ORDIN nr. 421 din 3 iunie 2010pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 16 iunie 2010  În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministerul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea 1 capitolul I subpunctul 2.3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) autovehiculelor destinate să fie utilizate de persoane cu handicap fizic;".2. La secţiunea 1 capitolul II, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. În cadrul prezentelor reglementări, prin Convenţie-cadru se înţelege convenţia încheiată între Registrul Auto Român - RA (RAR) şi titularul omologării naţionale de tip sau titularul numărului naţional de registru, în vederea verificării de către RAR a procesului de completare, cu datele de identificare ale fiecărui vehicul, a cărţii de identitate a vehiculului editate şi completate de RAR cu datele generale despre vehicul obţinute în urma acordării omologării naţionale de tip sau a numărului naţional de registru, precum şi a respectării la comercializare a specificaţiei, documentaţiei şi normativelor ce au stat la baza acordării omologării naţionale de tip sau a numărului naţional de registru şi a normativelor în vigoare, pentru vehiculele comercializate în nume propriu sau prin distribuitori."3. La secţiunea 1 capitolul II, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referire la Directiva 2007/46/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 inclusiv.Începând cu data de 9 aprilie 2011, dacă nu se specifică altfel, prin referire la Directiva 2007/46/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Directiva 2010/19/UE inclusiv.Regulamentele de modificare a Directivei 2007/46/CE adoptate ulterior intrării în vigoare a prezentelor reglementări sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct."4. La secţiunea 1 capitolul II, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. În cadrul prezentelor reglementări, dacă nu se specifică altfel, prin referire la Directiva 2003/37/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Regulamentul (CE) nr. 1.137/2008 inclusiv.Începând cu data de 1 mai 2011, dacă nu se specifică altfel, prin referire la Directiva 2003/37/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările şi completările ulterioare până la Directiva 2010/22/UE inclusiv.Regulamentele de modificare a Directivei 2003/37/CE adoptate ulterior intrării în vigoare a prezentelor reglementări sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct."5. La secţiunea 1 capitolul II punctul 13, abrevierea VIN se modifică şi va avea următorul cuprins:"VIN - numărul de identificare al unui vehicul, care reprezintă o combinaţie structurală de caractere atribuite unui vehicul de către producătorul său ori de către o autoritate competentă, în vederea identificării respectivului vehicul;".6. La secţiunea 2 capitolul I punctul 23 alineatul (3), al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"În vederea acordării numărului naţional de registru în cazul în care solicitarea/solicitările producătorului sau reprezentantului acestuia se referă la un tip de vehicul cu mai multe variante şi versiuni, la care caracteristicile ce fac parte din numărul de registru variază într-un interval de valori ce iese din toleranţa prevăzută de actele normative la care se face referire în prezentele reglementări sau la care solicitantul cere înscrierea unor valori ce diferă de media intervalului de variaţie, RAR va efectua verificări de conformitate pentru vehiculul în cauză (în cazul unei solicitări pentru o singură variantă/versiune) sau pentru vehicule reprezentative aparţinând tipului respectiv, în cazul solicitărilor pentru mai multe variante/versiuni ale tipului respectiv. Vehiculul/vehiculele va/vor fi stabilit(e) de comun acord cu producătorul sau reprezentantul acestuia. Verificarea conformităţii se va face în raport cu informaţiile din dosarul de omologare CE de tip şi CoC al vehiculului respectiv."7. La secţiunea 2 capitolul II punctul 3 alineatul (1), litera a) se abrogă.8. La secţiunea 2 capitolul II punctul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pe durata valabilităţii certificatului de omologare naţională de tip sau a numărului naţional de registru, RAR efectuează verificările prevăzute prin Convenţia-cadru definită la secţiunea 1 cap. II pct. 4^1."9. La secţiunea 2, anexa nr. 2, în tabelele 1, 5 şi 7, poziţia 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  "43. Dispozitive de protecţie la împroşcare 91/226 X X X X X X X"
  10. La secţiunea 2, anexa nr. 2, în tabelul 3, poziţia 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  "43. Dispozitive de protecţie la împroşcare 91/226 A A A A A A A"
