LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.(2) În situația în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 lei.  +  Articolul 2(1) Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare al acestora:a) cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută și alte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate și, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevăzute în anexa nr. V/3 la Legea-cadru nr. 330/2009 și în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută și celelalte drepturi în valută și în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;b) drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) și art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare;c) cuantumul drepturilor specifice pentru activitățile desfășurate în instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, prevăzute la pct. 3 alin. (1) și (2), pct. 4 alin. (1), pct. 6, 8, 10, 11 și 12 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009;d) cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament;e) compensația lunară pentru chirie.(2) Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asistența medicală, medicamente și proteze aferente personalului propriu, pentru care legislația în vigoare la data publicării prezentei legi prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale, bugetele locale sau, după caz, bugetele fondurilor speciale, se reduce cu 25%.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul alocațiilor de hrană acordate personalului încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională pe perioada participării la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare.(4) Suma forfetară prevăzută la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, destinată plății drepturilor bănești ale persoanelor angajate la birourile parlamentare ale deputaților și senatorilor, se diminuează cu 25%.  +  Articolul 3(1) Prevederile art. 1 și 2 se aplică și personalului din cadrul Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul prevăzut la alin. (1), precum și pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii se virează integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 4Prevederile art. 1-3 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul indemnizației de șomaj stabilit în condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se stabilește ori se repune în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, precum și drepturile bănești care se acordă lunar din bugetul asigurărilor pentru șomaj în funcție de cuantumul indemnizației de șomaj stabilite potrivit legii se diminuează cu 15%.  +  Articolul 6(1) Drepturile bănești prevăzute la art. 72, 73^1, 74 și 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, se diminuează cu 15%.(2) Convențiile încheiate în vederea acordării subvenției prevăzute la art. 78 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi își produc efectele juridice până la expirarea termenului pentru care au fost încheiate.  +  Articolul 7(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "pensie socială minimă garantată" se înlocuiește cu sintagma "indemnizație socială pentru pensionari".(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, nu va fi mai mică de 350 lei.(3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute la alin. (2) se stabilește anual, prin legile bugetare, și poate fi modificat, în raport cu evoluția indicatorilor macroeconomici și cu resursele financiare.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale nu mai contractează bilete de odihnă în anul 2010.  +  Articolul 9Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizații la ieșirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă.  +  Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în sistemul public de pensii, precum și în sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispozițiile legale privind înscrierea la pensie anticipată și pensie anticipată parțială nu se mai aplică.(2) Cererile de înscriere la pensie anticipată și pensie anticipată parțială, depuse în condițiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor soluționa cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data depunerii.  +  Articolul 11De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul drepturilor bănești, acordate sau suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj ori din bugetul de stat, după caz, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în condițiile prevăzute de actele normative enumerate la art. 15 alin. (1) lit. b)-f), cu excepția indemnizației de șomaj diminuate potrivit art. 5, aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se repun în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleiași date, se diminuează cu 15%.  +  Articolul 12Cuantumul indemnizațiilor acordate în temeiul art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care se află în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi se diminuează cu 15%. Dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.  +  Articolul 13De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 25% următoarele categorii de drepturi:a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea personalului clerical și neclerical;b) indemnizația lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările ulterioare;c) cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România.  +  Articolul 14De la data intrării în vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% următoarele drepturi:a) cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;b) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;c) indemnizația prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare;d) indemnizațiile prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:a) art. 78 și 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 12 și 13 din Ordonanța Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2001, cu modificările ulterioare;c) art. 12 lit. a), b) și d), art. 12^1 și 12^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările și completările ulterioare;d) art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecție socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foștii proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 2 mai 2006, cu modificările ulterioare;e) art. 7 lit. a) și c) și art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările și completările ulterioare;f) art. 7 lit. a) și c) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010;g) Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006;h) Ordonanța Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;i) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;j) art. 25 și 26 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;k) Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar.(2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective, efectuate în condițiile prevăzute de actele normative enumerate la alin. (1) lit. b)-f), ale căror drepturi de protecție socială acordate sau, după caz, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj au fost stabilite până la data intrării în vigoare a prezentei legi și se află în plată sau se repun în plată după suspendare ulterior acestei date, beneficiază de aceste drepturi în condițiile prevăzute de respectivele acte normative, astfel cum se aflau în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, diminuate cu 15%.(3) Pentru nașterile survenite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și pentru căsătoriile încheiate până la această dată, drepturile se stabilesc în condițiile actelor normative prevăzute la alin. (1) lit. g)-j) și se solicită la plată până cel târziu la data de 31 august 2010.  +  Articolul 16(1) Prevederile art. 1-3, art. 5, art. 6 alin. (1), precum și cele ale art. 9-14 se aplică până la 31 decembrie 2010.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale și de personal care să asigure încadrarea în nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării măsurilor de reducere a acestora adoptate în cursul anului 2010, în condițiile Legii-cadru nr. 330/2009, precum și cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat și ale legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului și în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1), din Constituția României, republicată, în ședința comună din data de 29 iunie 2010.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 30 iunie 2010.Nr. 118.-------