ORDIN nr. 972 din 28 iunie 2010pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare a spitalelor
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 7 iulie 2010  Văzând Referatul de aprobare al secretarului de stat nr. Cs.A. 6.941/2010,având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 176 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile, standardele şi metodologia de acreditare a spitalelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 28 iunie 2010.Nr. 972.  +  Anexa PROCEDURILE, STANDARDELE ŞI METODOLOGIAde acreditare a spitalelor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În înţelesul prezentei anexe, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii: a) acreditare - evaluare externă şi independentă realizată de persoane special pregătite pentru aceasta - evaluatorii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, care se finalizează cu încadrarea spitalelor în categorii de acreditare. Acreditarea priveşte spitalul în întregul lui, ca organizaţie, analiza este globală şi descrie funcţionarea instituţiei prin gradientul cu care aceasta este conformă sau se apropie de standardele de calitate prestabilite; b) referinţă - grupare de standarde, criterii şi modalităţi de verificare a criteriilor, având toate semnificaţie şi finalitate comună; c) standard - defineşte aşteptările privind performanţa, structura şi procesele dintr-un spital. Standardul reprezintă valoarea calităţii vizate sau către care se tinde, în ceea ce priveşte asigurarea îngrijirilor, tratamentelor şi serviciilor de calitate, sigure şi compliante pentru fiecare pacient; d) criteriu - informaţie suplimentară, detaliu sau circumstanţă legată de un standard, care evidenţiază nivelul de calitate atins pentru un anumit standard.  +  Articolul 2Procedurile şi metodologia de acreditare a spitalelor respectă următoarele fundamente şi principii: a) transparenţă şi deschidere - principiu prin care se realizează o informare continuă şi eficientă asupra procesului de acreditare, o comunicare directă cu beneficiarii acreditării în toate etapele procesului de evaluare, inclusiv în elaborarea formei finale a raportului de acreditare; b) respectarea prevederilor general acceptate privind nediscriminarea între pacienţi, respectarea demnităţii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului; c) promovarea eficienţei şi eficacităţii - prin evaluarea calităţii, integrarea priorităţilor de sănătate publică în standardele de acreditare, monitorizarea şi promovarea prin standarde a dezvoltării instituţionale a spitalelor, abordări multidisciplinare şi intersectoriale, optimizarea procesului decizional, eficacitatea utilizării fondurilor; d) liberul acces al pacienţilor la serviciile medicale oferite de spitale; e) coerenţă, evoluţie şi dinamism - asigurarea prin standarde a unei dinamici şi îmbunătăţiri continue a calităţii serviciilor medicale spitaliceşti, incluzând întreg ansamblul de activităţi cu caracter logistic, tehnic şi medical; f) obiectivitatea, confidenţialitatea, integritatea şi profesionalismul evaluatorilor; g) protecţia mediului - prin standarde specifice de monitorizare a factorilor de mediu în relaţie cu serviciile medicale furnizate de către spitale şi prin controlul aplicării reglementărilor referitoare la calitatea factorilor de mediu.  +  Articolul 3Premergător începerii procesului de acreditare va avea loc simularea activităţii de evaluare la nivelul a 4 spitalelor . (Propuneri: Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu", Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş, Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila", Spitalul Comunal Călineşti, judeţul Argeş).  +  Capitolul II Procedurile de acreditare  +  Articolul 4Procesul de acreditare are următoarele etape principale: a) înscrierea spitalului în procedura de acreditare la Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, prin formular-tip, ce cuprinde principalele date referitoare la instituţia ce urmează a fi acreditată, pe parcursul unei perioade de 30 de zile calendaristice; b) identificarea de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor a resurselor umane necesare vizitei de evaluare şi planificarea vizitelor de evaluare; c) transmiterea de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor a informaţiilor şi materialelor referitoare la procesul de acreditare şi vizita