  11. La secţiunea 2, anexa nr. 2, după subpunctul 43.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 43.5, cu următorul cuprins:"43.5. Din motive referitoare la dispozitivele de protecţie la împroşcare (sistemele antiîmproşcare) ale vehiculelor, începând cu data de 9 aprilie 2011:43.5.1. RAR nu refuză acordarea omologării CE de tip sau a omologării naţionale de tip unui vehicul şi unei componente care respectă cerinţele prevăzute în Directiva 91/226/CEE , modificată prin Directiva 2010/19/UE ;43.5.2. RAR refuză acordarea omologării CE de tip sau a omologării naţionale de tip unui vehicul şi unei componente care nu respectă cerinţele prevăzute în Directiva 91/226/CEE , modificată prin Directiva 2010/19/UE ;43.5.3. Când se înaintează cererea de omologare de tip pentru întregul vehicul în temeiul Directivei 2007/46/CE , tipurile de vehicule cărora le-a fost acordată omologarea CE sau omologarea naţională de tip privind dispozitivele de protecţie la împroşcare nu trebuie să îndeplinească cerinţele privind dispozitivele de protecţie la împroşcare stabilite în Directiva 91/226/CEE ."12. La secţiunea 3 capitolul I punctul 8 alineatul (3), al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"În vederea acordării numărului naţional de registru în cazul în care solicitarea/solicitările producătorului sau reprezentantului acestuia se referă la un tip de vehicul cu mai multe variante şi versiuni, la care caracteristicile ce fac parte din numărul de registru variază într-un interval de valori ce iese din toleranţa prevăzută de actele normative la care se face referire în prezentele reglementări sau la care solicitantul cere înscrierea unor valori ce diferă de media intervalului de variaţie, RAR va efectua verificări de conformitate pentru vehiculul în cauză (în cazul unei solicitări pentru o singură variantă/versiune) sau pentru vehicule reprezentative aparţinând tipului respectiv, în cazul solicitărilor pentru mai multe variante/versiuni ale tipului respectiv. Vehiculul/Vehiculele va/vor fi stabilit (e) de comun acord cu producătorul sau reprezentantul acestuia. Verificarea conformităţii se va face în raport cu informaţiile din dosarul de omologare CE de tip şi CoC al vehiculului respectiv."13. La secţiunea 3 capitolul II punctul 3 alineatul (1), litera a) se abrogă.14. La secţiunea 3 capitolul II punctul 14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pe durata valabilităţii certificatului de omologare naţională de tip sau a numărului naţional de registru, RAR efectuează verificările prevăzute prin Convenţia-cadru definită la secţiunea 1 cap. II pct. 4^1."15. La secţiunea 3, anexa nr. 2, în tabelul 1, poziţiile 22.1-22.7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  "22.1. Dimensiuni şi mase remorcabile 89/173 I 2009/144 I X X X (X) X X (X) I (X) (X) (X)
  22.2. Geamuri 89/173 III 2009/144 III X X X X X X - I X - -
  92/22 - - - - - - X - - - -
  22.3. Regulator de turaţie 89/173 II, par. 1 2009/144 II, par. 1 X X X X X X (X) I X - -
  22.4. Protecţie elemente de acţionare 89/173 II, par. 2 2009/144 II, par. 2 X X X (X) X X (X) I (X) - -
  22.5. Dispozitive mecanice de cuplare 89/173 IV 2009/144 IV X X X X (X) X (X) I X (X) (X)
  22.6. Plăci şi inscripţii regulamentare 89/173 V 2009/144 V X X X X X X (X) I X (X) (X)
  22.7. Conexiuni tractor-remorcă sistem frânare 89/173 VI 2009/144 VI X X X X (X) X (X) I X (X) (X)"
  16. La secţiunea 3, anexa nr. 2, după subpunctul 17.1.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 17.1.2, cu următorul cuprins:"17.1.2. Începând cu data de 1 mai 2011, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE , modificată prin Directiva 2010/22/UE ."17. La secţiunea 3, anexa nr. 2, după subpunctul 19.1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 19.1.3, cu următorul cuprins:"19.1.3. Începând cu data de 1 mai 2011, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de protecţie în caz de răsturnare trebuie respectate prevederile Directivei 86/298/CEE , modificată prin Directiva 2010/22/UE ."18. La secţiunea 3, anexa nr. 2, după subpunctul 20.1.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 20.1.2, cu următorul cuprins:"20.1.2. Începând cu data de 1 mai 2011, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/415/CEE , modificată prin Directiva 2010/22/UE ."19. La secţiunea 3, anexa nr. 2, după subpunctul 21.1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 21.1.3, cu următorul cuprins:"21.1.3. Începând cu data de 1 mai 2011, la omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule şi a tipurilor noi de dispozitive de protecţie în caz de răsturnare trebuie respectate prevederile Directivei 87/402/CEE , modificată prin Directiva 2010/22/UE ."20. La secţiunea 3, anexa nr. 2, subpunctul 22.