NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 24 iunie 2010privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 6 iulie 2010   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a) autorizaţie sanitară veterinară - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care atestă că activităţile din unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, prevăzute în anexa nr. 1, îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinară a Uniunii Europene şi de cea naţională; b) activităţi supuse autorizării sanitare veterinare - activităţile desfăşurate în unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală şi care se autorizează de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, înainte de începerea desfăşurării acestora, prevăzute în anexa nr. 1; c) codul cifric - grupul de cifre acordat de către autoritatea sanitară veterinară competentă pentru unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală; d) număr de autorizare sanitară veterinară - numărul unic acordat unităţii de către autoritatea sanitară veterinară competentă pentru activităţile din unităţile supuse controlului sanitar-veterinar, care este compus din:(i) indicativul judeţului urmat de codul cifric acordat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru categoriile de unităţi cuprinse în anexa nr. 1 pct. II; sau(îi) din codul cifric acordat de Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru categoriile de unităţi autorizate pentru schimburi intracomunitare cuprinse în anexa nr. 1 pct. I.;Numerele de autorizare sanitară veterinară acordate de către Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt alcătuite după cum urmează:1. cod cifric sau litera A urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de carne roşie şi carne de pasăre;2. litera L urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de procesare a laptelui şi produselor lactate;3. litera F urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de procesare a peştelui şi produselor din pescuit;4. litera C urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de reambalare a produselor de origine animală;5. litera D urmată de cod cifric, pentru unităţile de depozitare a produselor de origine animală independente;6. EPC urmat de cod cifric, pentru centrele de ambalare a ouălor;7. LEP urmat de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de producere a ouălor lichide;8. EPP urmat de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de procesare a ouălor;9. FS urmat de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de procesare a pulpelor de broască şi a melcilor;10. litera H urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de procesare a mierii şi a altor produse apicole; e) înregistrare sanitară veterinară - activitatea de înscriere a unităţilor care produc alimente de origine animală, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 1, în listele unităţilor de vânzare cu amănuntul sau cu vânzare directă, de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; f) personal sanitar-veterinar de specialitate - medicii veterinari oficiali din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care au atribuţii şi responsabilităţi în domeniul igienei şi sănătăţii publice veterinare; g) produse de origine animală - alimentele de origine animală, inclusiv mierea şi sângele, moluştele bivalve, echinodermele, tunicatele şi gasteropodele marine vii destinate consumului uman; h) operator din sectorul alimentar - persoana fizică sau juridică care răspunde de îndeplinirea prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în domeniul alimentar, în cadrul unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau valorifică produse de origine animală; i) audit - o examinare metodică şi independentă destinată să stabilească dacă activităţile şi rezultatele aferente respectă dispoziţiile stabilite anterior şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în aplicare cu eficienţă şi permit atingerea obiectivelor.  +  Capitolul II Autorizarea sanitară veterinară a activităţilor din unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală  +  Articolul 3 (1) Unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală pot să desfăşoare activităţi supuse controlului sanitar-veterinar numai după emiterea autorizaţiei sanitare veterinare de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Pentru activităţile desfăşurate în unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti eliberează autorizaţia sanitară veterinară condiţionată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, sau autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, în urma obţinerii de la Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie a numărului de autorizare pentru schimburi intracomunitare. (3) Pentru activităţile desfăşurate în unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. II, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti acordă numărul de autorizare şi eliberează autorizaţia sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (4) Înainte de amplasare şi de începerea construcţiei, în cazul unităţilor prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unităţii trebuie să înainteze direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea verificării şi certificării conformităţii cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare, documentaţia care conţine următoarele documente: a) cererea din partea unităţii, prin care solicită certificarea conformităţii documentaţiei depuse cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare; b) planul cu amplasarea obiectivului în zonă; c) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor; d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activităţilor ce urmează a se desfăşura şi a obiectivului; e) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute la alin. (8). (5) În cazul în care, în urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (4), precum şi a verificării la faţa locului a conformităţii datelor înscrise, se constată îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, emite o notificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care este înaintată reprezentantului legal al unităţii, în care precizează că documentaţia depusă este conformă cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare şi aplică ştampila direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe planul cu amplasarea obiectivului în zonă şi pe proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt "conforme cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare". (6) În cazul în care, în urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (4), precum şi a verificării la faţa locului a conformităţii datelor înscrise, se constată neconformităţi faţă de reglementările sanitare veterinare în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi, întocmeşte o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în care înscrie toate deficienţele constatate şi emite către solicitant o adresă în care se precizează următoarele: "În urma verificării de către autoritatea sanitară veterinară competentă a documentaţiei depuse, precum şi a verificării la faţa locului a conformităţii datelor înscrise, s-a constatat că nu sunt îndeplinite prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare." (7) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi ale unităţii trebuie autorizate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, fără a se percepe tariful de autorizare prevăzut. (8) Tariful perceput de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pentru verificările efectuate în vederea certificării conformităţii documentaţiei depuse, precizată la alin. (4), cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor este reprezentat de 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară, prevăzut în anexa nr. 8, care se achită de către reprezentantul legal al unităţii în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la depunerea documentaţiei.  +  Articolul 4Înainte de începerea activităţii, reprezentantul legal al unităţii are obligaţia de a obţine, după caz, autorizaţia sanitară veterinară, autorizaţia sanitară veterinară condiţionată sau autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5În vederea obţinerii, după caz, a autorizaţiei sanitare veterinare, a autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate sau a autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală pentru unităţile care desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care va cuprinde: a) cererea de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor; b) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor; c) planul cu amplasarea obiectivului în zonă; d) memoriul tehnic justificativ; e) copia certificatului unic de înregistrare; f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul; g) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 6 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a soluţiona cererea de autorizare în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului de igienă veterinară şi epidemiologie. (2) Personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a completa, după finalizarea evaluării în unitatea ce solicită autorizarea, nota de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi fişa de evaluare. (3) Modelul fişei de evaluare prevăzute la alin. (2) este stabilit de Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru fiecare tip de unitate şi cuprinde condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească unităţile în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare, respectiv Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu amendamentele ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu amendamentele ulterioare, şi Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu amendamentele ulterioare; la fişa de evaluare se ataşează nota de constatare, care cuprinde detalii referitoare la rezultatele evaluării.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitare veterinare în unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. II, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării fişei de evaluare şi a notei de constatare, autorizaţia sanitară veterinară conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) În situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitare veterinare în unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită în scris Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, acordarea numărului de autorizare sanitară veterinară în vederea eliberării autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate sau a autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală. (3) În situaţia în care personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, înscrie în fişa de evaluare, precum şi în nota de constatare deficienţele constatate şi măsurile dispuse. (4) Fişa de evaluare şi nota de constatare vor fi aduse la cunoştinţa reprezentantului legal al unităţii. (5) După remedierea deficienţelor, reprezentantul legal al unităţii solicită în scris direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reevaluarea unităţii.  +  Articolul 8 (1) Autorizaţia sanitară veterinară emisă pentru unităţile prevăzute în anexa nr. 1 îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare. (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit autorizaţia sanitară veterinară numai pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală şi care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare prevăzute în anexa nr. 1, cap. IV din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare. (3) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care cuprinde: a) cererea de autorizare din partea operatorului din sectorul alimentar, cu precizarea capacităţii de transport, a regimului termic, a tipurilor de produse ce pot fi transportate şi a numărului de înmatriculare al mijlocului de transport; b) copia certificatului de înmatriculare al mijlocului de transport; c) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute în anexa nr. 8. (4) În situaţia în care, după efectuarea verificării din partea personalului sanitar veterinar de specialitate, mijloacele de transport al produselor de origine animală corespund prevederilor legislaţiei în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (5) Autorizaţiile pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală sunt valabile un an de la data eliberării, cu posibilitatea acordării unei vize anuale, în condiţiile în care mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost autorizat, ca urmare a verificării mijlocului de transport de către reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (6) Pentru obţinerea vizei anuale pe autorizaţia sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, operatorul din sectorul alimentar trebuie să achite o taxă corespunzătoare cu 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară.  +  Articolul 9 (1) Unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, nou-construite sau nou-amenajate, care şi-au schimbat domeniul de activitate şi care îndeplinesc cerinţele referitoare la structură şi echipamente, au elaborat programul HACCP şi sunt în curs de implementare, pot fi autorizate condiţionat pentru o perioadă de 3 luni. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie în conformitate cu prevederile art. 5.  +  Articolul 10 (1) În termen de 15 zile de la primirea documentaţiei prevăzute la art. 5 echipa de evaluare formată din personal sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienă şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează o vizită la faţa locului şi întocmeşte fişa de evaluare şi nota de constatare, cu propunerea de autorizare sanitară veterinară condiţionată sau de neautorizare a unităţii. (2) Echipa de evaluare prevăzută la alin. (1) prezintă concluziile evaluării conducerii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) În funcţie de concluzii, pentru unităţile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I, care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită printr-o adresă scrisă la Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor acordarea numărului de autorizare sanitară veterinară sub care unitatea îşi poate desfăşura activitatea. (4) Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti numărul de autorizare sanitară veterinară în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie. (5) După primirea numărului de autorizare sanitară veterinară, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti eliberează autorizaţia sanitară veterinară condiţionată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, sau autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, în care se vor înscrie codurile şi activităţile pentru care se acordă autorizaţia, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 pct. III. (6) În situaţia în care, în urma evaluării se constată că unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I nu îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, acestea nu vor fi autorizate, iar în nota de constatare se vor înscrie neconformităţile, precum şi propunerea de neacordare a autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate sau a autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală. (7) Personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienă şi epidemiologie din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a completa, după finalizarea evaluării în unitatea ce solicită autorizarea, nota de constatare, la care se ataşează fişa de evaluare. (8) Unităţile care au fost autorizate sanitar-veterinar condiţionat sunt evaluate cel puţin o dată în primele 3 luni, de la data emiterii autorizaţiei sanitare veterinare de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienă şi epidemiologie din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (9) În intervalul de 3 luni acordat pentru autorizarea sanitară veterinară condiţionată a unităţilor prevăzute la anexa nr. 1 pct. I, în cazul în care a fost finalizată implementarea programului HACCP şi sunt asigurate toate condiţiile stabilite de legislaţia sanitară veterinară, reprezentantul legal al unităţii are obligaţia de a solicita direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reevaluarea unităţii, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală. (10) În cazul în care unitatea îndeplineşte toate cerinţele pentru autorizare sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti eliberează autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12. (11) Dacă în urma controlului efectuat de personalul sanitar-veterinar de specialitate din direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se constată că s-a realizat un progres evident, dar unitatea nu îndeplineşte încă în totalitate condiţiile sanitare veterinare relevante prevăzute de legislaţia în vigoare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot prelungi autorizaţia sanitară veterinară condiţionată cu încă 3 luni. (12) Autorizaţia sanitară veterinară