HOTĂRÂRE nr. 612 din 30 iunie 2010privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 1 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, cu completările ulterioare, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte:1. reguli care urmăresc să realizeze libera circulaţie a articolelor pirotehnice şi să asigure, în acelaşi timp, un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi siguranţei publice, precum şi protecţia şi siguranţa consumatorilor, ţinând seama de aspectele aplicabile legate de protecţia mediului;2. cerinţele esenţiale de securitate pe care trebuie să le îndeplinească articolele pirotehnice în vederea introducerii lor pe piaţă.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică articolelor pirotehnice, definite conform prevederilor art. 4 lit. a) şi c)-e).  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: a) articolelor pirotehnice destinate utilizării în scop necomercial de către forţele armate, poliţie sau personalul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; b) echipamentelor cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificările şi completările ulterioare; c) articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospaţială; d) capselor acţionate prin percuţie, produse special pentru jucării, cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării, cu modificările şi completările ulterioare; e) explozivilor cărora li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă; f) muniţiei, şi anume proiectilelor şi încărcăturii de propulsie, precum şi muniţiei oarbe utilizate pentru armele uşoare, armele de artilerie şi alte arme de foc.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) articol pirotehnic - orice articol care conţine substanţe explozive ori un amestec exploziv de substanţe destinate producerii de căldură, lumină, sunet, gaz sau fum ori o combinaţie a acestor efecte prin intermediul reacţiilor chimice exoterme autoîntreţinute; b) introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată pe piaţa românească a unui anumit produs în vederea distribuţiei şi/sau a utilizării sale, indiferent că are loc în schimbul unei plăţi sau cu titlu gratuit; nu se consideră a fi introduse pe piaţă articolele pirotehnice de divertisment, care sunt produse de un producător pentru uz propriu şi care sunt utilizate pe proprietatea sa cu aprobarea autorităţilor competente, potrivit legii; c) articole pirotehnice de divertisment - articolele pirotehnice destinate divertismentului; d) articole pirotehnice de scenă - articolele pirotehnice destinate utilizării pe scenă în interior sau în exterior, inclusiv pentru producţii cinematografice ori de televiziune sau în scopuri asemănătoare; e) articole pirotehnice destinate vehiculelor - componente ale dispozitivelor de securitate din vehicule, care conţin substanţe pirotehnice folosite pentru activarea acestora sau a altor mecanisme; f) producător - persoana fizică sau juridică care proiectează şi/sau produce un articol pirotehnic ori care determină proiectarea şi producerea unui astfel de articol în vederea introducerii sale pe piaţă sub propriul său nume ori propria sa marcă de comerţ; g) importator - persoana fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European şi care, în cadrul activităţii sale comerciale, pune la dispoziţie pe piaţa românească, pentru prima dată, un articol pirotehnic provenit dintr-o ţară terţă; h) distribuitor - persoana fizică sau juridică din lanţul de distribuţie, care pune la dispoziţie pe piaţă, în cadrul activităţii sale comerciale, un articol pirotehnic; i) standard armonizat - standardul european adoptat de un organism european de standardizare, împuternicit de Comisia Europeană în conformitate cu procedurile prevăzute în Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 204 din 21 iunie 1998, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi a regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, şi a cărui aplicare este voluntară; j) pirotehnician - persoana care are cunoştinţe de specialitate, autorizată să manipuleze şi/sau să utilizeze articole pirotehnice de divertisment din categoria 4, articole pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2, definite potrivit prevederilor art. 5-7. Această persoană este considerată a fi autorizată, de asemenea, să manipuleze şi/sau să utilizeze articole pirotehnice de divertisment din categoriile 2 şi 3, precum şi articole pirotehnice de scenă din categoria T1.  +  Capitolul II Clasificarea articolelor pirotehnice  +  Articolul 5Articolele pirotehnice se clasifică de către producători în funcţie de tipul de utilizare a acestora sau de scopul şi nivelul lor de risc, inclusiv nivelul lor de zgomot.  +  Articolul 6Organismele notificate trebuie să confirme clasificarea prevăzută la art. 5, ca parte a procedurilor de evaluare a conformităţii stabilite la art. 24.  +  Articolul 7Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează în:1. Articole pirotehnice de divertisment, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii: a) categoria 1 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă; b) categoria 2 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spaţii restrânse, şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni; c) categoria 3 - articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc mediu, destinate utilizării în exterior în spaţii deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni; d) categoria 4 - articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.2. Articole pirotehnice de scenă, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii: a) categoria T1 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni; b) categoria T2 - articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni.3. Alte articole pirotehnice, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii: a) categoria P1 - articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut; b) categoria P2 - articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni.  +  Articolul 8 (1) Procedurile de identificare şi de autorizare a pirotehnicienilor sunt cele prevăzute în Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale informează Comisia Europeană cu privire la procedurile prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Obligaţiile producătorilor, ale importatorilor şi ale distribuitorilor  +  Articolul 9Producătorii trebuie să asigure că articolele pirotehnice introduse pe piaţă respectă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10În cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European, importatorul articolelor pirotehnice trebuie să asigure că producătorul şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin conform prezentei hotărâri sau îşi asumă el însuşi aceste obligaţii.  +  Articolul 11Importatorul este răspunzător în faţa autorităţilor române în legătură cu obligaţiile prevăzute la art. 10.  +  Articolul 12 (1) Distribuitorii trebuie să acţioneze cu diligenţa cuvenită, în conformitate cu legislaţia aplicabilă a Uniunii Europene. (2) Distribuitorii trebuie să verifice, în special, faptul că articolul pirotehnic: a) poartă marcajul sau marcajele de conformitate impuse; b) este însoţit de documentele cerute.  +  Articolul 13Producătorii de articole pirotehnice au următoarele obligaţii: a) să prezinte articolul pirotehnic unui organism notificat, care efectuează procedura de evaluare a conformităţii potrivit prevederilor art. 24; şi b) să aplice marcajul CE şi să eticheteze articolul pirotehnic cu respectarea prevederilor art. 31-34 şi 35-40 sau ale art. 41-43, după caz.  +  Capitolul IV Condiţii de introducere pe piaţă şi libera circulaţie  +  Articolul 14 (1) Articolele pirotehnice sunt introduse pe piaţă numai în condiţiile în care: a) îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri; b) poartă marcajul CE, prevăzut la art. 32; c) respectă obligaţiile referitoare la evaluarea conformităţii. (2) În cazul în care un articol pirotehnic poartă marcajul CE în mod nejustificat, Inspecţia Muncii dispune măsurile corespunzătoare, potrivit legii, împotriva persoanelor care au aplicat marcajul şi informează, în scris, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asupra deciziilor sale. (3) În cazul în care Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale consideră întemeiată măsura luată la alin. (2), anunţă Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la aceasta, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) Introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată. (2) Din motive de ordine, securitate, siguranţă publică şi pentru protecţia mediului se interzice deţinerea, utilizarea __i vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.  +  Articolul 16 (1) Cu ocazia târgurilor, a expoziţiilor şi a demonstraţiilor în vederea comercializării articolelor pirotehnice, nu poate fi împiedicată expunerea şi utilizarea articolelor pirotehnice neconforme cu dispoziţiile prezentei hotărâri, cu condiţia ca un anunţ vizibil să indice clar numele şi data târgului, a expoziţiei sau a demonstraţiei în cauză, precum şi neconformitatea şi faptul că acestea nu sunt disponibile spre vânzare până la punerea lor în conformitate de către producător, dacă acesta este stabilit în Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European, ori de către importator. (2) În timpul evenimentelor prevăzute la alin. (1), expozantul ia măsuri de securitate şi siguranţă pentru asigurarea protecţiei persoanelor, în conformitate cu cerinţele impuse de către autorităţile competente.  +  Articolul 17Nu poate fi împiedicată libera circulaţie şi utilizarea articolelor pirotehnice produse în scop de cercetare, dezvoltare şi testare şi care nu sunt conforme cu dispoziţiile prezentei hotărâri, cu condiţia ca un semn vizibil să indice clar neconformitatea şi faptul că acestea nu sunt disponibile în alte scopuri decât cercetarea, dezvoltarea şi testarea.  +  Capitolul V Limite de vârstă  +  Articolul 18 (1) Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 nu pot fi vândute sau puse în vreun alt fel la dispoziţia consumatorilor care au vârsta sub 16 ani. (2) Articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2, P1 şi P2 pot fi puse la dispoziţia persoanelor care au vârsta peste 15 ani doar dacă acestea urmează un curs de formare, în învăţământul de specialitate, profesional sau altul asemenea, şi doar în scop didactic, sub directa supraveghere a unui/unor pirotehnician/pirotehnicieni şi numai în cadrul unor spaţii special amenajate, puse la dispoziţie de către unitatea de învăţământ organizatoare.  +  Articolul 19Producătorii, importatorii şi distribuitorii nu pot vinde articolele pirotehnice prevăzute la art. 15 alin. (2) şi nici nu le pot pune în vreun fel la dispoziţia vreunei persoane, cu excepţia pirotehnicienilor.  +  Capitolul VI Standarde armonizate  +  Articolul 20Standardele armonizate, ale căror referinţe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se adoptă ca standarde române, în condiţiile legii.  +  Articolul 21Se consideră ca fiind conforme cu cerinţele esenţiale de securitate, prevăzute în anexa nr. 1, articolele pirotehnice aflate sub incidenţa prezentei hotărâri care respectă standardele naţionale aplicabile, române şi/sau ale altor state membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde armonizate ale căror referinţe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.  +  Articolul 22 (1) Lista standardelor române care adoptă standarde armonizate în domeniul articolelor pirotehnice se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. (2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de cate ori este necesar.  +  Articolul 23 (1) În situaţia în care organismul notificat, autoritatea de supraveghere a pieţei sau producătorul/importatorul/distribuitorul român constată că standardele prevăzute la art. 20 nu satisfac în totalitate cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 1, acesta/aceasta informează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precizând motivele. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale informează în legătură cu situaţia prevăzută la alin. (1) Asociaţia de Standardizare din România - ASRO. (3) Asociaţia de Standardizare din România - ASRO, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificările ulterioare, face cunoscut Comitetului Permanent organizat în baza Directivei 98/34/CE cazul şi motivele care au generat situaţia prevăzută la alin. (1). (4) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are obligaţia de a duce la îndeplinire decizia adoptată de Comisia Europeană în legătură cu situaţia prevăzută la alin. (1) în ceea ce priveşte standardele armonizate şi publicarea prevăzută la art. 22.  +  Capitolul VII Procedurile pentru evaluarea conformităţii  +  Articolul 24În vederea evaluării conformităţii articolelor pirotehnice, producătorul trebuie să urmeze una dintre următoarele proceduri:1. procedura "examinare CE de tip" (modulul B), prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 2, la care se adaugă, la alegerea producătorului, una dintre următoarele proceduri: a) procedura "conformitatea cu tipul" (modulul C), prevăzută la pct. 2 din anexa nr. 2; b) procedura "asigurarea calităţii producţiei" (modulul D), prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 2; c) procedura "asigurarea calităţii produsului" (modulul E), prevăzută la pct. 4 din anexa nr. 2;2. procedura "verificarea unităţii de produs" (modulul G), prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 2; sau3. procedura "asigurarea totală a calităţii produsului" (modulul H), prevăzută la pct. 6 din anexa nr. 2, în măsura în care priveşte articole pirotehnice de divertisment din categoria 4.  +  Capitolul VIII Organisme notificate  +  Articolul 25Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale notifică statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi Comisiei Europene organismele desemnate pentru realizarea procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 24, împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească şi numerele de identificare aferente, alocate acestora de către Comisia Europeană.  +  Articolul 26Lista organismelor notificate de statele membre, numerele lor de identificare, precum şi sarcinile pentru care acestea au fost notificate se regăsesc pe pagina de internet a Comisiei Europene şi se actualizează permanent.  +  Articolul 27 (1) În vederea realizării notificării prevăzute la art. 25, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale desemnează organisme de evaluare a conformităţii a căror competenţă a fost evaluată raportat la criteriile minime prevăzute în anexa nr. 3 şi atestată, în prealabil, prin acreditare, de către organismul naţional de acreditare. (2) Se prezumă că satisfac criteriile minime aplicabile prevăzute la alin. (1) acele organisme care îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în standardele armonizate relevante pentru organismele notificate.  +  Articolul 28În situaţia în care se constată că un organism notificat nu mai îndeplineşte criteriile minime prevăzute la art. 27, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale retrage notificarea organismului respectiv şi informează Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la această decizie.  +  Articolul 29În cazul în care se retrage notificarea unui anumit organism, atestările conformităţii şi documentele aferente emise de respectivul organism rămân valabile, cu excepţia cazului în care se constată că există un risc iminent şi direct pentru sănătatea persoanelor şi siguranţa publică.  +  Articolul 30Informaţiile privind retragerea notificării unui organism se regăsesc pe pagina de internet a Comisiei Europene.  +  Capitolul IX Marcajul de conformitate CE  +  Articolul 31 (1) După efectuarea cu succes a evaluării conformităţii prevăzute la art. 24, producătorii au obligaţia de a aplica marcajul CE în mod vizibil, lizibil, astfel încât să nu poată fi şters, direct pe articolele pirotehnice. (2) În situaţia în care nu este posibil să se aplice marcajul CE direct pe articolele pirotehnice în condiţiile stabilite la alin. (1), acest marcaj se aplică pe ambalajul articolelor pirotehnice sau pe o plăcuţă de identificare ataşată acestora. (3) Plăcuţa de identificare trebuie să fie concepută şi realizată astfel încât să fie imposibilă reutilizarea ei.  +  Articolul 32Marcajul CE este format din iniţialele "CE" cu grafica modelului prevăzut în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 218 din 13 august 2008, şi prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 33 (1) Este interzisă aplicarea pe articolele pirotehnice a oricărui marcaj sau inscripţii care poate induce în eroare persoanele terţe în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului CE. (2) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe articolele pirotehnice, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.  +  Articolul 34În cazul în care articolelor pirotehnice le sunt aplicabile şi alte reglementări ale Uniunii Europene care se referă la alte aspecte şi care prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj semnifică conformitatea şi cu prevederile celorlalte reglementări aplicabile.  +  Capitolul X Etichetarea articolelor pirotehnice, altele decât cele destinate vehiculelor  +  Articolul 35Producătorii au obligaţia să asigure etichetarea corespunzătoare a articolelor pirotehnice, altele decât cele destinate vehiculelor, în mod vizibil, lizibil şi de neşters, în limba sau limbile oficiale ale statului membru în care articolele sunt vândute consumatorului.  +  Articolul 36Eticheta articolelor pirotehnice trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) numele şi adresa producătorului, iar în cazul în care producătorul nu este stabilit în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European, numele producătorului şi numele şi adresa importatorului; b) denumirea şi tipul articolului; c) limita minimă de vârstă a persoanelor care le pot utiliza, cu respectarea prevederilor art. 18; d) clasificarea în funcţie de categorie; e) instrucţiunile de folosire; f) anul producerii, pentru articolele pirotehnice de divertisment prevăzute în categoriile 3 şi 4; g) distanţa minimă de securitate, după caz; h) cantitatea echivalentă netă (CEN) de material exploziv activ.  +  Articolul 37Eticheta articolelor pirotehnice de divertisment, suplimentar informaţiilor prevăzute la art. 36, trebuie să mai conţină cel puţin următoarele atenţionări şi informaţii, în funcţie de categoria în care acestea sunt clasificate: a) categoria 1: atunci când este cazul, "A se utiliza numai în exterior", şi distanţa minimă de securitate; b) categoria 2: "A se utiliza numai în exterior", "A se utiliza numai de pirotehnicieni" şi, atunci când este cazul, distanţa sau distanţele minime de securitate; c) categoria 3: "A se utiliza numai în exterior", "A se utiliza numai de pirotehnicieni" şi distanţa sau distanţele minime de securitate; d) categoria 4: "A se utiliza numai de pirotehnicieni" şi distanţa sau distanţele minime de securitate.  +  Articolul 38Eticheta articolelor pirotehnice de scenă, suplimentar informaţiilor prevăzute la art. 36, trebuie să mai conţină cel puţin următoarele atenţionări şi informaţii, în funcţie de categoria în care acestea sunt clasificate: a) categoria T1: "A se utiliza numai de pirotehnicieni" şi, atunci când este cazul, "A se utiliza numai în exterior" şi distanţa minimă de securitate; b) categoria T2: "A se utiliza numai de pirotehnicieni" şi distanţa sau distanţele minime de securitate.  +  Articolul 39În cazul în care suprafaţa articolul pirotehnic nu este suficient de mare pentru a permite etichetarea sa potrivit cerinţelor prevăzute la art. 36-38, atenţionările şi informaţiile aferente trebuie afişate pe cel mai mic ambalaj al acestuia.  +  Articolul 40Prevederile art. 35-39 nu se aplică articolelor pirotehnice ce sunt prezentate, în condiţiile prevăzute la art. 16, la târguri, expoziţii şi demonstraţii organizate în vederea comercializării articolelor pirotehnice sau care sunt produse, cu respectarea prevederilor art. 17, în scopul cercetării, dezvoltării şi încercării.  +  Capitolul XI Etichetarea articolelor pirotehnice destinate vehiculelor  +  Articolul 41 (1) Eticheta articolelor pirotehnice destinate vehiculelor trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) numele producătorului sau, în cazul în care acesta nu este stabilit în Uniunea Europeana sau Spaţiul Economic European, numele importatorului; b) denumirea şi tipul articolului; c) instrucţiunile de utilizare în condiţii de securitate. (2) În cazul în care suprafaţa articolului respectiv nu este suficient de mare pentru etichetarea acestuia potrivit cerinţelor de la alin. (1), informaţiile aferente trebuie afişate pe ambalaj.  +  Articolul 42Utilizatorilor profesionişti trebuie să li se pună la dispoziţie o fişă tehnică de securitate, redactată în limba pe care aceştia o solicită şi elaborată în conformitate cu prevederile ghidului din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 91/155/CE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 43Fişa tehnică de securitate poate fi furnizată pe hârtie sau în format electronic, cu condiţia ca destinatarul să dispună de mijloacele necesare pentru accesarea acesteia.  +  Capitolul XII Supravegherea pieţei  +  Articolul 44 (1) Organul de control care asigură supravegherea pieţei articolelor pirotehnice este Inspecţia Muncii, organ al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Inspecţia Muncii trebuie să dispună toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că articolele pirotehnice sunt introduse pe piaţă numai dacă nu pun în pericol sănătatea şi securitatea persoanelor, atunci când sunt depozitate în mod corespunzător şi utilizate în scopul pentru care au fost produse. (3) Activitatea prevăzută la alin. (1) se desfăşoară cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 765/2008 din 9 iulie 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului.  +  Articolul 45Inspecţia Muncii efectuează inspecţii periodice care privesc articolele pirotehnice atât la intrarea acestora pe teritoriul Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European prin România, cât şi în locurile de depozitare şi de producere ale lor.  +  Articolul 46Personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul Poliţiei Române, în colaborare cu personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii, trebuie să dispună toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura respectarea cerinţelor de siguranţă şi ordine publică şi de protecţie, stabilite prin prezenta hotărâre, atunci când articole pirotehnice sunt transferate pe teritoriul României.  +  Articolul 47Inspecţia Muncii organizează şi efectuează supravegherea corespunzătoare a articolelor pirotehnice introduse pe piaţă, ţinând seama de prezumţia de conformitate a articolelor care poartă marcajul CE, şi raportează anual Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în legătură cu rezultatele supravegherii şi alte aspecte relevante ale acestei activităţi.  +  Articolul 48Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale informează anual Comisia Europeană cu privire la activităţile de supraveghere a pieţei desfăşurate de către Inspecţia Muncii.  +  Articolul 49 (1) În cazul în care Inspecţia Muncii stabileşte faptul că un anumit articol pirotehnic, purtând marcajul CE, însoţit de declaraţia CE de conformitate şi utilizat în scopul pentru care a fost produs, poate să pună în pericol sănătatea şi siguranţa persoanelor, dispune toate măsurile provizorii corespunzătoare de retragere a lui de pe piaţă, de interzicere a introducerii sale pe piaţă sau de restricţionare a liberei circulaţii a acestuia, după caz. