ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 61 din 30 iunie 2010pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010    Având în vedere că transpunerea integrală și implementarea în legislația națională a Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE trebuie realizate în regim de urgență, întrucât este declanșată procedura de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se impune pentru a permite crearea unui cadru juridic și instituțional pentru soluționarea reclamațiilor înaintate de utilizatorii persoane juridice în legătură cu nerespectarea de către prestatori a obligațiilor prevăzute de titlurile III și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, precum și pentru asigurarea dreptului utilizatorilor persoane juridice de a apela la procedurile extrajudiciare de soluționare a diferendelor.Luând în considerare faptul că în lipsa unei reglementări imediate a aspectelor menționate mai sus s-ar încălca principiul egalității de tratament între utilizatorii persoane fizice și utilizatorii persoane juridice cu privire la posibilitatea de a apela la procedurile extrajudiciare de soluționare a diferendelor și de a formula reclamații împotriva prestatorilor de servicii de plată care nu se conformează dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 și de a se asigura impunerea, dacă este cazul, a unor sancțiuni adecvate, eficace, proporționale și cu efect de descurajare,având în vedere că neadoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ și recurgerea la procedura legislativă obișnuită ar determina sesizarea României în fața Curții Europene de Justiție și obligarea la plata unor amenzi și/sau penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform Tratatului de aderare,ținând cont de faptul că aceste elemente constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și vizează interesul public,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:1. La articolul 178, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Art. 178. - (1) În vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență de către prestatorii de servicii de plată, consumatorii, alte părți interesate, inclusiv asociațiile de consumatori, pot să sesizeze Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, iar utilizatorii persoane juridice pot să sesizeze Garda Financiară în legătură cu cazurile de încălcare de către prestatorii de servicii de plată a dispozițiilor titlurilor III și IV din prezenta ordonanță de urgență ori să inițieze acțiuni în justiție împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, respectiv Garda Financiară informează, după caz, reclamantul, în răspunsul formulat către acesta, despre existența procedurilor extrajudiciare de soluționare a diferendelor.(3) În vederea soluționării pe cale amiabilă a eventualelor diferende și fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor și utilizatorilor persoane juridice de a iniția acțiuni în justiție împotriva prestatorilor de servicii de plată care au încălcat dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, respectiv Garda Financiară, consumatorii și utilizatorii persoane juridice pot apela la procedurile extrajudiciare de soluționare a diferendelor."2. Articolul 180 va avea următorul cuprins:"Art. 180. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 181 se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, respectiv de către Garda Financiară, la sesizarea consumatorilor, a asociațiilor de consumatori, a utilizatorilor persoane juridice ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele acestora.(2) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Garda Financiară au competențe conform alin. (1) în cazul prestatorilor de servicii de plată al căror stat membru de origine este România și în cazul agențiilor sau sucursalelor pentru care România este stat membru gazdă și care acționează în conformitate cu dreptul de stabilire."  +  Articolul IIPrin derogare de la dispozițiile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, pct. 2 al art. I intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanțelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuȘeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucurești, 30 iunie 2010.Nr. 61.-------