ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 21 iunie 2010    Având în vedere:- volumul mare al plăţilor restante înregistrate de unităţile administrativ-teritoriale faţă de operatorii economici care prestează servicii şi lucrări de interes public local, precum şi datoriile pe care aceştia le înregistrează faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;- prevederile Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare la eliminarea plăţilor restante,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 61 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2010 Ministerul Finanţelor Publice acordă unităţilor administrativ-teritoriale împrumuturi din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobândă de 6,25%, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, cu o perioadă de graţie de un an, în limita sumei de 1.500.000 mii lei, pentru achitarea obligaţiilor de plată restante înregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2009 faţă de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, neachitate la data solicitării împrumutului. Perioada de acordare a împrumutului se stabileşte în convenţiile de împrumut încheiate cu unităţile administrativ-teritoriale. (2) Sumele acordate unităţilor administrativ-teritoriale cu titlu de împrumut din veniturile obţinute din privatizare vor fi utilizate exclusiv pentru: a) stingerea obligaţiilor fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat; b) stingerea obligaţiilor fiscale restante ale operatorilor economici care au de încasat sume restante de la operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin obligaţii fiscale restante se înţelege totalitatea obligaţiilor datorate de către operatorii economici la data de 31 martie 2010 şi neachitate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale. (4) Rambursarea împrumutului se efectuează în tranşe lunare, începând cu prima lună după încheierea perioadei de graţie. Dobânda aferentă reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului, se plăteşte lunar, începând cu luna acordării împrumutului, şi se calculează prin aplicarea ratei dobânzii prevăzute la alin. (1) la soldul împrumutului. (5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere de 0,05% pe zi de întârziere până la data stingerii obligaţiei. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului. (6) Unităţile administrativ-teritoriale virează sumele datorate în conturi distincte deschise la Trezoreria operativă centrală, codificate cu codurile de identificare fiscală ale acestora. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestor conturi se sting obligaţiile de plată în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile şi ratele de capital. (7) În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de rambursare prevăzute la alin. (4), Ministerul Finanţelor Publice sistează alimentarea bugetelor locale respective cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. (8) Până la lichidarea obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale către Ministerul Finanţelor Publice, cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate potrivit prevederilor alin. (7), vor fi alocate bugetelor locale numai pentru achitarea acestor obligaţii. (9) Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia ca la elaborarea şi aprobarea bugetelor locale să prevadă restituirea sumelor acordate de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 2 (1) Unităţile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La documentaţia pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, se anexează certificatele de atestare fiscală pentru obligaţii fiscale restante ale operatorilor economici, inclusiv ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, eliberate potrivit prevederilor art. 3. În cazul în care împrumutul solicitat cuprinde şi sume aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), vor fi anexate şi certificatele de atestare fiscală pentru obligaţii fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii sau lucrări ai operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat. (3) În termen de maximum 15 zile calendaristice de la obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, unităţile administrativ-teritoriale solicită Ministerului Finanţelor Publice încheierea de convenţii de împrumut. (4) Împrumuturile contractate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu intră sub incidenţa limitelor stabilite pe anul 2010 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale.  +  Articolul 3Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti/Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, eliberează certificatele de atestare fiscală solicitate de unităţile administrativ-teritoriale pentru operatorii economici, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Certificatele de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent, cuprind creanţele fiscale exigibile, existente în sold la data de 31 martie 2010 şi neachitate până la data eliberării acestora, şi au o valabilitate de 60 de zile de la data eliberării.  +  Articolul 4 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea convenţiilor, Ministerul Finanţelor Publice va vira suma aprobată într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele unităţii administrativ-teritoriale, la unitatea Trezoreriei Statului unde aceasta este arondată. (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibil prevăzut la alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale vor vira într-un cont distinct de disponibil al operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, deschis la Trezoreria Statului, sumele din care vor fi stinse obligaţiile fiscale restante ale furnizorilor acestor operatori economici prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b). Sumele astfel virate nu pot fi mai mari decât cele prevăzute în certificatele de atestare fiscală ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, prezentate ca anexă la documentaţia pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. (3) În termenul prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice va comunică Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sumele aprobate unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi lista operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări ale căror obligaţii fiscale restante se sting în limita acestor sume, conform destinaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b).  +  Articolul 5 (1) În termen de 25 de zile de la transmiterea comunicărilor prevăzute la art. 4 alin. (3), organele fiscale vor înainta unităţilor Trezoreriei Statului la care sunt arondate unităţile administrativ-teritoriale nota de transfer al sumelor din conturile de disponibilităţi ale acestora deschise potrivit art. 4 alin. (1) în contul obligaţiilor fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări şi, respectiv, ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat. (2) În acelaşi termen prevăzut la alin. (1), organele fiscale vor înainta unităţilor Trezoreriei Statului la care sunt arondaţi operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat nota de transfer al sumelor din conturile de disponibilităţi ale acestora deschise potrivit art. 4 alin. (2) în contul obligaţiilor fiscale restante ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai operatorilor economici respectivi. (3) Sumele înscrise în nota de transfer nu pot depăşi cuantumul sumelor aprobate prin convenţiile de împrumut pentru fiecare operator economic. (4) Unităţile Trezoreriei Statului vor vira în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sumele prevăzute în nota de transfer, în termen de 5 zile de la primirea acesteia. (5) Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil deschise pe numele unităţilor administrativ-teritoriale se restituie de unităţile Trezoreriei Statului în contul Ministerului Finanţelor Publice, în cea de-a 30-a zi de la încasarea acestora. (6) Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat se restituie în conturile unităţilor administrativ-teritoriale din care au fost primite, în cea de-a 30-a zi de la încasarea acestora. Sumele astfel încasate se restituie în contul Ministerului Finanţelor Publice de către unităţile administrativ-teritoriale, cel târziu în a doua zi lucrătoare de la încasarea acestora.  +  Articolul 6Sumele acordate unităţilor administrativ-teritoriale potrivit art. 1 au destinaţie specială în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă şi se utilizează numai potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor art. 1-6, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului.  +  Articolul 8 (1) În situaţia în care unitatea administrativ-teritorială, respectiv subdiviziunea acesteia, după caz, are calitatea atât de debitor pentru obligaţiile de plată restante înregistrate de aceasta faţă de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi faţă de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, la data de 31 decembrie 2009 şi neachitate la data solicitării, cât şi de creditor pentru creanţele fiscale restante către bugetul local al acesteia la data de 31 decembrie 2009 şi neachitate la data solicitării, poate opera stingerea obligaţiilor respective potrivit procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor. (2) În cazul în care disponibilităţile bugetelor locale sunt insuficiente pentru operarea stingerii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), unităţile Trezoreriei Statului vor asigura echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local determinat de operaţiunea de stingere a obligaţiilor, din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului. (3) Suma acordată pentru echilibrarea bugetelor locale în condiţiile alin. (2) nu poate depăşi nivelul sumei care face obiectul stingerii obligaţiilor şi se recuperează integral în aceeaşi zi lucrătoare în care a fost acordată, după finalizarea operaţiunii de stingere a obligaţiilor. Recuperarea sumei acordate pentru echilibrarea bugetelor locale se va efectua prin debitarea de către unităţile Trezoreriei Statului a contului de venituri al bugetului local în care aceasta a fost virată.  +  Articolul 9 (1) Restituirea sumelor virate eronat în conturi de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului se efectuează de către ordonatorii de credite din conturile de cheltuieli bugetare în care acestea au fost încasate. (2) Sumele virate eronat în conturi de cheltuieli bugetare în anii anteriori se restituie de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare la care sumele respective au fost încasate, în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în care se face restituirea. În cazul în care creditele bugetare aprobate sunt insuficiente pentru efectuarea restituirilor, ordonatorii de credite sunt autorizaţi să efectueze pe parcursul întregului an virări de credite bugetare, în condiţiile legii. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sumele virate eronat la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent" în anii anteriori celui în care se solicită restituirea pot fi restituite fără deschiderea de credite bugetare şi fără a fi aprobate credite bugetare la această subdiviziune de cheltuieli în bugetul ordonatorului de credite. (4) Operaţiunile prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează pe răspunderea ordonatorilor de credite şi sunt supuse vizei de control preventiv propriu şi delegat, după caz.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 16 iunie 2010.Nr. 51.___________