ORDIN nr. 615 din 30 iunie 2010privind aprobarea metodei de calcul al preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 1 iulie 2010  Având în vedere:- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG/860 din 30 iunie 2010,- Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;- art. 19 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Preţul de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu pentru sublistele A şi B, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, asupra căruia se calculează procentele de compensare, se obţine prin raportarea preţului standard al grupei terapeutice, calculat potrivit alin. (2), la cantitatea de substanţă activă pe unitatea terapeutică a fiecărui medicament. (2) Preţul standard al grupei terapeutice este preţul rezultat prin aplicarea formulei statistice a împărţirii fiecărei grupe terapeutice în 4 intervale (quartile) egale, ca urmare a grupării medicamentelor în grupe terapeutice conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, realizate la nivelele 3-5 ale sistemului de clasificare ATC (anatomică, terapeutică şi chimică) a medicamentelor pentru formele farmaceutice asimilabile la nivelul dozei zilnice standard (DZS) stabilite conform regulilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, respectiv cantitatea de substanţă activă, cu referenţiere la limita primului interval (prima quartila). (3) Grupa terapeutică de medicamente reprezintă ansamblul medicamentelor rezultat ca urmare a clasificării acestora după efectul terapeutic. (4) Pentru cazurile în care grupa terapeutică rezultată prin aplicarea ATC conţine un singur medicament (DCI), preţul de referinţă este dat de produsul comercial cu cel mai mic preţ pe DZS sau pe cantitatea de substanţă activă, după caz, din cadrul formelor farmaceutice asimilabile. (5) În cazul medicamentelor care au mai multe indicaţii terapeutice diferite, corespunzătoare diferitelor afecţiuni, potrivit clasificaţiei internaţionale a maladiilor a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în vigoare în România, ediţia a X-a, versiunea a 3-a, australiană, şi care pot fi încadrate în grupe terapeutice diferite, preţul de referinţă se calculează potrivit metodologiei prevăzute la alin. (4) pentru acele forme farmaceutice corespunzătoare indicaţiei terapeutice. (6) Pentru medicamentele al căror preţ pe DZS, respectiv pe unitate terapeutică este mai mic decât preţul de referinţă calculat, acesta devine preţ de referinţă, la care se aplică procentul de compensare corespunzător fiecărei subliste. Suma rezultată prin aplicarea procentului de compensare reprezintă suma maximă decontată de casele de asigurări de sănătate. (7) Pentru medicamentele din sublista B pentru care preţul de referinţă se calculează prin raportare la grupele terapeutice, procentul de compensare de 50% prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică la dublul preţului de referinţă corespunzător, calculat potrivit alin. (1). (8) Pentru medicamentele din sublista B al căror preţ de referinţă se calculează prin raportare la DCI, procentul de compensare de 50% prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică la preţul de referinţă corespunzător unităţii terapeutice calculat potrivit alin. (1). (9) Până la data de 1 septembrie 2010, pentru medicamentele din sublista C, secţiunile C1 şi C3, preţul de referinţă reprezintă preţul cel mai mic corespunzător unei unităţi terapeutice aferente formelor farmaceutice asimilabile din cadrul aceluiaşi DCI şi pentru fiecare concentraţie. (10) Începând cu data de 1 septembrie 2010, pentru medicamentele din sublista C, secţiunile C1 şi C3, noua metodă de calcul al preţului de referinţă se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar pentru eficientizarea consumului de medicamente şi creşterea accesului asiguraţilor la tratament conform indicaţiei terapeutice se va implementa un mecanism cost-volum-rezultat, definit şi aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală acordate în tratamentul ambulatoriu este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, asupra preţului de referinţă definit la art. 1, respectiv preţul de decontare pentru medicamentele şi materialele sanitare din cadrul programelor naţionale de sănătate aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 iulie 2010.Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian DuţăBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 615.  +  Anexa
  Grupe terapeutice
  RO clustrer K Substanţă activă Cod ATC1
  0A02BAO V FAMOTIDINUM A02BA03
  NIZATIDINUM A02BA04
  RANITIDINUM A02BA02
  0A02BAP V FAMOTIDINUM A02BA03
  RANITIDINUM A02BA02
  0A02BCO K ESOMEPRAZOLUM A02BC05
  0A02BCO V ESOMEPRAZOLUM A02BC05
