LEGE nr. 196 din 17 noiembrie 1997privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 26 noiembrie 1997  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 iulie 1997, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:Persoanele juridice române care investesc din profit pentru realizarea de locuințe, având ca suprafețe construite cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit cu aceasta destinație, în anul fiscal respectiv.2. La articolul I punctul 3, articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de consolidare la locuintele avariate de seisme, precum și de reabilitare a locuințelor existente, de categoria a III-a, a IV-a și garsoniere, realizate în condițiile H.C.M. nr. 1.650/1968, ale H.C.M. nr. 1.669/1969 și ale H.C.M. nr. 585/1971, beneficiază de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.3. La articolul I punctul 5, articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins:Persoanele juridice române care investesc din profit în lucrări de viabilizare a terenurilor destinate construcțiilor de locuințe beneficiază de scutirea de impozit pe profit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.4. La articolul I punctul 7, articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soțul, sotia, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună.5. La articolul I punctul 9, articolul 20 alineatul 3 va avea următorul cuprins:Creditele pentru construirea sau cumpărarea de locuințe se acordă o singură dată persoanelor fizice cu cetățenie română, care nu au deținut și nu au în proprietate o locuinta. De aceste credite mai beneficiază, prin excepție, persoanele calificate din agricultura, învățământ, sănătate, administrație publică și culte, care își stabilesc domiciliul în mediul rural, precum și cele care gospodăresc împreună cu familia în locuințe care nu satisfac exigențele minimale de suprafața, corespunzător numărului de persoane din familie, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.6. La articolul I, după punctul 9 se introduce punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 20, alineatul 4 va avea următorul cuprins:La primirea creditului, beneficiarul trebuie să aibă constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni un depozit reprezentând până la 10% din valoarea creditului solicitat7. La articolul I punctul 12, articolul 27^1 se abroga.8. La articolul I punctul 14, articolul 36 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36În cazurile în care, în clădirile de locuințe, unul dintre proprietari sau chiriași împiedica cu buna știința și sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalți proprietari sau chiriași, după caz, la solicitarea proprietarilor clădirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanța va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului.9. La articolul I punctul 15, alineatul final al articolului 37 se abroga.10. La articolul I, punctul 18 va avea următorul cuprins:18. La articolul 62, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:De drepturile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 vor beneficia, de la data intrării în vigoare a legii, și ținerii căsătoriti care au, fiecare, vârsta până la 35 de ani, împliniți până la finele anului calendaristic în care are loc contractarea.11. La articolul I, punctul 19 va avea următorul cuprins:19. La articolul 63, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:Persoanele juridice române care investesc din profit pentru lucrările prevăzute la art. 5, 6 și 12, separat sau cumulativ, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.12. La articolul I, după punctul 20 se introduc punctele 20^1 și 20^2, cu următorul cuprins:20^1. La articolul 69, alineatul 1 va avea următorul cuprins:În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, proprietarii din clădirile cu mai multe locuințe în proprietate privată sau mixtă se vor constitui în asociații de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege.20^2. Articolul 70 va avea următorul cuprins:Art. 70. - Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea și funcționarea asociației locatarilor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 116 din 16 noiembrie 1977, se abroga după 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.13. La articolul I punctul 23, articolul 17 alineatul 1 din anexa nr. 2 "Regulamentul-cadru al asociațiilor de proprietari" va avea următorul cuprins:Asociația de proprietari, cu întrunirea majorității voturilor, poate întreprinde măsuri vizând îmbunătățirea confortului și a eficientei clădirii. Instalațiile mai importante ca: boilere cu apa calda, încălzire centrala, rezervoare de apa, ascensoare, alte dotări de amploare similare pot fi schimbate de asociație numai cu aprobarea a cel puțin două treimi din numărul voturilor proprietarilor.  +  Articolul IILegea locuinței nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  -------