ORDIN nr. 614 din 30 iunie 2010privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 982 din 29 iunie 2010
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 614 din 30 iunie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 1 iulie 2010    Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 7/68 din 30 iunie 2010 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G.861 din 30 iunie 2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 şi nr. 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:"B. Servicii medicale curative:Consultaţie pentru afecţiuni acute, intercurente (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament)."2. În anexa nr. 1, la capitolul II litera B, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTA 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Numărul maxim de 3 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Pentru acelaşi episod de boală acută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, pentru celelalte consultaţii până la nivelul maxim de 3 medicul de familie poate elibera bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate.NOTA 2: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 3 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută.NOTA 3: În situaţiile în care la o consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3 consultaţii.NOTA 4: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută după prima sau a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută, numărul consultaţiilor este maximum 4, respectiv 5.NOTA 5: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial."3. În anexa nr. 1, la capitolul III litera E, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) evaluare periodică, clinică şi paraclinică a tratamentului şi evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, în limita competenţelor, la alte intervale decât cele stabilite de prevederile legale în vigoare."4. În anexa nr. 1, la capitolul III litera E, litera d) se abrogă.5. În anexa nr. 1, la capitolul III litera F, nota 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTA 2: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Numărul maxim de 3 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice. Pentru acelaşi episod de boală acută, în situaţia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultaţii, pentru celelalte consultaţii până la nivelul maxim de 3 medicul de familie poate elibera bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va menţiona obligatoriu numărul de consultaţii acordate."6. În anexa nr. 1, la capitolul III litera F, după nota 2 se introduc patru noi note, notele 3-6, cu următorul cuprins:"NOTA 3: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 3 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută.NOTA 4: În situaţiile în care la o consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3.NOTA 5: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută după prima sau a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută, numărul consultaţiilor este maximum 4, respectiv 5.NOTA 6: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial."7. În anexa nr. 1, la capitolul III litera I, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa 11."8. În anexa nr. 1, la capitolul III, litera J se modifică şi va avea următorul cuprins:"J. Activităţi de suport. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale, certificat de deces, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului."9. În anexa nr. 2, la articolul 16, teza a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:"Medicii de familie pot efectua aceste servicii numai ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru persoanele beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază din lista proprie/din lista constituită la sfârşitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale numai dacă au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii."10. În anexa nr. 7, la capitolul I, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:"B. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ a) serviciile cuprinse la lit. A «Pachetul minimal de servicii medicale»; b) servicii medicale curative:Consultaţie pentru afecţiuni acute, intercurente (anamneză, examen clinic, diagnostic şi tratament). Pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris, costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ.Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Numărul maxim de 3 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel:- dacă medicul de familie a acordat o consultaţie, medicul de specialitate poate acorda maximum două consultaţii sau poate acorda o singură consultaţie şi poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, numai către un singur medic de o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice;- dacă medicul de familie a acordat două consultaţii, medicul de specialitate mai poate acorda o singură consultaţie.NOTA 1: Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 3 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută.NOTA 2: În situaţiile în care la o consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3.NOTA 3: În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută după prima sau a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută numărul consultaţiilor este maximum 4, respectiv 5.NOTA 4: În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial."11. În anexa nr. 7, la capitolul I litera C punctul 1, al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Consultaţia medicală de specialitate cuprinde:- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice.Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută, pe asigurat, şi necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului. Numărul maxim de 3 consultaţii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât şi la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, astfel:- dacă medicul de familie a acordat o consultaţie, medicul de specialitate poate acorda maximum două consultaţii sau poate acorda o singură consultaţie şi poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, numai către un singur medic de o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice;- dacă medicul de familie a acordat două consultaţii, medicul de specialitate mai poate acorda o singură consultaţie şi nu poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate.Circuitul privind modalităţile în care pot fi acordate cele 3 consultaţii se referă numai la un singur episod de boală acută.În situaţiile în care la o consultaţie se diagnostichează două sau mai multe afecţiuni acute, numărul consultaţiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3.În situaţia în care în derularea unui episod de boală acută după prima sau a doua consultaţie apare o altă afecţiune acută, numărul consultaţiilor este maximum 4, respectiv 5.În situaţia în care există prezumţia privind existenţa unei alte afecţiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultaţii pentru afecţiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat iniţial.Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat, la externare, sau pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu.Consultaţia pentru cazurile care necesită urmărirea evoluţiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă:- pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultaţiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet;- la externare, inclusiv după o intervenţie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, manevre chirurgicale minore şi scoaterea firelor, scoaterea ghipsului."12. În anexa nr. 7, la capitolul I litera C punctul 2, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Pentru bolnavii cu afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate şi unele afecţiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate, casa de asigurări de sănătate decontează o consultaţie - control/evaluare periodică - epicriză de etapă la 3 luni, pentru fiecare caz, cu excepţia bolnavilor aflaţi în evidenţa medicului cu afecţiuni pentru care prescrierea medicamentelor nu se poate face decât lunar, situaţie în care casa de asigurări de sănătate decontează o consultaţie lunar."13. În anexa nr. 7, la capitolul I litera C, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. Asistenţă medicală de urgenţă (anamneză, examen clinic şi tratament), în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. În situaţia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăşesc competenţa medicului de specialitate, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate.Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii.Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate distinct de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.Se raportează şi se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată şi rezolvată la nivelul cabinetului."14. În anexa nr. 7, la capitolul I litera C, la punctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 34, cu următorul cuprins:"34. Chirurgie vasculară."15. În anexa nr. 7, la sfârşitul capitolului I, după nota 3 se introduce o nouă notă, nota 4, cu următorul cuprins:"NOTA 4: Medicul de specialitate poate emite prescripţii medicale lunare pentru bolile cronice, pentru consultaţia efectuată în vederea dispensarizării/monitorizării bolnavilor cu afecţiuni cronice, inclusiv pentru afecţiunile cronice care se regăsesc în anexa nr. 39 A, consultaţie care se decontează la un interval de timp de 3/6 luni, după caz."16. În anexa nr. 7, la capitolul II nota 5, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. Pentru serviciul prevăzut la poziţia 191, tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 2 segmente/CNP/o prezentare şi nu mai mult de două ori pe an."17. În anexa nr. 7, la capitolul IV punctul 1, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultaţii; fiecare cură de tratament de recuperare-reabilitare recomandată trebuie să fie precedată de o consultaţie. Tariful pe consultaţie în specialitatea recuperare-reabilitare a sănătăţii este de 10 lei."18. În anexa nr. 8, la articolul 3 alineatul (2), teza a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:"Numărul serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care le-a solicitat şi care se află într-o relaţie contractuală cu persoana fizică sau juridică autorizată să le efectueze se decontează de către casele de asigurări de sănătate, luându-se în considerare faptul că un medic de specialitate poate raporta servicii conexe actului medical în valoare de maximum 52 lei pe zi, corespunzător unui număr întreg de servicii conexe."19. În anexa nr. 8, la articolul 14, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:"(10) În situaţia în care o cură de recuperare-reabilitare se întrerupe, furnizorul are obligaţia de a anunţa casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. În această situaţie decontarea curei de recuperare-reabilitare se face proporţional cu numărul de zile efectuate. (11) În situaţia în care pentru o cură de recuperare-reabilitare a sănătăţii se recomandă un număr mai mic sau egal cu 7 zile, furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate. În această situaţie decontarea curei de recuperare-reabilitare se face în raport cu numărul de zile efectuate, avându-se în vedere că o cură de recuperare-reabilitare se contractează în medie pentru 10 zile de tratament, caz în care tariful/zi este de 9 lei."20. În anexa nr. 8, la articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctură se face pe baza numărului de servicii medicale-caz pentru servicii medicale de acupunctură şi a numărului de consultaţii de acupunctură şi a tarifelor pe cură şi pe consultaţie, în limita sumelor contractate, pe baza facturii şi a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate.În situaţia în care o cură de tratament în acupunctură se întrerupe, furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii şi numărul de zile efectuat faţă de cel recomandat. În această situaţie decontarea curei de tratament se face proporţional cu numărul de zile efectuate de acesta.În situaţia în care pentru o cură de tratament în acupunctură se recomandă un număr mai mic sau egal cu 7 zile, furnizorul are obligaţia să anunţe casa de asigurări de sănătate. În această situaţie decontarea curei de tratament în acupunctură se face în raport cu numărul de zile efectuate, avându-se în vedere că o cură de tratament în acupunctură se contractează în medie pentru 10 zile de tratament, caz în care tariful/zi este de 9 lei."21. În anexa nr. 11, la capitolul I, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare, pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologie-imagistică medicală. Prevederea nu se aplică furnizorilor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice şi de servicii de medicină dentară, pentru care casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale."22. În anexa nr. 11, după litera G se introduce o nouă literă, litera H, cu următorul cuprins:"H. În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate, suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. A lit. d) se repartizează proporţional la celelalte criterii prevăzute la lit. A lit. a)-c)."23. În anexa nr. 12, la articolul 7, punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"33. să raporteze, în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate, lista cu bolnavii cu afecţiuni cronice aflaţi în evidenţa proprie şi, lunar, mişcarea acestora;".24. În anexa nr. 16 B, nota se completează cu următoarea teză:"În tabelele de la pct. 2, 4 şi 6, în coloana «c2», pentru cetăţenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cardului european/numărul paşaportului."25. În anexa nr. 25, la articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Casa de asigurări de sănătate eliberează decizii pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative care nu se suprapun ca perioadă de timp în care sunt acordate de către furnizor/furnizori aceste servicii."26. În anexa nr. 25, la articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Casele de asigurări de sănătate decontează primele 30 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu la tariful prevăzut la art. 2 alin. (2), iar pentru zilele ce depăşesc primele 30 de zile, la un tarif ce reprezintă 50% din tariful prevăzut la articolul mai sus menţionat."27. În anexa nr. 28, la articolul 1, prevederile de la "*)"se completează după cum urmează:"În sanatoriile balneare, pentru categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, partea de contribuţie personală a asiguratului se suportă din fond."28. În anexa nr. 30, la articolul 1 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din fond, în condiţiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă:- integral contravaloarea medicamentelor al căror preţ pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă, corespunzătoare medicamentelor cuprinse în sublistele A şi B pentru forme farmaceutice asimilabile, cu respectarea prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor;- integral contravaloarea medicamentelor cu preţul cel mai mic, corespunzătoare fiecărui DCI cuprinse în sublista C - secţiunea C1 pentru aceeaşi concentraţie şi formă farmaceutică, cu respectarea prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor."29. În anexa nr. 30, la articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care primitorul renunţă la anumite DCI-uri/medicamente şi/sau materiale sanitare cuprinse în prescripţia medicală, acestea se anulează în faţa primitorului pe toate exemplarele prescripţiei medicale, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective.Furnizorii de medicamente eliberează medicamentele din sublistele A şi B ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială. În cazul în care medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripţiei.Furnizorii de medicamente eliberează medicamentele din sublista C - secţiunile C1 şi C3, care dau preţul de referinţă în cadrul denumirii comune internaţionale prescrise de medic, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceluiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripţiei."30. În anexa nr. 30, la articolul 14 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) în situaţia în care în intervalul dintre două actualizări ale CANAMED un medicament cu aprobare de punere pe piaţă care a obţinut aprobarea Ministerului Sănătăţii pentru:- un preţ de vânzare cu amănuntul pe unitate terapeutică mai mic decât preţul de referinţă pentru forme farmaceutice asimilabile - pentru medicamentele din sublistele A şi B;- un preţ de vânzare cu amănuntul mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul al medicamentului care dă preţul de referinţă în cadrul aceluiaşi DCI - pentru medicamentele din sublista C - secţiunile C1 şi C3.Această condiţie se aplică numai dacă deţinătorul de aprobare de punere pe piaţă a medicamentului respectiv prin reprezentantul său legal declară pe propria răspundere că dispune de o cantitate de medicamente care reprezintă cel puţin 50% din consumul de medicamente din cadrul unui DCI corespunzător anului 2009 şi are capacitatea de a-l distribui în farmaciile aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate, sub sancţiunea scoaterii medicamentului din listă, în caz contrar."31. În anexa nr. 30, după articolul 18 se introduc două noi articole, articolele 19 şi 20, cu următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Preţul de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu se defineşte pentru fiecare sublistă pe baza unei metode de calcul care