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Inspecţia Muncii informează în scris Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale despre măsurile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziilor sale. (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale informează Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European în legătură cu măsurile luate de către Inspecţia Muncii potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 50Informaţiile privind denumirea articolelor care au fost retrase de pe piaţă, care au fost interzise sau care urmează să fie introduse pe piaţă în condiţii restrictive se regăsesc pe pagina de internet a Comisiei Europene.  +  Articolul 51 (1) În cazul în care Inspecţia Muncii sau Inspectoratul General al Poliţiei Române are suficiente motive să considere că un articol pirotehnic prezintă un risc grav pentru sănătatea şi/sau siguranţa persoanelor, acestea informează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale care, la rândul său, informează Comisia Europeană şi autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European cu privire la situaţia constatată. (2) Inspecţia Muncii evaluează articolele pirotehnice prevăzute la alin. (1) şi informează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale care, la rândul său, informează Comisia Europeană şi celelalte state membre cu privire la motivele şi rezultatele acestei evaluări.  +  Capitolul XIII Clauza de salvgardare  +  Articolul 52 (1) În situaţia în care Comisia Europeană consideră că măsurile naţionale luate potrivit art. 49 sunt justificate, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale comunică acest lucru Inspecţiei Muncii, iar măsurile respective rămân definitive. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se asigură că se iau măsurile adecvate în legătură cu produsul în cauză şi informează Comisia cu privire la acest fapt. (3) În cazul în care Comisia Europeană consideră că măsurile naţionale luate potrivit art. 49 nu sunt justificate, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale comunică acest lucru Inspecţiei Muncii care trebuie să retragă măsurile respective.  +  Articolul 53În situaţia în care măsurile provizorii luate în temeiul art. 49 se bazează pe o deficienţă a standardelor armonizate, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale procedează în conformitate cu art. 23 alin. (2).  +  Articolul 54 (1) Atunci când un articol pirotehnic este neconform, dar poartă un marcaj CE, Inspecţia Muncii acţionează în mod corespunzător împotriva celor care au aplicat marcajul şi informează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale informează Comisia cu privire la articolul pirotehnic neconform identificat şi măsurile luate potrivit alin. (1).  +  Capitolul XIV Măsuri de interdicţii/restricţii  +  Articolul 55 (1) Orice măsură de interzicere, restricţionare a introducerii pe piaţă sau retragere de pe piaţă a unui articol pirotehnic, luată în temeiul prezentei hotărâri, trebuie să precizeze exact motivele pe care se întemeiază. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se notifică de către instituţiile care le-au luat, de îndată, părţii în cauză, care este informată în acelaşi timp şi cu privire la căile de atac pe care le are la dispoziţie, precum şi termenele în care poate acţiona pe aceste căi.  +  Articolul 56În cazul unei măsuri prevăzute la art. 55, partea în cauză trebuie să dispună de posibilitatea de a-şi prezenta în prealabil punctul de vedere, cu excepţia cazului în care o astfel de consultare nu este posibilă din cauza urgenţei măsurii care trebuie luată, justificată în special de cerinţele privind sănătatea ori siguranţa publică.  +  Capitolul XV Răspunderea contravenţională  +  Articolul 57 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 5, 9, şi 10; b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (2); c) nerespectarea prevederilor art. 13 lit. a); d) nerespectarea prevederilor art. 13 lit. b), art. 31 şi 33; e) nerespectarea prevederilor art. 35-39 şi 41. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cele de la lit. a), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea introducerii pe piaţă a articolelor pirotehnice neconforme; b) cea de la lit. b), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei şi interzicerea de a introduce pe piaţă articole pirotehnice; c) cea de la lit. c), cu amendă de la 12.000 lei la 15.000 lei şi interzicerea de a introduce pe piaţă articole pirotehnice; d) cele de la lit. d), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a articolelor pirotehnice fără marcajul de conformitate sau cu marcaj incorect; e) cele de la lit. e), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei şi interzicerea de a introduce pe piaţă articole pirotehnice neetichetate. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii.  +  Articolul 58Contravenţiilor prevăzute la art. 57 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 59Personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul Poliţiei Române, în colaborare cu personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii, poate dispune verificarea şi reţinerea oricărui transport sau cantităţi de articole pirotehnice, potrivit legii, despre care există probe că nu respectă dispoziţiile prezentei hotărâri.  +  Capitolul XVI Dispoziţii finale  +  Articolul 60 (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare după cum urmează: a) la 1 iulie 2010, pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2 şi 3; b) la 1 iulie 2013, pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 4, a articolelor pirotehnice de scenă şi a altor articole pirotehnice. (2) Autorizaţiile naţionale eliberate înainte de data corespunzătoare prevăzută la alin. (1) rămân valabile până la data expirării lor sau până la cel mult 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, termenul mai scurt având prioritate. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autorizaţiile privind articolele pirotehnice destinate vehiculelor, eliberate înainte de data corespunzătoare indicată la alin. (1), rămân valabile până la expirare.  +  Articolul 61Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2007/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 privind introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 154 din 14 iunie 2007.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Adriean VideanuŞeful Departamentului pentruAfaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 612.  +  Anexa 1CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE1. Fiecare articol pirotehnic trebuie să realizeze caracteristicile de funcţionare specificate organismului notificat de către producător cu scopul de a asigura cel mai înalt grad de securitate şi de fiabilitate posibil.2. Fiecare articol pirotehnic trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să poată fi neutralizat în siguranţă printr-un procedeu adecvat, cu efecte negative minime asupra mediului.3. Fiecare articol pirotehnic trebuie să funcţioneze corect atunci când este folosit în scopul în care a fost fabricat.Fiecare articol pirotehnic trebuie încercat în condiţii reale. Dacă acest lucru nu se poate face într-un laborator, încercările trebuie efectuate în condiţiile în care articolul pirotehnic va fi utilizat.În cazurile în care sunt aplicabile, următoarele informaţii şi proprietăţi trebuie să fie luate în considerare sau încercate astfel: a) proiectarea, fabricarea şi proprietăţile caracteristice, inclusiv compoziţia chimică amănunţită (masa şi proporţiile substanţelor utilizate), precum şi dimensiunile; b) stabilitatea fizică şi chimică a articolului pirotehnic în toate condiţiile de mediu normale şi previzibile la care poate să fie expus; c) sensibilitatea la operaţiuni normale şi previzibile de manipulare şi transport; d) compatibilitatea tuturor componentelor din punct de vedere al stabilităţii lor chimice; e) rezistenţa articolului pirotehnic la umezeală, atunci când acesta este destinat utilizării într-un mediu umed sau în prezenţa apei şi când umezeala poate să influenţeze nefavorabil securitatea ori fiabilitatea acestuia; f) rezistenţa la temperaturi joase şi înalte, atunci când articolul pirotehnic este destinat depozitării sau utilizării la astfel de temperaturi şi când răcirea ori încălzirea uneia dintre componente sau a articolului pirotehnic în întregime poate să influenţeze în mod nefavorabil securitatea ori fiabilitatea acestuia; g) caracteristicile de securitate destinate să evite declanşarea sau aprinderea intempestivă ori accidentală; h) instrucţiuni corespunzătoare şi, dacă este cazul, marcaje referitoare la securitatea manipulării, a depozitării, a utilizării (inclusiv distanţele de securitate) şi a neutralizării, scrise în limba sau limbile oficiale ale statului membru de destinaţie; i) capacitatea articolului pirotehnic, a ambalajului acestuia sau a altor componente de a rezista la deteriorarea survenită în condiţii de depozitare normale şi previzibile; j) indicarea tuturor dispozitivelor şi a accesoriilor necesare, precum şi a instrucţiunilor de folosire necesare pentru funcţionarea sigură a articolului pirotehnic.