  LANSOPRAZOLUM A02BC03
  OMEPRAZOLUM A02BC01
  PANTOPRAZOLUM A02BC02
  0A02BCP V ESOMEPRAZOLUM A02BC05
  PANTOPRAZOLUM A02BC02
  0A02BXO V BISMUTHI SUBCITRAS A02BX05
  SUCRALFATUM A02BX02
  0A03AAO K TRIMEBUTINUM A03AA05
  0A02AAO V MEBEVERINUM A03AA04
  TRIMEBUTINUM A03AA05
  0A03ADO V PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM A03AD01
  0A03ADP V DROTAVERINUM A03AD02
  0A03FAO K METOCLOPRAMIDUM A03FA01
  0A03FAO V DOMPERIDONUM A03FA03
  METOCLOPRAMIDUM A03FA01
  0A03FAP V METOCLOPRAMIDUM A03FA01
  0A04AAO V GRANISETRONUM A04AA02
  ONDASETRONUM A04AA01
  0A04AAP V GRANISETRONUM A04AA02
  ONDANSETRONUM A04AA01
  PALONOSETRONUM A04AA05
  0A06ADO V COMBINAŢII A06AD65
  0A07AAO V NYSTATINUM A07AA02
  0A07ECO V MESALAZINUM A07EC02
  SULFASALAZINUM A07EC01
  0A07ECR V MESALAZINUM A07EC02
  0A10ABP V INSULINE UMANE A10AB01
  INSULINUM ASPART A10AB05
  INSULINUM GLULIZINA A10AB06
  INSULINUM LISPRO A10AB04
  0A10ACP V INSULINE UMANE A10AC01
  INSULINUM LISPRO A10AC04
  0A10ADP V INSULINE UMANE A10AD01
  INSULINUM ASPART A10AD05
  INSULINUM LISPRO A10AD04
  0A10AEP V INSULINUM DETEMIR A10AE05
  INSULINUM GLARGINE A10AE04
  0A10BAO V METFORMINUM A10BA02
  0A10BBO V GLIBENCLAMIDUM A10BB01
  GLICLAZIDUM A10BB09
  GLIMEPIRIDUM A10BB12
  GLIPIZIDUM A10BB07
  GLIQUIDONUM A10BB08
  TOLBUTAMIDUM A10BB03
  0A10BFO V ACARBOSUM A10BF01
  0A10BGO V PIOGLITAZONUM A10BG03
  ROSIGLITAZONUM A10BG02
  0A11DAO V BENFOTIAMINUM A11DA03
  0A11DAP V THIAMINUM A11DA01
  0B01AAO V ACENOCUMAROLUM B01AA07
  0B01AClnh V ILOPROSTUM B01AC11
  0B01ACO V CLOPIDOGRELUM B01AC04
  TICLOPIDINUM B01AC05
  TRIFLUSALUM B01AC18
  0B01ACP V ILOPROSTUM B01AC11
  0B03XAP V DARBEPOETINUM ALFA B03XA02
  EPOETINUM ALFA B03XA01
  EPOETINUM BETA B03XA01
  0C01DAO V ISOSORBIDI DINITRAS C01DA08
  IS0SORBIDI MONONITRAS C01DA14
  NITROGLYCERINUM C01DA02
  0C01DASL V NITROGLYCERINUM C01DA02
  0C01DATD V NITROGLYCERINUM C01DA02
  0C01EBO V IVABRADINUM C01EB17
  TRIMETAZIDINUM C01EB15
  0C02ACO V CLONIDINUM C02AC01
  MOXONIDINUM C02AC05
  RILMENIDINUM C02AC06
  0C03AAO V HYDROCHLOROTHIAZIDUM C03AA03
  0C03BAO V INDAPAMIDUM C03BA11
  0C04AEO V CODERGOCRINUM C04AE01
  NICERGOLINUM C04AE02
  0C07AAO V PROPRANOLOLUM C07AA05
  SOTALOLUM C07AA07
  0C07ABO V ATENOLOLUM C07AB03
  BETAXOLOLUM C07AB05
  BISOPROLOLUM C07AB07
  CELIPROLOLUM C07AB08
  METOPROLOLUM C07AB02
  NEBIVOLOLUM C07AB12
  0C07ABP V METOPROLOLUM C07AB02
  0C07AGO V CARVEDILOLUM C07AG02
  0C08DAO V VERAPAMILUM C08DA01
  0C08DBO V DILTIAZEMUM C08DB01
  0C09AAO V BENAZEPRILUM C09AA07
  CAPTOPRILUM C09AA01
  ENALAPRILUM C09AA02
  FOSINOPRILUM C09AA09
  LISINOPRILUM C09AA03
  PERINDOPRILUM C09AA04
  QUINAPRILUM C09AA06
  RAMIPRILUM C09AA05
  TRANDOLAPRILUM C09AA10
  ZOFENOPRILUM C09AA15
  0C09AAP V ENALAPRILUM C09AA02
  0C09CAO V CANDESARTANUM CILEXETIL C09CA06
  IRBESARTANUM C09CA04
  LOSARTANUM C09CA01
  TELMISARTANUM C09CA07
  VALSARTANUM C09CA03
  0C10AAO V ATORVASTATINUM C10AA05
  FLUVASTATINUM C10AA04
  LOVASTATINUM C10AA02
  PRAVASTATINUM C10AA03
  ROSUVASTATINUM C10AA07
  SIMVASTATINUM C10AA01
  0C10ABO V BEZAFIBRATUM C10AB02
  CIPROFIBRATUM C10AB08
  FENOFIBRATUM C10AB05
  0C10ADO V ACIDUM NICOTINICUM C10AD02
  0G02CBO V BROMOCRIPTINUM G02CB01
  CABERGOLINUM G02CB03
  0G03ACO V LYNESTRENOLUM G03DC03
  0G03ACP V MEDROXYPROGESTERONUM G03AC06
  0G03ACV V LEVONORGESTRELUM G03AC03
  0G03CATD V ESTRADIOLUM G03CA03
  0G03CAV V ESTRIOLUM G03CA04
  PROMESTRIENUM G03CA09
  0G04BDO V OXYBUTYNINUM G04BD04
  SOLIFENACINUM SUCCINATE G04BD08
  TOLTERODINUM G04BD07
  TROSPIUM G04BD09
  0G04CAO V ALFUZOSINUM G04CA01
  DOXAZOSINUM C02CA04
  TAMSULOSINUM G04CA02
  0G04CBO V DUTASTERIDUM G04CB02
  FINASTERIDUM G04CB01
  0H01CBP V LANREOTIDUM H01CB03
  OCTREOTIDUM H01CB02
  0H01CCP V CETRORELIXUM H01CC02
  GANIRELIXUM H01CC01
  0H03BBO V CARBIMAZOLUM H03BB01
  THIAMAZOLUM H03BB02
  0H05BXO V CINACALCETUM H05BX01
  0J01AAO V DOXYCYCLINUM J01AA02
  TETRACYCLINUM J01AA07
  0J01CAO K AMOXICILLINUM J01CA04
  0J01CAO V AMOXICILLINUM J01CA04
  0J01CEO V PHENOXYMETHYLPENICILLINUM J01CE02
  0J01CEP V BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM J01CE08
  BENZYLPENICILLINUM J01CE01
  0J01DBO K CEFADROXILUM J01DB05
  CEFALEXINUM J01DB01
  0J01DBO V CEFADROXILUM J01DB05
  CEFALEXINUM J01DB01
  0J01DBP V CEFAZOLINUM J01DB04
  0J01DCO K CEFACLORUM J01DC04
  CEFUROXIMUM J01DC02
  0J01DCO V CEFACLORUM J01DC04
  CEFUROXIMUM J01DC02
  0J0IDDO K CEFTIBUTENUM J01DD14
  0J01DDO V CEFIXIMUM J01DD08
  CEFTIBUTENUM J01DD14
  0J01DDP V CEFOPERAZONUM J01DD12
  CEFTRIAXONUM J01DD04
  0J01DHP V IMIPENEMUM + CILASTATINUM J01DH51
  MEROPENEMUM J01DH02
  0J01EEO K SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM J01EE01
