ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 iunie 2010privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010  Având în vedere că România a continuat să fie marcată de recesiune în ultimele luni datorită atât cererii interne reduse, cât şi unei reveniri lente a partenerilor comerciali ai României, ceea ce a avut ca efect diminuarea drastică a veniturilor la bugetul de stat,ţinând cont că în aceste condiţii veniturile la bugetul de stat nu mai pot asigura finanţarea cheltuielilor bugetare potrivit actualei structuri organizatorice a administraţiei publice centrale,luând în considerare că neadoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor legale necesare reducerii cheltuielilor bugetare poate conduce la intrarea României în incapacitate de plată,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.  +  Capitolul II Măsuri de reorganizare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia  +  Articolul 2Reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia se realizează potrivit anexelor nr. 1 şi 2.  +  Articolul 3 (1) Structurile înfiinţate prin lege, ordonanţă de urgenţă/ordonanţă a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Structurile înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, atribuţiile structurilor sau, după caz, ale entităţilor rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului. (2) Desfiinţarea, realizată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, a structurilor prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiinţarea noii entităţi rezultate din reorganizare. (3) Actele normative prevăzute la alin. (1) şi (2) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea vor reglementa şi situaţia patrimoniului instituţiilor publice reorganizate, precum şi, după caz, a entităţilor din subordinea acestora. (4) În situaţia în care, prin reorganizare, structura din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se desfiinţează şi activităţile sunt preluate de o autoritate sau o instituţie publică existentă, actul normativ privind organizarea şi funcţionarea acesteia din urmă se modifică şi/sau se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 5Personalul structurilor care se desfiinţează în urma reorganizării se preia de instituţiile publice la care trece activitatea acestora, în limita posturilor aprobate acestor instituţii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul structurii care preia activitatea.  +  Articolul 6 (1) Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluării activităţii de către o structură care se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1. (2) Patrimoniul Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 7În tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008, orice referire la Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se consideră a fi făcută la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 8 (1) Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului se desfiinţează, iar activitatea desfăşurată de această direcţie este preluată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (2) Birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă se organizează la nivel de compartiment sub denumirea de Reprezentanţă a Agenţiei Domeniilor Statului, structură fără personalitate juridică. (3) Activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă, exclusiv în aplicarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, se preia de către centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  +  Articolul 9 (1) Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie şi preluării activităţii de către o structură care se înfiinţează în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1. (2) Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predarepreluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Veniturile proprii existente în conturile Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se virează la bugetul de stat, iar subvenţiile rămase neutilizate se virează în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.  +  Articolul 10 (1) Agenţia Naţională a Zonei Montane se desfiinţează. (2) Patrimoniul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 11 (1) Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti se desfiinţează ca urmare a comasării prin absorbţie de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi preluării activităţii de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, conform anexei nr. 1. (2) Patrimoniul Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiei care predă, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 12 (1) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară şi Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se desfiinţează ca urmare a comasării prin fuziune şi preluării activităţii de către Laboratorul Central Fitosanitar, care se înfiinţează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Patrimoniul Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară şi patrimoniul Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se preiau de Laboratorul Central Fitosanitar pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiilor care predau, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predarepreluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 13În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările ulterioare, orice referire la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum şi la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale se consideră a fi făcută la Laboratorul Central Fitosanitar.  +  Articolul 14Oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu".  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 15 (1) Se abilitează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări în structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2010. (2) Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să introducă modificările ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul propriu şi în anexele la acesta.  +  Articolul 16 (1) Până la introducerea modificărilor prevăzute la art. 15, finanţarea personalului şi a autorităţilor şi instituţiilor publice reorganizate se va asigura din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita creditelor bugetare deschise şi repartizate. (2) Protocoalele de predare-preluare încheiate în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă vor cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate.  +  Articolul 17 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru structurile din subordinea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor art. 1 se face în termenele şi cu procedura stabilită de lege aplicării fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 18Prevederile art. 8 se aplică începând cu 1 ianuarie 2011.  +  Articolul 19 (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abrogă: a) art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare; b) Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare; c) Legea nr. 181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările ulterioare; d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, aprobată prin Legea nr. 189/2008; e) alin. (2) şi (3) ale art. 5 din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă începând cu 1 ianuarie 2011.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuPreşedintele Autorităţii Naţionalea Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 70.  +  Anexa 1 LISTAunităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi DezvoltăriiRurale, înfiinţate prin legi, ordonanţe de urgenţă/ordonanţeale Guvernului, supuse reorganizării
  *Font 7*
  Nr. crt. Instituţia supusă reorganizării/sursa de finanţare Actul normativ de înfiinţare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/Entitatea rezultată/sursa de finanţare/ministerul sau autoritatea coordonatoare
  1 2 3 4 5
  1. Administraţia Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor/finanţată integral din bugetul de stat Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă desfiinţare ca urmare a comasării prin absorbţie în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Activitatea se preia de structura nou-înfiinţată
  2. Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă/finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat Ordonanţa Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 77/ 2005, cu modificările ulterioare desfiinţare ca urmare a comasării prin absorbţie Activitatea se preia de structura nou-înfiinţată în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  3. Agenţia Domeniilor Statului/finanţată integral din bugetul de stat Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare Activitatea privind renta viageră se preia de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură începând cu 1 ianuarie 2011.
  4. Agenţia Naţională a Zonei Montane/finanţată integral din bugetul de stat Legea nr. 181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane, cu modificările ulterioare desfiinţare
  5. Oficiul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti/ finanţat integral din bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti, aprobată prin Legea nr. 189/2008 desfiinţare prin absorbţie Activitatea se preia de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene.
  6. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară/finanţat integral din bugetul de stat Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare desfiinţare prin fuziune Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.
  7. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale/finanţat integral din bugetul de stat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările şi completările ulterioare desfiinţare prin fuziune şi preluarea activităţii de către Laboratorul Central Fitosanitar Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.
  8. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/finanţată integral din bugetul de stat Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare Preia activitatea privind renta viageră de la Agenţia Domeniilor Statului începând cu 1 ianuarie 2011.
   +  Anexa 2 LISTAunităţilor din subordinea Ministerului Agriculturii şiDezvoltării Rurale, înfiinţate prin hotărâri aleGuvernului, supuse reorganizării
  *Font 7*
  Nr. crt. Instituţia supusă reorganizării/sursa de finanţare Actul normativ de înfiinţare în vigoare Modalitatea de reorganizare Structura/Entitatea rezultată/sursa de finanţare/ministerul sau autoritatea coordonatoare
  1 2 3 4 5
  1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ finanţat integral din bugetul de stat - aparat central Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Preia activitatea de la Administraţia sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipita- ţiilor. - Preia activitatea de la Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă. - Preia activitatea de dezvoltare rurală de la direcţiile pentru agricultură şi dezvol- tare rurală.
  2. Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate/finanţate integral din bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole, cu modificările şi completările ulterioare - Preiau activitatea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia activitatea de dezvoltare rurală.
  3. Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor/ finanţat integral din bugetul de stat Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava schimbarea formei de finanţare Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor/finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  ____________