În timpul transportului şi al manipulării normale, articolele pirotehnice ar trebui să fie însoţite de descrierea compoziţiei lor pirotehnice, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt specificate în instrucţiunile producătorului.4. Articolele pirotehnice nu trebuie să conţină: a) explozivi comerciali, cu excepţia pulberii negre şi a compoziţiilor folosite pentru efecte luminoase; b) explozivi militari.5. Diferitele grupuri de articole pirotehnice trebuie să îndeplinească, de asemenea, cel puţin următoarele cerinţe:A. Articole pirotehnice de divertisment1. Producătorul trebuie să încadreze articolele pirotehnice de divertisment în diferite categorii, potrivit art. 5-7 din hotărâre, caracterizate prin cantitatea echivalentă netă de exploziv, distanţele de securitate, nivelul de zgomot sau alte caracteristici similare. Categoria trebuie să fie indicată clar pe etichetă. a) Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:(i) distanţa de securitate trebuie să fie de cel puţin 1 m.Cu toate acestea, dacă este necesar, distanţa de securitate poate fi mai mică;(îi) nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depăşească 120 dB (A, imp) sau un nivel de zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate;(iii) categoria 1 nu trebuie să cuprindă petarde, baterii de petarde, petarde luminoase şi baterii de petarde luminoase;(iv) pocnitorile din categoria 1 nu pot să conţină mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint. b) Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 2 trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:(i) distanţa de securitate trebuie să fie de cel puţin 8 m.Cu toate acestea, dacă este necesar, distanţa de securitate poate fi mai mică;(îi) nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depăşească 120 dB (A, imp) sau un nivel de zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate. c) Pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 3 trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:(i) distanţa de securitate trebuie să fie de cel puţin 15 m.Cu toate acestea, dacă este necesar, distanţa de securitate poate fi mai mică;(îi) nivelul maxim de zgomot nu trebuie să depăşească 120 dB (A, imp) sau un nivel de zgomot echivalent măsurat printr-o altă metodă adecvată, la distanţa de securitate.2. Articolele pirotehnice de divertisment pot conţine numai materiale care reduc riscurile pentru sănătate, bunuri şi mediu datorate proiectării de fragmente.3. Metoda de aprindere trebuie să fie vizibilă clar sau trebuie să fie indicată prin etichetare ori instrucţiuni.4. Articolele pirotehnice de divertisment nu trebuie să aibă o traiectorie necontrolată şi imprevizibilă.5. Articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2 şi 3 trebuie să fie protejate împotriva aprinderii accidentale printr-un capac de protecţie, prin ambalare sau prin construcţia articolului pirotehnic. Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 4 trebuie să fie protejate împotriva aprinderii accidentale prin metode indicate de producător.B. Alte articole pirotehnice1. Articolele pirotehnice trebuie să fie proiectate astfel încât să reducă la minimum riscurile pentru sănătate, bunuri şi mediu, în condiţii de utilizare normală.2. Metoda de aprindere trebuie să fie vizibilă clar sau trebuie să fie indicată prin etichetare ori instrucţiuni.3. Articolul pirotehnic trebuie să fie proiectat astfel încât să reducă riscurile pentru sănătate, bunuri şi mediu, datorate proiectării de fragmente în caz de aprindere accidentală.4. Acolo unde este cazul, articolul pirotehnic trebuie să funcţioneze corect până la data de expirare indicată de producător.C. Dispozitive de aprindere1. Dispozitivele de aprindere trebuie să fie capabile de o declanşare fiabilă şi să aibă o capacitate de declanşare suficientă în toate condiţiile de utilizare normală şi previzibilă.2. Dispozitivele de aprindere trebuie să fie protejate împotriva descărcărilor electrostatice în condiţii de depozitare şi utilizare normale şi previzibile.3. Aprinzătoarele electrice trebuie să fie protejate împotriva câmpurilor electromagnetice în condiţii normale şi previzibile de depozitare şi utilizare.4. Învelişul fitilurilor trebuie să aibă o rezistenţă mecanică suficientă şi să protejeze în mod adecvat încărcătura explozivă atunci când aceasta este expusă la solicitări mecanice normale şi previzibile.5. Parametrii care determină timpii de ardere a fitilurilor trebuie să fie furnizaţi şi împreună cu articolul.6. Caracteristicile electrice ale aprinzătoarelor electrice (de exemplu, curent minim de funcţionare, rezistenţă etc.) trebuie să fie furnizate împreună cu articolul.7. Reoforii aprinzătoarelor electrice trebuie să aibă o izolaţie şi o rezistenţă mecanică suficiente, inclusiv în ceea ce priveşte soliditatea legăturii cu aprinzătorul, ţinând seama de utilizarea acestora.  +  Anexa 2Proceduri de evaluare a conformităţii1. MODULUL B: Examinarea CE de tip1. Acest modul descrie acea parte din procedură prin care un organism notificat constată şi atestă că un exemplar reprezentativ din producţia avută în vedere respectă dispoziţiile prezentei hotărâri.2. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie înaintată de producător către un organism notificat, ales de el însuşi.Cererea trebuie să includă: a) numele şi adresa producătorului; b) o declaraţie scrisă în care se specifică faptul că aceeaşi cerere nu a mai fost depusă şi la un alt organism notificat; c) documentaţia tehnică descrisă la pct. 3.Solicitantul trebuie să pună la dispoziţia organismului notificat un eşantion reprezentativ din producţia avută în vedere, denumit în continuare tip. Organismul notificat poate solicita eşantioane suplimentare dacă acestea îi sunt necesare pentru a realiza programul de încercări.3. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii articolului cu cerinţele prezentei hotărâri. Ea trebuie să acopere proiectarea, fabricarea şi funcţionarea articolului în măsura necesară pentru realizarea acestei evaluări şi să cuprindă, în măsura în care evaluarea o impune, următoarele: a) o descriere generală a tipului; b) conceptul de proiectare, desene de execuţie şi scheme ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.; c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor şi a modului de funcţionare a articolului; d) lista standardelor armonizate prevăzute la art. 20-23 din hotărâre, aplicate integral sau parţial, precum şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri, atunci când nu au fost aplicate standardele armonizate prevăzute la art. 20-23 din hotărâre; e) rezultate ale calculelor de proiectare făcute, ale examinărilor efectuate etc.; f) rapoartele de încercări.4. Organismul notificat trebuie: a) să examineze documentaţia tehnică, să verifice dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu această documentaţie şi să identifice elementele concepute conform prevederilor aplicabile ale standardelor armonizate prevăzute la art. 20-23 din hotărâre, precum şi pe cele concepute fără aplicarea prevederilor aplicabile ale acestor standarde armonizate; b) să efectueze sau să fi