  0J01EEO V SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM J01EE01
  0J01FAO K AZITHROMYCINUM JO1FA10
  CLARITHROMYCINUM J01FA09
  ERYTHROMYCINUM J01FA01
  0J01FAO V AZITHROMYCINUM J01FA10
  CLARITHROMYCINUM J01FA09
  ERYTHROMYCINUM J01FA01
  ROXITHROMYCINUM J01FA06
  SPIRAMYCINUM J01FA02
  0J01FAP V AZITHROMYCINUM J01FA10
  CLARITHROMYCINUM J01FA09
  0J01GBlnh V TOBRAMYCINUM J01GB01
  0J01GBP V AMIKACINUM J01GB06
  GENTAMICINUM J01GB03
  KANAMYCINUM J01GB04
  NETILMICINUM J01GB07
  0J01XDO K METRONIDAZOLUM J01XD01
  0J01XDO V METRONIDAZOLUM J01XD01
  TINIDAZOLUM J01XD02
  0J01XDP V METRONIDAZOLUM J01XD01
  0J04ABO V RIFAMPICINUM J04AB02
  0J05AFO V ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM J05AF08
  ENTECAVIRUM J05AF10
  0L02ABO V MEGESTROLUM L02AB01
  0L02BBO V BICALUTAMIDUM L02BB03
  FLUTAMIDUM L02BB01
  0L02BGO V ANASTROZOLUM L02BG03
  EXEMESTANUM L02BG06
  LETROZOLUM L02BG04
  0L03AAP V FILGRASTIMUM (G-CSF) L03AA02
  PEGFILGRASTIMUM L03AA13
  0L04ABP V ADALIMUMABUM L04AB04
  ETANERCEPTUM L04AB01
  INFLIXIMABUM L04AB02
  0L04AXO V AZATHIOPRINUM L04AX01
  0M01ACO V LORNOXICAMUM M01AC05
  MELOXICAMUM M01AC06
  PIROXICAMUM M01AC01
  TENOXICAMUM M01AC02
  0M01ACP V LORNOXICAMUM M01AC05
  MELOXICAMUM M01AC06
  PIROXICAMUM M01AC01
  TENOXICAMUM M01AC02
  0M01ACR V MELOXICAMUM M01AC06
  PIROXICAMUM M01AC01
  0M01AHO V CELEC0XIBUM M01AH01
  ETORICOXIBUM M01AH05
  0M01AHP V PAREC0XIBUM M01AH04
  0M04AAO V ALLOPURINOLUM M04AA01
  0M05BAO V ACIDUM ALENDRONICUM M05BA04
  ACIDUM CLODRONICUM M05BA02
  ACIDUM IBANDRONICUM M05BA06
  ACIDUM RISEDRONICUM M05BA07
  0M05BAP V ACIDUM CLODRONICUM M05BA02
  ACIDUM IBANDRONICUM M05BA06
  ACIDUM PAMIDRONICUM M05BA03
  ACIDUM ZOLEDRONICUM M05BA08
  0M05BBO V COMBINAŢII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM) M05BB03
  0M05BXO V STRONTIUM RANELATUM M05BX03
  0N02CCO V SUMATRIPTANUM N02CC01
  0N03AXO V GABAPENTINUM N03AX12
  0N04AAO V BIPERIDENUM N04AA02
  TRIHEXYPHENIDYLUM N04AA01
  0N04BCO V PIRIBEDILUM N04BC08
  PRAMIPEXOLUM N04BC05
  ROPINIROLUM N04BC04
  0N04BCTD V ROTIGOTINUM N04BC09
  0N04BDO V RASAGILINUM N04BD02
  SELEGILINUM N04BD01
  0N05ADO V HALOPERIDOLUM N05AD01
  0N05ADP V HALOPERIDOLUM N05AD01
  0N05AEO V SERTINDOL N05AE03
  ZIPRASIDONUM N05AE04
  0N05AEP V ZIPRASIDONUM N05AE04
  0N05AFO V ZUCLOPENTHIXOLUM N05AF05
  0N05AFP V FLUPENTIXOLUM N05AF01
  ZUCLOPENTHIXOLUM N05AF05
  0N05AHP V OLANZAPINUM N05AH03
  0N05ALO V AMISULPRIDUM N05AL05
  SULPIRIDUM N05AL01
  TIAPRIDUM N05AL03
  0N05ALP V SULPIRIDUM N05AL01
  TIAPRIDUM N05AL03
  0N05BAO V ALPRAZOLAMUM N05BA12
  BROMAZEPAMUM N05BA08
  CLORAZEPAT DIKALII N05BA05
  DIAZEPAMUM N05BA01
  LORAZEPAMUM N05BA06
  MEDAZEPAMUM N05BA03
  TOFISOPAMUM N05BA23
  0N05BAP V DIAZEPAMUM N05BA01
  0N05BAR K DIAZEPAMUM N05BA01
  0N05BAR V DIAZEPAMUM N05BA01
  0N05CDO V CINOLAZEPAMUM N05CD13
  MIDAZOLAMUM N05CD08
  NITRAZEPAMUM N05CD02
  0N05CDP V MIDAZOLAMUM N05CD08
  0N06AAO V AMITRIPTYLINUM N06AA09
  CLOMIPRAMINUM N06AA04
  DOXEPINUM N06AA12
  MAPROTILINUM N06AA21
  0N06ABO V CITALOPRAMUM N06AB04
  ESCITALOPRAMUM N06AB10
  FLUOXETINUM N06AB03
  FLUVOXAMINUM N06AB08
  PAROXETINUM N06AB05
  SERTRALINUM N06AB06
  0N06DAO V DONEPEZILUM N06DA02
  GALANTAMINUM N06DA04
  RIVASTIGMINUM N06DA03
  0R03CCO K SALBUTAMOLUM R03CC02
  0R03CCP V SALBUTAMOLUM R03CC02
  0R03DAO V AMINOPHYLLINUM R03DA05
  THEOPHYLLINUM R03DA04
  0R03DAP V AMINOPHYLLINUM R03DA05
  0R06AXO K CYPROHEPTADINUM R06AX02
  DESLORATADINUM R06AX27
  KETOTIFENUM R06AX17
  LORATADINUM R06AX13
  0R06AXO V CYPROHEPTADINUM R06AX02
  DESLORATADINUM R06AX27
  FEXOFENADINUM R06AX26
  KETOTIFENUM R06AX17
  0S01ECF V BRINZOLAMIDUM S01EC04
  DORZOLAMIDUM S01EC03
  0S01EEF V BIMATOPROSTUM S01EE03
  LATANOPROSTUM S01EE01
  TRAVOPROSTUM S01EE04
  0S01GXF V OLOPATADINUM S01GX09
  0V03AEO V SEVELAMER V03AE02
  1A11CCO K COLECALCIFEROLUM A11CC05
  DIHYDROTACHYSTEROLUM A11CC02
  1A11CCO V ALFACALCIDOLUM A11CC03
  CALCITRIOLUM A11CC04
  1B01ABP V DALTEPARINUM B01AB04
  ENOXAPARINUM B01AB05
  NADROPARINUM B01AB06
  REVIPARINUM B01AB08
  TINZAPARINUM B01AB10
  1C08CAO V AMLODIPINUM C08CA01
  FELODIPINUM C08CA02
  LACIDIPINUM C08CA09
  LERCANIDIPINUM C08CA13
  NIFEDIPINUM C08CA05
  1C10AXO V EZETIMIBUM C10AX09
  1D01ACTD V BIFONAZOLUM D01AC10
  ISOCONAZOLUM D01AC05
  KETOCONAZOLUM D01AC08
  MICONAZOLUM D01AC02
  1G01AFV V BUTOCONAZOLUM G01AF15
  FENTICONAZOLUM G01AF12
  MICONAZOLUM G01AF04
  1G03GAP V FOLLITROPINUM ALFA G03GA05
  FOLLITROPINUM BETA G03GA06
  1J01MAO V CIPROFLOXACINUM J01MA02
  LEVOFLOXACINUM J01MA12
  MOXIFLOXACINUM J01MA14
  OFLOXACINUM JO1MA01
  PEFLOXACINUM J01MA03
  1J01MAP V CIPROFLOXACINUM J01MA02
  LEVOFLOXACINUM J01MA12
  MOXIFLOXACINUM J01MA14
  OFLOXACINUM J01MA01
