HOTĂRÎRE nr. 193 din 12 mai 1997pentru aplicarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 20 mai 1997  În temeiul prevederilor art. 108 şi 109 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Persoanele juridice şi fizice, care, potrivit legii, au obligaţii de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, declara lunar aceste obligaţii, conform modelului din anexa.  +  Articolul 2Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se depune la direcţia judeteana de muncă şi protecţie socială sau, după caz, la Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi are sediul sau domiciliul persoana juridică sau fizica prevăzută la art. 1, în termen de 20 de zile de la expirarea lunii pentru care se datorează contribuţiile.  +  Articolul 3Nedepunerea declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat la termenul stabilit, precum şi completarea ei altfel decît conform modelului anexat sau cu date eronate se sancţionează potrivit Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.  +  Articolul 4Executarea silită a creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se realizează de către organele proprii.  +  Articolul 5Activitatea de executare silită se desfăşoară conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 şi ale normelor metodologice emise, în baza acestei ordonanţe, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 6Încasarea creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se poate asigura şi de către personalul angajat prin convenţii civile de prestări de servicii, încheiate în condiţiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca.  +  Articolul 7Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va emite norme metodologice de aplicare a procedurii de executare silită în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Petru Radu Paun Jura,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa DECLARAŢIE LUNARĂ privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor sociale de statLuna .......... Anul ......Denumirea contribuabilului .............................Codul fiscal ............. Localitatea .................Str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...Judeţul (sectorul) ............ Codul poştal ........... Tel. ...............Conturile bancare ............. Societatea Bancară ..........................
       
    ........................................................................
    ........................................................................
    ........................................................................
  Data lichidării drepturilor salariale ................Numărul de salariaţi ......................I. Contribuţia pentru asigurări sociale
                   
    Grupa de muncăNumărul de salariaţiFondul de salariiC.A.S. datorat
    I      
    II      
    III      
    TOTAL:      
     
    NATURA CHELTUIELILORSuportate din bugetul asigurărilor sociale de statSuportate din fondul angajatorului de muncă salariată
    cazuri/zilesumecazuri/zilesume
    Indemnizaţie de boală        
    Accidente de muncăxx    
    Prevenire îmbolnăviri        
    Schimbare loc de muncă        
    Sarcină şi lăuzie     xx
    Îngrijire copil bolnav     xx
    Îngrijire copil (Decretul-lege nr. 31/1990)     xx
    Proteze     xx
    Decese     xx
    Alte cheltuieli        
    TOTAL CHELTUIELI:x   x  
    SUMA DE VIRAT*) (lei)        
    *) Suma de virat = Total C.A.S. datorat - Total cheltuieli suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat
  II. Contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară (3%)
         
    Sume încasate drept salarii de bazăSporuri cu caracter permanentTOTAL
         
     
    Suma de virat .................................... lei.
  III. Contribuţia la Fondul de pensii şi asigurări sociale alagricultorilor
           
    ActivitateaVenitul realizatCotaContribuţia datorată
    Producţie      
    Prelucrare-industrializare      
    Comercializare      
     
    Suma de virat ........................................... lei.
  IV. Contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj (5%)Fondul de salarii brute, realizat lunar ....................... lei.Suma de virat ..................... lei.V. Contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj (1%)Fondul de salarii de baza brute (de încadrare) ..................... lei.Suma de virat ..................... lei.VI. Documentul de plată
           
    Nr. crt.Nr. documentului de plată/dataExplicaţia plăţii (contribuţii, majorări/lună)Suma
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
  Sume restante (cumulat):
             
    FondulContribuţiiMajorăriTOTAL
    I        
    II        
    III        
    IV        
    V        
    TOTAL:    
  Sub sancţiunile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar că am examinat aceasta declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corecta şi completa.Numele .............. Prenumele ................ Data ............Funcţia*) ............ Semnatura şi ştampila ....................Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta bugetară este scadenta, conform art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996.------------------ Notă *) Director general sau altă persoană autorizata.
     
    Se depune în două exemplare.
  ---------------