ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local,ținând seama de faptul că în prezent procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică sunt îngreunate de utilizarea abuzivă a căilor de atac, respectiv a contestațiilor, de existența prevederilor legale potrivit cărora autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a încheia contractul dacă decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau hotărârea primei instanțe de judecată a fost atacată, cu consecința afectării procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, este necesară scurtarea duratei acestora.Totodată, pentru evitarea unui comportament necorespunzător din partea operatorilor economici care, constatând că nu au șanse de câștig, tergiversează aplicarea procedurii, este necesară sancționarea acestora în vederea diminuării numărului foarte mare de contestații care îngreunează procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică.Ținând cont de toate aceste precizări, precum și de perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară și luând în considerare faptul că prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.177/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivelor 2004/17/CE , 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010, iar legislația națională trebuie să asigure transpunerea directivelor astfel cum au fost acestea modificate, se impune inițierea unei ordonanțe de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în care să fie prevăzute ajustările impuse de noile prevederi europene și prin care să fie îmbunătățit în continuare cadrul de reglementare a achizițiilor publice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:"a) acceptarea ofertei câștigătoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractantă își manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziție publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare;".2. La articolul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) contract - orice contract de achiziție publică sau acord-cadru;".3. La articolul 3, litera p) se modifică și va avea următorul cuprins:"p) ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în anunțul/invitația de participare;".4. La articolul 3, după litera v) se introduce o nouă literă, litera v^1), cu următorul cuprins:"v^1) termene de așteptare - termenele la care se face referire la art. 205 alin. (1) și art. 206 alin. (3), după împlinirea cărora pot fi încheiate contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;".5. La articolul 3, litera z) se modifică și va avea următorul cuprins:z) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorității contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.6. La articolul 9, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:– respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;– valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 4.845.000 euro.7. La articolul 9, litera c^1) se modifică și va avea următorul cuprins:c^1) atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:– respectivul contract este finanțat/subvenționat în mod direct, în proporție de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;– valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 193.000 euro;8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligația de a aplica prezenta ordonanță de urgență se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2) și se limitează la prevederile art. 35-38 și art. 56 și la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestațiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B se soluționează potrivit dispozițiilor cap. IX.9. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 43^1(1) Garanția de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului.(2) Autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertanților constituirea garanției de participare, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului. Documentația de atribuire trebuie să conțină următoarele informații:a) cuantumul garanției de participare, menționat și în anunțul/invitația de participare, în sumă fixă de până la 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai puțin decât sumele prevăzute la art. 278^1 alin. (1);b) perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute în vedere dispozițiile art. 276 alin. (1), astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire.10. La articolul 46, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofertă alternativă conform prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiași proceduri:a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale și/sau comune, sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;b) să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.(2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurența. În acest sens, operatorul economic are obligația de a include în oferta sa lista cuprinzând întreprinderile afiliate, în măsura în care acestea există.11. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) Autoritatea contractantă are obligația de a asigura transparența atribuirii contractelor de achiziție publică și a încheierii acordurilor-cadru prin publicarea, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunțurilor de intenție, anunțurilor/invitațiilor de participare și anunțurilor de atribuire.12. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) Operatorul SEAP are obligația de a asigura Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice accesul nerestricționat la anunțurile/invitațiile transmise de către autoritățile contractante, înainte de publicarea acestora.(2) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice verifică:a) fiecare anunț transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, în măsura în care anunțul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 124;b) fiecare invitație de participare transmisă de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP, cu o valoare estimată egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 124.(2^1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii anunțului/invitației în SEAP, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are obligația:a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunțul/invitația respectiv/respectivă, în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare;b) fie să respingă publicarea anunțului/invitației, în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare, informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii, precum și asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate.(2^2) Erorile prevăzute la alin. (2^1) reprezintă acele informații/cerințe din anunțul/invitația transmis/transmisă spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislației în domeniul achizițiilor publice și ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică.(2^3) Nedetectarea erorilor prevăzute la alin. (2^2) în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice de a sancționa, pe parcursul activității de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293.(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligația:a) de a transmite anunțul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, este prevăzută o obligație în acest sens; operatorul SEAP are obligația de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunțul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii;b) de a publică anunțul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare.(4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publică anunțul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obținerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.(5) În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorității contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunțului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligația de a înștiința autoritatea contractantă cu privire la apariția unei astfel de situații, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3) lit. a).(6) După publicarea anunțului în SEAP, autoritatea contractantă poate opta pentru transmiterea anunțului și către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.(7) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunțurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunțului de participare prevăzut la art. 114, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunțul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării.13. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de intenție, atunci când urmărește să beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) și dacă:a) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de produse din aceeași grupă CPV, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;b) valoarea totală estimată a contractelor, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de servicii care sunt din aceeași categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.000 euro;c) valoarea estimată a contractelor de lucrări, care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni, este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 4.845.000 euro.14. La articolul 53 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:"a) în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și opțional în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice; sau".15. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Anunțul de participare se publică în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care:a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 387.000 euro;c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 4.845.000 euro.16. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) Anunțul de atribuire se publică în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situațiile în care:a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 387.000 euro;c) valoarea estimată a contractului de lucrări care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 4.845.000 euro.17. La capitolului II "Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziție publică", titlul secțiunii a 6-a se modifică și va avea următorul cuprins:SECȚIUNEA a 6-aReguli speciale de transparență aplicabile achiziției publice de servicii de publicitate media18. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuală cumulată, fără TVA, estimată ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 15.000 euro, autoritatea contractantă are obligația de a publică un anunț de participare și un anunț de atribuire, în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet.19. La articolul 58, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se înțelege orice contract de servicii având ca obiect difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise, audiovizuale sau electronice.20. La articolul 69, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) persoane care în exercitarea funcției pe care o dețin la nivelul autorității contractante se află în situația existenței unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.21. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 69^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 69^1Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organ de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante este exclus din procedura de atribuire.22. La articolul 79, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 79(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicat/transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.23. După articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 84^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 84^1În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire, este asigurat accesul direct, complet și nerestricționat al operatorilor economici la această documentație începând cu data publicării anunțului de participare.24. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88(1) Invitația de participare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:a) referințe privind anunțul de participare publicat;b) data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor;c) adresa la care se transmit ofertele;d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;e) adresa, data și ora deschiderii ofertelor;f) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declarațiilor sau completării documentelor, prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacității tehnice și economico-financiare.(2) În cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a include și în invitația de participare informații privind modul de accesare a documentației respective.(3) În cazul în care atașarea documentației de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire tuturor candidaților selectați.25. La articolul 122, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară, pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. În cazuri de forță majoră sau în cazuri temeinic motivate autoritatea contractantă are dreptul de a emite un ordin de începere a serviciilor/lucrărilor concomitent cu inițierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.26. La articolul 122, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) atunci când este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiții:– atribuirea să fie făcută contractantului inițial;– lucrările sau serviciile suplimentare/adiționale nu pot fi, din punct de vedere tehnic și economic, separate de contractul inițial fără apariția unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deși separabile de contractul inițial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;– valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite și a actelor adiționale care vor fi încheiate pentru lucrări și/sau servicii suplimentare ori adiționale nu depășește 20% din valoarea contractului inițial; în cazuri temeinic motivate ordonatorul principal de credite poate aproba majorarea procentului până la limita maximă de 50% din valoarea contractului inițial pe baza unei note justificative în care vor fi precizate motivele care au condus la depășirea procentului de 20% și care este parte a dosarului achiziției publice;27. Articolul 123 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123În cazul în care acest lucru este posibil, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 122 lit. b), e), g), h), i) și j), autoritatea contractantă are obligația de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurență reală.28. Articolul 124 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 124Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziție publică este egală sau mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri:a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro;b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro;c) pentru contractul de lucrări: 1.000.000 euro.29. La articolul 125 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) sursa de finanțare.30. După articolul 148 se introduce un nou articol, articolul 148^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 148^1În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul/invitația de participare, autoritatea contractantă are dreptul:a) fie de a anula procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru;b) fie de a continua procedura de atribuire pentru încheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care îndeplinește/îndeplinesc criteriile de calificare și selecție solicitate și care au prezentat ofertă admisibilă.31. La articolul 161 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:"a) ca o etapă finală a licitației deschise, a licitației restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, aplicate în cazurile prevăzute la art. 110 lit. a) sau în cele prevăzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, și numai dacă specificațiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini;".32. La articolul 167, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Licitația electronică se desfășoară în una sau mai multe runde succesive.33. La articolul 181, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:"a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;".34. La articolul 181, litera b) se abrogă.35. La articolul 181, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.36. La articolul 188 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:"a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit;".37. La articolul 200, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare.(3) Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă, aprobată de conducătorul autorității contractante care este parte a dosarului achiziției publice.38. La articolul 202, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) O ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, atunci când prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile și/sau neconforme, atunci când prețul ofertat reprezintă mai puțin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică și propunerea financiară cea mai mare.39. La articolul 205, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 205(1) Contractele care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de:a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 23 și ale cap. II secțiunea a 2-a, a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).40. La articolul 209 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:"a) autoritatea contractantă se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 148^1 lit. a);".41. La articolul 209 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) ca urmare a deciziei pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor prin care dispune eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare din anunțul/invitația de participare, din documentația de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire.42. La articolul 213 alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:"n) dacă este cazul, contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile/hotărârile motivate pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța de judecată;".43. La articolul 215, alineatul (2) se abrogă.44. După articolul 218 se introduce un nou articol, articolul 218^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 218^1Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c), precum și a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare în situațiile prevăzute la art. 110 sau în cele prevăzute la art. 251 alin. (1).45. Articolul 223 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 223(1) Anunțul de participare se publică în SEAP și, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice.(2) Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice, în situațiile în care valoarea estimată a acestuia este mai mare decât echivalentul în lei a 4.845.000 euro.46. La articolul 227, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 227(1) În cazul în care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totuși obligația, atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terțe părți, de a publică un anunț de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în SEAP și, opțional, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziții publice, în toate situațiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 4.845.000 euro, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art. 23 și la cap. II secțiunea a 2-a.47. Articolul 253 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 253În cazul în care acest lucru este posibil, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 252 lit. b), e), g), i), j) și k), autoritatea contractantă are obligația de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurență reală.48. La articolul 255, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În cazul în care cu privire la același obiect au fost formulate atât contestație în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și acțiune la instanța judecătorească, aceasta din urmă, pentru asigurarea unei bune judecăți, va dispune din oficiu, prin încheiere, întrunirea cauzelor. Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul.49. La articolul 255, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Soluționarea contestațiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui serviciu comunitar de utilități publice pentru care legislația specifică face trimitere la aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se realizează conform prezentului capitol.50. La articolul 256, alineatul (2) se abrogă.51. După articolul 256^2 se introduce un nou articol, articolul 256^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 256^3(1) După primirea unei contestații, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau primei instanțe de judecată, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.(2) În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau primei instanțe de judecată și autorității contractante o notificare de renunțare la contestație. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligația de a comunică punctul său de vedere potrivit dispozițiilor art. 274.(3) În cazul primirii unei contestații de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau de către prima instanță de judecată, pentru care nu s-a luat act de renunțare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după pronunțarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sau după pronunțarea hotărârii în primă instanță, dar nu înainte de expirarea termenelor de așteptare, inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 287^12 alin. (1) și la art. 287^13 lit. a). Dacă decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor a fost atacată cu plângere, dispozițiile art. 287^7 și 287^8 se aplică în mod corespunzător.(4) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absolută.