condiţionată a unităţilor se acordă pe o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 3 luni, fără a fi depăşită o perioadă totală de maximum 6 luni. Activităţile din unităţile care nu obţin autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală în termen de 6 luni de la data acordării autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate se vor interzice până la data obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală. (13) Marca de sănătate/identificare care se aplică pe produsele de origine animală în unităţile care au fost autorizate sanitar-veterinar condiţionat este identică cu marca de sănătate/identificare care se aplică pe produsele obţinute în unităţile care au fost autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală, conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare. (14) În cazul unităţilor care au obţinut autorizaţie sanitară veterinară condiţionată în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), la autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală se acordă acelaşi număr de autorizare sanitară veterinară ca cel înscris pe autorizaţia sanitară veterinară condiţionată. (15) Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite prin fax numărul de autorizare sanitară veterinară direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care întocmeşte şi emite autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, respectiv autorizaţia sanitară veterinară condiţionată. (16) După obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare emise de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, întreaga responsabilitate cu privire la producerea, procesarea, depozitarea, transportul şi/sau distribuţia produselor obţinute revine operatorului din sectorul alimentar.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constată că unităţile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I nu mai îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va dispune suspendarea sau, după caz, interzicerea desfăşurării activităţii şi va comunică în scris acest fapt Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Suspendarea sau, după caz, interzicerea desfăşurării activităţii sanitare veterinare a unităţilor se dispune de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza propunerilor scrise din partea serviciului/biroului/compartimentului de igienă veterinară şi epidemiologie sau a serviciului de inspecţie şi control din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau în urma verificării de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Atunci când unităţile care sunt autorizate sanitar-veterinar solicită autorizarea sanitară veterinară a unor activităţi suplimentare pentru care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare, se parcurge procedura de autorizare sanitară veterinară prevăzută în prezenta normă sanitară veterinară, pentru activitatea pentru care se solicită autorizarea sanitară veterinară, se retrage autorizaţia sanitară veterinară deţinută anterior şi se eliberează o nouă autorizaţie sanitară veterinară, care va include toate activităţile autorizate. (4) Pentru unităţile care beneficiază de o perioadă de tranziţie şi care şi-au finalizat programul de modernizare şi restructurare în vederea atingerii conformităţii structurale, acordarea autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală se realizează după parcurgerea tuturor etapelor de autorizare stabilite în prezenta normă sanitară veterinară numai pentru activităţile care îndeplinesc condiţiile din legislaţia sanitară veterinară în vigoare, urmată de retragerea oficială a autorizaţiei/aprobării emise anterior, în conformitate cu prevederile art. 18; după retragerea autorizaţiei/aprobării, unităţile care şi-au finalizat programul de modernizare şi restructurare vor desfăşura numai activităţile pentru care a fost emisă autorizaţia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală.  +  Articolul 12 (1) În vederea autorizării sanitare veterinare a unităţilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, autorizate sanitar-veterinar, care şi-au schimbat denumirea, dar continuă să desfăşoare aceleaşi activităţi în aceleaşi obiective, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care cuprinde: a) cererea din partea unităţii în vederea autorizării sanitare veterinare, cu precizarea noii denumiri a unităţii şi a activităţilor desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13; b) copia hotărârii judecătoreşti prin care se dispune schimbarea denumirii unităţii; c) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unităţii; d) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul. (2) În vederea autorizării sanitare veterinare a unităţilor prevăzute la alin. (1), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentaţia depusă, eliberează o nouă autorizaţie sanitară veterinară păstrând acelaşi număr de autorizare sanitară veterinară şi anulează autorizaţia eliberată anterior. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită operatorului din sectorul alimentar, printr-o adresă scrisă, prezentarea în original a autorizaţiei emise anterior, în vederea anulării acesteia.  +  Articolul 13 (1) Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere încadrarea unităţii pe grupe de risc, efectuează primul audit al unităţilor autorizate, cuprinse în anexa nr. 1 pct. I, în primele 6 luni de la eliberarea autorizaţiei şi ulterior cel puţin o dată la 2 ani. (2) În funcţie de rezultatul auditului, personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare pentru Siguranţa Alimentelor, care a efectuat auditul, va propune menţinerea autorizaţiei sau, după caz, suspendarea ori interzicerea desfăşurării activităţii şi va efectua recomandări pentru asigurarea unor produse sigure. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează auditul prin personalul de specialitate din cadrul serviciului/biroului/ compartimentului de igienă veterinară şi epidemiologie ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe semestru, la unităţile autorizate sanitar-veterinar cuprinse în anexa nr. 1. (4) În funcţie de rezultatul auditului, personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care a efectuat auditul unităţilor autorizate sanitar-veterinar cuprinse în anexa nr. 1, dispune menţinerea autorizaţiei sanitare veterinare sau, după caz, propune suspendarea ori interzicerea desfăşurării activităţii. (5) Raportul de audit va cuprinde detalii cu privire la următoarele aspecte: a) prevederi generale şi scopul auditului:1. data/perioada efectuării auditului;2. numerele de înregistrare acordate de autoritatea competentă şi de operatorul din sectorul alimentar;3. numele şi funcţia persoanelor care participă la audit;4. actele normative în baza cărora se efectuează auditul;5. scopul efectuării auditului; b) aspecte constatate cu ocazia auditului, conformităţi, neconformităţi cu privire la prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv:1. igiena şi întreţinerea spaţiilor, facilităţilor şi echipamentelor;2. informaţii privind asigurarea lanţului alimentar şi a sistemului rapid de alertă;3. inspecţia ante- şi post-mortem;4. respectarea condiţiilor de bunăstare a animalelor;5. originea, calitatea materiilor prime şi selectarea furnizorilor;6. igiena preoperaţională, operaţională şi postoperaţională;7. igiena şi starea de sănătate a personalului lucrător;8. respectarea procedurilor de bune practici de igienă şi producţie;9. monitorizarea şi controlul parametrilor de producţie;10. controlul respectării conformităţii cu parametrii fizico-chimici, microbiologici, reziduuri, contaminanţi şi substanţe interzise;11. controlul igienei materialelor care intră în contact cu produsele;12. controlul dăunătorilor;13. controlul potabilităţii apei;14. controlul trasabilităţii, etichetării şi marcării produselor;15. controlul şi monitorizarea deşeurilor;16. instruirea personalului în domeniul igienei şi al practicilor de lucru;17. elaborarea şi respectarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;18. alte aspecte care se consideră necesare a fi menţionate; c) recomandări din partea echipei de audit în vederea remedierii neconformităţilor; d) măsuri dispuse de echipa de audit atunci când se constată abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare; e) concluziile echipei de audit, care includ propunerea de menţinere a autorizării unităţii sau a suspendării/interzicerii desfăşurării activităţii acesteia; f) numele şi semnăturile persoanelor care au participat la audit, ştampilele oficiale din partea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi operatorului din sectorul alimentar.  +  Articolul 14În cazul unităţilor cuprinse la anexa nr. 1, pentru care s-a dispus suspendarea activităţii, reluarea activităţii se dispune de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti numai după ce unitatea înştiinţează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficienţelor constatate, iar direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează verificarea la faţa locului a modului în care au fost remediate deficienţele.  +  Articolul 15Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti comunică în scris Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor decizia de interzicere a desfăşurării activităţii, pentru activitatea desfăşurată în unităţile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I şi înaintează, în copie, ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii în vederea actualizării de către Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie a listelor şi excluderii unităţii din lista unităţilor autorizate sanitar-veterinar, publicată pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care unitatea autorizată pentru schimburi intracomunitare de produse alimentare de origine animală intenţionează să deruleze operaţiuni de export de produse de origine animală în ţări terţe, reprezentanţii direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor efectua verificări şi audituri la faţa locului în vederea evaluării modului în care sunt îndeplinite condiţiile de export stabilite de ţara terţă importatoare şi va transmite către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor garanţii scrise în vederea certificării conformităţii unităţilor cu legislaţia ţării importatoare. (2) În cazul în care, în urma verificărilor şi auditurilor efectuate în conformitate cu prevederile alin. (1), se constată că unitatea îndeplineşte condiţiile stabilite de ţara terţă importatoare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor notifică ţării terţe importatoare că unitatea poate efectua export de produse de origine animală şi va comunică această decizie operatorului din sectorul alimentar în cauză.  +  Capitolul III Controale, măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 17 (1) Toate activităţile din unităţile prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse controalelor oficiale veterinare efectuate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care, în urma controalelor oficiale efectuate, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia sanitară veterinară, notifică acest fapt reprezentantului legal al unităţii verificate şi poate dispune sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Pe lângă sancţionarea contravenţională, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate dispune: a) suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare, pentru activităţile pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare; b) interzicerea desfăşurării activităţii, pentru activitatea care se desfăşoară fără îndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare.  +  Articolul 18 (1) În cazul în care se impune suspendarea în urma controalelor oficiale a activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare a unităţilor prevăzute în anexa nr. 1, personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, din cadrul Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie, Direcţiei de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau din cadrul Corpului de control al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor consemnează în nota de constatare întocmită la unitate motivaţia tehnică a suspendării activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi propune directorului direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emiterea ordonanţei privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (2) Ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare pentru activităţile desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 1 se emite de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi se notifică Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Termenul de remediere a deficienţelor, înscris în ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei, curge de la data emiterii notificării către reprezentantul legal al unităţii şi nu poate fi mai mare de 45 de zile în cazul în care deficienţele au fost constatate ca urmare a unei acţiuni de control efectuate de către medicii veterinari oficiali. (4) În cazul în care se emite ordonanţa privind suspendarea activităţii, termenul înscris în ordonanţă nu poate fi mai mare de 4 luni. Pe perioada suspendării activităţii unităţii, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage personalul sanitar-veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a unităţii, mărcile de sănătate/identificare şi certificatele sanitare veterinare. (5) În cazul în care neconformităţile nu au fost remediate în termenul înscris în ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage autorizaţia deţinută de unitate şi emite ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, pe care o notifică la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în termen de 3 zile de la data emiterii acesteia. (6) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage autorizaţia unităţilor cuprinse în anexa nr. 1 şi emite ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii şi atunci când în cadrul acţiunilor de evaluare efectuate de personalul sanitar-veterinar de specialitate se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost autorizate. (7) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti va transmite Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu adresă scrisă, copia ordonanţei de suspendare a activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare sau de interzicere a desfăşurării activităţii emise. (8) Ordonanţele de suspendare şi de interzicere a desfăşurării activităţii eliberate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti se înscriu într-un registru special constituit în acest scop. (9) Reluarea activităţii din unităţile prevăzute la anexa nr. 1, pentru care s-a emis ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii, se realizează prin parcurgerea procedurii de autorizare sanitară veterinară conform prevederilor legale, percepându-se tarifele aferente prevăzute în anexa nr. 8. (10) Reprezentanţii legali ai unităţilor prevăzute în anexa nr. 1 trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficienţelor constatate şi ulterior să solicite reevaluarea unităţii de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când deficienţele au fost corectate. (11) În cazul în care se constată că activităţile prevăzute în anexa nr. 1 se desfăşoară fără autorizaţie sanitară veterinară, autorizaţie sanitară veterinară condiţionată sau autorizaţie sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală ori că activităţile continuă să se desfăşoare după suspendarea sau interzicerea desfăşurării activităţii, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune măsuri în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi informează în acest sens autorităţile teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 19Activităţile din unităţile cuprinse în anexa nr. 1 se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare conform cerinţelor legislaţiei specifice.  +  Articolul 20Pentru autorizarea sanitară veterinară a activităţii din unităţile cuprinse în anexa nr. 1, tarifele prevăzute în anexa nr. 8 se achită de către solicitant la depunerea documentaţiei, în conformitate cu prevederile art. 5, în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 21 (1) Autorizaţiile sanitare veterinare eliberate pentru unităţile prevăzute în anexa nr. 1 anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare de funcţionare. (2) Autorizaţiile sanitare veterinare eliberate unităţilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, care beneficiază de o perioadă de tranziţie, în baza unor acte normative anterioare, rămân valabile până la finalizarea termenelor de execuţie a lucrărilor prevăzute în programele de modernizare şi restructurare, cu condiţia respectării condiţiilor generale de igienă. (3) Autorizaţiile sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, respectiv autorizaţiile sanitare veterinare condiţionate, eliberate pentru unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, se transmit în copie Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere. (4) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia să ţină o evidenţă a unităţilor autorizate privind denumirea şi adresa unităţii, activităţile pentru care s-a acordat autorizarea sanitară veterinară, numărul şi data autorizării unităţii şi să comunice Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizată cu unităţile autorizate sanitar-veterinar.  +  Articolul 22Unităţile care deţin atestate emise în conformitate cu legislaţia în vigoare de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru realizarea produselor de origine animală care prezintă caracteristici tradiţionale trebuie să obţină autorizaţia sanitară veterinară/înregistrarea sanitară veterinară de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 23Autorizaţiile sanitare veterinare care nu au fost ridicate de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti de către solicitanţi, în termen de 45 de zile de la data emiterii, vor fi anulate.  +  Articolul 24 (1) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obţinute în unităţile care corespund cerinţelor structurale comunitare şi au fost autorizate sanitar-veterinar să recepţioneze şi să proceseze lapte conform şi neconform fără separare, cuprinse în lista din anexa III la Decizia Comisiei 2009/852/CE din 26 noiembrie 2009 privind măsurile tranzitorii în temeiul regulamentelor (CE) nr. 852/2004 şi nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerinţele în anumite unităţi de prelucrare a laptelui din România şi cerinţele structurale aplicabile acestor unităţi. (2) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obţinute din lapte neconform cu standardele Uniunii Europene produse în unităţile care corespund cerinţelor structurale comunitare şi care au fost autorizate sanitar-veterinar să recepţioneze lapte conform şi neconform pe linii separate.  +  Articolul 25Exportul produselor de origine animală către ţările terţe se realizează numai după notificarea Direcţiei igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi în baza certificatului de sănătate stabilit de autorităţile veterinare din ţările terţe.  +  Articolul 26În vederea informării publice, Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor publică pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista cuprinzând unităţile autorizate sanitar-veterinar, pe care o actualizează permanent, în funcţie de schimbările survenite.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1 -------la norma sanitară veterinară----------------------------I. Categoriile de unităţi care se supun autorizării sanitare veterinare de către Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru care numerele de autorizare sanitară veterinară se alocă de către Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa AlimentelorA. Unităţi cu activităţi generale:1. depozit frigorific - unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine animală congelate şi/sau refrigerate;2. unitate de reambalare - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, porţionarea, reambalarea produselor de origine animală, depozitarea şi livrarea acestora;3. piaţă angro - spaţii sau zone cu amenajări care includ mai multe unităţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animală sunt vândute către operatori din sectorul alimentar.B. Carne de ongulate domestice-cabaline, bovine, suine, ovine şi caprine:1. abator - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, cazarea şi tăierea de animale, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate;2. unitate de tranşare - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea şi/sau dezosarea cărnii, precum şi pentru livrarea produselor rezultate.C. Carne de pasăre şi de lagomorfe:1. abator - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, tăierea de păsări sau lagomorfe şi livrarea produselor rezultate;2. unitate de tranşare - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de pasăre, precum şi livrarea produselor rezultate.D. Carne de vânat de crescătorie:1. abator - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, tăierea vânatului de crescătorie şi livrarea produselor rezultate;2. unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de vânat de crescătorie, precum şi livrarea produselor rezultate.E. Carne de vânat sălbatic:1. unităţi care manipulează carne de vânat sălbatic - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea vânatului sălbatic şi livrarea produselor rezultate;2. unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de vânat sălbatic, precum şi livrarea produselor rezultate.F. Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:1. unităţi de carne tocată - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea, mărunţirea cărnii, depozitarea şi livrarea acesteia;2. unităţi de carne preparată - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea cărnii, prepararea cărnii, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;3. unităţi de carne separată mecanic - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea cărnii, separarea mecanică a cărnii, depozitarea şi livrarea acesteia.G. Produse din carne:- unităţi de procesare - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea cărnii, fabricarea produselor din carne şi tratarea termică a acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.H. Moluşte bivalve vii:- centru de purificare - unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru plasarea în bazine a moluştelor bivalve vii, precum şi stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminării şi pentru a le face proprii consumului uman.I. Peşte şi produse din pescuit:1. vas-fabrică - orice ambarcaţiune cu dotări specifice la bordul căreia se desfăşoară operaţiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori îndepărtarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare şi livrare a peştelui şi produselor din pescuit;2. vas congelator - orice ambarcaţiune cu dotări specifice la bordul căreia se congelează produsele din pescuit, iar dacă este cazul se realizează sângerarea, decapitarea, eviscerarea şi îndepărtarea aripioarelor, urmată de ambalare, depozitare şi livrare;3. unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana - unitate cu dotări specifice, în care se desfăşoară activităţi de recepţie, răcire, depozitare, preparare, ambalare şi livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare a peştelui;4. unitate de procesare a produselor din pescuit - unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare, preparare, transformare a peştelui şi produselor din pescuit, ambalare şi livrare a produselor finite;5. centru de colectare a peştelui - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, a peştelui provenit din pescuit sau acvacultură şi livrarea produselor rezultate către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;6. fermă de acvacultură cu centru de colectare a peştelui integrat - exploataţie pentru creşterea peştelui de acvacultură care dispune de spaţii, dotări şi facilităţi adecvate proprii, în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară a peştelui provenit din bazinele proprii, prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, depozitarea, ambalarea, răcirea şi livrarea produselor rezultate către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;7. piaţa de licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit - unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de debarcare, recepţie, depozitare şi vânzare prin licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit către operatori din sectorul alimentar.J. Lapte crud şi produse din lapte:1. unitate de procesare a laptelui materie primă - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare aparţinând unităţilor de procesare a laptelui materie primă sau direct din exploataţii de producţie a laptelui, depozitarea, tratarea şi prelucrarea laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea şi livrarea acestora, inclusiv unitate de producere îngheţată;2. unitate de procesare a produselor lactate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor lactate obţinute în alte unităţi autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, tratarea şi procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor finite;3. centru de colectare a laptelui materie primă - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate, în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea laptelui crud de la diferite exploataţii, răcirea, depozitarea şi livrarea laptelui crud către unităţile de procesare.K. Ouă şi produse din ouă:1. unităţi de producere a ouălor lichide - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouălor şi obţinerea produselor din ouă lichide, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;2. unităţi de procesare a ouălor - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouălor, tratarea şi procesarea produselor din ouă, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;3. centru de ambalare a ouălor - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru clasificarea ouălor după calitate şi greutate, marcarea, ambalarea, depozitarea şi livrarea de ouă pentru consum.L. Pulpe de broască şi melci:- unitate de procesare - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.M. Grăsimi animale, untură, jumări:1. unitate de procesare a grăsimilor animale - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;2. centru de colectare a grăsimilor animale - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea şi livrarea grăsimilor animale.N. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:- unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor şi intestinelor-unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.O. Gelatină:1. unitate de producere a gelatinei - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime - oase, piei - de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;2. centru de colectarea materiilor prime pentru gelatină - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime - oase şi piei - şi livrarea acestora la unităţile de procesare.P. Colagen:1. unităţi de producere a colagenului - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime - oase şi piei - de la centrele de colectare, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;2. centru de colectare a materiilor prime pentru colagen - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime - oase şi piei - şi livrarea acestora la unităţile de procesare.Q. Alte activităţi:- unităţi de prelucrare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole - unităţi cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea mierii de albine şi/sau a produselor apicole, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.II. Categoriile de unităţi care se supun autorizării sanitare veterinare de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru care numerele de autorizare sanitară veterinară se alocă de către acestea1. piaţă agroalimentară, hală pentru desfacerea produselor de origine animală - spaţiu cu amenajări care include mai multe unităţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animală sau nonanimală sunt vândute către operatorii din sectorul alimentar şi/sau consumatorul final;2. centru de colectare a moluştelor bivalve vii - unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, condiţionarea, curăţarea, sortarea, ambalarea şi livrarea moluştelor bivalve vii;3. piaţă de desfacere a peştelui şi produselor din pescuit - unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare şi comercializare a produselor din pescuit proaspete;4. mijloc de transport al alimentelor de origine animală - orice navă, aeronavă, mijloc auto, mijloc feroviar etc., înregistrate ca mijloace de transport specializate şi dotate corespunzător pentru ca produsele de origine animală să nu îşi modifice caracteristicile prevăzute în documentele însoţitoare pe timpul transportului.III. Activităţile din unităţile care produc, procesează şi depozitează alimente de origine animală
  Nr. crt. Sectoarele principale Codurile categoriilor de unităţi care vor fi înscrise în autorizarea sanitară veterinară de funcţionare
  1. Carne CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH
  2. Lapte CC, CS, PP, RW
  3. Ouă CC, CS, EPC, EPP, LEP, RW
  4. Produse de pescărie/moluşte bivalve vii AH, CS, DC, FFPP, FV, PC, MSM, PP, RW, WM, ZV
  5. Grăsime, gelatină, colagen CC, PP
  6. Miere HP
  Legendă:
  *Font 8*
  Categorie/activitate Specii Observaţii
  AH = hală de licitaţie CC = centru de colectare CP = unitate de tranşare CS = depozit frigorific DC = centru de expediere EPC = centru de ambalare a ouălor EPP = unitate de procesare a ouălor FFPP = unitate de produse proaspete din pescuit FV = vas-fabrică GHE = unitate care manipulează vânat HP = unitate de procesare a mierii LEP = unitate pentru ouă lichide MM = unitate pentru carne tocată MSM = unitate pentru carne separată mecanic MP = unitate pentru carne preparată PC = centru de purificare PP = unitate de procesare RW = unitate de reambalare SH = abator WM = piaţă angro ZV = vas-congelator A = pasăre B = bovine C = caprine L = lagomorfe O = ovine P = porcine S = solipede F = peşte şi produse din pescuit fG = alte mamifere de crescătorie decât ungulatele domestice R = ratite wA = păsări sălbatice wL = lagomorfe sălbatice wU = ungulate sălbatice wG = mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele sălbatice şi lagomorfele sălbatice bl = produse din sânge mp = produse din carne pap = extracte din carne şi toate produsele pulbere derivate din carne st = stomacuri, vezici şi intestine prelucrate fl = picioare de broască sn = melci ap = alte produse apicole
   +  Anexa 2 -------la norma sanitară veterinară----------------------------AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.........................................NOTIFICARENr. ..... din ......Către ...............Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate cu nr. ..........., din data de ........., depuse de ..........(numele solicitantului/denumirea societăţii comerciale).........., din ..............(adresa completă)............. pentru proiectul ........(obiectivul)........, înregistrat la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor sub nr. ........., în baza Notei de constatare nr. ........... întocmite de dr. ..........., în data de ..........., şef Serviciu/Birou/Compartiment de igienă veterinară şi epidemiologie, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, avizează proiectul înaintat, care este în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, respectiv cu ........(Se va preciza actul normativ comunitar.)........
  Nr. crt. Specificaţie (numele reprezentantului legal al unităţii şi denumirea societăţii comerciale):
  1 Obiectivul:
  2 Locaţia obiectivului:
  3 Activităţi:
  4 Termenul preconizat pentru finalizarea proiectului:
  Director executiv,.........................(semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 3 -------la norma sanitară veterinară----------------------------     AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Societatea Comercială .....    ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Nr. ..... din .......    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru    Siguranţa Alimentelor    ...............................    nr. ....... din ......NOTĂ DE CONSTATAREÎncheiată astăzi, ......., ora ......,(Anexă la Fişa de evaluare nr. ....... din ......)Subsemnatul/Subsemnata dr. ..........., în calitate de ............., din cadrul Direcţiei SanitarVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .........., în urma controlului efectuat în unitatea (profilul) ........., nr. autorizaţiei sanitare veterinare ........., din localitatea ............, adresa ............., aparţinând Societăţii Comerciale ............., telefon/fax/e-mail ........, în prezenţa d-lui/d-nei .........., în calitate de ........... al Societăţii Comerciale ........, am efectuat evaluarea obiectivului în vederea ......., unde am constatat următoarele:I. Constatări: ..........................................................................................................................................................................................(Se vor detalia toate deficienţele şi neconformităţile menţionate în fişa de evaluare, precum şi articolul, litera, paragraful, punctul, alineatul din actul normativ care nu a fost respectat.)II. Măsuri şi recomandări, după caz: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Concluzii: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Reprezentantul Direcţiei Sanitar-Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor......................................(numele şi semnătura)Reprezentantul legal al unităţii,.................................(numele, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 4 -------la norma sanitară veterinară----------------------------AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor............................AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂNr. ....... din .........Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .............., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la nr. .........., din ........., a ........, din .......(adresa completă)......, în baza notei de constatare şi a fişei de evaluare nr. ........., întocmite de dr. .........., în calitate de ........... din cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului de igienă veterinară şi epidemiologie, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,DISPUNE:autorizarea sanitară veterinară cu nr. de autorizare ...........(indicativul judeţului urmat de numărul de autorizare)......... pentru unitatea: ............., din localitatea ........., str. ...... nr. ......., sectorul ....., codul poştal ........, judeţul ........., pentru următoarele activităţi:
