DECIZIE nr. 587 din 4 mai 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi (3) şi art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a dispoziţiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 6 iulie 2010    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorAntonia Constantin - procurorMihaela Senia Costinescu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi (3) şi art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a dispoziţiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de Valentin Iustin Popa în Dosarul nr. 855/35/2008 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât nu reprezintă o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci vizează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către autorităţile publice.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 29 octombrie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 855/35/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstitu ţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi (3) şi art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a dispoziţiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de Valentin Iustin Popa.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul consideră că art. 58 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 stipulează expres că, în regiunile supuse prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938 şi ale Legii nr. 42/1947, înstrăinările privitoare la imobile cuprinse în cărţile funciare sau de publicitate imobiliară vor continua să fie făcute în aceste cărţi până la terminarea măsurătorilor cadastrale realizate în temeiul actualei reglementări. Însă introducerea sistemului cadastral reglementat de Legea nr. 7/1996 creează, în opinia autorului excepţiei, o gravă dezordine în regiunile sus-menţionate. Astfel, deşi art. 27 din Legea nr. 18/1991 prevede că punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate au loc după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători şi s-au stabilit vecinătăţile pe baza schiţei amplasamentului, Legea nr. 7/1996 prevede necesare alte măsurători cadastrale, deşi existau măsurători şi schiţe topografice. Într-o atare împrejurare, sunt încălcate dispoziţiile art. 16 din Constituţie care prevăd egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legii, fără privilegii sau discriminări, întrucât se creează regimuri juridice diferite pentru cetăţenii care au obţinut titluri de proprietate anterior datei de 27 ianuarie 2007, faţă de cei care au obţinut titlurile de proprietate ulterior acestei date.În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 7/1996, acestea stipulează că actele şi faptele juridice referitoare la imobilele situate pe teritoriu administrativ pentru care nu s-au definitivat măsurătorile cadastrale se vor înscrie în câte o carte funciară. Neconstituţionalitatea acestui text rezidă tocmai în faptul că, datorită ambiguităţii redactării, cei care aplică legea au ajuns la concluzia că este vorba de cărţi funciare noi şi nu de cele deja existente. Ambiguitatea, deci neconstituţionalitatea dispoziţiilor criticate, ar putea fi eliminată dacă legea, care este prin ea însăşi un act juridic civil, şi, implicit, voinţa legiuitorului s-ar interpreta potrivit prevederilor referitoare la interpretarea convenţiilor civile, respectiv art. 879, 978, 982 şi 985 din Codul civil.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu prevederile constituţionale invocate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 58 alin. (1) şi (3) şi art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, texte de lege care au următorul conţinut:- Art. 58 alin. (1) şi (3): "(1) În regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărţi de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare sau, după caz, în cărţile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile dispoziţiilor prezentei legi. [...] (3) În cazul înscrierii unei construcţii, a dezmembrării sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciară întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938, precum şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o nouă carte funciară, potrivit prevederilor prezentei legi.";- Art. 59: "Actele şi faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor înscrie în câte o carte funciară. În aceleaşi condiţii, se vor înscrie şi titlurile de proprietate emise în temeiul legilor funciare. La cererea de înscriere se va ataşa documentaţia cadastrală la care se referă înscrierea, întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agenţia Naţională sau de oficiile teritoriale, după caz.Conţinutul documentaţiei cadastrale şi modul de întocmire al acesteia se stabilesc de către Agenţia Naţională."De asemenea, sunt criticate şi dispoziţiile art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, text de lege care are următorul conţinut: "(1) Punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare prealabile. (2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia locală ia act de recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini, le consemnează în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare şi înaintează documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare şi, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate.(2^1) Proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari şi moştenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.(2^2) În cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foştii proprietari iar aceştia deţineau la acel moment adeverinţe de proprietate şi aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încălcarea legii, dacă acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacă respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare-cumpărare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru constatarea nulităţii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. (3) Pentru terenurile aflate în exploatarea societăţilor agricole de tip privat, constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, comisiile locale şi cele judeţene, în termen de 12 luni, vor efectua toate operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi vor elibera titlurile de proprietate. (4) Membrii şi conducerea acestor societăţi agricole au obligaţia de a solicita imediat comisiilor locale să efectueze operaţiunile prevăzute la alineatul precedent, iar comisiile judeţene, să solicite eliberarea titlurilor de proprietate.(4^1) Primarul va afişa lunar suprafaţa constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum şi suprafaţa rămasă în rezerva comisiei locale. (5) Încălcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiinţarea, de drept, a societăţilor agricole în cauză. (6) La desfiinţarea cooperativei agricole de producţie, o comisie de lichidare constituită în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriei, va proceda în termen de 9 luni de la desfiinţarea cooperativei, la realizarea activului şi la plata pasivului, în condiţiile prevăzute de lege."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 din Constituţie.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate cuprind norme de reglementare a procedurilor de înscriere a imobilelor, cuprinse în cărţile funciare sau, după caz, în cărţile de publicitate funciară, a titlurilor de proprietate emise în temeiul legilor funciare, precum şi a modului de întocmire a documentaţiei cadastrale la care se referă înscrierea.Analizând critica autorului excepţiei, conform căreia dispoziţiile art. 58 alin. (1) şi (3) şi art. 59 din Legea nr. 7/1996, precum şi art. 27 din Legea nr. 18/1991, din cauza unor redactări deficitare, au creat confuzie în aplicarea acestora de către organele competente, Curtea constată că aceasta nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, ci vizează în fapt probleme de aplicare a legii ce ţin de competenţa instanţei de judecată, singura în măsură a aprecia cu privire la legalitatea actelor întocmite de instituţiile abilitate. Or, dispoziţiile art. 2 alin. (3) din legea criticată prevăd expres posibilitatea oricărei persoane fizice sau juridice, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, de a se adresa în contencios administrativ instanţei competente.Prin urmare, critica, astfel cum a fost formulată de autorul excepţiei, excedează competenţei Curţii Constituţionale, care, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) şi (3) şi art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a dispoziţiilor art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de Valentin Iustin Popa în Dosarul nr. 855/35/2008 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 mai 2010.În temeiul dispoziţiilor art. 261 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi ale art. 1 din Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 8 din 8 iunie 2010, semneazăPREŞEDINTE,ION PREDESCUMagistrat-asistent,Mihaela Senia Costinescu-------