ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 iunie 2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010    Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării unei îmbunătăţiri a mecanismelor de construire a locuinţelor prin atragerea capitalului privat în baza contractelor de parteneriat public-privat.De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza internaţională actuală o are asupra domeniului locuirii în România.Apreciindu-se că intervenţia legislativă de urgenţă şi extraordinară este justificată de atragerea de urgenţă a unor surse de finanţare pentru construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării, este necesară implementarea unui nou program astfel încât să poată fi atras capitalul privat în baza contractelor de parteneriat public-privat.Ţinându-se seama de numărul mare de solicitări pentru obţinerea unei locuinţe, se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să accelereze procesul de construire a unor locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea investitorilor privaţi.Neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în ceea ce priveşte dezvoltarea construcţiei de locuinţe, în contextul economic actual.Avându-se în vedere cele menţionate mai sus, se impun modificarea actului normativ pe calea ordonanţei de urgenţă şi adoptarea acesteia cu celeritate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) promovarea şi dezvoltarea la nivel sectorial şi naţional a unor programe privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, construcţia şi/sau reabilitarea locuinţelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităţi naturale, construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat şi în baza contractelor de parteneriat public-privat, construcţia altor locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi intervenţii la construcţii existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale şi sursele de finanţare ale acestora se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;".2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Investiţiile privind construcţiile de locuinţe prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt finanţate de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, din credite interne/externe, din surse ale investitorilor privaţi, precum şi din alte surse legal constituite."3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Administrarea, criteriile de repartizare, precum şi repartizarea şi vânzarea locuinţelor construite prin programul privind construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat în baza contractelor de parteneriat public-privat, prevăzut la alin. (1) lit. c), se prevăd în actul normativ de aprobare a acestuia."4. La articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) A.N.L. colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu investitorii privaţi, după caz, pentru identificarea unor construcţii aflate în diverse stadii de execuţie sau finalizare şi neexploatate, care pot fi incluse în programele prevăzute la alin. (1) lit. c)."5. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pe terenurile aflate în proprietatea publică ori privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice sau juridice, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe."  +  Articolul IIÎn termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu procedura, condiţiile şi termenii de încheiere şi executare a contractelor de parteneriat public-privat prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998, precum şi cu orice alte aspecte privind aceste contracte.  +  Articolul IIILegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 65.-------