efectuat examinările adecvate şi încercările necesare pentru a verifica dacă soluţiile adoptate de producător îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri, atunci când nu au fost aplicate standardele armonizate prevăzute la art. 20-23 din hotărâre; c) să efectueze sau să fi efectuat examinările corespunzătoare şi încercările necesare pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să utilizeze standardele armonizate aplicabile prevăzute la art. 20-23 din hotărâre, acestea au fost aplicate; d) să stabilească de comun acord cu solicitantul locul unde se vor efectua examinările şi încercările necesare.5. Atunci când tipul este conform cu dispoziţiile aplicabile din prezenta hotărâre, organismul notificat trebuie să emită solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie să cuprindă numele şi adresa producătorului, rezultatele examinării şi datele necesare pentru identificarea tipului aprobat.La certificat trebuie anexată o listă cu elementele relevante din documentaţia tehnică, iar o copie a acesteia trebuie să fie păstrată la organismul notificat.Atunci când refuză să emită producătorului un certificat de tip, organismul notificat trebuie să îşi motiveze în amănunt refuzul.Trebuie să fie prevăzută o procedură de apel.6. Solicitantul trebuie să informeze organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările articolului aprobat care trebuie să primească o nouă aprobare atunci când aceste modificări pot afecta conformitatea cu cerinţele esenţiale sau cu condiţiile de utilizare prevăzute pentru articolul respectiv. Această nouă aprobare trebuie să fie eliberată sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare CE de tip.7. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţiile utile referitoare la certificatele de examinare CE de tip şi la completările emise sau retrase.8. Celelalte organisme notificate pot primi copii ale certificatelor de examinare CE de tip şi/sau ale completărilor aduse acestora. Anexele la certificate trebuie să fie ţinute la dispoziţia celorlalte organisme notificate.9. Producătorul trebuie să păstreze pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la ultima dată de fabricaţie a articolului respectiv documentaţia tehnică împreună cu copii ale certificatelor de examinare CE de tip şi ale completărilor acestora.Atunci când producătorul nu este stabilit în Comunitate, obligaţia de a ţine la dispoziţie documentaţia tehnică îi revine persoanei care introduce produsul pe piaţă.2. MODULUL C: Conformitatea cu tipul1. Acest modul descrie acea parte din procedură prin care producătorul asigură şi declară că articolele pirotehnice respective sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi îndeplinesc cerinţele din prezenta hotărâre care le sunt aplicabile. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare articol pirotehnic şi să redacteze o declaraţie de conformitate scrisă.2. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de producţie asigură conformitatea produsului fabricat cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre.3. Producătorul trebuie să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la ultima dată de fabricaţie a articolului respectiv.Atunci când producătorul nu este stabilit în Comunitate, obligaţia de a păstra la dispoziţie documentaţia tehnică îi revine persoanei care introduce produsul pe piaţă.4. Un organism notificat ales de producător trebuie să efectueze sau să dispună efectuarea de examinări ale articolului la intervale de timp aleatorii. Un eşantion adecvat de articole finite, prelevat la faţa locului de către organismul notificat, trebuie să fie examinat şi supus la încercări adecvate, specificate în standardele armonizate aplicabile, prevăzute la art. 20-23 din hotărâre, sau la alte încercări echivalente efectuate pentru verificarea conformităţii articolului cu cerinţele prezentei hotărâri. În cazul în care unul sau mai multe eşantioane de articole examinate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie să ia măsuri corespunzătoare.Sub responsabilitatea organismului notificat, producătorul trebuie să aplice numărul de identificare al organismului respectiv, în cursul procesului de fabricaţie.3. MODULUL D: Asigurarea calităţii producţiei1. Acest modul descrie procedura prin care un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 garantează şi declară că articolele pirotehnice în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare articol şi să redacteze o declaraţie de conformitate scrisă. Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea menţionată la pct. 4.2. Producătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru producţie, să efectueze o inspecţie şi încercări ale produselor finite potrivit prevederilor pct. 3. Acesta trebuie supus supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul trebuie să depună la un organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate în legătură cu articolele pirotehnice în cauză.Cererea trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile pertinente pentru categoria de articole pirotehnice în cauză; b) documentaţia referitoare la sistemul calităţii; c) documentaţia tehnică referitoare la tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip.3.2. Sistemul calităţii trebuie să asigure conformitatea articolelor pirotehnice cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie consemnate în mod sistematic şi ordonat în documente sub formă de politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor şi manualelor calităţii, precum şi a înregistrărilor calităţii.Documentaţia sistemului calităţii trebuie să cuprindă, în special, o descriere adecvată pentru: a) obiectivele calităţii şi structura organizaţională, precum şi responsabilităţile şi competenţele conducerii referitoare la calitatea articolelor pirotehnice; b) procedeele de fabricaţie, tehnicile de control al calităţii şi de asigurare a calităţii, precum şi tehnicile şi acţiunile sistematice care vor fi aplicate; c) examinările şi încercările care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după fabricaţie, precum şi frecvenţa cu care vor fi efectuate; d) înregistrările calităţii, cum ar fi rapoarte de inspecţie şi date referitoare la încercări, date referitoare la etalonare şi rapoarte privind calificarea personalului implicat; e) mijloacele de supraveghere privind atingerea calităţii cerute a articolelor pirotehnice şi a funcţionării eficace a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a determina dacă acesta satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2. El trebuie să presupună că sistemele calităţii care pun în aplicare standardele armonizate aplicabile sunt conforme cu aceste cerinţe. Echipa de audit trebuie să conţină cel puţin un membru cu experienţă în domeniul evaluării tehnologiei produsului respectiv. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecţie în spaţiile producătorului.O decizie de evaluare temeinic motivată trebuie comunicată producătorului. Aceasta trebuie să conţină concluziile examinării.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi să îl menţină la un nivel adecvat şi eficace.Producătorul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă evaluare.O decizie de evaluare temeinic motivată trebuie comunicată producătorului. Aceasta trebuie să conţină concluziile examinării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea are scopul de a asigura că producătorul îndeplineşte integral obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul inspecţiei, în spaţiile de fabricaţie, de inspecţie, de încercare şi de depozitare şi să îi furnizeze toate informaţiile necesare şi, în special, următoarele: a) documentaţia sistemului calităţii; b) înregistrările calităţii, cum ar fi rapoarte de inspecţie şi date referitoare la încercări, date referitoare la etalonare şi rapoarte privind calificarea personalului implicat.