  1J02ACO V FLUCONAZOLUM J02AC01
  ITRACONAZOLUM J02AC02
  1J02ACP V FLUCONAZOLUM J02AC01
  1J05ABO V ACICLOVIRUM J05AB01
  VALACYCLOVIRUM J05AB11
  1L02AEP V LEUPRORELINUM L02AE02
  TRIPTORELINUM L02AE04
  1L03ABBP V INTERFERONUM ALFA 2A L03AB04
  INTERFERONUM ALFA 2B L03AB05
  1L03ABCP V PEGINTERFERON ALFA-2A L03AB11
  PEGINTERFERON ALFA-2B L03AB10
  1L04AAO V MYCOPHENOLATUM L04AA06
  MYCOPHENOLATUM MOFETILUM L04AA06
  1M01A5O V DEXKETOPROFENUM M01AE17
  IBUPROFENUM M01AE01
  KETOPROFENUM M01AE03
  NAPROXENUM M01AE02
  NIMESULIDUM M01AX17
  1M01A5P V DEXKETOPROFENUM M01AE17
  KETOPROFENUM M01AE03
  1M01ABO V ACECLOFENACUM M01AB16
  DICLOFENACUM M01AB05
  INDOMETACINUM M01AB01
  KETOROLACUM TROMETHAMIN M01AB15
  1M01ABP V DICLOFENACUM M01AB05
  KETOROLACUM TROMETHAMIN M01AB15
  1M01ABR K DICLOFENACUM M01AB05
  1M01ABR V DICLOFENACUM M01AB05
  INDOMETACINUM M01AB01
  1M01AER V KETOPROFENUM M01AE03
  1M03B5O V BACLOFENUM M03BX01
  CHLORZOXAZONUM M03BB03
  TETRAZEPAMUM M03BX07
  TOLPERISONUM M03BX04
  1M03B5P V TOLPERISONUM M03BX04
  1N02AAO V MORPHYNUM N02AA01
  OXYCODONUM N02AA05
  1N02AAP V MORPHYNUM N02AA01
  1N03AXO V GABAPENTINUM N03AX12
  PREGABALINUM N03AX16
  1N06AXO V DULOXETINUM N06AX21
  1N06DATD V RIVASTIGMINUM N06DA03
  1R05CBO K ACETYLCYSTEINUM R05CB01
  CARBOCISTEINUM R05CB03
  1R05CBO V CARBOCISTEINUM R05CB03
  1R05CBP V ACETYLCYSTEINUM R05CB01
  1R06AEO K CETIRIZINUM R06AE07
  1R06AEO V CETIRIZINUM R06AE07
  LEVOCETIRIZINUM R06AE09
  1S01AAF V GENTAMICINUM S01AA11
  TOBRAMYCINUM S01AA12
  1S01AXF V OFLOXACINUM S01AX11
  1S01BAF V DEXAMETHASONUM S01BA01
  FLUOROMETHOLONUM S01BA07
  1S01BCF V DICLOFENACUM S01BC03
  INDOMETACINUM S01BC01
  1S01EDF V BETAXOLOLUM S01ED02
  CARTEOLOLUM S01ED05
  TIMOLOLUM S01ED01
  1V03AFO V CALCII FOLINAS V03AF03
  1V03AFP V CALCII FOLINAS V03AF03
  2J02ACO V POSACONAZOLUM J02AC04
  VORICONAZOLUM J02AC03
  2J02ACP V VORICONAZOLUM J02AC03
  3B03A5O K COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT B03AB05
  3B03A5O V COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT B03AB05
  FERROSI GLUCONAS B03AA03
  FERROSI SULFAS B03AA07
  3B03A5P V COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA B03AC02
  3G03D5TD V PROGESTERONUM G03DA04
  9A03AB06O V OTILONIUM BROMIDUM A03AB06
  9A03BA01P V ATROPINUM A03BA01
  9A03BB01P V BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM A03BB01
  9A03DA02O V COMBINAŢII A03DA02
  9A03DA02P V COMBINAŢII A03DA02
  9A03DA02R V COMBINAŢII A03DA02
  9A05AA02O V ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM A05AA02
  9A05BAN3P V COMBINAŢII A05BAN3
  9A06AD11O V LACTULOSUM A06AD11
  9A07AA11O V RIFAXIMINUM A07AA11
  9A07AX03O V NIFUROXAZIDUM A07AX03
  9A07EA06O V BUDESONIDUM A07EA06
  9A07EA06R V BUDESONIDUM A07EA06
  9A07XA04O V RACECADOTRILUM A07XA04
  9A08AB01O V ORLISTATUM A08AB01
  9A09AA02O V PANCREATINUM A09AA02
  9A10BA03O V BUFORMINUM A10BA03
  9A10BD02O V COMBINAŢII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) A10BD02
  COMBINATII (GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) A10BD02
  9A10BD03O V COMBINAŢII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) A10BD03
  9A10BD04O V COMBINAŢII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) A10BD04
  9A10BD05O V COMBINAŢII (PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) A10BD05
  9A10BH01O V SITAGLIPTINUM A10BH01
  9A10BX02O V REPAGLINIDUM A10BX02
  9A10BX04P V EXENATIDUM A10BX04
  9A11CA01O V RETINOLUM A11CA01
  9A11CC20O V COMBINAŢII A11CC20
  9A11DBN1O V COMBINAŢII A11DBN1
  9A11DBN1P V COMBINAŢII A11DBN1
  9A11DBN2O V COMBINAŢII A11DBN2
  9A11GA01P V ACIDUM ASCORBICUM A11GA01
  9A11HA02O V PYRIDOXINUM A11HA02
  9A11HA02P V PYRIDOXINUM A11HA02
  9A11HA03O V TOCOFEROLUM A11HA03
  9A12AA03P V CALCII GLUCONAS A12AA03
  9A14AA03O V METANDIENONUM A14AA03
  9A16AA01O V LEVOCARNITINUM A16AA01
  9A16AB02P V IMIGLUCERASUM A16AB02
  9A16AB04P V AGALSIDASUM BETA A16AB04
  9A16AB07P V ALGLUCOSIDASUM ALPHA A16AB07
  9A16AX01O V ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) A16AX01
  9A16AX01P V ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) A16AX01
  9A16AX04O V NITISINONUM A16AX04
  9A16AX06O V MIGLUSTATUM A16AX06
  9A16AXN1O V DIVERSE A16AXN1
  9A16AXN1P V DIVERSE A16AXN1
  9B01AB01P V HEPARINUM B01AB01
  9B01AB11O V SULODEXIDUM B01AB11
  9B01AB11P V SULODEXIDUM B01AB11
  9B01AC30O V COMBINAŢII (ACID ACETYLSALICYLICUM + DIPYRIDAMOLUM) B01AC30
  9B01AD02P V ALTEPLASUM B01AD02
  9B01AD10P V DROTRECOGINUM ALFA B01AD10
  9B01AX05P V FONDAPARINUX SODIUM B01AX0S
  9B02AA02P V ACIDUM TRANEXAMICUM B02AA02
  9B02BA01P V PHYTOMENADIONUM B02BA01
  9B02BD02P V MOROCTOCOG ALFA B02BD02
  OCTOCOG ALFA B02BD02
