părţile semnatareAgenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, persoană juridică înfiinţată în baza dispoziţiilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, sectorul 6, reprezentată prin domnul Mihai Busuioc, în calitate de director general şi preşedinte al Consiliului de administraţie,şiUniunea Naţională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare UNNPR, persoană juridică, înfiinţată în baza Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Gral Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentată prin domnul notar public Dumitru Viorel Mănescu, în calitate de preşedinte, iar, la semnare, prin domnul notar public Vasile Varga, în calitate de vicepreşedinte, conform Hotărârii Consiliului Uniunii nr. 117 din 26 martie 2010.Măsurile care vor fi avute în vedere la îndeplinirea acestor obligaţii legale referitoare la publicitatea imobiliară au fost convenite prin prezentul protocol de colaborare de ANCPI, pentru oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, şi de UNNPR, pentru notarii publici.II. Principii generale care vor sta la baza colaborării dintre cele două instituţii:1. ANCPI coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară, la cererea notarului public, a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate.2. Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil, inclusiv cele provenite din succesiune, se înscriu în cartea funciară pe baza actului prin care s-au transmis, constituit, modificat ori s-au stins, numai dacă acel act s-a încheiat în formă autentică sau emană de la o autoritate publică, cu excepţia drepturilor care se sting prin decesul titularului sau prin împlinirea termenului pentru care s-au înscris.Prin act care emană de la o autoritate publică se înţelege:- certificatul de moştenitor sau legatar;- hotărârea judecătorească;- decizia autorităţii administrative referitoare la drepturile reale imobiliare;- titlul de proprietate şi ordinul prefectului emise în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- certificatul de atestare emis în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;- decizia de restituire dată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- alte acte emise de autoritatea publică, în condiţiile legii.3. La încheierea actului autentic sau a certificatului de moştenitor, notarul public are obligaţia de a verifica titlul de proprietate al dispunătorului sau al autorului succesiunii. În situaţia în care nu se prezintă un act justificativ al titlului dispunătorului sau autorului succesiunii, se poate lua în consideraţie, pe riscul părţilor menţionat expres în act, existenţa dreptului pe baza unei posesii exercitate sub nume de proprietar necontestat, situaţie confirmată şi prin: a) certificat pentru atestarea că petentul este cunoscut ca proprietar, eliberat de către primarul localităţii unde este situat imobilul, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul protocol de colaborare; b) certificatul emis de organele fiscale ale autorităţilor locale; c) procesul-verbal de identificare a imobilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul protocol de colaborare; d) documentaţia cadastrală.Se înscriu în cartea funciară atât actele autentice, cât şi certificatele de moştenitor sau actele de partaj întocmite pe baza posesiei exercitate de către dispunător sau autorul succesiunii sub nume de proprietar.Pentru certificatele de moştenitor sau actele de partaj menţionate mai sus, intabularea se va face în condiţiile prezentării şi a documentelor indicate anterior la lit. a)-d), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 79 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, cu modificările şi completările ulterioare.4. Notarul public care a întocmit actul prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în prima zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a întocmit actul, la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui rază de activitate se află imobilul.5. Autentificarea actelor de către notarul public, cu privire la bunurile imobile, va avea la bază extrasul de carte funciară pentru autentificare emis de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară sau, după caz, certificatul de sarcini şi documentaţia cadastrală.Extrasul de carte funciară pentru autentificare, prevăzut la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează numai la cererea notarului public, întocmită conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul protocol de colaborare, şi este valabil atât pentru notarul public solicitant, cât şi pentru notarii publici asociaţi în cadrul aceluiaşi birou notarial.