  Obiectiv Capacitate (tone/săptămână) Activitate Specie Observaţii
  1
  2
  3
  4
  Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.Director executiv,...........................(semnătura şi stampila)
   +  Anexa 5 -------la norma sanitară veterinară----------------------------AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor...........................AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂpentru mijloacele de transport al produselor de origine animalăNr. ........ din ..........I. Mijlocul de transport ............ seria ........., capacitatea ......., nr. de înmatriculare avioane, nave, vagoane ............, reprezentant legal al unităţii .........., adresa .............II. Condiţii de temperatură: III. Condiţii de transport:1. fără regim termic [] 1. agăţat []2. temperatură de refrigerare [] 2. vrac []3. temperatură de congelare [] 3. ambalat []4. alt regim termic [] 4. împachetat []Capacitatea de transport: .....................Se vor avea în vedere condiţiile sanitare veterinare specifice înscrise în fişa tehnică a produsului eliberată de producător.Nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare atrage, după caz, interzicerea desfăşurării activităţii şi sancţionarea în conformitate cu prevederile legale.Mijlocul de transport se autorizează pentru ................*).-------------- Notă *) Se va preciza activitatea autorizată pentru mijlocul de transport.Director executiv,.....................(semnătura şi ştampila)(verso) - Viza anuală.  +  Anexa 6 -------la norma sanitară veterinară----------------------------AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor..................................ORDONANŢĂprivind suspendarea activităţii desfăşurate înbaza autorizaţiei sanitare veterinareNr. ....... din .......Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .............., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, şi Nota de constatare înregistrată la Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sub nr. .............. din data de .........., întocmită de .............., în calitate de ........... la Serviciul/Biroul/ Compartimentul de igienă veterinară şi epidemiologie/Serviciul de inspecţie şi control, în baza verificării efectuate la unitatea ............. din ........(adresa completă)........ reprezentant legal al unităţii .............,DISPUNE:suspendarea, începând cu data de ..........., până la data de ........., a activităţii .........., desfăşurată în baza Autorizaţiei sanitare veterinare nr. ......... din data de ............. de către unitatea ........., reprezentant legal al unităţii ............. .Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unităţii, numai după remedierea deficienţelor şi verificarea unităţii privind asigurarea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sancţionarea contravenţională şi interzicerea desfăşurării activităţii.Director executiv,.....................(semnătura, ştampila)Reprezentantul legal al unităţii,................................(semnătura, ştampila)  +  Anexa 7 -------la norma sanitară veterinară----------------------------AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor............................ORDONANŢĂprivind interzicerea desfăşurării activităţiiNr. ...... din .......Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, şi Nota de constatare înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sub nr. ....... din data de ............, întocmită de ..........., în calitate de ............. la Serviciul/Biroul/Compartimentul de igienă veterinară şi epidemiologie/Serviciul de inspecţie şi control............., în baza verificării efectuate la unitatea .............., din ..........(adresa completă)........, reprezentant legal al unităţii ............,DISPUNE:Începând cu data de ................. se interzice desfăşurarea activităţii .............*) de către unitatea ............., reprezentant legal al unităţii ..........., şi se retrage Autorizaţia sanitară veterinară nr. ........ **) din data de ...........**)Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unităţii, după remedierea deficienţelor, asigurarea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare şi obţinerea autorizaţiei sanitare veterinare conform prevederilor legale.Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform normelor legale în vigoare.------------- Notă *) Se va trece codul activităţi înscris în autorizaţia sanitară veterinară. Notă **) Se barează în cazul în care operatorul din sectorul alimentar funcţionează fără autorizaţia sanitară veterinară emisă de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă.Director executiv,......................(semnătura, ştampila)Reprezentantul legal al unităţii,.................................(semnătura, ştampila)  +  Anexa 8 --------la norma sanitară veterinară----------------------------TARIFEpentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor care produc,procesează, depozitează, transportă şi/saudistribuie produse de origine animală
  Partea Unitate Tarif de autorizare - lei/unitate/ obiectiv -
  I Unităţi cu activităţi generale: Depozit frigorific ............................. Unitate de reambalare .......................... Piaţă agroalimentară, piaţa angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală ................................................ 364 606 364
  II Carne de ungulate domestice: Abator ......................................... Unitate de tranşare ............................ 606 485
  III Carne de pasăre şi lagomorfe: Abator de păsări ............................... Unitate de tranşare a cărnii de pasăre ......... 606 485
  IV Carne de vânat de crescătorie: Abator ......................................... Unitate de tranşare a cărnii de vânat .......... 606 485
  V Carne de vânat sălbatic: Unitate de manipulare .......................... Unitate de tranşare ............................ 485 364
  VI Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic: Unitate pentru producerea cărnii tocate ........ Unitate de carne preparată ..................... Unitate de carne separată mecanic .............. 485 485 485
  VII Produse din carne: Unitate de procesare ........................... 606
  VIII Moluşte bivalve vii: Centru de colectare a moluştelor bivalve vii .... Centru de purificare a moluştelor bivalve vii ... 364 364
  IX Peşte şi produse din pescuit: Vas-fabrică ..................................... Vas-congelator .................................. Unitate de produse proaspete din pescuit ........ Unitate de procesare a produselor din pescuit ... Piaţă de licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit ..................................... Piaţă de desfacere .............................. Centru de colectare a peştelui .................. Fermă de acvacultură cu centru de colectare a peştelui integrat ................................ 606 606 606 606 485 485 200 100
  X Lapte şi produse din lapte: Centru de colectare a laptelui ................. Unitate de procesare a laptelui materie primă ................................................. Unitate de procesare a produselor lactate ....... 121 606 536
  XI Ouă şi produse din ouă: Centru de ambalare a ouălor .................... Unitate producere a oului lichid ............... Unitate de procesare a ouălor .................. 364 606 606
  XII Pulpe de broască şi melci: Unitate de procesare a pulpelor de broască şi a melcilor ................................. 606
  XIII Grăsimi animale, untură şi jumări: Centru de colectare a grăsimilor animale ........ Unitate de procesare a grăsimilor animale ....... 364 606
