REGULAMENT din 18 octombrie 2005 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar(actualizat până la data de 16 iunie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 1 noiembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 iunie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 252 din 22 februarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 531 din 2 iunie 2010.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 2Obiectivul ARACIP este de a efectua evaluarea externă a calităţii educaţiei realizate de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de programe de formare profesională continuă specifice învăţământului preuniversitar, cu scopul de: a) a atesta capacitatea organizaţiilor furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare; b) a asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile, despre calitatea educaţiei; c) a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar; d) a propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării politici şi strategii de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar, în strânsă corelare cu învăţământul superior.  +  Capitolul II Structura organizatorică a ARACIP  +  Articolul 3 (1) ARACIP este condusă de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte şi dispune de un aparat propriu, format din experţi şi personal administrativ, angajaţi pe bază de concurs. (2) Numărul maxim de posturi ale aparatului propriu al ARACIP este de 40, din care 35 sunt posturi de execuţie şi 5 de conducere, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009. (3) Structura organizatorică a ARACIP este prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre.  +  Articolul 4 (1) ARACIP are următoarea structură organizatorică: a) Consiliul ARACIP; b) Biroul executiv; c) Departamentul de acreditare; d) Departamentul de asigurare a calităţii; e) Serviciul economic şi administrativ; f) compartimentele funcţionale ale ARACIP. (2) În funcţie de activităţile derulate, în cadrul ARACIP se pot constitui şi alte departamente speciale. (3) La nivelul ARACIP, în vederea verificării şi susţinerii deciziei ARACIP, Biroul executiv poate constitui şi se poate consulta cu o comisie consultativă, constituită conform prevederilor art. 16.  +  Articolul 5 (1) Consiliul ARACIP reprezintă organul colectiv de decizie al ARACIP. (2) Biroul executiv al ARACIP constituie organul care asigură conducerea operativă a ARACIP. (3) Departamentele, Serviciul economic şi administrativ, respectiv compartimentele ARACIP, sunt structuri organizate în cadrul ARACIP, care desfăşoară activităţi specifice, conform cu atribuţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005.  +  Articolul 6 (1) Preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pe bază de concurs desfăşurat conform legii, şi fac parte din aparatul propriu al ARACIP. (2) Conducătorii departamentelor, respectiv al Serviciului economic şi administrativ, organizate în cadrul ARACIP, sunt numiţi de către preşedintele ARACIP, pe bază de concurs desfăşurat conform legii.  +  Articolul 7 (1) Preşedintele ARACIP este asimilat ca funcţie cu directorul general din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Vicepreşedintele ARACIP este asimilat ca funcţie cu directorul general adjunct din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (3) Conducătorii departamentelor din cadrul ARACIP sunt asimilaţi cu funcţia de director în Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 8Personalul din cadrul ARACIP este remunerat conform legislaţiei referitoare la salarizarea personalului din ministere şi din alte organe centrale de specialitate.  +  Articolul 9 (1) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, ARACIP foloseşte colaboratori externi, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare, precum şi experţii din aparatul propriu al ARACIP. (2) Colaboratorii externi ai ARACIP sunt remuneraţi în funcţie de activităţile derulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 10 (2) Colaboratorii externi ai ARACIP sunt remuneraţi în funcţie de activităţile derulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul III Funcţionarea ARACIP  +  Articolul 11 (1) Consiliul ARACIP este alcătuit din 15 membri, după cum urmează: a) preşedintele ARACIP; b) vicepreşedintele ARACIP; c) conducătorii departamentelor organizate în cadrul ARACIP, respectiv al Serviciului economic şi administrativ; d) un consilier juridic din structura organizatorică a ARACIP; e) 9 experţi din cadrul departamentelor ARACIP. (2) Persoanele care ocupă funcţiile nominalizate la alin. (1) lit. a), b) şi c) fac parte de drept din Consiliul ARACIP. Ceilalţi membri ai Consiliului ARACIP sunt numiţi în urma selecţiei desfăşurate în baza unor criterii stabilite prin decizie a preşedintelui ARACIP, pe o perioadă de 3 ani. (3) Consiliul ARACIP este condus de preşedintele ARACIP, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedintele ARACIP. (4) Consiliul ARACIP se întruneşte în şedinţă ordinară, lunar, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea preşedintelui ARACIP sau a două treimi din numărul membrilor săi. Şedinţele ordinare ale Consiliului ARACIP sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin două treimi din totalul membrilor. (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul ARACIP adoptă hotărâri prin votul majorităţii membrilor săi. Hotărârile Consiliului ARACIP se fac publice pe site-ul ARACIP. (6) Consiliul ARACIP îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) analizează şi aprobă proiectul de strategie instituţională; b) analizează şi aprobă standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare; la stabilirea standardelor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar se va ţine seama de natura specifică a învăţământului în limbile minorităţilor naţionale; c) analizează şi aprobă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie; d) analizează periodic şi aprobă propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică; e) analizează şi aprobă Codul de etică profesională al