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"22.1. Dimensiuni şi mase remorcabile22.1.1. Din motive referitoare la dimensiunile şi masele remorcabile ale vehiculelor:22.1.1.1. Dacă sunt respectate prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE , RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.1.1.2. RAR nu acordă omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE .22.1.1.3. În vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE .Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile anexei I la Directiva 2009/144/CE , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora."21. La secţiunea 3, anexa nr. 2, subpunctul 22.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"22.2. Geamuri22.2.1. Din motive referitoare la geamurile vehiculelor:22.2.1.1. Dacă sunt respectate prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE , RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.2.1.2. RAR nu acordă omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE .22.2.1.3. În vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE .Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile anexei III la Directiva 2009/144/CE , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora.22.2.2. Cu privire la geamurile vehiculelor:22.2.2.1. RAR acordă omologare CE de tip pentru componente pentru orice tip de parbriz sau alte geamuri care îndeplinesc cerinţele de construcţie şi cerinţele de testare stabilite în anexa III la Directiva 2009/144/CE .22.2.2.2. Pentru omologările CE de tip pentru componente acordate, RAR ia măsurile necesare pentru a verifica, în măsura în care este necesar şi, atunci când este necesar, împreună cu autorităţile competente din alte SM, dacă componentele produse sunt conforme cu tipul omologat. Astfel de verificări se limitează la verificări prin sondaj.22.2.2.3. Pentru fiecare tip de parbriz sau alte geamuri omologate în conformitate cu subpct. 22.2.2.1, RAR eliberează producătorului vehiculului, parbrizului sau geamului ori reprezentantului său autorizat o marcă de omologare CE de tip pentru componente în conformitate cu modelul prevăzut în anexa III la Directiva 2009/144/CE .22.2.2.4. RAR ia toate măsurile necesare pentru a preveni folosirea mărcilor care pot produce confuzii între tipul de componentă pentru care s-a acordat omologare CE de tip pentru componente în conformitate cu subpct. 22.2.2.1 şi componentele de alte tipuri.22.2.2.5. Nu poate fi interzisă introducerea pe piaţă a parbrizelor sau a altor geamuri din motive legate de construcţia lor, în cazul în care acestea poartă marca de omologare CE de tip pentru componente.Se interzice introducerea pe piaţă a parbrizelor sau a altor geamuri care poartă marca de omologare CE de tip pentru componente în cazul în care acestea nu corespund tipului omologat.În cazul în care RAR, în baza controalelor efectuate, constată introducerea pe piaţă a unor parbrize sau a altor geamuri care poartă marca de omologare CE de tip pentru componente, dar nu corespund tipului omologat, RAR aplică măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare şi informează celelalte SM şi Comisia Europeană cu privire la măsurile luate, specificând motivele deciziei sale.22.2.2.6. RAR trimite autorităţilor competente din celelalte SM o copie a certificatelor de omologare CE de tip pentru componente, după modelul prevăzut în anexa III la Directiva 2009/144/CE , completată pentru fiecare tip de parbriz sau de geam pentru care se acordă sau se refuză omologarea, în termen de o lună de la acordarea sau refuzarea omologării.22.2.2.7. În situaţia în care, pentru omologările CE de tip pentru componente acordate, RAR constată că un număr de parbrize sau de geamuri care poartă aceeaşi marcă de omologare CE de tip pentru componente nu sunt conforme cu tipul pe care l-a omologat, acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că componentele produse sunt conforme cu tipul omologat.RAR informează autorităţile din celelalte SM despre măsurile luate, care pot include retragerea omologării CE de tip pentru componente, dacă este necesar, în cazul în care nerespectarea conformităţii este gravă şi repetată.RAR ia aceleaşi măsuri în cazul în care este informat de către autorităţile competente ale altui SM despre o astfel de nerespectare a conformităţii.22.2.2.8. În termen de o lună de la retragerea omologării CE de tip pentru componente, autorităţile competente ale SM se informează reciproc cu privire la această retragere şi la motivele luării acestei măsuri.22.2.2.9. Orice decizie privind refuzul acordării sau retragerea omologării CE de tip pentru componente în cazul parbrizelor sau al altor gemuri ori al interzicerii introducerii pe piaţă sau utilizării acestora trebuie să prevadă în detaliu motivele pe care se întemeiază.Astfel de decizii se notifică părţii în cauză care, simultan, este informată şi despre căile de atac şi termenele de introducere a acestora, care îi sunt disponibile conform legislaţiei naţionale în vigoare.22.2.3. Prin excepţie de la prevederile subpct. 