ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 30 iunie 2010privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010    Având în vedere situaţia socioeconomică actuală din România, precum şi priorităţile Guvernului în ceea ce priveşte administraţia publică, determinate de criza economică, se impune creşterea posibilităţii de valorificare a bazei materiale aparţinând direcţiilor judeţene pentru tineret şi a direcţiilor judeţene pentru sport, instituţii publice deconcentrate în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, şi implicit reducerea cheltuielilor suportate de la bugetul de stat necesare desfăşurării activităţii, reabilitării şi modernizării acesteia.Oportunitatea promovării prezentului proiect de ordonanţă de urgenţă rezultă şi din necesitatea eliminării contradicţiilor semnalate între prevederile principalelor acte normative care reglementează în domeniile tineretului şi sportului, respectiv: Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Promovarea prezentului act normativ este necesară pentru a acorda posibilitatea de obţinere a veniturilor proprii atât unităţilor din domeniul sportului, cât şi a celor din domeniul tineretului, prin valorificarea bazei materiale, creând astfel premisele pentru reducerea subvenţiilor de la bugetul de stat necesare activităţilor de sport şi tineret, pentru atragerea fondurilor comunitare necesare modernizării şi aducerii acestora la standarde europene.Având în vedere că bunurile ce alcătuiesc baza materială a direcţiilor judeţene pentru sport şi a direcţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti au o anumită specificitate caracteristică atât activităţii de tineret, cât şi celei de sport şi pentru a se crea oportunitatea urgentării valorificării acestora, este necesară derogarea de la dispoziţiile reglementării-cadru, respectiv Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007. Procedura generală reprezintă o cale de valorificare care, în situaţia de faţă, îngreunează procesul de obţinere a veniturilor proprii necesare dezvoltării şi menţinerii unei stări optime de folosinţă a respectivei baze materiale şi modernizării şi aducerii acestora la standardele europene.Aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare.În temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează posibilităţile de valorificare a bunurilor imobile destinate activităţii de tineret şi sport, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret. (2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, baza materială destinată activităţii de educaţie fizică şi sport şi pentru activitatea de tineret, inclusiv terenurile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, poate fi închiriată şi concesionată, pe bază de contract, încheiat în condiţiile legii, în conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (3) Contractul de închiriere încheiat în condiţiile alin. (2) este supus revizuirii anuale.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) art. 80 alin. (3) şi (4) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare; b) orice dispoziţie contrară prezentei ordonanţe de urgenţă, restul dispoziţiilor rămânând nemodificate.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Marko BelaMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 77.-------