În cazul în care părţile nu mai înţeleg să încheie actul notarial pentru care s-a solicitat extrasul de carte funciară pentru autentificare, la cererea acestora, notarul public va solicita de îndată deblocarea cărţii funciare.6. Ulterior recepţiei, documentaţia cadastrală se transmite serviciului de publicitate imobiliară în vederea înscrierii în cartea funciară, printr-un flux de lucru integrat. Fac excepţie de la acest principiu următoarele situaţii: a) în caz de alipire sau dezlipire a unor imobile, actul autentic se va încheia numai după recepţia documentaţiei cadastrale şi atribuirea numărului cadastral de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; b) în cazul încheierii unui act autentic pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar, notarul public va solicita şi documentaţia cadastrală.III. Atribuţiile ANCPI prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară1. În regiunile de carte funciară supuse regimului Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, înscrierile privitoare la imobilele cuprinse în cartea funciară vor continua să fie făcute în aceleaşi cărţi funciare. De la această regulă se exceptează următoarele cazuri, în care este obligatorie întocmirea unei documentaţii cadastrale cu atribuire de număr cadastral pentru deschiderea cărţii funciare: a) imobilele înscrise în cărţi funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938, care se modifică prin alipiri sau dezlipiri; b) pentru înscrierea unei construcţii, care a fost edificată pe un teren care se află înscris într-o carte funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938; c) când se cere înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul:- Legii nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;- Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938 a făcut obiectul uneia dintre actele normative menţionate anterior la lit. c), se va proceda la desprinderea acelei părţi prin formarea unui imobil pentru care se va întocmi o carte funciară nouă. Operaţiunea de desprindere se va înscrie în cartea funciară existentă. Partea neafectată de actele normative prevăzute la lit. c) se va reînscrie în aceeaşi carte funciară, iar pentru partea desprinsă se va constitui o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se vor menţiona numărul cadastral şi numărul cărţii funciare în care s-a înscris imobilul.În toate situaţiile prevăzute la lit. a), b) şi c), în cărţile funciare, precum şi în actele notariale se vor menţiona atât numerele topografice, cât şi numerele cadastrale corespunzătoare.2. Registratorul admite cererea de înscriere şi dispune înscrierea în cartea funciară prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii: a) este încheiat de către un notar public sau emană de la o autoritate publică, aşa cum a fost definit la cap. II pct. 2; b) identifică corect numele sau denumirea părţilor, în sensul că acestea corespund cu cele ale titularilor de drepturi înscris în cartea funciară. Notarul public va menţiona în act inadvertenţele dintre numele sau denumirea titularului menţionat în extrasul de carte funciară sau certificatul de sarcini, după caz, şi cele din actele de identitate sau de proprietate ale acestuia; c) obiectul actului sau faptului juridic este individualizat în baza documentaţiei cadastrale, iar dacă a fost înscris în cartea funciară, are număr cadastral sau, după caz, număr topografic, indicându-se totodată numărul şi localitatea cărţii funciare; d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română; e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini împreună cu documentaţia cadastrală ce a stat la baza întocmirii actului; f) este însoţit de dovada achitării impozitului potrivit art. 77^1 din Codul fiscal, cu excepţia actelor autentice notariale, în cazul cărora cuantumul impozitului perceput de notarul public este prevăzut în încheierea de autentificare; g) este însoţit de dovada achitării tarifului, cu excepţia scutirilor legale.3. Cererea de înscriere în cartea funciară este trimisă registratorului de carte funciară, într-un singur exemplar, împreună cu un exemplar original al actului notarial, de către notarul public instrumentator al actului autentic sau al certificatului de moştenitor ori de legatar. Cererea va fi înregistrată de îndată, după care referentul din cadrul compartimentului registratură va comunică notarului public numărul de înregistrare al acesteia din registrul general de intrare, în scris, prin fax sau prin altă modalitate de comunicare. În cazul actelor de garanţie imobiliară, numărul de înregistrare va fi comunicat de îndată prin fax notarului public instrumentator, luând în considerare specificul urgent al acestei proceduri.Dacă nu se poate transmite cererea de înscriere în cartea funciară şi actul notarial, în original sau cu semnătură electronică, în ziua întocmirii actului sau cel târziu în prima zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a întocmit actul, aceasta va fi transmisă prin fax sau prin altă modalitate de comunicare, în vederea înregistrării. În această situaţie, cererea, împreună cu actul în original, se va transmite prin poştă cu confirmare de primire sau direct, în aceeaşi zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.Cererea de înscriere, împreună cu