LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 6 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie instituirea obligativităţii colectării selective a deşeurilor în instituţiile publice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în instituţiile în care statul este acţionar majoritar, denumite în continuare instituţii publice.  +  Articolul 2Prin aplicarea prezentei legi se urmăresc: a) creşterea gradului de reciclare şi de valorificare a deşeurilor colectate selectiv, prevăzute la art. 3; b) creşterea gradului de informare şi de conştientizare, precum şi educarea funcţionarilor publici, a angajaţilor şi a cetăţenilor cu privire la colectarea selectivă şi managementul deşeurilor.  +  Articolul 3Fără a aduce atingere legislaţiei privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, prevederile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de deşeuri: a) deşeuri de hârtie şi carton; b) deşeuri de metal şi plastic; c) deşeuri de sticlă.  +  Articolul 4Organizarea şi operaţionalizarea colectării selective în instituţiile publice se realizează direct, de către reprezentanţii instituţiei publice, sau prin delegarea acestei responsabilităţi către terţi, respectiv societăţi comerciale şi/sau organizaţii neguvernamentale nonprofit, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Operaţionalizarea colectării selective în instituţiile publice se realizează prin: a) organizarea colectării selective a deşeurilor în interiorul instituţiei publice; b) încheierea unui contract de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care să preia deşeurile colectate selectiv în vederea reciclării/valorificării corespunzătoare a acestora.  +  Articolul 6 (1) Fiecare instituţie publică are obligaţia de a stabili responsabilitatea implementării colectării selective a deşeurilor în cadrul instituţiei în sarcina unui angajat din departamentul administrativ sau de a delega această responsabilitate către terţi. (2) Stabilirea persoanei responsabile se realizează prin act al conducătorului instituţiei publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În acest scop, atribuţiile persoanei astfel desemnate, prevăzute în fişa postului, se modifică în mod corespunzător, prin includerea responsabilităţilor privind colectarea selectivă la nivelul instituţiei publice. (3) În cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea implementării colectării selective către terţi, sarcina numirii persoanei responsabile revine terţei părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.  +  Articolul 7 (1) Fiecare instituţie publică este obligată să elaboreze un plan de măsuri privind colectarea selectivă a propriilor deşeuri, pe categoriile prevăzute la art. 3, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) În cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea colectării selective către terţi, obligativitatea elaborării planului de măsuri privind colectarea selectivă revine terţei părţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului. (3) Planul de măsuri privind colectarea selectivă prevăzut la alin. (1) va conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: a) numele şi datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectării selective la nivelul instituţiei publice; b) descrierea organizării colectării selective (scop, tipuri de containere, planşe cu precizarea amplasării locaţiilor); c) obligaţiile angajaţilor şi măsurile aplicabile în cazul nerespectării îndatoririlor; d) modalitatea de stocare temporară a deşeurilor colectate; e) programul de instruire a angajaţilor privind colectarea selectivă a deşeurilor; f) programul de raportare a rezultatelor; g) programul de informare a vizitatorilor instituţiei publice; h) detaliile contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv.  +  Articolul 8Instituţiile publice sunt obligate să asigure finanţarea pentru colectarea selectivă a deşeurilor generate în cadrul acestora, pe categoriile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 9Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor trebuie să respecte următoarele condiţii: a) containerele şi recipientele folosite pentru colectarea selectivă se inscripţionează cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate; b) în fiecare birou/incintă al/a instituţiei publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare selectivă a deşeurilor. Acestea vor avea următoarele culori, în funcţie de tipul de deşeuri colectate: albastru pentru deşeuri de hârtie şi carton, galben pentru deşeuri de metal şi plastic şi alb/verde pentru sticlă albă/colorată; c) pe fiecare etaj/nivel al instituţiei publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă; d) recipientele vor fi amplasate într-un loc uşor accesibil, marcat şi indicat corespunzător; e) fiecare instituţie publică este obligată să înfiinţeze la intrarea în instituţie un punct de colectare selectivă a deşeurilor destinat vizitatorilor şi să asigure informarea acestora în acest scop, prin exemplificarea tipurilor de deşeuri corespunzătoare fiecărui container; f) recipientele din interiorul clădirii aparţinând instituţiei publice vor fi golite în funcţie de intensitatea activităţii/ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei; g) marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafaţa totală vizibilă; h) inscripţionarea şi aplicarea marcajului colorat trebuie să fie durabile şi vizibile, astfel încât să se asigure identificarea destinaţiei containerelor şi a recipientelor de colectare selectivă.  +  Articolul 10 (1) Instituţia publică este obligată să pună la dispoziţia operatorului economic autorizat să preia deşeurile colectate selectiv spaţii de depozitare speciale în incinta instituţiei publice. (2) În spaţiile de depozitare vor fi instalate containere de colectare selectivă a deşeurilor de mare capacitate. Numărul şi capacitatea containerelor se calculează în funcţie de cantitatea de deşeuri colectate şi de numărul lunar de goliri. (3) Preluarea deşeurilor colectate selectiv se face la intervale de timp de maximum 30 de zile. Periodicitatea preluării deşeurilor este stabilită în contractul încheiat între instituţia publică şi operatorul economic autorizat.  +  Articolul 11 (1) Fiecare instituţie publică este obligată să implementeze un program de informare şi instruire a propriilor angajaţi cu privire la organizarea colectării selective a deşeurilor, fie prin forţe proprii, fie prin delegarea responsabilităţii către terţi, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Personalul însărcinat cu efectuarea curăţeniei va fi instruit suplimentar. (3) În cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea implementării colectării selective către terţi, obligativitatea implementării programului prevăzut la alin. (1) revine terţei părţi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a contractului.  +  Articolul 12 (1) Fiecare instituţie publică este obligată ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să încheie un contract de predare a deşeurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care să garanteze predarea acestora în vederea reciclării şi tratării corespunzătoare, conform legislaţiei specifice în domeniu, fie prin forţe proprii, fie prin delegarea responsabilităţii către terţi. (2) În cazul în care instituţia publică deleagă responsabilitatea încheierii contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv, obligativitatea încheierii contractului de predare a deşeurilor colectate selectiv revine terţei părţi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a contractului dintre instituţia publică şi terţa parte. (3) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) cu care se vor încheia contractele de predare a deşeurilor colectate selectiv se supun autorizării în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Fiecare instituţie publică este obligată să ţină evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate selectiv. (2) Deşeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantităţile vor fi consemnate într-un registru de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Datele din registru vor fi raportate lunar către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.  +  Articolul 14Neîndeplinirea de către responsabilul cu organizarea colectării selective a atribuţiilor prevăzute în fişa postului atrage răspunderea disciplinară a acestuia.  +  Articolul 15Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:A. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, nerespectarea de către conducătorul instituţiei publice a următoarelor obligaţii: a) de a delega responsabilitatea privind gestionarea colectării selective unui angajat al instituţiei sau unui terţ; b) de a asigura aplicarea colectării selective a deşeurilor în interiorul instituţiei publice pe care o conduce;B. cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei, nerespectarea de către conducătorul instituţiei publice sau de terţa parte a obligaţiei de a încheia un contract de predare a deşeurilor colectate selectiv către un operator economic autorizat pentru reciclarea/valorificarea acestora;C. cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei: a) preluarea deşeurilor care nu sunt colectate selectiv de către operatorul economic autorizat să preia deşeurile; b) neasigurarea de către operatorul economic autorizat a preluării selective a deşeurilor.  +  Articolul 16Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 15 se fac de către comisarii şi persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 17Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 15 şi 16 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 132.  +  Anexa - Model -REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A DEŞEURILOR COLECTATE SELECTIV
  A. Date de identificare
  Date de înregistrare:
  Denumirea instituţiei publice ....................................... Sediul: localitatea ........., sectorul ........, str. .............. nr. ......., cod poştal ..........., judeţul ............... Date de contact: telefon .........., fax .........., e-mail .........
  B. Detalii despre instituţie 1. Numărul total de salariaţi la data de 31 decembrie .........
      C. Cantitatea de deşeuri colectate
  Nr. crt. Denumirea deşeului Codul deşeului*1) Cantitatea colectată (kg)
  1
  ...
  ...
  __________*1) Se va înscrie codul deşeului potrivit Listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare.____________