ORDIN nr. 937 din 16 iunie 2010privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 937 din 16 iunie 2010
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 597 din 16 iunie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 17 iunie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. CS.A. 6.472/2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 679/2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anul 2010,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 şi 205 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea A, capitolul II "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2010" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 9*
                                                                              "MII LEI
  Denumire program Buget de stat Venituri proprii Buget total Din care transfer FNUASS
  I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE, din care:
  Credite de angajament 22.593 148.948 171.541 758
  Credite bugetare 22.593 148.948 171.541 758
  II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ, din care:
  Credite de angajament 0 5.022 5.022 0
  Credite bugetare 0 5.022 5.022 0
  III. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE, din care:
  Credite de angajament 334.178 969.281 1.303.459 1.159.593
  Credite bugetare 334.178 969.281 1.303.459 1.159.593
  IV. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE, din care:
  Credite de angajament 22 8.183 8.205 0
  Credite bugetare 22 8.183 8.205 0
  V. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ŞI COPILULUI, din care:
  Credite de angajament 76.173 866 77.039 0
  Credite bugetare 76.173 866 77.039 0
  VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE SANITARĂ
  Credite de angajament 68 189 257 0
  Credite bugetare 68 189 257 0
  VII. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE, din care:
  Credite de angajament 35.000 0 35.000 0
  Credite bugetare 35.000 0 35.000 0
  VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PREŢULUI DE REFERINŢĂ AL MEDICAMENTELOR 0 0 104.500
  Credite de angajament 0 104.500 104.500 104.500
  Credite bugetare 0 104.500 104.500 104.500
  IX. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
  Credite de angajament 0 273 273 0
  Credite bugetare 0 273 273 0
  TOTAL PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE, din care:
  Credite de angajament 468.034 1.237.262 1.705.296 1.264.851
  Credite bugetare 468.034 1.237.262 1.705.296 1.264.851"
  2. La secţiunea A, capitolul III, la "IV. Programul naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", punctul 2 "Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos", după litera C se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:"D. Activităţi derulate la nivelul Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" BucureştiParticipă la organizarea şi desfăşurarea lucrărilor Congresului Internaţional de Geriatrie şi Gerontologie intitulat «Comunităţile longevive şi fragilitatea vârstnicilor», organizat în perioada 17-18 iunie 2010."3. La secţiunea A, capitolul III, la "IV. Programul naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate", la punctul 2 "Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos", titlul "Natura cheltuielilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Natura cheltuielilor:Furnituri de birou (papetărie, consumabile: cartuşe, toner xerox, toner imprimante, hârtie, dosare etc.), materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional (servicii tipografie pentru editare şi tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative, multiplicare materiale, diseminare materiale), alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (reparaţii aparatură, servicii de întreţinere şi exploatare dotări pentru comunicare-informare); achiziţionare piese de schimb, echipamente şi dotări cu mică valoare de tehnică informatică (unităţi centrale, monitoare, imprimante, memorie SDR, scannere etc.), softuri speciale statistică şi editare imagine, chestionare, deplasare în ţară; achiziţionare de cărţi, publicaţii şi materiale documentare; pregătire profesională şi formare personal (organizare instruiri metodologice şi cursuri de scurtă durată), deplasări în ţară, transport, carburanţi lubrifianţi, protecţia muncii, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (acreditări laboratoare şi servicii), alte cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian Duţă---------------