actul notarial, va fi transmisă direct sau prin fax la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în a cărui rază de activitate se află imobilul. După înscriere se vor transmite notarului public încheierea de înscriere şi un extras de carte funciară pentru informare.4. În vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind cercetarea cărţii funciare şi eliberarea de extrase de carte funciară şi certificate sau copii legalizate de pe acestea, oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară are următoarele obligaţii:- să elibereze la cerere notarilor publici extrase sau, după caz, copii ale cărţilor funciare ori certificate de sarcini. Atât cererea, cât şi certificatele, extrasele şi copiile pot fi transmise între notarul public şi birourile de cadastru şi publicitate imobiliară prin fax sau prin altă modalitate de comunicare. Eliberarea nu va fi condiţionată de primirea cererilor în original, care vor fi transmise ulterior. În cazul în care extrasul de carte funciară a fost transmis prin fax, originalul acestuia va fi comunicat biroului notarial;- eliberarea certificatului, a extrasului sau a copiei de pe cartea funciară se va face nominal notarului public solicitant, potrivit termenelor stabilite prin protocoalele încheiate între camerele notarilor publici şi oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;- în aplicarea dispoziţiilor legii, termenul de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru autentificare este de 5 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua şi ora înregistrării cererii în registrul general de intrare şi terminând cu sfârşitul celei de-a cincea zile lucrătoare. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare constituie piedică la înscrierea altor drepturi din momentul înregistrării. În termenul de valabilitate a extrasului, registratorul nu va efectua nicio altă operaţiune de carte funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost solicitat extrasul. Termenul de valabilitate a extrasului de carte funciară este de natură să garanteze securitatea circulaţiei juridice a bunurilor imobile;- eliberarea extrasului de carte funciară sau a copiei cărţii funciare se va face fără a fi condiţionată de prezentarea unui certificat fiscal.5. În aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele aferente prestării serviciilor de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele ANCPI pe chitanţiere/facturiere puse la dispoziţie de către aceasta sau pe bonuri fiscale care vor conţine obligatoriu aceleaşi menţiuni cu chitanţele.Sumele încasate de notarii publici vor fi virate în perioada 20-25 a lunii următoare celei în care acestea au fost încasate, într-o singură tranşă, prin ordin de plată sau prin mandat poştal, într-un cont unic deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, de către ANCPI. Ordinul de plată/Mandatul poştal va cuprinde în mod obligatoriu codul de identificare fiscală (CIF) atribuit de Ministerul Finanţelor Publice biroului notarial respectiv sau asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici. Pentru sumele a căror provenienţă nu poate fi identificată (în lipsa menţionării CIF-ului sau în cazul identificării eronate a acestuia), biroul notarial nu va fi descărcat de obligaţia de plată până la identificarea cu CIF-ul corespunzător.Birourile notarilor publici ale căror plăţi nu corespund sumelor ce trebuiau încasate vor fi înştiinţate de către oficiul teritorial. Înştiinţarea va fi transmisă spre informare camerei notarilor publici în circumscripţia căreia se situează biroul notarial respectiv.Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ANCPI nu are posibilitatea suportării comisioanelor bancare aferente sumelor încasate şi virate de către notarii publici în numele acesteia.6. ANCPI va întocmi borderourile de plată centralizatoare lunare.7. ANCPI va pune la dispoziţia notarilor publici, prin intermediul UNNPR, o bază de date care să cuprindă adresele, numerele de telefon şi fax, adrese de e-mail şi numele registratorilor de carte funciară, având totodată obligaţia, dacă este cazul, de a actualiza periodic această bază de date.8. ANCPI se obligă să centralizeze toate încheierile de respingere a cererilor de înscriere în cartea funciară a actelor autentice încheiate de notarii publici, în vederea standardizării procedurilor de lucru, cu sprijinul comisiei de specialitate înfiinţată la nivelul UNNPR.IV. Atribuţiile ce revin UNNPR şi notarilor publici1. Imobilul care face obiectul unui act sau fapt juridic va fi identificat în actul notarial cu număr cadastral sau/şi topografic, numărul şi localitatea cărţii funciare, specificându-se, unde este cazul, atât suprafaţa terenului din actele de proprietate, cât şi cea rezultată din măsurători, destinaţia şi categoria de folosinţă, iar, după caz, şi certificatul de urbanism pentru constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.Autentificarea actelor prin care se transmit, se