HOTĂRÂRE nr. 532 din 2 iunie 2010privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 16 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) apelor care sunt produse medicinale în sensul Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman;".2. La articolul 8, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) separarea compuşilor din fier, mangan, sulf şi arsen din anumite ape minerale naturale, prin tratamentul cu aer îmbogăţit cu ozon, în măsura în care acest tratament nu afectează compoziţia apei în ceea ce priveşte constituenţii caracteristici care îi conferă proprietăţile şi cu condiţia ca:(i) tratamentul să respecte condiţiile de utilizare care urmează să fie stabilite de către Comisia Europeană, după consultarea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;(îi) tratamentul să fie notificat Ministerului Sănătăţii şi să facă obiectul unui control specific din partea acestuia; c) separarea constituenţilor indezirabili, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a) sau b), în măsura în care acest tratament nu modifică compoziţia apei în ceea ce priveşte constituenţii caracteristici care îi conferă proprietăţile şi cu condiţia ca:(i) tratamentul să respecte condiţiile de utilizare care urmează să fie stabilite de către Comisia Europeană, după consultarea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară;(îi) tratamentul să fie notificat Ministerului Sănătăţii şi să facă obiectul unui control specific din partea acestuia;".3. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Apa minerală naturală se transportă numai în recipiente destinate consumatorului final."4. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte importanţa atribuită denumirii sursei sau a locului ei de exploatare, în toate materialele publicitare referitoare la apa minerală naturală respectivă, indiferent de forma lor."5. La articolul 22, alineatul (2) se abrogă.6. La articolul 26, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) alte tratări pot fi autorizate de către Comisia Europeană;".7. La articolul 30, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la 6.000 lei la 20.000 lei; b) nerespectarea prevederilor art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, ale art. 26 lit. c) şi ale art. 27, cu amendă de la 200 lei la 10.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, art. 24 alin. (1) şi (3) şi ale art. 26 lit. a), d) şi e), cu amendă de la 400 lei la 6.000 lei."8. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare din Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2009/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164 din 26 iunie 2009, precum şi prevederile Directivei 2003/40/CE a Comisiei din 16 mai 2003 de stabilire a listei, limitelor de concentraţie şi cerinţelor de etichetare pentru constituenţii apelor minerale naturale, precum şi a condiţiilor de utilizare a aerului îmbogăţit cu ozon pentru apele minerale naturale şi apele de izvor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 126 din 22 mai 2003."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Adriean VideanuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Alexandru PătruţiPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Constantin CerbulescuBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 532.___________