să asigure creşterea accesului asiguraţilor la medicamente în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, luând în calcul următoarele elemente: grupele terapeutice sau DCI, după caz, formele farmaceutice asimilabile, doza zilnică standard stabilită conform regulilor OMS sau cantitatea de substanţă activă, după caz. (2) Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă (CANAMED), aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, elaborată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, şi metoda de calcul pentru sublistele A, B şi C, secţiunile C1 şi C3 din sublistă se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. În listă se cuprind preţurile de referinţă aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi preţurile de decontare stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică menţionată la alin. (2) se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro (4) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din fond este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor asupra preţului de referinţă, respectiv preţul de decontare pentru medicamentele şi materialele sanitare cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii. (5) Preţul de referinţă corespunzător medicamentelor din sublista C, secţiunile C1 şi C3 rămâne nemodificat, iar începând cu 1 septembrie 2010 acesta va fi stabilit şi calculat pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (6) Suma maximă care se suportă din fond, corespunzătoare medicamentelor cu şi fără contribuţie personală pentru afecţiunile cronice prevăzute în anexa nr. 39A, va avea în vedere mecanismul cost-eficienţă-rezultat, conform unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Această metodologie se aplică începând cu 1 septembrie 2010.Art. 20. - Prevederile art. 96-98, art. 99 lit. b), d)-i), k)s), t)-x), art. 100, art. 101 lit. a)-d), f)-i), art. 102 alin. (2), (3), (5)-(7), art. 103 alin. (1)-(3), (5)-(7), art. 104-109 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, îşi păstrează valabilitatea."32. În anexa nr. 31, la articolul 6, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) să urmărească lunar, în cadrul aceluiaşi DCI, raportul dintre consumul de medicamente, al căror preţ pe unitate terapeutică/preţ de vânzare cu amănuntul, după caz, este mai mic sau egal decât preţul de referinţă, şi total consum medicamente; să urmărească lunar evoluţia consumului de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, comparativ cu fondul alocat cu această destinaţie, luând măsurile ce se impun."33. În anexa nr. 31, la articolul 7, punctele 1, 3, 10 şi 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, cu prioritate cu medicamentele al căror preţ pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal decât preţul de referinţă - pentru medicamentele din sublistele A şi B, respectiv cu medicamente la preţ de referinţă şi la preţ de decontare pentru celelalte subliste; (...)3) să practice o evidenţă de gestiune cantitativ valorică, corectă şi la zi, în sensul dat acestor noţiuni de legislaţia fiscală, cu admiterea confuziunii şi perisabilităţii în limitele stabilite de actele normative în vigoare; (...)10) să informeze asiguraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum şi a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, precum şi la modul de utilizare a acestora, conform prescripţiei medicale; să afişeze la loc vizibil materialele informative realizate sub egida şi cu acordul CNAS;" (...)20) să elibereze medicamentele din sublistele A şi B ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului. În cazul în care medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripţiei; să elibereze medicamentele din sublista C - secţiunile C1 şi C3, care dau preţul de referinţă în cadrul denumirii comune internaţionale prescrise de medic, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceluiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescripţiei."34. În anexa nr. 34, la articolul 9 alineatul (1), teza a treia se modifică şi va avea următorul cuprins:"Furnizorii de proteze auditive vor ataşa audiogramele efectuate atât înainte, cât şi după protezarea auditivă."35. După anexa nr. 39 se introduce o anexă nouă, anexa nr. 40, cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. 40DISPOZIŢII GENERALEArticol unic. - Criteriile utilizate pentru monitorizarea privind respectarea modalităţilor de prescriere, respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu au în vedere următorii indicatori: a) consumul mediu de medicamente/afecţiuni/nr. total de CNP-uri/lună calculat la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate; b) numărul de CNP-uri beneficiare de prescripţii medicale înscris la medicul de familie, la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, pentru grupele de afecţiuni avute în vedere pentru calculul indicatorului de la lit. a); c) consum mediu/medic/CNP/pe prescripţie - pentru toate persoanele înscrise pe lista medicului de familie; d) consum mediu/medic/CNP/prescripţie - pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie pentru care medicul de familie organizează evidenţa şi raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate; e) numărul de CNP-uri beneficiare de prescripţii medicale eliberate de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, pentru grupele de afecţiuni avute în vedere pentru calculul indicatorului de la lit. a); f) consum mediu/medic/CNP/prescripţie - pentru persoanele pentru care medicul de specialitate organizează evidenţa şi raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate.La calculul acestor indicatori se utilizează datele aferente anului 2009."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu 1 iulie 2010.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedinteleCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian Duţă___________