ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 iunie 2010pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 30 iunie 2010  Întrucât nivelul veniturilor bugetare a fost profund afectat de criza economică şi financiară,pentru realizarea unui echilibru între nivelul veniturilor şi al cheltuielilor, corelat cu obiectivele macroeconomice,datorită necesităţii implementării unor măsuri de lărgire a bazei de impozitare, precum şi de majorare a unor impozite în domeniul impozitelor şi taxelor locale,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecinţă negativă imposibilitatea menţinerii deficitului bugetar în limitele stabilite,în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele internaţionale, absolut necesare pentru asigurarea finanţării cheltuielilor publice şi a menţinerii încrederii investitorilor în climatul socio-economic românesc,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 252 va avea următorul cuprins:"Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiriArt. 252. - (1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. (3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."2. La articolul 263, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
  Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta
  1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv 8
  2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv 18
  3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv 72
  4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv 144
  5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc 290
  6. Autobuze, autocare, microbuze 24
  7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
  8. Tractoare înmatriculate 18"
   +  Articolul II (1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenţelor de impozit rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este 31 decembrie 2010. (2) Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru diferenţele rezultate, beneficiază de bonificaţia stabilită prin hotărârile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.  +  Articolul IIIPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu 1 iulie 2010.  +  Articolul IVÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 30 iunie 2010.Nr. 59.-------