(5) În cazul în care, în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziționează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestație.52. La articolul 258, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Consiliului este ajutat de un colegiu format din 3 membri, aleși dintre consilierii de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2).53. La articolul 260, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 260(1) Numărul membrilor Consiliului și numărul persoanelor cu statut de personal tehnico-administrativ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.54. La articolul 262, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Perioada exercitării funcției publice de consilier de soluționare a contestațiilor constituie vechime în specialitatea avută în vedere la ocuparea funcției, respectiv juridică, economică sau tehnică.55. La articolul 263, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Evaluarea activității Consiliului se efectuează o dată pe an de către o comisie.56. La articolul 263, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Procedura de evaluare a activității Consiliului și a președintelui acestuia vizează exclusiv activitatea administrativă și organizatorică și se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.57. La articolul 263, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Evaluarea performanțelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizează conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.58. La articolul 266, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 266(1) Consiliul este competent să soluționeze contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291.59. La articolul 271, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), dispozițiile art. 274 și ale art. 256^3 alin. (3) nu sunt aplicabile.60. La articolul 274, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul achiziției publice depuse de autoritate la Consiliu, cu excepția propunerilor tehnice ale celorlalți ofertanți la procedura de atribuire, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți, acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o adresează Consiliului.61. După articolul 274 se introduce un nou articol, articolul 274^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 274^1Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra contestației/contestațiilor, însoțit de orice alte documente considerate edificatoare, precum și o copie a dosarului achiziției publice, și înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 205 alin. (1).62. La articolul 276, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 276(1) Consiliul are obligația de a soluționa pe fond contestația în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziției publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației, conform art. 278 alin. (1). În cazuri temeinic justificate, termenul de soluționare a contestației poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile.63. La capitolul IX "Soluționarea contestațiilor", secțiunea a 5-a, alcătuită din articolul 277, se abrogă.64. La articolul 278, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate pronunța o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Consiliul dispune eliminarea oricăror specificații tehnice, economice sau financiare din anunțul/invitația de participare, din documentația de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.65. La articolul 278, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, există și alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, la care nu s-a făcut referire în contestație, atunci acesta va sesiza atât Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, cât și Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, transmițându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susținerea sesizării.66. La articolul 278, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care Consiliul admite contestația și dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza și termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, așa cum este prevăzut la art. 281 alin. (1).67. La articolul 278, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic.68. După articolul 278 se introduce un nou articol, articolul 278^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 278^1(1) În măsura în care Consiliul respinge contestația, autoritatea contractantă va reține contestatorului din garanția de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:a) între 63.000 lei și 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;b) între 420.001 lei și 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depășește 420.001 lei;c) între 4.200.001 lei și 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depășește 4.200.001 lei;d) între 42.000.001 lei și 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depășește 42.000.001 lei;e) între 420.000.001 lei și 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depășește 420.000.001 lei;f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depășește 4.200.000.001 lei.(2) În măsura în care instanța competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestației, autoritatea contractantă are obligația de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunțării deciziei instanței de judecată.69. La articolul 283, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Instanța competentă să soluționeze plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii și/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes național, așa cum este definită de legislația în vigoare, este Curtea de Apel București, Secția de contencios-administrativ și fiscal. Cu excepția cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces.70. La articolul 283, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) După soluționarea plângerii de către instanța prevăzută la alin. (1) sau alin. (1^1), dosarul cauzei se restituie de instanță Consiliului.71. După articolul 283 se introduce un nou articol, articolul 283^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 283^1(1) În cazuri temeinic justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente, președintele instanței poate dispune, la cererea părții interesate, prin încheiere dată cu citarea părților, suspendarea executării contractului.(2) Instanța soluționează cererea de suspendare luând în considerare consecințele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanța va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecințele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).(3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.72. La articolul 285, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În situația în care instanța admite plângerea, modifică decizia Consiliului și constată că actul autorității contractante a încălcat prevederile legislației în materia achizițiilor publice, iar contractul a fost încheiat înainte de pronunțarea Consiliului, încălcându-se astfel prevederile art. 256^3 alin. (3), dispozițiile art. 287^10 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6) sau, după caz, ale art. 287^11 se aplică în mod corespunzător.73. După articolul 285 se introduce un nou articol, articolul 285^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 285^1Plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 287^17.74. La articolul 286, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 286(1) Procesele și cererile privind actele autorităților contractante emise înainte de încheierea contractului, precum și acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire se soluționează în primă instanță de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante.75. La articolul 286, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Procesele și cererile privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică se soluționează în primă instanță de către secția comercială a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante. Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică în mod corespunzător.76. Articolul 287^8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 287^8În cazul în care hotărârea prin care instanța a soluționat cauza este comunicată înainte de expirarea termenelor de așteptare, inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 287^12 alin. (1) și la art. 287^13 lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor respective.77. La articolul 287^10 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:"b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3) sau ale art. 287^8, dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziții în materia achizițiilor publice, dacă aceasta din urmă încălcare a afectat șansele operatorului economic interesat de a obține contractul;".78. Articolul 287^11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 287^11În cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3) sau ale art. 287^8, care nu face obiectul art. 287^10 alin. (1) lit. b), instanța poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancțiuni alternative precum cele prevăzute la art. 287^10 alin. (2).79. La articolul 287^12 alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 387.000 euro;c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 4.845.000 euro.80. La articolul 287^16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 287^16(1) Hotărârea pronunțată în primă instanță poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judecă, după caz, în condițiile art. 286 alin. (1) de secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel și ale art. 286 alin. (1^1) de secția comercială a curții de apel.81. La articolul 287^16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Recursul nu suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere.82. La articolul 287^17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei.83. Articolul 291 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 291Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.84. La articolul 293, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:"c) încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) și ale art. 251 alin. (2);".85. La articolul 293, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:"g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare și transmitere a datelor, având ca efect restricționarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, încălcarea principiului tratamentului egal și/sau încălcarea principiului transparenței;".86. La articolul 293, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:"k) nejustificarea de către autoritatea contractantă a avantajelor reflectate prin aplicarea factorilor de evaluare;".87. La articolul 293, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:"m) refuzul de a pune la dispoziția Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcției de supraveghere;".88. La articolul 293, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:"m^1) netransmiterea informațiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise a Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;".89. La articolul 293, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:"t) încălcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la întocmirea și/sau păstrarea dosarului achiziției publice;".90. La articolul 293, litera v) se modifică și va avea următorul cuprins:v) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2, cu excepția alin. (2) lit. f).91. La articolul 294, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 294(1) Contravențiile prevăzute la art. 293 lit. f), n), u) și v) se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.92. La articolul 294, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contravențiile prevăzute la art. 293 lit. a), c), k), m^1), q), s) și t) se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei.93. La articolul 294, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Contravențiile prevăzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j^1), l), m), o), p) și r) se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.94. La articolul 294, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele provenite din amenzile prevăzute la art. 294 alin. (1)-(3) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.95. Articolul 296^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 296^1(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 294 și în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice are dreptul de a solicita instanței de judecată, în condițiile art. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, constatarea nulității absolute a contractelor, pentru următoarele motive:a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligațiile referitoare la publicarea unui/unei anunț/invitații de participare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3), dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziții în materia achizițiilor publice, dacă aceasta din urmă încălcare a afectat șansele operatorului economic interesat de a obține contractul;c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158-160;d) contractul de achiziție publică, contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea cerințelor minime prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau, deși sunt respectate cerințele respective, contractul a fost încheiat în condiții mai puțin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnică și/sau financiară care au constituit oferta declarată câștigătoare;e) atunci când autoritatea contractantă urmărește dobândirea execuției unei lucrări, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziție publică, fie în categoria contractelor de concesiune de lucrări publice ori de concesiune de servicii, însă autoritatea contractantă încheie un alt tip de contract decât acestea sau nu încheie niciun contract, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Litigiile la care face referire alin. (1) se soluționează, de urgență și cu precădere, de către Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ, potrivit dispozițiilor art. 720^2 - 720^7 și art. 720^9 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.(3) Sentința Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția contencios administrativ.96. La articolul 300, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 300(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice orice informație solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire și contractele atribuite.97. Articolul 302 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 302Pragurile valorice prevăzute la art. 9 lit. c) și c^1), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 55 alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1) și art. 287^12 alin. (2) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, dacă această modificare este determinată de necesitatea respectării obligațiilor asumate la nivel european prin acordul privind achizițiile publice încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.98. Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:ANEXA Nr. 2Anexa nr. 2A *)---------- Notă *) În cazul unei interpretări diferite între CPV și CPC, se aplică nomenclatura CPC.
