ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 iunie 2010privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010    Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă, precum legislaţia muncii, asistenţa şi incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă, pensiile, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, sănătatea şi securitatea în muncă, mobilitatea forţei de muncă şi dialogul social, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.În acest context, ţinând cont de constrângerile bugetare, dar şi pentru încadrarea în fondurile alocate, se impun o regândire a întregului sistem instituţional şi reorganizarea, în regim de urgenţă, atât a aparatului central al ministerului, cât şi a tuturor instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea sa.Având în vedere obiectul de activitate al ministerului şi al instituţiilor aflate în coordonarea acestuia, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari căruia se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de reorganizare instituţională propuse să fie realizate în regim de urgenţă.De asemenea, urgenţa promovării acestui act normativ este justificată şi de faptul că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi instituţiile aflate în coordonarea sa trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaţii sociale gestionate de minister, de la plata pensiilor sau a ajutoarelor de şomaj până la plata tuturor ajutoarelor sociale.Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului instituţional în domeniul muncii şi protecţiei sociale.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a instituţiilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţie Sociale, precum şi unele măsuri de reducere a cheltuielilor de personal. (2) Reorganizarea se realizează prin una dintre următoarele modalităţi: a) desfiinţarea autorităţii sau instituţiei publice, ca urmare a reducerii de personal şi a comasării prin absorbţie, şi preluarea activităţii acesteia de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; b) reducerea de posturi a personalului instituţiilor publice.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se reorganizează prin reducere de posturi şi prin preluarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi activitatea Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, instituţii publice care se desfiinţează. (2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale preia activitatea de inspecţie socială din cadrul Inspecţiei Muncii, instituţie publică care se reorganizează prin reducere de posturi şi preluarea activităţii Revistei "Obiectiv".  +  Articolul 3 (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale preia patrimoniul instituţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pe baza bilanţului contabil de închidere al instituţiilor care predau, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) cuprinde creditele bugetare rămase neutilizate până la data preluării, structurile de personal preluate şi patrimoniul aferent instituţiilor care predau. (3) Inspecţia Muncii preia patrimoniul Revistei "Obiectiv" pe baza bilanţului contabil de închidere al acesteia, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie şi celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se substituie în toate drepturile şi obligaţiile instituţiilor publice care se desfiinţează, decurgând din: acte normative şi administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii şi din orice alte acte care produc efecte juridice. (5) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, prin sintagmele "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului", "Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi" şi "Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap", "Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap" se înţelege sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale".  +  Articolul 4 (1) Personalul instituţiilor publice prevăzute la art. 2, care se desfiinţează sau se reorganizează, se preia de către minister, respectiv de către Inspecţia Muncii, după caz, şi va fi încadrat, potrivit legii, în limita numărului de posturi aprobate, beneficiind de drepturile salariale legale în vigoare, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei publice care îl preia. (2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii aferente Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, astfel cum este reorganizat potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente acestora se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.  +  Articolul 5Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Prestaţii Sociale, organigrama şi numărul maxim de posturi ale acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 239/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 24-30 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.385/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009, cu completările ulterioare; d) Hotărârea Guvernului nr. 484/2007 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 29 mai 2007, cu modificările ulterioare; e) Hotărârea Guvernului nr. 1.386/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 26 noiembrie 2009; f) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 245/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 11 octombrie 2005; g) Hotărârea Guvernului nr. 1.381/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 26 noiembrie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Andras Zsolt SzakalMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 68.-------