constituie, se modifică sau se sting drepturile reale imobiliare se va face numai după obţinerea extrasului de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, a certificatului de sarcini şi a documentaţiei cadastrale. În cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va solicita extras de carte funciară de informare.2. În ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare, consecutivă celei în care s-a autentificat actul sau s-a emis certificatul de moştenitor ori de legatar, pentru bunurile imobile succesorale înscrise în cartea funciară sau care au documentaţie cadastrală, notarul public are obligaţia de a transmite biroului de cadastru şi publicitate imobiliară cererea de înscriere în cartea funciară însoţită de actul notarial în original.În actul autentic sau, după caz, în certificatul de moştenitor ori de legatar, se va menţiona expres obligaţia notarului public de a-l comunică în vederea înscrierii în cartea funciară, în condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Notarul public va menţiona, după caz, în încheierea de autentificare, certificatul de moştenitor sau de legatar, tarifele încasate pentru serviciul de publicitate imobiliară.3. Cererea de înscriere şi actele doveditoare se transmit în original sau, după caz, prin fax ori e-mail, în condiţiile menţionate la capitolul III.4. În cazul înscrierilor în cartea funciară cu efect de opozabilitate, în condiţiile art. 27 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, notarul public va examina titlul dispunătorului.5. Notarul public va instrumenta actul autentic în termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară pentru autentificare eliberat în acest scop, iar dacă acest termen nu poate fi respectat şi părţile stăruiesc în încheierea actului, va solicita biroului de cadastru şi publicitate imobiliară eliberarea unui nou extras de carte funciară.6. UNNPR are obligaţia de a pune la dispoziţia ANCPI toate datele privind notarii publici în funcţie referitoare la sediile birourile notarilor publici, numerele de telefon, fax, e-mail, care vor fi, dacă este cazul, actualizate, precum şi codul de identificare fiscală al biroului notarial sau al asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici.7. Pe lângă activităţile prevăzute mai sus, notarii publici pot solicita oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în numele persoanelor fizice sau juridice, prestarea şi a altor servicii de publicitate imobiliară.V. Dispoziţii comune1. Părţile semnatare ale prezentului protocol de colaborare îşi vor desemna reprezentanţii într-un colectiv constituit pentru discutarea şi rezolvarea promptă a problemelor pentru a căror soluţionare este necesară conlucrarea dintre ele şi analizarea periodică a modului de desfăşurare a înscrierilor în cărţile funciare. Reprezentanţii vor fi desemnaţi la nivel central de către ANCPI şi UNNPR, iar la nivel local, de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi camerele notarilor publici.Reprezentanţii desemnaţi la nivel central vor negocia, dacă este cazul, eventualele modificări la prezentul protocol de colaborare şi vor stabili strategia de punere în aplicare a acestuia pe întreg teritoriul ţării. Totodată, aceşti reprezentanţi vor efectua controale comune care vor avea ca obiect respectarea prevederilor prezentului protocol de colaborare.Reprezentanţii la nivel local ale celor două instituţii vor stabili atât strategia de punere în aplicare a prezentului protocol de colaborare la nivel judeţean, cât şi programul de lucru al birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară în relaţia cu notarii publici sau delegaţii acestora, precum şi termenele de rezolvare a cererilor.2. Părţile semnatare ale acestui protocol de colaborare îşi vor comunică reciproc, de îndată, orice situaţii care ar putea duce la inaplicabilitatea unor dispoziţii ale prezentului protocol de colaborare.3. În vederea armonizării şi compatibilizării procedurilor de lucru, părţile semnatare se angajează să organizeze cursuri de iniţiere şi perfecţionare pentru membrii şi angajaţii lor, la care să participe şi persoane fizice sau juridice autorizate pentru întocmirea documentaţilor tehnice şi cadastrale. Se vor organiza, de asemenea, întâlnirii de lucru, seminarii, colocvii, simpozioane la care să fie invitaţi şi reprezentanţi ai serviciilor de sistematizare din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, arhitecţi, specialişti din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, cadre universitare etc.4. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de colaborare constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform normelor în vigoare.5. În aplicarea dispoziţiilor prezentului protocol de colaborare părţile semnatare vor putea emite instrucţiuni comune sau proprii, după caz. Proiectul prezentului protocol de colaborare a fost negociat şi elaborat de comisiile desemnate de conducerile celor două instituţii semnatare.6. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de către una dintre părţi duce la denunţarea unilaterală de către oricare dintre acestea.Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părţile semnatare, şi va intra în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor prevăzute la cap. III pct. 5 şi 6, care vor intra în vigoare începând cu 1 mai 2010 pentru tarifele încasate în cursul lunii aprilie.Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăDirector general,Mihai BusuiocUniunea Naţională a Notarilor Publici din RomâniaVicepreşedinte,Vasile Varga,notar public  +  Anexa 1 la protocolul de colaborareROMÂNIAPrimăria Oraşului/Comunei ..................Nr. ......./..............CERTIFICATpentru atestarea că petentul este cunoscut ca proprietarÎn baza cererii formulate de ......................................, domiciliat(ă) în comuna ..........................., str. .................. nr. ......., şi a verificărilor efectuate de către compartimentul de specialitate al Primăriei, se constată că petentul (petenta) figurează înscris (ă) în registrul tipul ......................, vol. ........, poziţia nr. ............, asupra imobilului compus din ...... mý, cu vecinii: ............................ .................................................................................................................................................................................... în pct. .......................... sau a construcţiei din ........................ în ................. cu ....... camere.S-a eliberat prezentul certificat, în temeiul art. 79 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Primarul localităţii,.......................- Model -  +  Anexa 2 la protocolul de colaborareROMÂNIAPrimăria Oraşului/Comunei ..................Nr. ........../..................PROCES - VERBALde identificare a imobiluluiÎncheiat astăzi .............................Subsemnaţii: ................................., secretar al oraşului/comunei ......................., agent agricol (persoană desemnată prin dispoziţia nr. .......................), ne-am deplasat la imobilul situat în intravilanul/extravilanul comunei/oraşului/municipiului .........................................................., punctul ......................, identificat prin nr. cadastral ........................., proprietatea (coproprietatea) lui ........................................................., în suprafaţă de ..................Imobilul identificat are următoarele vecinătăţi:N ..................................................................;S ..................................................................;E ..................................................................;V ................................................................. .Cu ocazia identificării am constatat că nu există niciun litigiu cu privire la întinderea suprafeţei şi vecinătăţile.Identificarea în teren are la bază planul de amplasament şi delimitarea bunului imobil întocmit de ..................................Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare şi în prezenţa următoarelor persoane: ..................................................... .(după caz: proprietar, rudă, vecin etc.)Prezentul înscris însoţeşte în mod obligatoriu certificatul pentru atestarea că petentul ........................... este cunoscut ca proprietar (anexa nr. 1).Secretar, Agent agricol,.................... ......................Persoane care au participat la identificare:..................................................................  +  Anexa 3 la protocolul de colaborareBiroul Notarului Public ...................Sediul ....................................Telefon/fax ......... E-mail ..............Nr. ......./...................Către:OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .....................BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ......................CERERE DE ELIBERAREa extrasului de carte funciară pentru autentificarePe rolul acestui birou notarial se află spre soluţionare cererea numitului ............................................., domiciliat în .........................., posesor al CI/BI ............ seria ...... nr. ....., prin care solicită (operaţiunea juridică) ................................. unui imobil situat în ..........................., înscris în Cartea funciară nr. ............ a (localităţii) unităţii administrativ-teritoriale ..............., cu identificatorul nr. ..........Vă rugăm să ne comunicaţi un extras de carte funciară pentru autentificarea unui act notarial şi totodată să procedaţi la blocarea cotei-părţi de ......... din imobil, proprietatea lui ............................ , pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare.
  Solicit comunicarea extrasului de carte funciară pentru autentificare:
  prin poştă [ ] sediul BCPI [ ] delegatului notarial prin fax [ ]
  Notar public,(semnătura şi stampila).........................---------