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze periodic audituri pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi trebuie să furnizeze producătorului un raport de audit.4.4. În plus, organismul notificat poate să facă vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport asupra vizitei şi, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări.5. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţilor naţionale, timp de cel puţin 10 ani de la ultima dată de fabricaţie a articolului, următoarele: a) documentele prevăzute la pct. 3.1 lit. b); b) documentele referitoare la modificările prevăzute la pct. 3.4 paragraful al doilea; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4 paragraful al patrulea şi la pct. 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să furnizeze celorlalte organisme notificate informaţiile pertinente referitoare la aprobările sistemului calităţii emise sau retrase.4. MODULUL E: Asigurarea calităţii produsului1. Acest modul descrie procedura prin care un producător care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 garantează şi declară că articolele pirotehnice sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare articol şi să redacteze o declaraţie de conformitate scrisă.Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea prevăzută la pct. 4.2. Producătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru inspecţia şi încercarea articolului pirotehnic finit, potrivit prevederilor pct. 3. El trebuie supus supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul trebuie să depună la un organism notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului calităţii în legătură cu articolele sale pirotehnice.Cererea trebuie să cuprindă următoarele: a) toate informaţiile pertinente pentru categoria de articole pirotehnice în cauză; b) documentaţia sistemului calităţii; c) documentaţia tehnică referitoare la tipul aprobat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip.3.2. În cadrul sistemului calităţii, fiecare articol pirotehnic trebuie să fie examinat şi trebuie să fie supus la încercări adecvate specificate în standardul sau standardele armonizate aplicabile, prevăzute la art. 20-23 din hotărâre, sau la încercări echivalente efectuate pentru verificarea conformităţii articolului cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie consemnate în mod sistematic şi ordonat în documente sub formă de politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor calităţii.Documentaţia trebuie să cuprindă, în special, o descriere adecvată pentru: a) obiectivele calităţii şi structura organizaţională, precum şi responsabilităţile şi competenţele conducerii referitoare la calitatea produselor; b) examinările şi încercările care vor fi efectuate după fabricaţie; c) mijloacele de supraveghere privind funcţionarea eficace a sistemului calităţii; d) înregistrările calităţii, cum ar fi rapoarte de inspecţie şi date referitoare la încercări, date referitoare la etalonare şi rapoarte privind calificarea personalului implicat.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a determina dacă acesta satisface cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Acesta trebuie să presupună că sistemele calităţii care pun în aplicare standardul armonizat aplicabil sunt conforme cu aceste cerinţe.Echipa de audit trebuie să conţină cel puţin un membru cu experienţă în domeniul evaluării tehnologiei produsului respectiv. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecţie în spaţiile producătorului.O decizie de evaluare temeinic motivată trebuie comunicată producătorului. Aceasta trebuie să conţină concluziile examinării.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii, aşa cum a fost aprobat, şi să îl menţină astfel încât acesta să rămână adecvat şi eficace.Producătorul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă evaluare.O decizie de evaluare temeinic motivată trebuie comunicată producătorului. Aceasta trebuie să cuprindă concluziile examinării.4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea are scopul de a asigura că producătorul îndeplineşte integral obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul inspecţiei, în spaţiile de fabricaţie, de inspecţie, de încercare şi depozitare şi să îi furnizeze toate informaţiile necesare şi, în special: a) documentaţia sistemului calităţii; b) documentaţia tehnică; c) înregistrările calităţii, cum ar fi rapoarte de inspecţie şi date referitoare la încercări, date referitoare la etalonare şi rapoarte privind calificarea personalului implicat.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze periodic audituri pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi să furnizeze producătorului un raport de audit.4.4. În plus, organismul notificat poate să facă vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport asupra vizitei şi, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări.5. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţilor naţionale timp de cel puţin 10 ani de la ultima dată de fabricaţie a articolului următoarele: a) documentele prevăzute la pct. 3.1 lit. b); b) documentele referitoare la modificările prevăzute la pct. 3.4 paragraful al doilea; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4 paragraful al patrulea şi la pct. 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţiile pertinente referitoare la aprobările sistemului calităţii emise sau retrase.5. MODULUL G: Verificarea unităţii de produs1. Acest modul prezintă procedura prin care producătorul garantează şi declară că articolul pirotehnic care a obţinut certificatul prevăzut la pct. 2 este conform cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Producătorul trebuie să aplice marcajul CE pe articol şi să redacteze o declaraţie de conformitate.2. Organismul notificat trebuie să examineze articolul pirotehnic şi să efectueze încercările adecvate specificate în standardul sau standardele armonizate aplicabile, prevăzute la art. 20-23 din hotărâre, sau încercări echivalente, pentru a verifica conformitatea articolului cu cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre.Organismul notificat trebuie să aplice sau să dispună aplicarea numărului său de identificare pe articolul pirotehnic aprobat şi întocmeşte un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.3. Documentaţia tehnică are ca scop să permită evaluarea conformităţii cu cerinţele prezentei hotărâri, precum şi să permită înţelegerea proiectării, a fabricării şi a modului de funcţionare a articolului pirotehnic.Atunci când este necesar pentru evaluare, documentaţia trebuie să cuprindă: a) o descriere generală a tipului; b) conceptul de proiectare şi desene de execuţie şi scheme ale componentelor, subansamblurilor şi circuitelor; c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea conceptului de proiectare şi desenelor de execuţie, a schemelor componentelor, subansamblurilor şi circuitelor, precum şi a modului de funcţionare a articolului pirotehnic; d) o listă a standardelor armonizate, prevăzute la art. 20-23 din hotărâre, aplicate integral sau parţial, precum şi o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate ale prezentei hotărâri, atunci când nu au fost aplicate standardele armonizate prevăzute la art. 20-23 din hotărâre; e) rezultatele calculelor de proiectare făcute şi ale examinărilor efectuate; f) rapoarte de încercări.6. MODULUL H: Asigurarea totală a calităţii produsului1. Acest modul prezintă procedura prin care producătorul care îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 garantează şi declară că articolele în cauză îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri. Producătorul sau importatorul acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare articol şi să redacteze o declaraţie de conformitate scrisă.Marcajul CE trebuie să fie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea prevăzută la pct. 4.2. Producătorul trebuie să utilizeze un sistem al calităţii aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspecţia şi încercarea produsului finit, potrivit prevederilor pct. 3, şi trebuie supus supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul trebuie să depună la un organism notificat o cerere de evaluare a sistemului său de calitate.Cererea trebuie să cuprindă: a) toate informaţiile pertinente pentru categoria de articole pirotehnice în cauză; b) documentaţia referitoare la sistemul calităţii.3.2. Sistemul calităţii trebuie să garanteze conformitatea articolului cu cerinţele prezentei hotărâri.