NORME din 27 iunie 2008 (*actualizate*)de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic(actualizate până la data de 12 februarie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 12 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009; ORDINUL nr. 202 din 9 februarie 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.Prin HOTĂRÂREA nr. 1.720 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.  +  Articolul 1În înţelesul prezentelor norme, noţiunile de mai jos se definesc astfel: a) magazine duty-free - depozitele autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat a României, care reprezintă şi frontiera externă a Uniunii Europene, terestre, navale şi în aeroporturile internaţionale în care se vând mărfuri comunitare şi/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, persoanelor care călătoresc având ca destinaţie o ţară terţă; b) magazine duty-free diplomatice - depozite autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, în care se vând mărfuri comunitare şi/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, în exclusivitate reprezentanţelor diplomatice şi personalului acestora. Necesitatea şi amplasarea acestor magazine se avizează de Ministerul Afacerilor Externe; c) mărfuri în regim duty-free - mărfurile vândute în magazine duty-free şi/sau duty-free diplomatice, mărfuri vândute la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, precum şi mărfuri distribuite gratuit pasagerilor şi membrilor echipajelor acestor aeronave; d) operatori - personalul care lucrează efectiv în magazinele duty-free şi duty-free diplomatice, cel care aprovizionează aceste magazine, precum şi personalul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar şi care are în atribuţii vânzarea în regim duty-free sau distribuirea gratuită a mărfurilor la bordul acestor aeronave; e) cumpărători - persoanele care călătoresc înspre o destinaţie internaţională, precum şi pasagerii şi membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar. În cazul magazinelor duty-free diplomatice, noţiunea de cumpărător se referă la reprezentanţele diplomatice şi la personalul acestora; f) aparate de marcat electronice fiscale - casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare şi afişajul client; g) birou vamal de control - autoritate vamală în a cărei competenţă se află supravegherea magazinelor duty-free şi duty-free diplomatice, precum şi a depozitelor din aeroporturile internaţionale, în cazul mărfurilor comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar; h) cantităţi destinate uzului personal - cantităţile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial ori pentru cadouri, fără a fi utilizate în scopul vânzării; i) autorizaţie - documentul eliberat de Ministerul Finanţelor Publice, prin care se conferă dreptul de înfiinţare a unui magazin duty-free sau duty-free diplomatic, de vânzare a unor mărfuri în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar şi de distribuire gratuită a unor mărfuri pasagerilor şi membrilor echipajelor acestor aeronave; j) autorizat - persoana juridică constituită potrivit legii, titulară a autorizaţiei de funcţionare în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, iar în cazul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, persoana juridică română care este autorizată să desfăşoare curse în trafic extracomunitar, precum şi persoana juridică română care are încheiat un contract de aprovizionare a aeronavelor cu companii aeriene autorizate să desfăşoare curse în trafic extracomunitar; k) aeronave care efectuează curse în trafic extracomunitar - mijloacele de transport aerian, indiferent de ţara de înmatriculare sau de naţionalitate, utilizate în trafic extracomunitar pentru transportul de persoane.  +  Articolul 2Amplasarea şi amenajarea exterioară a magazinelor duty-free nu trebuie să permită accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinaţie internaţională. Amplasarea şi amenajarea exterioară a magazinelor duty-free nu trebuie să permită introducerea sau scoaterea de mărfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele stabilite de autorităţile vamale.  +  Articolul 3Planurile şi schiţele de amplasare a construcţiilor existente sau care se vor înfiinţa, destinate magazinelor duty-free şi duty-free diplomatice, se avizează de birourile vamale în a căror rază de competenţă urmează să funcţioneze magazinele. Aceste documente stau la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 4Dacă necesităţile de funcţionare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spaţii-anexe, acestea trebuie amplasate în aceeaşi clădire sau în imediata ei apropiere, care se află în aceeaşi zonă de supraveghere vamală, calea de comunicare dintre acestea considerându-se parte integrantă a perimetrului magazinelor.  +  Articolul 5 (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare persoana juridică solicitantă va depune la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere de autorizare care trebuie să conţină următoarele elemente: a) denumirea persoanei juridice, forma şi sediul acesteia; b) codul fiscal al persoanei juridice solicitante; c) denumirea punctului de trecere a frontierei de stat în care este sau se amplasează magazinul pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei; d) datele personale ale celor care reprezintă persoana juridică, respectiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul actual, funcţia deţinută; e) conturile bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută şi în lei, valoarea capitalului social. (2) Cererea se semnează de persoanele care angajează legal persoana juridică solicitantă. (3) Cererea este însoţită de următoarele documente, în copie sau în original, după caz: a) un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; b) cazierul judiciar al reprezentantului legal al persoanei juridice (în original); c) date cu privire la magazinul pentru care se cere eliberarea autorizaţiei, respectiv: amplasarea, suprafaţa, reprezentarea grafică; d) documente prin care se face dovada dotării cu aparate de marcat electronice fiscale, precum şi numărul avizului de utilizare/distribuire eliberat de Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (în copie); e) acordul pentru desfăşurarea activităţii de comercializare dat de deţinătorul legal al spaţiului în care se va desfăşura activitatea (în copie); f) contractul de închiriere a terenului pe care va fi amplasată construcţia sau a clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial (în copie); g) autorizaţia de construire eliberată de autoritatea competentă (în copie); h) avizul biroului vamal, în original, pe planurile şi pe schiţele de amplasare a construcţiilor existente sau care vor fi destinate magazinului duty-free, precum şi avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiţiilor legale de organizare, funcţionare şi supraveghere vamală a magazinului duty-free; i) avizul biroului vamal referitor la amplasarea depozitelor în aeroporturile internaţionale, pentru mărfurile destinate comercializării în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în traficul extracomunitar. (4) Demararea construcţiilor aferente clădirilor destinate magazinelor duty-free pentru care se solicită autorizarea este permisă numai după obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru aceste magazine. (5) Pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, cererea va fi însoţită de următoarele documente: a) un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; b) avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiţiilor legale de organizare, funcţionare şi supraveghere vamală a depozitului pentru mărfurile care vor fi destinate comercializării în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar; c) contractul de aprovizionare a aeronavelor încheiat cu companii aeriene autorizate să desfăşoare curse în trafic extracomunitar (în copie); d) cazierul judiciar al reprezentantului legal al persoanei juridice (în original). (6) Autorizaţiile se eliberează numai după plata taxei de autorizare de 10.000 euro, certificată prin prezentarea ordinului de plată şi a extrasului de cont (în original şi copie). (7) Cererile şi autorizaţiile se înscriu în registre de evidenţă speciale la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi al direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 6 (1) Aprovizionarea magazinelor duty-free se poate face cu mărfuri comunitare şi/sau necomunitare. (2) În vederea introducerii mărfurilor necomunitare în magazinele duty-free, persoanele juridice autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free urmează să solicite birourilor vamale de control acordarea regimului de antrepozit vamal. (3) Introducerea