  *Font 8*
  -----------*1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.
  Cate- gorie Descrierea serviciilor Numere de referință CPC*1) Numere de referință CPV
  1. Servicii de întreținere și reparare 6112, 6122, 633, 886 De la 50100000-6 la 50884000-5 (cu excepția 50310000-1 la 50324200-4 și 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) și de la 51000000-9 la 51900000-1
  2. Servicii de transport terestru*2), inclusiv servici- ile de transport cu vehicule blindate și serviciile de curierat, cu excepția transpo- rtului de corespondență 712 (cu excepția 71235), 7512, 87304 De la 60100000-9 la 60183000-4 (cu excepția 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) și de la 64120000-3 la 64121200-2
  3. Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri și de marfă, cu excepția transportu- lui de corespondență 73 (cu excepția 7321) De la 60410000-5 la 60424120-3 (cu excepția 60411000-2, 60421000-5) și 60500000-3 De la 60440000-4 la 60445000-9
  4. Transport de corespondență pe uscat*2) și aerian 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4 60411000-2, 60421000-5
  5. Servicii de telecomunicații 752 De la 64200000-8 la 64228200-2 72318000-7 și de la 72700000-7 la 72720000-3
  6. Servicii financiare: a) servicii de asigurare b) servicii bancare și de investiții*3) ex 81, 812, 814 De la 66100000-1 la 66720000-3*4)
  7. Servicii informatice și servicii conexe 84 De la 50310000-1 la 50324200-4 De la 72000000-5 la 72920000-5 (cu excepția 72318000-7 și de la 72700000-7 la 72720000-3), 79342410-4
  8. Servicii de cercetare și de dezvoltare*4) 85 De la 73000000-2 la 73436000-7 (cu excepția 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)
  9. Servicii de contabilitate, de audit și de gestionare a registrelor contabile 862 De la 79210000-9 la 79223000-3
  10. Servicii de studii de piață și de sondaje de opinie 864 De la 79300000-7 la 79330000-6 și 79342310-9, 79342311-6
  11. Servicii de consultanță în ma- nagement*5) și servicii conexe 865, 866 De la 73200000-4 la 73220000-0 De la 79400000-8 la 79421200-3 și 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8
  12. Servicii de arhitectură; servi- cii de inginerie și servicii integrate de inginerie; servi- cii de amenajare urbană și servicii de arhitectură peisa- gistică; servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; servicii de testare și analiză tehnică 867 De la 71000000-8 la 71900000-7 (cu excepția 71550000-8) și 79994000-8
  13. Servicii de publicitate 871 De la 79341000-6 la 79342200-5 (cu excepția 79342000-3 și 79342100-4)
  14. Servicii de curățenie pentru clădiri și servicii de adminis- trare a proprietăților 874, 82201 la 82206 De la 70300000-4 la 70340000-6 și de la 90900000-6 la 90924000-0
  15. Servicii de publicare și tipărire contra unei taxe sau pe baza unui contract 88442 De la 79800000-2 la 79824000-6 De la 79970000-6 la 79980000-7
  16. Servicii de eliminare a deșeu- rilor menajere și a apelor menajere; servicii de igieni- zare și servicii similare 94 De la 90400000-1 la 90743200-9 (cu excepția 90712200-3) De la 90910000-9 la 90920000-2 și 50190000-3, 50229000-6 50243000-0
  *2) Cu excepția serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC prov.*3) Cu excepția contractelor de achiziții de servicii financiare privind emiterea, cumpărarea, vânzarea și transferul de titluri sau de alte instrumente financiare și a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziția sau locațiunea, oricare ar fi modalitățile financiare, de terenuri, de construcții existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în același timp, înainte sau după încheierea contractului care are ca obiect achiziția sau locațiunea, în orice formă, fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență.*4) Cu excepția contractelor de achiziții de servicii de cercetare și de dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorității contractante și/sau entităților contractante în scopul utilizării în desfășurarea propriilor activități, cu condiția ca serviciul prestat să fie remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă și/sau de entități contractante.*5) Cu excepția serviciilor de arbitraj și de conciliere.Anexa nr. 2B*)
  *Font 8*
  ----------
  Cate- gorie Descrierea serviciilor Numere de referință CPC*1) Numere de referință CPV
  17. Servicii hoteliere și de restaurant 64 De la 55100000-1 la 55524000-9 și de la 98340000-8 la 98341100-6
  18. Servicii de transport feroviar 711 De la 60200000-0 la 60220000-6
  19. Servicii de transport naval 72 De la 60600000-4 la 60653000-0 și de la 63727000-1 la 63727200-3
  20. Servicii de transport anexe și auxiliare 74 De la 63000000-9 la 63734000-3 (cu excepția 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 și de la 63727000-1, la 63727200-3) și 98361000-1
  21. Servicii juridice 861 De la 79100000-5 la 79140000-7
  22. Servicii de recrutare și de plasare a forței de muncă*2) 872 De la 79600000-0 la 79635000-4 (cu excepția 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) și de la 98500000-8 la 98514000-9
  23. Servicii de investigație și de siguranță, cu excepția servi- ciilor de transport cu vehicule blindate 873 (cu excepția 87304) De la 79700000-1 la 79723000-8
  24. Servicii de învățământ și de formare profesională 92 De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu excepția 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)
  25. Servicii de sănătate și servi- cii de asistență socială 93 79611000-0 și de la 85000000-9 la 85323000-9 (cu excepția 85321000-5 și 85322000-2)
  26. Servicii de recreere, culturale și sportive*3) 96 De la 79995000-5 la 79995200-7 și de la 92000000-1 la 92700000-8 (cu excepția 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)
  27. Alte servicii
  Notă *) În cazul unei interpretări diferite între CPV și CPC, se aplică nomenclatura CPC.*1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizată pentru a defini domeniul de aplicare a Directivei 92/50/CEE.*2) Cu excepția contractelor de achiziții de muncă.*3) Cu excepția contractelor de achiziții referitoare la cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe de către organisme de radiodifuziune și a contractelor de achiziții privind timpul de emisie  +  Articolul II(1) Procesele și cererile în materie de achiziții publice aflate în curs de soluționare în fața instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să se judece în condițiile și cu procedura prevăzută de legea în vigoare la data la care au fost începute.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contestațiilor soluționate de prima instanță, respectiv Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau tribunalul în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante, li se aplică prevederile acesteia.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 118/2008.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și
  Monitorizarea Achizițiilor Publice,
  Cristina Trăilă
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 30 iunie 2010.Nr. 76.--------