  9B02BD03P V COMPLEX PE ANTIINHIBITORI AI COAGULĂRII B02BD03
  9B02BD04P V FACTOR IX DE COAGULARE B02BD04
  NONACOG ALPHA B02BD04
  9B02BD06P V FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND B02BD06
  9B02BD08P V EPTACOG ALFA ACTIVATUM B02BD08
  9B02BX01P V ETAMSYLATUM B02BX01
  9B02BX02P V CARBAZOCHROMI SALICYLAS B02BX02
  9B03ABN10 K FERROCHOLINATUM B03ABN1
  9B03AP02O V COMBINAŢII B03AD02
  9B03AD03O V COMBINAŢII B03AD03
  9B03AD04O V COMBINAŢII B03AD04
  9B03AE01O V COMBINAŢII B03AE01
  9B03AE10O V COMBINAŢII B03AE10
  9B03AEN1O V COMBINAŢII (FERROSI SULFAS+ACIDUM ASCORBICUM) B03AEN1
  9B03BA01P V CYANOCOBALAMINUM B03BA01
  9B03BA51O V COMBINAŢII B03BA51
  9B03BB010 V ACIDUM FOLICUM B03BB01
  9C01AA05O K DIGOXINUM C01AA05
  9C01AA05O V DIGOXINUM C01AA05
  9C01AA05P V DIGOXINUM C01AA05
  9C01BA01O V CHINIDINI SULFAS C01BA01
  9C01BB02O V MEXILETINUM C01BB02
  9C01BC03O V PROPAFENONUM C01BC03
  9C01BC03P V PROPAFENONUM C01BC03
  9C01BD01O V AMIODARONUM C01BP01
  9C01CA24P V EPINEPHRINUM C01CA24
  9C01EA01P K ALPROSTADILUM C01EA01
  9C01EA01P V ALPROSTADILUM C01EA01
  9C02AB01O V METHYLDOPUM C02AB01
  9C02CA01O V PRAZOSINUM C02CA01
  9C02KX01O V BOSENTANUM C02KX01
  9CO2LAS1O V COMBINAŢII C02LA51
  9C03CA01O V FUROSEMIDUM C03CA01
  9C03CA01P V FUROSEMIDUM C03CA01
  9C03DA01O V SPIRONOLACTONUM C03PA01
  9C03DA04O V EPLERENONUM C03DA04
  9C03EB01O V COMBINAŢII (SPIRONOLACTONUM+FUROSEMIDUM) C03EB01
  9C04AD03O V PENTOXIFYLLINUM C04AD03
  9C04AX07O V VINCAMINUM C04AX07
  9C04AXN1O K GINKGO BILOBA C04AXN1
  9C04AXN1O V GINKGO BILOBA C04AXN1
  9C05AA01R V COMBINAŢII C05AA01
  9C05AA08R V COMBINAŢII C05AA08
  9C05AD01R V COMBINAŢII C05AD01
  9C05BX01O V CALCII DOBESILAS C05BX01
  9C05CA53O V DIOSMINUM (COMBINAŢII) C05CA53
  9C05CA54O V TROXERUTINUM (COMBINAŢII) C05CA54
  9C07BB07O V COMBINAŢII (BISOPROLOLUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM) C07BB07
  9C07EBN1O V COMBINAŢII (METOPROLOLUL+FELODIPINUM) C07EBN1
  9C07NAN1O V COMBINAŢII C07NAN1
  9C08CA06O V NIMODIPINUM C08CA06
  9C08CA06P V NIMODIPINUM C08CA06
  9C09BB02O V COMBINAŢII (NITRENDIPINUM+ENALAPRILUM) C09BB02
  9C09BB10O V COMBINAŢII (VERAPAMILUM+TRANDOLAPRILUM) C09BB10
  9C10AX06O V ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90 C10AX06
  9C10BX03O V COMBINAŢII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM) C10BX03
  9D01AA02TD V NATAMYCINUM D01AA02
  9D01AC52TD V COMBINAŢII D01AC52
  9D01BA02O V TERBINAFINUM D01BA02
  9D05AX02TD V CALCIPOTRIOLUM D05AX02
  9D05AX52TD V COMBINAŢII (CALCIPOTRIOLUM+BETAMETHASONUM) D05AX52
  9D05AXN1TD V COMBINAŢII D05AXN1
  9D05BB02O V ACITRETINUM D05BB02
  9D06AA04TD V TETRACYCLINUM D06AA04
  9D06AX01TD V ACIDUM FUSIDICUM D06AX01
  9D06BA01TD V SULFADIAZINUM D06BA01
  9D06BB03TD V ACICLOVIRUM D06BB03
  9D06BB04TD V PODOPHYLLOTOXINUM D06BB04
  9D07AA02TD V HYDROCORTISONUM D07AA02
  9D07AB02TD V HYDROCORTISONUM BUTYRATUM D07AB02
  9D07AB10TD V ALCLOMETAZONUM D07AB10
  9D07AC01TD V BETAMETHASONUM D07AC01
  9D07AC04TD V FLUOCINOLON1 ACETON1DUM D07AC04
  9D07AC05TD V FLUOCORTOLONUM D07AC05
  9D07AC13TD V MOMETASONUM D07AC13
  9D07AC14TD V METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT D07AC14
  9D07AC17TD V FLUTICASONUM PROPIONAT D07AC17
  9D07AD01TD V CLOBETASOLUM D07AD01
  9D07CA01TD V COMBINAŢII (ACIDUM FUSIDICUM+HYDROCORTISONUM) D07CA01
  9D07CB01TD V COMBINAŢII D07CB01
  9D07CC01TD V COMBINAŢII D07CC01
  COMBINAŢII (ACIPUM FUSIDICUM+BETAMETHASONUM) D07CC01
  9D07CC02TD V COMBINAŢII D07CC02
  9D07XB02TD V COMBINAŢII D07XB02
  9D07XC01TD V COMBINAŢII D07XC01
  9D07XC03TD V COMBINAŢII (MOMETASONUM + AC. SALICILICUM) D07XC03
  9D07XC04TD V COMBINAŢII D07XC04
  9D07XDN1TD V COMBINAŢII D07XDN1
  9D10AD01TD V TRETINOINUM D10AD01
  9D10AD54TD V COMBINAŢII (ISOTRETINOINUM + ERITROMICINUM) D10AD54
  9D10AF02TD V ERYTHROMYCINUM D10AF02
  9D10AF52TD V COMBINAŢII D10AF52
  9D10AX03TD V ACIDUM AZELAICUM D10AX03
  9D10BA01O V ISOTRETINOINUM D10BA01
  9D11AX15TD V PIMECROLIMUS D11AX15
  9FARA ATCO V FARA DCI FARA ATC
  9G01AA02V V NATAMYCINUM G01AA02
  9G01AA51V V COMBINAŢII G01AA51
  9G01AF01V V METRONIPAZOLUM G01AF01
  9G01AF20TD V COMBINAŢII (METRONIDAZOLUM+CLOTRIMAZOLUM) G01AF20
  9G01AF20V V COMBINAŢII (METRONIPAZOLUM+CLOTRIMAZOLUM) G01AF20
  9G01AX05O V NIFURATELUM G01AX05
  9G01AX12V V CICLOPIROXUM G01AX12
  9G01AXN1V V COMBINAŢII G01AXN1
  9G01BDN1V V COMBINAŢII G01BDN1
  9G02AB03P V ERGOMETRINUM G02AB03
  9G03BA03O V TESTOSTERONUM G03BA03
  9G03BA03P V TESTOSTERONUM G03BA03
  9G03BA03TD V TESTOSTERONUM G03BA03
  9G03CX01O V TIBOLONUM G03CX01
  9G03PA04O V PROGESTERONUM G03DA04
  9G03DB01O V DYDROGESTERONUM G03PB01
  9G03DB04O V NOMEGESTROLUM G03DB04
  9G03GA01P V GONADOTROPHINUM CHORIONICUM G03GA01