22.2.1 şi 22.2.2, la omologarea naţională, înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea tractoarelor din categoria T5 trebuie respectate prevederile Directivei 92/22/CE , modificată prin Directiva 2001/92/CE ."22. La secţiunea 3, anexa nr. 2, subpunctul 22.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"22.3. Regulator de turaţie22.3.1. Din motive referitoare la regulatorul de turaţie:22.3.1.1. Dacă sunt respectate prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.3.1.2. RAR nu acordă omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE .22.3.1.3. În vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE .Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile paragrafului 1 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora."23. La secţiunea 3, anexa nr. 2, subpunctul 22.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"22.4. Protecţie elemente de acţionare22.4.1. Din motive referitoare la protecţia elementelor de acţionare, a proeminenţelor exterioare şi a roţilor:22.4.1.1. Dacă sunt respectate prevederile paragrafului 2 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.4.1.2. RAR nu acordă omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile paragrafului 2 din anexa II la Directiva 2009/144/CE .22.4.1.3. În vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile paragrafului 2 din anexa II la Directiva 2009/144/CE .Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile paragrafului 2 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora."24. La secţiunea 3, anexa nr. 2, subpunctul 22.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"22.5. Dispozitive mecanice de cuplare22.5.1. Din motive referitoare la dispozitivele mecanice de cuplare:22.5.1.1. Dacă sunt respectate prevederile anexei IV la Directiva 2009/144/CE , RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.5.1.2. RAR nu acordă omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile anexei IV la Directiva 2009/144/CE .În vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile anexei IV la Directiva 2009/144/CE .22.5.1.3. Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile anexei IV la Directiva 2009/144/CE , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora.22.5.1.4. Prevederile subpct. 22.5.1 se aplică numai pentru vehiculele echipate cu dispozitive mecanice de cuplare.22.5.2. Cu privire la dispozitivele mecanice de cuplare ale vehiculelor:22.5.2.1. RAR acordă omologare CE de tip pentru componente pentru orice tip de dispozitiv mecanic de cuplare care îndeplineşte cerinţele de construcţie şi cerinţele de testare stabilite în anexa IV la Directiva 2009/144/CE .22.5.2.2. Pentru omologările CE de tip pentru componente acordate, RAR ia măsurile necesare pentru a verifica, în măsura în care este necesar şi, atunci când este necesar, împreună cu autorităţile competente din alte SM, dacă componentele produse sunt conforme cu tipul omologat. Astfel de verificări se limitează la verificări prin sondaj.22.5.2.3. Pentru fiecare tip de dispozitiv mecanic de cuplare omologat în conformitate cu subpct. 22.5.2.1 RAR eliberează producătorului vehiculului sau dispozitivului mecanic de cuplare ori reprezentantului său autorizat o marcă de omologare CE de tip pentru componente, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa IV la Directiva 2009/144/CE .22.5.2.4. RAR ia toate măsurile necesare pentru a preveni folosirea mărcilor care pot produce confuzii între tipul de componentă pentru care s-a acordat omologare CE de tip pentru componente în conformitate cu subpct. 22.5.2.1 şi componentele de alte tipuri.22.5.2.5. Nu poate fi interzisă introducerea pe piaţă a dispozitivelor mecanice de cuplare din motive legate de construcţia lor, în cazul în care acestea poartă marca de omologare CE de tip pentru componente.Se interzice introducerea pe piaţă a dispozitivelor mecanice de cuplare care poartă marca de omologare CE de tip pentru componente în cazul în care acestea nu corespund tipului omologat.În cazul în care RAR, în baza controalelor efectuate, constată introducerea pe piaţă a unor dispozitive mecanice de cuplare care poartă marca de omologare CE de tip pentru componente, dar nu corespund tipului omologat, RAR aplică măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare şi informează celelalte SM şi Comisia Europeană cu privire la măsurile luate, specificând motivele deciziei sale.22.5.2.6. RAR trimite autorităţilor competente din celelalte SM o copie a certificatelor de omologare CE de tip pentru componente, după modelul prevăzut în anexa IV la Directiva 2009/144/CE , completată pentru fiecare tip de dispozitiv mecanic de cuplare pentru care se acordă sau se refuză omologarea, în termen de o lună de la acordarea sau refuzarea omologării.22.5.2.7. În cazul în