  XIV Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine: Unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor şi intestinelor ............................. 606
  XV Gelatină: Centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină ...................................... Unitate de producere a gelatinei .............. 364 606
  XVI Colagen: Centru de colectare a materiilor prime pentru colagen ....................................... Unitate de producere a colagenului ............ 364 606
  XVII Alte activităţi: Unitate de prelucrare a mierii de albine şi/sau a produselor apicole .......................... Şlep .......................................... Vagon frigorific .............................. Navă-pescador ................................. Aeronavă ...................................... Mijloace auto specializate .................... 536 364 364 364 364 107
   +  Anexa 9 -------la norma sanitară veterinară----------------------------AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.................................AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia igienă veterinară şi epidemiologieÎn atenţia domnului director ............În urma efectuării auditului de către reprezentanţii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...................., la unitatea aparţinând .............. din localitatea ............, str. ........... nr. ......., sectorul .........., codul ........., judeţul .........., în baza solicitării înregistrate la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sub nr. ................ din data de .............., privind acordarea autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate sau a autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală*) pentru obiectivul: ................, s-a constatat că unitatea îndeplineşte din punct de vedere structural condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare.Având în vedere că unitatea nu are implementate în totalitate procedurile de autocontrol bazate pe principiile HACCP, se impune acordarea autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate pentru o perioadă de 3 (trei) luni*).În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, vă rugăm să ne comunicaţi numărul de autorizare sanitară veterinară.------------- Notă *) A se elimina conţinutul textului neaplicabil.Director executiv,.............................(semnătura, ştampila)  +  Anexa 10 --------la norma sanitară veterinară----------------------------AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia igienă veterinară şi epidemiologieDirecţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........În atenţia domnului director executiv ...........Referitor la Adresa dvs. nr. ......./.................., prin care solicitaţi, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, acordarea unui număr de autorizare sanitară veterinară pentru obiectivul .......... din localitatea ..........., str. ........... nr. ......., sectorul ....., codul ......., judeţul ..........., aparţinând ................, vă comunicăm că obiectivul ............. poate fi autorizat sanitar-veterinar condiţionat/pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală*), fiind acordat nr. ........................ .Produsele vor fi marcate, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, cu o marcă de sănătate/identificare, de formă ............, având inscripţionate următoarele:- în partea superioară ........................;- în centru ...................................;- în partea inferioară ..................... .Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........... va verifica modul de implementare şi respectare a prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare şi va dispune măsuri în cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constată nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei sanitare veterinare.------------- Notă *) A se elimina conţinutul textului neaplicabil.Director executiv,........................(semnătura, ştampila)  +  Anexa 11 --------la norma sanitară veterinară----------------------------AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor......................................................AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂ CONDIŢIONATĂNr. ........... din .............Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la nr. ............ din ....... ale ........., din ......(adresa completă)......., în baza Raportului de audit, a Fişei de evaluare şi a Notei de constatare cu nr. ............, întocmite de dr. ..........., în calitate de .......... în cadrul Serviciului/Biroului de igienă veterinară şi epidemiologie, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,DISPUNE:autorizarea sanitară veterinară condiţionată, până la data de ..........., cu nr. de autorizare ....... (numărul de autorizare acordat de Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor) pentru unitatea:........................................, din localitatea ......, str. ....... nr. ....., sectorul ....., codul ........, judeţul ........, pentru următoarele activităţi:
  Obiectiv Capacitate totală de producţie autorizată (tone/săptămână produse finite) Activitate Specie Observaţii
  1
  2
  3
  4
  Marca de sănătate/identificare ce va fi aplicată pe produsele de origine animală în unităţile care au fost autorizate sanitarveterinar condiţionat trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008.Motivele acordării autorizaţiei sanitare veterinare condiţionate:.................................................................................................................................;Data următoarei verificări: ................................... .Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea desfăşurării activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.Director executiv,........................(semnătura, ştampila)
   +  Anexa 12 --------la norma sanitară veterinară----------------------------AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDirecţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor...................................AUTORIZAŢIE SANITARĂ VETERINARĂpentru schimburi intracomunitare cu produsealimentare de origine animalăNr. ............ din .............Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la nr. .......... din ......... ale ........., din .......(adresa completă).........., în baza Fişei de evaluare şi a Notei de constatare cu nr. .............., întocmite de dr. .............., în calitate de ............ în cadrul Serviciului/Biroului de igienă veterinară şi epidemiologie, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,DISPUNE:autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, cu nr. de autorizare ........... pentru unitatea: ............, din localitatea ........, str. ...... nr. ....., sectorul ....., codul ......, judeţul ........, pentru următoarele activităţi:
  Obiectiv Capacitate totală de producţie autorizată (tone/săptămână produse finite) Activitate Specie Observaţii
  1
  2
  3
  4
  Marca de sănătate/identificare ce va fi aplicată pe produsele de origine animală în unităţile care au fost autorizate condiţionat, trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008.Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea desfăşurării activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.Director executiv,.........................(semnătura, ştampila)
   +  Anexa 13 --------la norma sanitară veterinară----------------------------Societatea Comercială ................Nr. ........../........Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............Domnului Director executiv ...........Având în vedere că Societatea Comercială ............., reprezentată de ......., în calitate de ........., din localitatea ............, str. .......... nr. ......, sectorul ........., codul poştal ........., judeţul .........., cu obiectivul ........... autorizat sanitar-veterinar cu nr. ..........., pentru activitatea/activităţile .........., şi-a schimbat denumirea în Societatea Comercială .........., vă rugăm să întreprindeţi demersurile necesare în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare veterinare, conform noii denumiri.Anexez la prezenta cerere următoarele documente: a) copia de pe încheierea judecătorească prin care s-a dispus schimbarea denumirii unităţii; b) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unităţii; c) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul.Reprezentantul legal al unităţii,..................................(semnătura, ştampila)----------