de evaluare către spitalele înscrise în procesul de acreditare, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la momentul înregistrării solicitării de acreditare; d) transmiterea fişei de autoevaluare completată de către spital la Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data vizitei de evaluare, aceasta reprezentând premisa pentru declanşarea vizitei de evaluare în vederea acreditării; e) constituirea şi aprobarea comisiei de evaluare în vederea acreditării în funcţie de specificul spitalului, potrivit prevederilor legale; f) transmiterea de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor a informaţiilor cu privire la componenţa comisiei de evaluare şi la perioada desfăşurării vizitei, spre ştiinţă, spitalului ce urmează a fi evaluat; g) analiza fişei de autoevaluare a spitalului de către comisia de evaluare constituită, stabilirea obiectivelor şi detaliilor vizitei şi comunicarea acestora în scris spitalului şi conducerii Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor; h) vizita propriu-zisă a spitalului de către comisia de evaluare; i) redactarea proiectului de raport de evaluare de către membrii comisiei de evaluare şi transmiterea către spitalul evaluat; j) formularea de obiecţii în scris, în maximum 5 zile lucrătoare, privind unele aspecte ale proiectului de raport de evaluare, de către spital, dacă este cazul; k) analizarea obiecţiilor şi punctelor de vedere remise de către spital şi elaborarea de către comisia de evaluare a raportului de evaluare; l) înaintarea raportului de evaluare Unităţii de analiză şi acreditare din cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, în vederea elaborării raportului de acreditare, şi către spital pentru luare la cunoştinţă; m) elaborarea raportului de acreditare de către Unitatea de analiză şi acreditare pe baza raportului de evaluare; n) emiterea hotărârii privind acreditarea spitalului, în baza raportului de acreditare, de către organul colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.  +  Articolul 5În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea hotărârii privind tipul de acreditare/neacreditare, spitalul poate contesta hotărârea la preşedintele organului colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.  +  Articolul 6Certificatul de acreditare se eliberează spitalelor care au obţinut acreditarea, în termen de maximum 30 de zile de la comunicarea hotărârii organului colegial de conducere al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor.  +  Capitolul III Standarde de calitate pentru acreditarea spitalelor
  Referinţă 1 MSO MANAGEMENTUL STRATEGIC AL ORGANIZAŢIEI
  Standard 1 MSO. 1 Planul strategic al instituţiei este bazat pe nevoile de îngrijire şi prevenţie ale pacienţilor
  Standard 2 MSO. 2 Organizarea instituţiei asigură luarea deciziilor în mod optim
  Standard 3 MSO. 3 Strategia de comunicare internă şi externă a instituţiei este viabilă
  Standard 4 MSO. 4 Activitatea instituţiei se sprijină pe previziunile bugetare
  Standard 5 MSO. 5 Instituţia are mecanisme de supraveghere a gestiunii sale
  Standard 6 MSO. 6 Colaborarea secţiilor şi departamentelor instituţiei conduce la creşterea calităţii serviciilor pe perioada de spitalizare
  Standard 7 MSO. 7 Sectoarele de activitate sunt implicate în realizarea obiectivelor de calitate ale instituţiei
  Standard 8 MSO. 8 Controlul resurselor se face la nivel organizaţional şi sectorial
  Standard 9 MSO. 9 Proiectele şi obiectivele instituţionale strategice, sectoriale şi generale sunt evaluate periodic
  Referinţă 2 MOI MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR
  Standard 1 MOI. 1 Sistemul de informaţii corespunde necesităţilor instituţiei
  Standard 2 MOI. 2 Gestionarea informaţiilor respectă confidenţialitatea şi securitatea datelor
  Standard 3 MOI. 3 Instituţia realizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor medicale
  Standard 4 MOI. 4 Sistemul de informaţii este evaluat constant
  Referinţă 3 MRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
  Standard 1 MRU. 1 Managementul resurselor umane este corespunzător specificului instituţiei
  Standard 2 MRU. 2 Politica de resurse umane este adaptată evoluţiei instituţiei
  Standard 3 MRU. 3 Politica de angajare este adaptată necesităţilor instituţiei
  Standard 4 MRU. 4 Politica pentru noii angajaţi urmăreşte integrarea organizaţională a acestora