mărfurilor în magazinele duty-free se face numai sub supraveghere vamală. (4) Acordarea regimului de antrepozit vamal în cazul mărfurilor necomunitare este permisă fără garantarea drepturilor de import, definite conform prevederilor art. 4 alin. (10) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. (5) Mărfurile necomunitare circulă către magazinele duty-free sub regimul vamal de tranzit, cu garantarea drepturilor de import aferente fiecărui transport. (6) În cazul în care s-a utilizat o garanţie izolată, deblocarea garanţiei se face de către biroul vamal de plecare în termen de 24 de ore de la primirea confirmării transmise de biroul vamal de destinaţie, prin procedură informatică sau prin fax. (7) Nu este permisă scoaterea mărfurilor dintr-un magazin duty-free aparţinând unui operator în vederea introducerii într-un magazin duty-free aparţinând altui operator. (8) Pentru mărfurile scoase dintr-un magazin duty-free în vederea introducerii într-un alt magazin duty-free aparţinând aceluiaşi operator birourile vamale de control în competenţa cărora funcţionează aceste magazine utilizează Registrul special de evidenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.  +  Articolul 7Prin magazinele duty-free pot fi vândute numai mărfurile prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.  +  Articolul 8Mărfurile admise la vânzare prin magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal.  +  Articolul 9Mărfurile pot fi comercializate numai în ambalaje şi în cantităţi uzuale pentru comerţul cu amănuntul.  +  Articolul 10 (1) Toate mărfurile aprovizionate în scopul vânzării prin magazinele duty-free vor fi însoţite de documente legale, datate, semnate de cei în drept şi ştampilate, din care să rezulte cu claritate: a) furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerţului); b) data livrării; c) mijlocul de transport utilizat, precum şi numele şi prenumele delegatului sau ale şoferului şi documentul de identitate al acestuia; d) denumirea mărfii; e) cantitatea; f) unitatea de măsură; g) preţul de achiziţie. (2) Toate mărfurile vor fi comercializate în cadrul termenelor de valabilitate prescrise de furnizor.  +  Articolul 11Preţurile de vânzare ale produselor se exprimă în dolari S.U.A. şi/sau în euro şi se afişează la vedere. Orice modificări ulterioare ale preţurilor de vânzare vor fi evidenţiate pe documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au făcut modificările.  +  Articolul 12 (1) Justificarea vânzărilor de mărfuri prin magazinele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi. (2) Bonurile fiscale vor conţine următoarele date: a) denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia şi codul fiscal; b) numărul bonului fiscal (numerele se dau în ordine crescătoare); c) identitatea cumpărătorului: numele şi prenumele, felul şi numărul documentului de trecere a frontierei de stat; d) numărul cursei, în cazul transportului aerian; e) felul bunului vândut; f) unitatea de măsură; g) cantitatea; h) valoarea unitară şi totală; i) data vânzării. (3) Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosinţă îndelungată, cum ar fi: aparatură foto, aparatură electronică, aparatură electrocasnică etc. Pe lângă informaţiile conţinute în bonurile fiscale, facturile vor evidenţia în plus marca, tipul, seriile produselor vândute, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 13Comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free din aeroporturile internaţionale este condiţionată de prezentarea de către cumpărător a cărţii de îmbarcare sau a biletului de avion şi a paşaportului şi de înregistrarea electronică a datelor cuprinse în acestea. Excepţie fac numai membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, care vor prezenta numai paşaportul.  +  Articolul 14Prin magazinele autorizate, amplasate în aeroporturile internaţionale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, pot fi comercializate mărfuri atât în regim duty-free, cât şi mărfuri în condiţiile plăţii obligaţiilor fiscale, în funcţie de destinaţia călătorului. Se vor evidenţia distinct în evidenţele financiar-contabile situaţiile aprovizionărilor şi vânzărilor de mărfuri sub cele două regimuri fiscale, în cazul unei activităţi mixte.  +  Articolul 15 (1) Toate documentele care atestă aprovizionarea, vânzarea sau distrugerea mărfurilor se păstrează timp de 5 ani la dispoziţia birourilor vamale. (2) Un centralizator al acestora se prezintă autorităţii vamale lunar, în primele 10 zile ale lunii următoare.  +  Articolul 16 (1) Bonurile fiscale şi facturile vor avea imprimat textul "DUTY-FREE". (2) Toate mărfurile destinate vânzării prin magazinele duty-free trebuie să aibă aplicată pe ele sau pe ambalaj o etichetă autocolantă cu următorul text: "DUTY-FREE", realizată conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. (3) Eticheta se aplică în aşa fel încât să fie vizibilă şi să nu restrângă informaţiile despre produsul oferit spre comercializare.  +  Articolul 17 (1) Mărfurile comunitare se introduc în magazinele duty-free numai pe baza documentelor de provenienţă a acestora de la furnizor, inclusiv a documentelor administrative de însoţire prevăzute de legislaţia fiscală, în cazul produselor accizabile. (2) O copie de pe aceste documente se transmite birourilor vamale de control în a căror competenţă funcţionează magazinele. (3) Documentele de provenienţă a mărfurilor comunitare livrate succesiv către un magazin duty-free însoţesc mărfurile la fiecare livrare.  +  Articolul 18 (1) Pentru mărfurile necomunitare provenite de la acelaşi furnizor, vândute în cursul unei luni în regim duty-free, se depune lunar câte o singură declaraţie vamală de reexport. (2) Pentru mărfurile necomunitare provenite de la acelaşi furnizor, vândute în cursul unei luni prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar câte o singură declaraţie vamală de punere în liberă circulaţie. (3) Pentru mărfurile comunitare provenite de la acelaşi furnizor, vândute în regim duty-free în cursul unei luni, cu excepţia celor vândute prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar câte o singură declaraţie vamală de export. (4) Pentru mărfurile comunitare purtătoare de accize, provenite de la acelaşi furnizor şi vândute în regim duty-free în cursul unei luni, prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar un raport de vânzare. (5) Declaraţiile vamale de reexport, punere în liberă circulaţie şi export se depun în primele 5 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mărfuri vândută în cursul lunii anterioare, la biroul vamal de control în a cărui competenţă funcţionează magazinul. (6) Raportul de vânzare se depune în primele 5 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mărfuri vândută în cursul lunii anterioare, la biroul vamal de control în competenţa căruia funcţionează magazinul. (7) Declaraţiile vamale şi rapoartele de vânzare sunt însoţite de o listă specificativă în care se evidenţiază numerele bonurilor fiscale şi ale facturilor în baza cărora au fost vândute mărfurile ce fac obiectul acestora, precum şi cantitatea şi felul mărfurilor înscrise pe fiecare bon fiscal şi factură eliberate. (8) Documentele care atestă felul şi cantitatea mărfurilor comercializate în regim duty-free se păstrează o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 19 (1) Magazinele duty-free au obligaţia să efectueze controlul zilnic al intrărilor şi ieşirilor de mărfuri, iar rezultatele se consemnează într-un registru sigilat de biroul vamal. (2) Lunar magazinele remit biroului vamal un borderou în care sunt trecute, cantitativ şi valoric, următoarele date: a) stocul iniţial; b) intrările; c) ieşirile; d) distrugerile de mărfuri; e) stocul final. (3) Titularul autorizaţiei de funcţionare în regim duty-free este răspunzător de plată tuturor taxelor prevăzute de lege pentru orice marfă care se constată că lipseşte la inventar sau că a fost sustrasă din magazin.  +  Articolul 20În cazul distrugerii totale sau parţiale a mărfurilor, acestea se scot din evidenţă pe baza documentelor justificative legal întocmite, prezentate biroului vamal de către titularul autorizaţiei.  +  Articolul 21 (1) Toate sortimentele de mărfuri introduse în magazine, după recepţionarea lor de către gestionar, se expun spre vânzare. (2) Cumpărătorul poate achita contravaloarea mărfurilor achiziţionate în oricare dintre valutele liber convertibile înscrise în listele cuprinzând cursurile de schimb valutar comunicate de Banca Naţională a României. (3) Lista zilnică cuprinzând cursurile de schimb valutar comunicate de Banca Naţională a României se afişează la loc vizibil, pentru informarea cumpărătorilor şi pentru calculul operativ al parităţii în dolari S.U.A. şi/sau în euro al valutelor liber convertibile în care se face plata.  +  Articolul 22 (1) Zilnic sumele în valută încasate din vânzarea mărfurilor se centralizează în borderoul de vânzări, se înregistrează în registrul de gestiune şi se depun la bancă sau la casieria persoanei juridice căreia îi aparţine magazinul, în termen de 24 de ore, dacă prin instrucţiunile Băncii Naţionale a României nu se prevăd alte termene. (2) Din sumele încasate se reţine moneda divizionară în limita unui plafon stabilit de conducerea persoanei juridice căreia îi aparţine magazinul, cu avizul Băncii Naţionale a României, în vederea asigurării condiţiilor pentru a da restul cuvenit cumpărătorilor.  +  Articolul 23 (1) Controlul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de către Autoritatea Naţională a Vămilor, de Garda Financiară şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzacţiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidenţelor operative, contabile şi fiscale. (2) Biroul vamal în a cărui rază de competenţă se află magazinul duty-free are obligaţia să efectueze cel puţin un control trimestrial.  +  Articolul 24 (1) Măsura anulării autorizaţiei de funcţionare se ia în următoarele situaţii: a) vânzarea unor bunuri care nu se regăsesc în anexa nr. 6 la ordin; b) neplata taxei de autorizare anuale la termenul prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Anularea autorizaţiei se face de către Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, în baza actului constatator întocmit în condiţiile legii de către organele de control abilitate.  +  Articolul 25Autoritatea Naţională a Vămilor va nominaliza birourile vamale de control în a căror rază de competenţă urmează să îşi desfăşoare activitatea magazinele duty-free diplomatice.  +  Articolul 26 (1) Amplasarea magazinelor duty-free diplomatice, precum şi construcţia acestora nu trebuie să permită accesul în incintă al persoanelor care nu au calitatea de cumpărător în sensul prezentelor norme. (2) Amenajarea exterioară a magazinelor duty-free diplomatice trebuie să facă imposibilă introducerea sau scoaterea de mărfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele destinate acestor activităţi. (3) Planurile şi schiţele de amplasare a construcţiilor existente sau care urmează să fie construite cu destinaţia de magazine duty-free diplomatice se avizează de birourile vamale în a căror rază de competenţă urmează să îşi desfăşoare activitatea magazinele.  +  Articolul 27 (1) Vânzările de mărfuri din magazinele duty-free diplomatice se pot face numai pe baza carnetelor de identitate CD eliberate de Ministerul Afacerilor Externe. (2) Reprezentanţele diplomatice şi personalul acestora pot cumpăra mărfuri din magazinele duty-free diplomatice pe bază de comenzi întocmite în 3 exemplare, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe. Un exemplar al comenzii se reţine de Ministerul Afacerilor Externe. După onorarea parţială sau totală a comenzii magazinul confirmă, sub semnătura persoanei abilitate, pe celelalte două exemplare, felul şi cantitatea mărfurilor vândute. (3) Un exemplar se păstrează la magazin, iar celălalt exemplar se restituie reprezentanţei diplomatice. (4) Comanda va cuprinde următoarele elemente: a) denumirea reprezentanţei diplomatice; b) numele, prenumele şi numărul documentului de identitate ale persoanei împuternicite de reprezentanţa diplomatică să efectueze cumpărăturile; c) denumirea, unitatea de măsură şi cantitatea mărfurilor solicitate spre cumpărare; d) data emiterii comenzii; e) semnătura şefului reprezentanţei diplomatice. (5) Vânzarea băuturilor alcoolice cu concentraţie de peste 22% alcool, a ţigărilor şi a autoturismelor se face în baza cererilor de import, avizate de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) Pentru toate mărfurile vândute prin magazinele duty-free diplomatice justificarea vânzărilor o constituie bonurile fiscale sau facturile. (2) Bonurile fiscale trebuie să cuprindă următoarele date: a) numărul bonului fiscal; numerele se vor da în ordine crescătoare, începând cu 1 ianuarie pentru fiecare an calendaristic; b) denumirea persoanei juridice autorizate, deţinătoare a magazinului, sediul acesteia şi codul fiscal; c) numărul carnetului de identitate CD eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, aferent cumpărătorului; d) natura, valoarea unitară şi numărul de articole vândute; e) unitatea de măsură; f) valoarea totală; g) data vânzării. (3) Facturile sunt utilizate pentru produse de folosinţă îndelungată, de exemplu: aparatură electronică, electrotehnică şi altele de acest gen, precum şi pentru mărfuri vândute pe bază de comenzi. Facturile trebuie să cuprindă, pe lângă datele înscrise în bonurile fiscale, menţiuni suplimentare privind identificarea mărfurilor: mărci, tipuri, serii, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare. (4) Facturile vor fi însoţite şi de certificatul de calitate al produsului respectiv.  +  Articolul 29 (1) Bonurile fiscale şi facturile trebuie să aibă imprimat următorul text: "Mărfuri numai pentru uzul reprezentanţelor diplomatice şi al personalului acestora." (2) Textul va fi redactat în limbile engleză şi română.  +  Articolul 30 (1) Toate mărfurile destinate vânzării prin magazinele duty-free diplomatice, fie că se vând ca atare sau ambalate, trebuie să aibă aplicată o etichetă cu următorul text: "DUTY-FREE DIPLOMATIC", conform anexei nr. 7 la ordin. (2) Eticheta trebuie astfel aplicată încât să nu restrângă informaţiile despre produsele în cauză, furnizate de producător sau de comerciant.  +  Articolul 31Dispoziţiile prevăzute la art. 1, 2, 4, 5-11, 15, 17-24 din prezentele norme se aplică în mod corespunzător şi magazinelor duty-free diplomatice.  +  Articolul 32Persoanele juridice care desfăşoară activităţi în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic au obligaţia să aducă la cunoştinţa operatorilor dispoziţiile legale privind aceste activităţi.  +  Articolul 33Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar se plăteşte la unităţile Trezoreriei Statului, în contul "Taxe pentru licenţe şi autorizaţii de funcţionare".  +  Articolul 34Schimbarea locului de amplasare a unui magazin duty-free sau duty-free diplomatic atrage reluarea procedurii de autorizare şi plata taxei anuale aferente.  +  Articolul 35Dispoziţiile prevăzute la art. 1, 5-11, 15, 18-20, 22-24 se aplică în mod corespunzător şi în cazul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar.  +  Articolul 36Mărfurile destinate aprovizionării la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar sunt depozitate numai în zonele de supraveghere vamală din aeroporturi.  +  Articolul 37Documentul de livrare a mărfurilor din depozit către aeronavă, emis de deţinătorul depozitului şi vizat de autoritatea vamală cu ocazia îmbarcării mărfurilor la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, constituie documentul legal în baza căruia se întocmesc declaraţiile vamale.  +  Articolul 38Pentru mărfurile distribuite gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului sau comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, persoanele juridice române autorizate în acest sens depun lunar declaraţiile vamale la biroul vamal de control în a cărui competenţă îşi desfăşoară activitatea, în primele 5 zile ale lunii următoare celei în care s-au efectuat livrările.  +  Articolul 39Depozitele de mărfuri destinate aprovizionării la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar pot fi amplasate numai în zona de supraveghere vamală din aeroporturi, iar sistemul de închidere a acestora trebuie să permită accesul numai în comun al titularului depozitului şi al autorităţii vamale.  +  Articolul 40Titularii depozitelor sunt obligaţi să ţină o evidenţă operativă a mărfurilor aflate în depozit, în forma stabilită de autoritatea vamală.  +  Articolul 41Mărfurile destinate aprovizionării, care au fost livrate la bordul aeronavelor, dar care nu au fost vândute pot fi returnate în depozitele aflate în zona de supraveghere vamală din aeroporturi, pe baza documentului de livrare emis de persoana juridică română autorizată şi vizat de autoritatea vamală, depus în cadrul termenului prevăzut la art. 38 din prezentele norme.  +  Articolul 42Pentru mărfurile intrate în depozit, a căror ieşire nu este justificată prin îmbarcare la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, autoritatea vamală ia măsuri pentru regularizarea situaţiei şi aplică sancţiunile potrivit legii.  +  Articolul 43Pentru reautorizare, cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei emise, persoanele juridice interesate vor trimite la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere însoţită de documentaţia prevăzută la art. 5 din prezentele norme.-----------------