  9G03GA02P V MENOTROPINUM G03GA02
  9G03GA07P V LUTROPINUM ALFA G03GA07
  9G03GB02O V CLOMIFENUM G03GB02
  9G03HA01OV CYPROTERONUM G03HA01
  9G03XC01O V RALOXIFENUM G03XC01
  9G04BCN1O V COMBINAŢII G04BCN1
  9G04BE030 V SILDENAFILUM G04BE03
  9G04CAN1O V DOXAZOSINUM G04CAN1
  9H01AA02P V TETRACOSACTIDUM H01AA02
  9H01AB01P V TIREOTROPINUM ALFA H01AB01
  9H01AC01P K SOMATROPINUM H01AC01
  9H01AX01P V PEGVISOMANTUM H01AX01
  9H01BA02O V DESMOPRESSINUM H01BA02
  9H02AA02O V FLUDROCORTISONUM H02AA02
  9H02AB01P V BETAMETHASONUM H02AB01
  9H02AB02P V DEXAMETHASONUM H02AB02
  9H02AB04O V METHYLPREDNISOLONUM H02AB04
  9H02AB04P V METHYLFREDNISOLONUM H02AB04
  9H02AB06P V PREDNISOLONUM H02AB06
  9H02AB07O V PREDNISONUM H02AB07
  9H02AB09O V HYPROCORTISONUM H02AB09
  9H02AB09P V HYDROCORTISONUM H02AB09
  9H03AA01O K LEVOTHYROXINUM H03AA01
  9H03AA01O V LEVOTHYROXINUM H03AA01
  9H03AA03O V COMBINAŢII H03AA03
  9H03AAN1O V LEVOTIROXINUM+KALII IODIDUM H03AAN1
  9H03CA01O V KALII IODIDUM H03CA01
  9H05AA02P V TERIPARATIDUM H05AA02
  9H05BA01N V CALCITONINUM (SOMON) H05BA01
  9H05BA01P V CALCITONINUM (SOMON) H05BA01
  9H05BX02O V PARICALCITOLUM H05BX02
  9H05BX02P V PARICALCITOLUM H05BX02
  9J01CF04O V OXACILLINUM J01CF04
  9J01CF04P V OXACILLINUM J01CF04
  9J01CR01P V AMPICILLINUM + SULBACTAM J01CR01
  9J01CRD2O K AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM J01CR02
  9J01CR02O V AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM J01CR02
  9J01CR02P V AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM J01CR02
  9J01CR03P V TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM J01CR03
  9J01CR04O V SULTAMICILLINUM J01CR04
  9J01CR05F V PIPERACILINUM + TAZOBACTAMUM J01CR05
  9J01CR50O V COMBINAŢII J01CR50
  9J01CR50P V COMBINAŢII (CEFOPERAZONUM+SULBACTAMUM) J01CR50
  9J01PE02P V CEFPIROMUM J01DE02
  9J01EB05O V SULFAFURAZOLUM J01EB05
  9J01FF01O V CLINDAMYCINUM J01FF01
  9J01GA01P V STREPTOMYCINUM J01GA01
  9J01MA06O V NORFLOXACINUM J01MA06
  9J01MB02O V ACIDUM NALIDIXICUM J01MB02
  9J01XA01P V VANCOMYCINUM J01XA01
  9J01XA02P V TEICOPLANINUM J01XA02
  9J01XB01P V COLISTINUM J01XB01
  9J01XX08O V LINEZOLIDUM J01XX08
  9J01XX08P V LINEZOLIDUM J01XX08
  9J02AA01P V AMPHOTERICINUM B J02AA01
  9J02AB02O V KETOCONAZOLUM J02AB02
  9J02AX04P V CASFOFUNGINUM J02AX04
  9J02AX06P V ANIDULAFUNGINUM J02AX06
  9J04AB01O V CICLOSERINUM J04AB01
  9J04AB04O V RIFABUTINUM J04AB04
  9J04AB30P V CAPREOMYCINUM J04AB30
  9J04AC01O V ISONIAZIDUM J04AC01
  9J04AC01P V ISONIAZIDUM J04AC01
  9J04ADD1O V PROTIONAMIDUM J04AD01
  9J04AK01O V PYRAZINAMIDUM J04AK01
  9J04AK02O V ETHAMBUTOLUM J04AK02
  9J04AM02O V COMBINAŢII (RIFAMPICINUM+IZONIAZIDUM) J04AM02
  9J04BA02O V DAPSONUM J04BA02
  9J05AB01P V ACICLOVIRUM J05AB01
  9J05AB04O V RIBAVIRINUM J05AB04
  9J05AB06P V GANCICLOVIRUM J05AB06
  9J05AB14O V VALGANCICLOVIRUM J05AB14
  9J05AB15O V BRIVUDINUM J05AB15
  9J05AE01O V SAQUINAVIRUM J05AE01
  9J05AE02O V INDINAVIRUM J05AE02
  9J05AE03O V RITONAVIRUM J05AE03
  9J05AE04O V NELFINAVIRUM J05AE04
  9J05AE06O V LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM J05AE06
  9J05AE07O V FOSAMPRENAVIRUM J05AE07
  9J05AE08O V ATAZANAVIRUM J05AE08
  9J05AE09O V TIPRANAVIRUM J05AE09
  9J05AE10O V DARUNAVIRUM J05AE10
  9J05AF01O V ZIDOVUDINUM J05AF01
  9J05AF02O V DIDANOSINUM J05AF02
  9J05AF04O V STAVUDINUM J05AF04
  9J05AF05O V LAMIVUDINUM J05AF05
  9J05AF06O V ABACAVIRUM J05AF06
  9J05AF07O V TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE J05AF07
  9J05AF09O V EMTRICITABINUM J05AF09
  9J05AG01O V NEVIRAPINUM J05AG01
  9J05AG03O V EFAVIRENZUM J05AG03
  9J05AG04O V ETRAVIRINUM J05AG04
  9J05AH01Inh V ZANAMIVIRUM J05AH01
  9J05AH02O K OSELTAMIVIRUM J05AH02
  9J05AH02O V OSELTAMIVIRUM J05AH02
  9J05AR01O V ZIDOVUDINUM+LAMIVUDINUM J05AR01
  9J05AR02O V ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM J05AR02
  9J05AR04O V ABACAViRUM-LAMIVUDINUM+ZIDOVUDINUM J05AR04
  9J05AX07P V ENFUVIRTIDUM J05AX07
  9J05AX08O V RALTEGRAVIRUM J05AX08
  9J05AX09O V MARAVIROCUM J05AX09
  9J06BA02P V IMUNOGLOBULINA NORMALA PT.ADM. INTRAVASCULARA J06BA02
  9J06BB04P V IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICA B J06BB04
  9J06BB16P V PALIVIZUMABUM J06BB16
  9L01AA01O V CYCLOPHOSPHAMIDUM L01AA01
  9L01AA01P V CYCLOPHOSPHAMIDUM L01AA01
  9L01AA02O V CHLORAMBUCILUM L01AA02
  9L01AA03O V MELPHALANUM L01AA03
  9L01AA06P V IFOSFAMIDUM L01AA06
  9L01AB01O V BUSULFANUM L01AB01
  9L01AD02O V LOMUSTINUM L01AD02
  9L01AX03O V TEMOZOLOMIDUM L01AX03
  9L01AX03P V TEMOZOLOMIDUM L01AX03
  9L01BA010 V METHOTREXATUM L01BA01
  9L01BA01P V METHOTREXATUM L01BA01
  9L01BA04P V PEMETREXEDUM L01BA04
  9L01BB02O V MERCAPTOPURINUM L01BB02
  9L01BB03O V TIOGUANINUM L01BB03