  Standard 5 MRU. 5 Comunicarea intraorganizaţională este integrată în politica de management a resurselor umane
  Standard 6 MRU. 6 Evaluarea periodică a personalului este îndeplinită
  Standard 7 MRU. 7 Nivelul de competenţă a personalului este îmbunătăţit prin formare continuă
  Standard 8 MRU. 8 Administrarea datelor personale ale angajaţilor permite păstrarea confidenţialităţii şi securităţii informaţiilor
  Standard 9 MRU. 9 Instituţia îmbunătăţeşte continuu condiţiile de muncă ale personalului
  Standard 10 MRU. 10 Managementul de resurse umane este evaluat
  Referinţă 4 MMI MANAGEMENTUL MEDIULUI DE ÎNGRIJIRE
  Standard 1 MMI. 1 Aprovizionarea sectoarelor de activitate este asigurată continuu
  Standard 2 MMI. 2 Instituţia asigură securitatea şi întreţinerea echipamentelor, instalaţiilor şi a clădirilor
  Standard 3 MMI. 3 Regulile de igienă a alimentaţiei sunt respectate şi se asigură meniuri echilibrate
  Standard 4 MMI. 4 Calitatea, igiena şi circuitul lenjeriei sunt asigurate
  Standard 5 MMI. 5 Instituţia asigură securitatea şi igiena spaţiilor şi echipamentelor
  Standard 6 MMI. 6 Circuitele de transport specifice sunt organizate şi coordonate
  Standard 7 MMI. 7 Managementul deşeurilor respectă principiile de igienă şi protecţie a persoanelor şi a mediului
  Standard 8 MMI. 8 Instituţia asigură măsuri pentru siguranţa pacienţilor şi a bunurilor acestora, precum şi ale personalului propriu
  Standard 9 MMI. 9 Instituţia ia măsuri pentru asigurarea securităţii persoanelor printr-un plan de prevenire a incendiilor şi de evacuare
  Standard 10 MMI. 10 Calitatea mediului de îngrijire a pacientului este evaluată
  Referinţă 5 MCS MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR
  Standard 1 MCS. 1 În planul strategic, instituţia are o politică de calitate pe care o susţine
  Standard 2 MCS. 2 Politica de calitate se bazează pe nevoile pacienţilor
  Standard 3 MCS. 3 Instituţia are o politică pentru eficientizarea serviciilor medicale
  Standard 4 MCS. 4 Instituţia are programe de monitorizare şi evaluare a serviciilor
  Referinţă 6 DPC DREPTURILE PACIENTULUI ŞI COMUNICAREA
  Standard 1 DPC. 1 Planul strategic al instituţiei are înscrise prevederi referitoare la drepturile pacientului
  Standard 2 DPC. 2 Dreptul la îngrijiri medicale este asigurat nediscriminatoriu
  Standard 3 DPC. 3 Pacientul şi aparţinătorii sunt informaţi cu privire la condiţiile de spitalizare
  Standard 4 DPC. 4 Informarea pacientului se face adaptat nivelului de înţelegere
  Standard 5 DPC. 5 Planul de tratament şi investigaţii este bazat pe consimţământul informat al pacientului
  Standard 6 DPC. 6 Acordarea îngrijirilor trebuie să respecte intimitatea şi demnitatea pacientului
  Standard 7 DPC. 7 Dreptul pacientului privind confidenţialitatea informaţiilor şi a vieţii private este respectat
  Standard 8 DPC. 8 Pacienţii beneficiază de toate serviciile medicale şi paramedicale necesare îngrijirii sănătăţii lor
  Standard 9 DPC. 9 Instituţia are prevăzut un sistem de preluare şi soluţionare a reclamaţiilor şi/sau plângerilor pacienţilor
  Standard 10 DPC. 10 Politica instituţiei urmăreşte respectarea drepturilor pacientului, informarea şi educarea lui
  Referinţă 7 GDP GESTIUNEA DATELOR PACIENTULUI
  Standard 1 GDP. 1 Instituţia are ca prioritate o politică integrată de gestionare a datelor pacientului
  Standard 2 GDP. 2 Gestionarea datelor pacientului respectă regulile de confidenţialitate şi anonimat
  Standard 3 GDP. 3 Modalitatea de stocare a datelor şi a dosarului pacientului permite o utilizare facilă a informaţiilor
  Standard 4 GDP. 4 Modul de consemnare a datelor medicale în dosarul pacientului asigură o bună calitate a informaţiei pentru specialişti
  Standard 5 GDP. 5 Accesul la datele medicale din dosarul pacientului este organizat
  Standard 6 GDP. 6 Gestionarea datelor pacientului este evaluată şi îmbunătăţită continuu
  Referinţă 8 MIS MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRILOR DE SĂNĂTATE
  Standard 1 MIS. 1 Instituţia are o politică pentru primirea şi luarea în evidenţă a pacienţilor
  Standard 2 MIS. 2 Accesul pacienţilor la servicii este o componentă a politicii instituţiei
  Standard 3 MIS. 3 Planul de îngrijire a pacientului se bazează pe datele medicale obţinute la momentul internării
  Standard 4 MIS. 4 Nevoile medicale şi personale ale pacientului sunt luate în considerare în complexitatea lor