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie consemnate în mod sistematic şi ordonat în documente sub formă de politici, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia sistemului calităţii trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor calităţii.Documentaţia trebuie să cuprindă, în special, o descriere adecvată pentru: a) obiectivele calităţii şi structura organizaţională, precum şi responsabilităţile şi competenţele conducerii referitoare la proiectarea şi calitatea produselor; b) specificaţiile tehnice de construcţie, inclusiv standardele aplicate şi, dacă standardele menţionate la art. 20-23 din hotărâre nu au fost aplicate integral, mijloacele pentru garantarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale aplicabile din prezenta hotărâre; c) tehnicile de control şi evaluare a rezultatelor dezvoltării proiectului, a proceselor şi a acţiunilor sistematice care vor fi utilizate pentru a dezvolta produse aparţinând categoriei de produse în cauză; d) procedeele de fabricaţie, tehnicile de control al calităţii şi de asigurare a calităţii şi a proceselor, precum şi acţiunile sistematice care vor fi aplicate; e) examinările şi încercările care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după fabricaţie, precum şi frecvenţa cu care vor fi efectuate; f) înregistrările calităţii, cum ar fi rapoarte de inspecţie şi date referitoare la încercări, date referitoare la etalonare şi rapoarte privind calificarea personalului implicat; g) mijloacele de supraveghere care permit atingerea obiectivelor cerute pentru proiect şi calitatea produsului, precum şi funcţionarea eficace a sistemului calităţii.3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul calităţii pentru a stabili dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2. Acesta trebuie să presupună că sistemele calităţii care pun în aplicare standardul armonizat aplicabil sunt conforme cu acestea.Echipa de audit trebuie să conţină cel puţin un membru cu experienţă în domeniul evaluării tehnologiei produsului respectiv. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecţie în spaţiile producătorului.O decizie de evaluare temeinic motivată trebuie comunicată producătorului. Aceasta trebuie să cuprindă concluziile examinării.3.4. Producătorul trebuie să se angajeze să îndeplinească obligaţiile ce decurg din sistemul calităţii aprobat şi să îl menţină astfel încât acesta să rămână adecvat şi eficace.Producătorul trebuie să informeze permanent organismul notificat care a aprobat sistemul calităţii în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului calităţii.Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse şi să decidă dacă sistemul calităţii modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă evaluare.O decizie de evaluare temeinic motivată trebuie comunicată producătorului. Aceasta trebuie să cuprindă concluziile examinării.4. Supravegherea CE sub responsabilitatea organismului notificat4.1. Supravegherea CE are scopul de a asigura că producătorul îndeplineşte integral obligaţiile care decurg din sistemul calităţii aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul inspectării, în spaţiile de fabricaţie, de inspecţie, de încercare şi depozitare, furnizând acestuia toate informaţiile necesare şi, în special: a) documentaţia sistemului calităţii; b) înregistrările calităţii prevăzute în partea sistemului calităţii destinată proiectării, cum ar fi rezultate ale analizelor, calculelor şi încercărilor; c) înregistrările calităţii prevăzute în partea sistemului calităţii destinată fabricaţiei, cum ar fi rapoarte de inspecţie şi date referitoare la încercări, date referitoare la etalonare şi rapoarte privind calificarea personalului implicat.4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze periodic audituri pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul calităţii şi să furnizeze producătorului un raport de audit.4.4. În plus, organismul notificat poate să facă vizite inopinate producătorului. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze sau să dispună efectuarea unor încercări pentru a verifica dacă sistemul calităţii funcţionează corect. Organismul notificat trebuie să furnizeze producătorului un raport asupra vizitei şi, în cazul în care au fost efectuate încercări, un raport de încercări.5. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţilor naţionale timp de cel puţin 10 ani de la ultima dată de fabricaţie a articolului următoarele: a) documentele prevăzute la pct. 3.1 lit. b); b) documentele referitoare la modificările prevăzute la pct. 3.4 paragraful al doilea; c) deciziile şi rapoartele organismului notificat prevăzute la pct. 3.4 paragraful al patrulea şi la pct. 4.3 şi 4.4.6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informaţiile pertinente referitoare la aprobările sistemului calităţii emise sau retrase.  +  Anexa 3CRITERII MINIMEcare trebuie luate în considerare pentru notificareaorganismelor responsabile de evaluareaconformităţii1. Organismul, directorul acestuia şi personalul responsabil cu efectuarea încercărilor de verificare nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul sau importatorul articolelor pirotehnice pe care le examinează şi nici reprezentantul autorizat al vreuneia din aceste părţi. Ei nu trebuie să fie implicaţi, fie direct, fie ca reprezentant autorizat, în proiectarea, construcţia, comercializarea, întreţinerea sau importul unor astfel de articole. Aceasta nu exclude posibilitatea unui schimb de informaţii tehnice între producător şi organism.2. Organismul şi personalul său trebuie să efectueze încercările de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională şi competenţă tehnică şi trebuie să fie liberi de orice presiuni şi stimulente, în special de ordin financiar, care le-ar putea influenţa deciziile sau rezultatele examinărilor pe care le efectuează, în special cele din partea unor persoane sau grupuri de persoane interesate de rezultatele verificărilor.3. Organismul trebuie să dispună de personalul şi mijloacele necesare care să îi permită să îşi îndeplinească în mod corespunzător sarcinile administrative şi tehnice legate de verificare; de asemenea, organismul trebuie să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale.4. Personalul responsabil cu examinările trebuie să aibă: a) o pregătire tehnică şi profesională solidă; b) cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor pentru încercările pe care le efectuează şi o experienţă adecvată în efectuarea unor astfel de încercări; c) capacitatea de a întocmi certificatele, înregistrările şi rapoartele cerute pentru demonstrarea efectuării încercărilor.5. Imparţialitatea personalului care efectuează examinările trebuie să fie garantată. Remuneraţia acestuia nu trebuie să depindă de numărul încercărilor efectuate sau de rezultatele acestora.6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.7. Personalul organismului trebuie să respecte secretul profesional cu privire la toate informaţiile obţinute în timpul îndeplinirii sarcinilor sale, mai puţin faţă de autorităţile administrative competente din statul în care îşi desfăşoară activităţile, în baza prezentei hotărâri sau a Directivei 2007/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 privind introducerea pe piaţă a articolelor pirotehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154 din 14 iunie 2007.  +  Anexa 4MARCAJUL DE CONFORMITATE CEMarcajul de conformitate CE constă în iniţialele "CE", având următoarea formă:În caz de reducere sau de mărire a marcajului, trebuie să fie respectate proporţiile din reprezentarea grafică gradată de mai sus.-------