experţilor în evaluare şi acreditare; f) analizează şi aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite de membrii comisiilor de experţi, în urma avizării Biroului executiv al ARACIP; rapoartele de autorizare, de acreditare şi de evaluare externă a calităţii se publică pe site-ul ARACIP; g) propune acordarea/neacordarea/ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz; h) analizează şi aprobă manualele de evaluare internă a calităţii; i) analizează şi aprobă publicarea ghidurilor de bune practici;-------------Litera j) a alin. (6) al art. 11 a fost abrogată de pct. 4 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009. k) analizează şi aprobă contractele instituţionale încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru evaluarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar; l) analizează şi aprobă metodologiile-cadru de cofinanţare a unor proiecte naţionale şi internaţionale la care ARACIP participă în calitate de promotor, partener sau asociat; m) analizează propunerile venite din partea comisiei consultative organizate la nivelul ARACIP, pe marginea proiectelor de acte normative iniţiate de ARACIP şi supuse dezbaterii acestei comisii; n) propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării măsuri de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar, pe baza rapoartelor întocmite de departamentele ARACIP. (7) Membrii Consiliului ARACIP, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui ARACIP, pot fi revocaţi din funcţie prin decizie a preşedintelui ARACIP, în următoarele situaţii: a) prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive sau de la trei şedinţe într-un an calendaristic; b) dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile; c) la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercusiuni asupra prestigiului Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi/sau al ARACIP, după caz. (8) Preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP pot fi revocaţi din funcţie, în situaţiile prevăzute la alin. (7), prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 12 (1) Biroul executiv al ARACIP este alcătuit din 5 membri, respectiv din preşedintele, vicepreşedintele şi conducătorii departamentelor, respectiv al Serviciului economic şi administrativ, organizate în cadrul ARACIP. (2) Biroul executiv se întruneşte în şedinţă ordinară, de regulă săptămânal, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui ARACIP sau a conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (3) Biroul executiv al ARACIP îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură conducerea operativă a ARACIP; b) coordonează ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului ARACIP; c) proiectează, organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea ARACIP; d) aprobă graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare, precum şi componenţa comisiilor de experţi, desemnate în acest scop; e) aprobă raportul anual cu privire la activitatea ARACIP, care se publică pe site-ul ARACIP; f) aprobă încadrarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu al ARACIP, în condiţiile legii, precum şi aplicarea, dacă este cazul, de sancţiuni disciplinare; g) aprobă programul de pregătire profesională pentru personalul din aparatul propriu al ARACIP;-------------Litera h) a alin. (3) al art. 12 a fost abrogată de pct. 5 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009. i) aprobă participarea ARACIP, în calitate de promotor, partener sau asociat, la proiecte naţionale şi internaţionale; j) evaluează periodic activitatea desfăşurată de colaboratorii externi ai ARACIP; k) elaborează proiectul de strategie instituţională a ARACIP; l) analizează şi avizează rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite de comisiile de experţi în evaluare şi acreditare, validate de experţii din departamentele ARACIP; m) înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de acordare/ neacordare/ridicare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz; n) înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare; o) înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie; p) înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică; q) înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea promovării prin ordin, Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare; r) înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea promovării prin ordin, manualele de evaluare internă a calităţii, în urma aprobării Consiliului ARACIP; s) informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării în legătură cu concluziile şi rezultatele activităţii de evaluare a calităţii realizate la unităţile de învăţământ preuniversitar; t) informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării referitor la situaţiile în care organizaţiile furnizoare de educaţie nu mai îndeplinesc standardele de calitate.  +  Articolul 13În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, departamentele de acreditare şi de asigurare a calităţii desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a) elaborează şi reactualizează periodic standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare; b) elaborează metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie din învăţământul preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; c) elaborează Codul de etică profesională al experţilor în evaluare şi acreditare; d) elaborează manuale de evaluare internă a calităţii şi ghiduri de bune practici; e) elaborează analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar, precum şi recomandări de îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului preuniversitar; f) elaborează raportul anual cu privire la propria activitate; g) participă, prin experţii din aparatul propriu al ARACIP, la vizitele de evaluare şi acreditare; h) primesc, înregistrează şi expertizează rapoartele de evaluare internă depuse de organizaţiile interesate în furnizarea de educaţie, respectiv de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării; i) primesc, înregistrează şi verifică rapoartele anuale de evaluare a calităţii întocmite de comisiile de calitate din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate privind respectarea standardelor, a standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective; j) primesc, înregistrează, verifică şi validează rapoartele întocmite de comisiile de experţi în evaluare şi acreditare pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare externă; k) primesc de la inspectoratele şcolare judeţene şi analizează rapoartele şi situaţiile anuale privind starea învăţământului preuniversitar de la nivelul judeţului respectiv, pe baza cărora realizează analize de sistem; l) îndeplinesc hotărârile Consiliului ARACIP în domeniul propriu de competenţă.  +  Articolul 14Serviciul economic şi administrativ din cadrul ARACIP este organizat pe compartimente care desfăşoară activităţi specifice, stabilite de Biroul executiv al ARACIP.  +  Articolul 15 (1) Colaboratorii externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare, au următoarele atribuţii: a) realizează activităţile de evaluare a organizaţiilor interesate în furnizarea de educaţie; b) înaintează departamentelor din cadrul ARACIP rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite cu ocazia desfăşurării vizitelor în teren; c) propun măsuri de ameliorare a instrumentelor de lucru utilizate în activităţile de evaluare şi acreditare, în vederea eficientizării activităţii ARACIP. (2) Poate fi desemnat în calitate de colaborator extern, expert în evaluare şi acreditare, orice cadru didactic care îndeplineşte criteriile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi care nu este angajat în administraţia centrală a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, respectiv a inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti. (3) Colaboratorii externi ai ARACIP au obligaţia de a participa la activităţi şi programe de formare profesională în domeniul evaluării instituţionale şi al acreditării.  +  Articolul 16 (1) Comisia consultativă care se poate constitui la nivelul ARACIP este formată din 9-15 membri, cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, precum şi cercetători, cadre didactice din învăţământul superior, cu expertiză în învăţământul preuniversitar, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea organizaţiilor reprezentative din domeniu sau din proprie iniţiativă. Din comisia consultativă pot face parte şi reprezentanţi ai învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, respectiv reprezentanţi ai părinţilor. (2) Componenţa comisiei consultative se reînnoieşte periodic, la propunerea preşedintelui ARACIP, pe baza unor criterii şi a unei metodologii specifice. (3) Comisia consultativă se întruneşte de regulă la cererea preşedintelui ARACIP, a ministrului educaţiei şi cercetării sau ori de câte ori este cazul, la propunerea a două treimi din numărul membrilor săi sau la propunerea a două treimi din numărul membrilor Consiliului ARACIP. (4) Comisia consultativă are rolul de a dezbate proiectele de acte normative elaborate de ARACIP şi de a înainta Consiliului ARACIP propunerile pe marginea proiectelor dezbătute. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, comisia consultativă emite un aviz consultativ şi face propuneri şi recomandări pe marginea proiectelor dezbătute.  +  Capitolul IV Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui şi ale conducătorilor departamentelor ARACIP  +  Articolul 17 (1) Preşedintele ARACIP asigură conducerea executivă a ARACIP. (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele ARACIP emite hotărâri. (3) Preşedintele ARACIP are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă ARACIP în justiţie, în raporturile cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism interesat în domeniul de activitate al ARACIP; b) exercită funcţia de ordonator de credite, în condiţiile prevăzute de lege; c) numeşte conducătorii departamentelor ARACIP, în condiţiile legii; d) aprobă statul de funcţii al ARACIP; e) stabileşte condiţiile privind angajarea personalului ARACIP; f) aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ARACIP; g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 18Vicepreşedintele ARACIP are următoarele atribuţii principale: a) organizează şedinţele Consiliului ARACIP; b) coordonează şi răspunde de activitatea aparatului propriu al ARACIP; c) răspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea ARACIP; d) răspunde de organizarea arhivei ARACIP; e) organizează împreună cu secretarul general al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) consultări bianuale între cele două agenţii; f) asigură publicarea pe site-ul ARACIP a proceselor-verbale încheiate cu ocazia desfăşurării şedinţelor ordinare, respectiv a şedinţelor extraordinare ale Consiliului ARACIP, a rapoartelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite de membrii comisiilor de experţi, precum şi a raportului anual cu privire la activitatea ARACIP; g) asigură publicarea şi diseminarea manualelor, analizelor, precum şi a ghidurilor de bune practici; h) îndeplineşte, în lipsa preşedintelui ARACIP, toate atribuţiile stabilite în sarcina acestuia; i) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite de preşedintele ARACIP, în condiţiile legii.  +  Articolul 19 (1) În vederea organizării şi coordonării activităţii ARACIP, conducătorii departamentelor din cadrul ARACIP au următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea departamentului corespunzător; b) întocmesc aprecierile profesionale pentru personalul din subordine; c) realizează analize privind nevoile de formare profesională pentru personalul din subordine; d) controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine; e) propun persoanele desemnate pentru a face parte din Consiliul ARACIP. (2) Conducătorii departamentelor de acreditare şi de asigurare a calităţii din cadrul ARACIP au următoarele atribuţii specifice: a) coordonează şi participă la elaborarea şi actualizarea standardelor, standardelor de referinţă, a indicatorilor de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare; b) coordonează şi participă la elaborarea metodologiei de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie din învăţământul preuniversitar; c) coordonează elaborarea de manuale de evaluare internă a calităţii, de ghiduri de bune practici, de analize de sistem, precum şi de recomandări de îmbunătăţire continuă a calităţii în învăţământul preuniversitar. (3) Conducătorul Serviciului economic şi administrativ al ARACIP îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a) organizează şi coordonează activitatea compartimentelor din structura sa; b) răspunde de elaborarea metodologiilor şi a altor acte normative referitoare la domeniul financiar; c) răspunde de întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al ARACIP şi îl propune spre avizare Biroului executiv al ARACIP; d) răspunde de organizarea evidenţei financiar-contabile a ARACIP; e) răspunde de execuţia bugetului propriu al ARACIP.  +  Articolul 20 (1) ARACIP colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi cu inspectoratele şcolare în vederea realizării activităţii de monitorizare şi control al calităţii. (2) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ARACIP poate solicita inspectoratelor şcolare următoarele: a) informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv; b) informări privind controlul anual al unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective, şi propun măsuri ameliorative; c) sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale activităţilor de inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională, pe care le înaintează atât direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cât şi ARACIP; d) graficul anual de efectuare a inspecţiei şcolare şi a evaluării instituţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar; e) orice alte propuneri şi informări specifice domeniului de activitate al ARACIP.  +  Articolul 21Organizaţiile furnizoare de educaţie, interesate în organizarea şi desfăşurarea de activităţi de învăţământ de nivel preuniversitar, corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, se vor supune procesului de evaluare externă şi de acreditare, în conformitate cu prevederile corespunzătoare din metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare.  +  Articolul 22ARACIP colaborează cu agenţii şi organisme similare din alte ţări în vederea dezvoltării şi aplicării unor măsuri cât mai eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de învăţământ preuniversitar.  +  Articolul 23 (1) ARACIP poate să încheie contracte, acorduri sau convenţii cu agenţii şi organisme similare din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii. (2) ARACIP poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la cofinanţarea unor proiecte naţionale şi internaţionale la care participă ca promotor, partener sau asociat.-------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 6 al art. VI din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 25Conducerea interimară a ARACIP este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi pe o perioadă determinată, până la organizarea concursului, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 26 (1) Până la constituirea Consiliului ARACIP, timp de cel mult 9 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările ulterioare, rolul de organ colectiv decizional îl îndeplineşte un consiliu interimar, format din preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP, precum şi dintr-un număr de 10 membri, cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat şi particular şi cercetători, cadre didactice din învăţământul superior, cu expertiză în învăţământul preuniversitar, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Din componenţa Consiliului interimar al ARACIP pot face parte şi membri ai Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentul regulament.-------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 252 din 22 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006. (2) Cei 10 membri ai Consiliului interimar al ARACIP sunt salarizaţi în funcţie de activitatea desfăşurată, în regim de colaboratori externi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 27Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, personalul, baza de date şi funcţiile Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, pe bază de protocol de predare-preluare.  +  Articolul 28 (1) Pe perioada interimatului, preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) realizează activităţile de preluare şi de încadrare a personalului, menţionate la art. 26; b) asigură organizarea şi coordonarea activităţii ARACIP; c) propun Ministerului Educaţiei şi Cercetării spre aprobare, prin ordin, posturile din structura organizatorică a ARACIP; d) organizează concursul pentru ocuparea posturilor cuprinse în organigrama ARACIP; e) stabilesc atribuţiile de serviciu pentru personalul din cadrul ARACIP, în conformitate cu fişele postului corespunzătoare; f) conduc, coordonează şi răspund de activitatea Consiliului interimar al ARACIP; g) îndeplinesc alte atribuţii, stabilite de ministrul educaţiei şi cercetării, în condiţiile legii. (2) Principalele atribuţii ale Consiliului interimar al ARACIP sunt: a) să elaboreze şi să înainteze Ministerului Educaţiei şi Cercetării spre aprobare, prin ordin, criteriile şi metodologia de selecţie şi de formare a experţilor înscrişi în Registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare; b) să participe la constituirea Registrului experţilor în evaluare şi acreditare al ARACIP; c) să elaboreze metodologia de evaluare externă şi asigurare a calităţii, în colaborare cu personalul ARACIP; d) să elaboreze standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare, în colaborare cu personalul ARACIP; e) să desemneze o persoană care să deruleze activităţile de deschidere a contului de disponibil al ARACIP; f) să îndeplinească orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de preşedintele ARACIP, respectiv de ministrul educaţiei şi cercetării, în condiţiile legii.-------