  Standard 5 MIS. 5 Îngrijirea pacientului este coordonată în cadrul sectoarelor clinice de activitate
  Standard 6 MIS. 6 Instituţia garantează continuitatea îngrijirilor
  Standard 7 MIS. 7 Managementul pacientului cu potenţial chirurgical este bazat pe comunicare între echipe multidisciplinare specializate
  Standard 8 MIS. 8 Secţiile instituţiei şi farmacia asigură continuitatea îngrijirilor
  Standard 9 MIS. 9 Sălile de operaţie, de naşteri şi serviciul ATI asigură continuitatea îngrijirilor
  Standard 10 MIS. 10 Laboratoarele de analize medicale clinice şi paraclinice, precum şi cel de anatomie patologică asigură continuitatea îngrijirilor
  Standard 11 MIS. 11 Instituţia a organizat sectoarele de radiodiagnostic, radioterapie, medicină nucleară, explorări funcţionale, recuperare medicală şi fizioterapie
  Standard 12 MIS. 12 Externarea pacientului este planificată şi coordonată
  Standard 13 MIS. 13 Instituţia are proceduri legate de stări critice sau deces
  Standard 14 MIS. 14 Secţiile şi departamentele instituţiei utilizează protocoale de diagnostic şi terapeutice
  Standard 15 MIS. 15 Secţiile şi departamentele instituţiei evaluează practicile profesionale şi performanţele obţinute
  Referinţă 9 PGR PREVENIREA ŞI GESTIUNEA RISCURILOR
  Standard 1 PGR. 1 Există o politică de prevenire şi gestiune a riscurilor şi a evenimentelor nedorite
  Standard 2 PGR. 2 Există o politică de gestionare a riscului generat de aparatele, instrumentele şi dispozitivele medicale
  Standard 3 PGR. 3 Există o politică de gestionare a riscului pentru mediul fizic, intern şi extern
  Standard 4 PGR. 4 Există o politică de securitate şi mentenanţă a clădirilor, infrastructurii şi instalaţiilor
  Standard 5 PGR. 5 Există o politică privind securitatea patrimoniului
  Standard 6 PGR. 6 Există programe de evaluare şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă, dezastre, catastrofe naturale
  Referinţă 10 MIN MANAGEMENTUL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE
  Standard 1 MIN. 1 Instituţia are o politică de diminuare a riscului infecţios şi epidemiologic al mediului spitalicesc
  Standard 2 MIN. 2 Specialiştii sunt implicaţi în elaborarea programului de control privind riscul infecţios
  Standard 3 MIN. 3 Programul instituţiei referitor la infecţiile nosocomiale este coordonat
  Standard 4 MIN. 4 Acţiunile de prevenire şi educaţie pentru sănătate ale pacienţilor şi vizitatorilor sunt parte componentă a programului de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale
  Standard 5 MIN. 5 Prescrierea şi utilizarea antibioticelor este justificată
  Standard 6 MIN. 6 Instituţia asigură măsuri pentru protejarea personalului împotriva infecţiilor
  Standard 7 MIN. 7 Instituţia se preocupă de sterilizarea, de menţinerea sterilităţii şi de dezinfecţia instrumentelor, dispozitivelor şi aparatelor medicale
  Standard 8 MIN. 8 Instituţia protejează mediul intraspitalicesc
  Standard 9 MIN. 9 Instituţia ia măsuri pentru diminuarea riscului de infecţii nosocomiale
  Standard 10 MIN.10 Instituţia face o evaluare constantă a riscului de infecţie intraspitalicească
  Referinţă 11 STT SIGURANŢA TRANSFUZIEI ŞI TRANSPLANTULUI
  Standard 1 STT. 1 Instituţia pune în aplicare legislaţia privind transfuziile şi transplanturile
  Standard 2 STT. 2 Programele specifice de prevenire a riscurilor transfuzionale şi hemovigilenţă sunt operaţionale
  Standard 3 STT. 3 Instituţia asigură securitatea transfuzională prin pregătirea specialiştilor
  Standard 4 STT. 4 Prelevarea de celule, ţesuturi şi organe se face în conformitate cu legislaţia în vigoare
  Standard 5 STT. 5 Instituţia are proceduri pentru prelevare de organe în cadrul reţelei naţionale
  Standard 6 STT. 6 Metodologia de transplant este evaluată şi îmbunătăţită