  9L01BB04P V CLADRIBINUM L01BB04
  9L01BB05O V FLUDARABINUM L01BB05
  9L01BB05P V FLUDARABINUM L01BB05
  9L01BC01P V CYTARABINUM L0IBC01
  9L01BC02P V FLUOROURACILUM L01BC02
  9L01BC02TD V FLUOROURACILUM L01BC02
  9L01BC05P V GEMCITABINUM L01BC05
  9L01BC06O V CAPECITABINUM L01BC06
  9L01BC53O V COMBINAŢII (TAGAFUR+ URACIL) L01BC53
  9L01CA01P V VINBLASTINUM L01CA01
  9L01CA02P V VINCRISTINUM L01CA02
  9L01CA04O V VINORELBINUM L01CA04
  9L01CA04P V VINORELBINUM L01CA04
  9L01CB01O V ETOPOSIDUM L01CB01
  9L01CB01P V ETOPOSIDUM L01CB01
  9L01CD01P V PACLITAXELUM L01CD01
  9L01CD02P V DOCETAXELUM L01CD02
  9L01DA01P V DACTINOMICINUM L01DA01
  9L01DB01P V DOXORUBICINUM L01DB01
  9L01DB03P V EPIRUBICINUM L01DB03
  9LG1DB06O V IDARUBICINUM L01DB06
  9L01DB06P V IDARUBICINUM L01DB06
  9L01DB07P V MITOXANTRONUM L01DB07
  9L01DC01P V BLEOMYCINUM SULFAS L01DC01
  9L01XA01P V CISPLATINUM L01XA01
  9101XA02P V CARBOPLATINUM L01XA02
  9L01XA03P V OXALIPLATINUM L01XA03
  9L01XC02P V RITUXIMABUM L01XC02
  9L01XC03P V TRASTUZUMABUM L01XC03
  9L01XC04P V ALEMTUZUMABUM L01XC04
  9L01XC06P V CETUXIMABUM L01XC06
  9L01XC07P V BEVACIZUMABUM L01XC07
  9L01XE01O V IMATINIBUM L01XE01
  9L01XE03O V ERLOTINIBUM L01XE03
  9L01XE04O V SUNITINIBUM L01XE04
  9L01XE05O V SORAFENIBUM L01XE05
  9L01XE06O V DASATINIBUM L01XE06
  9L01XE09P V TEMSIROLIMUSUM L01XE09
  9L01XX02P V ASPARAGINAZUM L01XX02
  9L01XX05O V HYPROXYCARBAMIDUM L01XX05
  9L01XX11O V ESTRAMUSTINUM L01XX11
  9L01XX14O V TRETINOINUM L01XX14
  9L01XX17O V TOPOTECAMUM L01XX17
  9L01XX17P V TOPOTECAMUM L01XX17
  9L01XX19P V IRINOTECANUM L01XX19
  9L01XX23O V MITOTANUM L01XX23
  9L01XX32P V BORTEZOMIBUM L01XX32
  9L01XX35O V ANAGRELIDUM L01XX3S
  9L02AE03P V GOSERELINUM L02AE03
  9L02BA01O V TAMOXIFENUM L02BA01
  9L02BA03P V FULVESTRANTUM L02BA03
  9L02BG01O V AMINOGLUTETHIMIDUM L02BG01
  9L03AB07P V INTERFERONUM BETA 1A L03AB07
  9L03AB08P V INTERFERONUM BETA 1-B L03AB08
  9L03AX13P V GLATIRAMER ACETAT L03AX13
  9L04AA08P V DACLIZUMABUM L04AA08
  9L04AA10O V SIROLIMUS L04AA10
  9L04AA13O V LEFLUNOMIDUM L04AA13
  9L04AA23P V NATALIZUMABUM L04AA23
  9L04AC02P V BASILIXIMABUM L04AC02
  9L04AD01O V CICLOSPORINUM L04AD02
  9L04AD02O V TACROLIMUSUM L04AD02
  9L04AD02P V TACROLIMUSUM L04AD02
  9M01AA01R V PHENYLBUTAZONUM M01AA01
  9M01AB55O V DICLOFENACUM+MISOPROSTOLUM M01AB55
  9M01AB55P V COMBINATII M01AB55
  9M01AB55R V COMBINATII M01AB55
  9M01AE01O K IBUPROFENUM M01AE01
  9M01AG01O V ACIDUM MEFENAMICUM M01AG01
  9M01AX05O V GLUCOSAMINUM M01AX05
  9M01CC01O V PENICILLAMINUM M01CC01
  9M04AC01O V COLCHICINUM M04AC01
  9M09AX01P V ACIDUM HIALURONICUM M09AX01
  9N02AA08O V DIHYDROCODEINUM N02AA08
  9N02AA59O V COMBINATII N02AA59
  9N02AB02P V PETHIDINUM N02AB02
  9N02AB03TD V FENTANYLUM N02AB03
  9N02AD01O V PENTAZICINUM N02AD01
  9N02AD01P V PENTAZOCINUM N02AD01
  9N02AX02O V TRAMADOLUM N02AX02
  9N02AX02P V TRAMADOLUM N02AX02
  9N02AX02R V TRAMADOLUM N02AX02
  9N02AX52O V COMBINAŢII (TRAMADOLUM+PARACETAMOLUM N02AX52
  9N02BA71O Y COMBINAŢII N02BA71
  9N02BB02O K METAMIZOLUM NATRIUM N02BB02
  9N02BB02P V METAMIZOLUM NATRIUM N02BB02
  9N03AA02O V PHENOBARBITALUM N03AA02
  9N03AA02P V PHENOBARBITALUM N03AA02
  9N03AB02O V PHENYTOINUM N03AB02
  9N03AB02P V PHENYTOINUM N03AB02
  9N03AE01O V CLONAZEPAMUM N03AE01
  9N03AF01O K CARBAMAZEPINUM N03AF01
  9N03AF01O V CARBAMAZEPINUM N03AF01
  9N03AF02O Y OXCARBAZEPINUM N03AF02
  9N03AG01O K ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI N03AG01
  9N03AG01O V ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI N03AG01
  9N03AG01P V ACIDUM VALPROICUM + SĂRURI N03AG01
  9N03AX09O V LAMOTRIGINUM N03AX09
  9N03AX11O V TOPIRAMATUM N03AX11
  9N03AX14O V LEVETIRACETAMUM N03AX14
  9N04BA02O V COMBINATII (LEVODOPUM+BENSERAZIDUM) N04BA02
  COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM) N04BA02
  9N04BA02V V COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM) N04BA02
  9N04BA03O V COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM+ENTACAPONUM) N04BA03
  9N04BB01O V AMANTADINUM N04BB01
  9N04BX02O V ENTACAPONUM N04BX02
  9N05AD01O V HALOPERIDOLUM N05AD01
  9N05AH02O V CLOZAPINUM N05AH02
  9N05AH03O V OLANZAPINUM N05AH03
  9N05AH04O V QUETIAPINUM N0SAH04
  9N05AX08O V RISPERIDONUM N05AX08
  9N05AX08P V RISPERIDONUM N05AX08
  9N05AX12O V ARIPIPRAZOLUM N05AX12
  9N05AX12P V ARIPIPRAZOLUM N05AX12
  9N05BE01O V BUSPIRONUM N05BE01
  9N05CF01O V ZOPICLONUM N05CF01
  9N05CF02O V ZOLPIDEMUM N05CF02
  9N06AX03O V MIANSERINUM N06AX03
  9N06AX05O V TRAZODONUM N06AX05
  9N06AX11O V MIRTAZAPINUM N06AX11
  9N06AX12O V BUPROPIONUM N06AX12
  9N06AX14O V TIANEPTINUM N06AX14
  9N06AX16O V VENLAFAXINUM N06AX16
  9N06AX17O V MILNACIPRANUM N06AX17
