ORDIN nr. M.67 din 14 iunie 2010pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului apărării nr. M.121/2008 privind responsabilităţile comandanţilor/şefilor unităţilor militare pentru păstrarea integrităţii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale şi unele măsuri privind modul de administrare a acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 18 iunie 2010    Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) şi r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul IArticolul 4 din Ordinul ministrului apărării nr. M.121/2008 privind responsabilităţile comandanţilor/şefilor unităţilor militare pentru păstrarea integrităţii patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale şi unele măsuri privind modul de administrare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Când în urma operaţiunii de inventariere se constată, în fapt, plusuri, acestea se înregistrează în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza încheierii de carte funciară şi/sau a extrasului de carte funciară, potrivit prevederilor pct. 12 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaBucureşti, 14 iunie 2010.Nr. M.67.------------