   +  Capitolul IV Metode utilizate pentru acreditarea spitalelor  +  Articolul 7 (1) Evaluarea internă (autoevaluarea) constă în prezentarea unor informaţii generale despre spital, despre serviciile oferite şi indicatorii de performanţă ai acestuia. (2) Evaluarea externă constă în vizitarea propriu-zisă a spitalului de către comisia de evaluare şi are următoarele etape principale: a) şedinţa de deschidere, care are drept obiective prezentarea membrilor comisiei de evaluare, respectiv a echipei manageriale a spitalului, prezentarea agendei detaliate a vizitei în spital, prezentarea persoanelor desemnate pentru asigurarea accesului în toate zonele spitalului (pe perioada evaluării) şi alte aspecte organizatorice; b) şedinţa de informare de la începutul fiecărei zile, organizată de echipa de evaluatori cu sprijinul conducerii spitalului. Obiectivul acestui tip de întâlnire este de a facilita conducerii spitalului urmărirea şi înţelegerea la zi a procesului de evaluare şi prezentarea unei informări de către evaluatori privind vizita din ziua precedentă; c) activitatea fiecărui evaluator urmăreşte îndeplinirea obiectivelor specifice care i-au revenit în cadrul comisiei de evaluare şi constă în aprecierea proceselor care au loc în cadrul spitalului, realizându-se prin aplicarea metodelor şi tehnicilor de colectare a datelor. Această activitate are în vedere pacientul, de la primirea şi spitalizarea sa, până la îngrijirile, tratamentele şi serviciile pe care le capătă pe parcursul perioadei de internare, precum şi înscrierea acestora în foaia de observaţie şi în celelalte acte şi înscrisuri medicale, până la externare; d) şedinţa de informare finală are drept obiectiv prezentarea rezultatelor vizitei de evaluare; e) pregătirea proiectului raportului de evaluare începe în timpul vizitei de evaluare, prin întâlniri regulate ale evaluatorilor. Practic, fiecare evaluator compilează, analizează şi organizează datele colectate, astfel încât acestea să poată fi ulterior integrate în proiectul raportului de evaluare.  +  Articolul 8Tehnicile şi instrumentele utilizate în timpul vizitei de evaluare a spitalelor sunt:1. Tehnici de colectare a datelor: a) verificarea - realizându-se prin comparaţie, examinare, recalculare, punere de acord; b) observarea directă - constând în urmărirea la faţa locului a derulării unei activităţi, fără ca aceasta să fie perturbată de evaluator; c) focus-grupul - ca tehnică de cercetare a calităţii, prin care membrii unui grup de persoane format din reprezentanţi ai spitalului şi membrii comisiei de evaluare, într-un timp limitat, îşi exprimă opiniile referitoare la subiectele avute în discuţie; d) analiza - constând în identificarea elementelor-cheie ale unui proces şi examinarea acestora pe părţi componente; e) traseul pacientului - ca tehnică prin care se urmăreşte identificarea experienţelor pacientului în perioada de spitalizare, constând în selectarea unuia sau a mai multor pacienţi, aflat/aflaţi în spital la momentul vizitei, iar evaluatorul îi/le va urmări traseul de la internare până în momentul vizitei de evaluare.2. Principalele instrumente utilizate pentru acreditarea spitalelor sunt: a) programul vizitei de evaluare - cuprinzând etapele orare şi obiectivele de îndeplinit ale misiunii de evaluare; b) minuta de şedinţă - ce cuprinde aspectele importante discutate de evaluatori şi reprezentanţii spitalului evaluat; c) lista documentelor solicitate - reprezentând înşiruirea documentelor de care evaluatorii au nevoie în timpul procesului de evaluare; d) chestionarul administrat pacienţilor şi aparţinătorilor - ca instrument aplicat la nivel individual ce cuprinde un set de întrebări cu răspunsuri închise, care se aplică numai după obţinerea consimţământului şi după ce s-au dat toate asigurările în privinţa garantării confidenţialităţii şi anonimatului; e) chestionarul administrat personalului angajat al spitalului - ca instrument aplicat la nivel individual ce cuprinde un set de întrebări cu răspunsuri închise, care se aplică numai după obţinerea consimţământului şi după ce s-au dat toate asigurările în privinţa garantării confidenţialităţii şi anonimatului; f) listele de verificare - ce vor fi utilizate în vederea eficientizării activităţii evaluatorilor; g) fişele de identificare şi evidenţiere a disfuncţionalităţilor privind consemnarea unor stări de fapt constatate cu ocazia vizitei de evaluare şi care sunt semnate pentru conformitate şi de reprezentantul desemnat al spitalului; h) fişa de constatare a situaţiilor deosebite - ca un act unilateral întocmit de evaluatori, care este transmisă preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor şi care atrage după sine întreruperea vizitei de evaluare.  +  Articolul 9Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor va publică pe pagina sa de internet criteriile şi modalităţile de verificare a respectării criteriilor, actualizate şi comunicate constant Ministerului Sănătăţii.__________