  9N06BA04O V METHYLFENIDATUM N06BA04
  9N06BA09O V ATOMOXETINUM N06BA09
  9N06BX02O K PYRITINOLUM N06BX02
  9N06BX02O V PYRITINOLUM N06BX02
  9N06BX03O V PIRACETAMUM N06BX03
  9N06BX03P V PIRACETAMUM N06BX03
  9N06BX16O V PRAMIRACETAMUM N06BX16
  9N06BX18O V VINFOCETINUM N06BX18
  9N06DX01O V MEMANTINUM N06DX01
  9N06DX02O V GINKGO BILOBA N06DX02
  9N07AA01O V NEOSTIGMINI BROMIDUM N07AA01
  9N07AA02O V PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM N07AA02
  9N07BB04O V NALTREXONUM N07BB04
  9N07BC02O V METHADONUM N07BC02
  9N07BC51SL V COMBINATII (BUPRENORPHINUM + NALOXONE) N07BC51
  9N07CA01O V BETAHISTINUM N07CA01
  9N07CA02O V CINNARIZINUM N07CA02
  9N07CA52O V COMBINAŢII (CINARIZINUM +DIMENHIDRINATUM) N07CA52
  9N07XN03O V ACIPUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) N07XN03
  9N07XN03P V ACIPUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM) N07XN03
  9N07XX02O V RILUZOLUM N07XX02
  9N07XXN3P V HIPROLIZAT PE PROTEINA DIN CREIER PE PORCINA N07XXN3
  9P01XX08O V TENONITROZOLUM P01AX08
  9P01BA02O V HYDROXYCHLOROQUINUM P01BA02
  9P01BC02O V MEFLOQUINUM P01BC02
  9P02CA03O K ALBENDAZOLUM P02CA03
  9P02CA03O V ALBENPAZOLUM P02CA03
  9P02CC01O V PYRANTELUM P02CC01
  9P02CE01O V LEVAMISOLUM P02CE01
  9P03AAN1TD V SULFUR P03AAN1
  9P03AX01TD V BENZYLUM BENZOICUM P03AX01
  9R01AD05N V BUDESONIDUM R01AD05
  9R01AD07N K TIXOCORTOLUM R01AD07
  9R01AD08N V FLUTICASONUM PROPIONAT R01AD08
  9R01AD09N V MOMETASONUM R01AD09
  9R01ADN1N V COMBINATII R01ADN1
  9R01BA52O V COMBINATII R01BA52
  9R02AB03Inh V FUSAFUNGINUM R02AB03
  9R03AC02InhV SALBUTAMOLUM R03AC02
  9R03AC04Inh V FENOTEROLUIVI R03AC04
  9R03AK03Inh V COMBINATII (FENOTEROLUM + IPRATROPIUM) R03AK03
  9R03AK06Inh V SALMETEROLUM+FLUTICASONUM R03AK06
  9R03AK07Inh V COMBINATII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM) R03AK07
  9R03BA01Inh V BECLOMETASONUM R03BA01
  9R03BA02Inh V BUDESONIDUM R03BA02
  9R03BA05Inh V FLUTICASONUM PROPIONAT R03BA05
  9R03BA07Inh V MOMETASONUM R03BA07
  9R03BA08Inh V CICLESONIPUM R03BA08
  9R03BB01Inh V IPRATROPII BROMIDUM R03BB01
  9R03BB04Inh V TIOTROPIUM R03BB04
  9R03CA02O V EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM R03CA02
  9R03CA02P V EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM R03CA02
  9R03DC03O V MONTELUKASTUM R03DC03
  9R03DX03O K FENSPIRIDUM R03DX03
  9R03DX03I V FENSPIRIDUM R03DX03
  9R05CB13Inh V DORNAZA ALFA R05CB13
  9R05CB15O K ERDOSTEINUM R05CB15
  9R0SCB15O V ERPOSTEINUM R05CB15
  9R05DA04O V CODEINUM R05DA04
  9R05DA09O K DEXTROMETHORPHANUM R05DA09
  9R0SDA09O V DEXTROMETHORPHANUM R05DA09
  9R06AB04O V CHLORPHENAMINUM R06AB04
  9R06AD02O K PROMETHAZINUM R06AD02
  9RG6AP02O V PROMETHAZINUM R06AD02
  9R06AD07O V MEOUITAZINUM R06AD07
  9R06AE05O V MECLOZINUM R06AE05
  9S01AA01F V CHLORAMPHENICOLUM S01AA01
  9S01AA13F V ACIDUM FUSIDICUM S01AA13
  9S01AA23F V NETILMICINUM S01AA23
  9S01AA24F V KANAMYCINUM S01AA24
  9S01AA30F V COMBINATII S01AA30
  9S01AX13F V CIPROFLOXACINUM S01AX13
  9S01AX17F V LOMEFLOXACINUM S01AX17
  9S01BA06F V BETAMETHASONUM S01BA06
  9S01BA11F V PESONIDUM S01BA11
  9S01BC06F V PIROXICAMUM S01BC06
  9S01CA01F V COMBINAŢII (NETILMICINUM+DEXAMETHASONUM) S01CA01
  COMBINATII (CLORAMPHENICOLUM+DEXAMETHASONUM) S01CA01
  COMBINATII (TOBRAMYCINUM +DEXAMETAZONUM) S01CA01
  9S01CA05F V COMBINATII S01CA05
  COMBINAŢII (CLORAMPHENICOLUM+BETHAMETASONUM) S01CA05
  9S01ED51FV COMBINATII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM) S01ED51
  COMBINATII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM) S01ED51
  COMBINATII (LATANOPROSTUM + TIMOLOLUM) S01ED51
  COMBINATII (TAVOPRSOSTUM + TIMOLOLUM) S01ED51
  9S01XA02F V RETINOLUM S01XA02
  9S02CA05F V COMBINATII S02CA05
  9S03AAN2F V NORFLOXACINUM S03AAN2
  9V03AC01P V DEFEROXAMINUM V03AC01
  9V03AC03O V DEFERASIROXUM V03AC03
  9V03AF01P V MESNUM V03AF01
  9V03AF05P V AMIFOSTINUM V03AF05
  9V06DDN1O V COMBINATII(AMINOACIZI) V06DDN1
  YC09BAO V COMBINATII (ENALAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) C09BA02
  COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) C09BA04
  COMBINATII (QUINAPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) C09BA06
  COMBINATII (RAMIPRILUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) C09BA05
  YC09DAO V COMBINATII (IRBERSARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM) C09DA04
  COMBINATII (LOSARTANUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM) C09DA01
  COMBINATII (TELMISARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM) C09DA07
  YC09DBO V COMBINATII (VALSARTANUM + AMLODIPINUM) C09DB01
  YG03FAO V COMBINATII G03FA14
  ESTRADIOLUMVALERAT+DIENOGEST G03FA15
  YG03FBO V COMBINATII G03FB01 G03FB08