care, pentru omologările CE de tip pentru componente acordate, RAR constată că un număr de dispozitive mecanice de cuplare care poartă aceeaşi marcă de omologare CE de tip pentru componente nu sunt conforme cu tipul pe care l-a omologat, acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că componentele produse sunt conforme cu tipul omologat.RAR informează autorităţile din celelalte SM despre măsurile luate, care pot include retragerea omologării CE de tip pentru componente, dacă este necesar, în cazul în care nerespectarea conformităţii este gravă şi repetată.RAR ia aceleaşi măsuri în cazul în care este informat de către autorităţile competente ale altui SM despre o astfel de nerespectare a conformităţii.22.5.2.8. În termen de o lună de la retragerea omologării CE de tip pentru componente, autorităţile competente ale SM se informează reciproc cu privire la această retragere şi la motivele luării acestei măsuri.22.5.2.9. Orice decizie privind refuzul acordării sau retragerea omologării CE de tip pentru componente pentru dispozitive mecanice de cuplare ori al interzicerii introducerii pe piaţă sau utilizării acestora trebuie să prevadă în detaliu motivele pe care se întemeiază.Astfel de decizii se notifică părţii în cauză care, simultan, este informată şi despre căile de atac şi termenele de introducere a acestora care îi sunt disponibile în temeiul legislaţiei naţionale în vigoare."25. La secţiunea 3, anexa nr. 2, subpunctul 22.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"22.6. Plăci şi inscripţii regulamentare22.6.1. Din motive referitoare la plăcile şi inscripţiile regulamentare:22.6.1.1. Dacă sunt respectate prevederile anexei V la Directiva 2009/144/CE , RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.6.1.2. RAR nu acordă omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile anexei V la Directiva 2009/144/CE .22.6.1.3. În vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile anexei V la Directiva 2009/144/CE .Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile anexei V la Directiva 2009/144/CE , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora."26. La secţiunea 3, anexa nr. 2, subpunctul 22.7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"22.7. Conexiuni tractor - remorcă sistem frânare22.7.1. Din motive referitoare la comanda frânelor vehiculelor remorcate şi cuplarea sistemului de frânare între tractor şi vehiculele remorcate:22.7.1.1. Dacă sunt respectate prevederile anexei VI la Directiva 2009/144/CE , RAR nu refuză: a) acordarea omologării CE sau omologării naţionale de tip, după caz, pentru un tip nou de vehicul; b) eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor noi.22.7.1.2. RAR nu acordă omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, tipurilor noi de vehicule care nu respectă prevederile anexei VI la Directiva 2009/144/CE .22.7.1.3. În vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, vehiculele noi trebuie să respecte prevederile anexei VI la Directiva 2009/144/CE .Pentru vehiculele noi care nu respectă prevederile anexei VI la Directiva 2009/144/CE , RAR consideră că CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţă, nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora."27. La secţiunea 3, anexa nr. 2, după subpunctul 22.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 22.8, cu următorul cuprins:"22.8. Trimiterile la Directiva 89/173/CEE , astfel cum a fost modificată prin directivele menţionate în partea A a anexei VII la Directiva 2009/144/CE, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/144/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa VIII la Directiva 2009/144/CE ."28. La secţiunea 3, anexa nr. 2, subpunctul 23.1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"23.1.1. La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi sau a familiilor noi de motoare ori a tipurilor noi de vehicule echipate cu astfel de motoare trebuie respectate prevederile Directivei 2000/25/CE , modificată prin Directiva 2010/22/CE , după cum urmează: a) în etapa III A:- pentru motoarele din categoriile H, I, J şi K; b) în etapa III B:-după 31 decembrie 2009 pentru motoarele din categoria L;- după 31 decembrie 2010 pentru motoarele din categoriile M şi N;- după 31 decembrie 2011 pentru motoarele din categoria P; c) în etapa IV:- după 31 decembrie 2012 pentru motoarele din categoria Q;- după 30 septembrie 2013 pentru motoarele din categoria R."29. La secţiunea 3, anexa nr. 2, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:"În cazul directivelor codificate, la înmatriculare, înregistrare sau comercializare, se poate accepta omologarea CE sau omologarea naţională de tip, după caz, acordată în conformitate cu ultima versiune a directivei abrogate prin directiva codificată respectivă, dacă cerinţele tehnice aplicabile sunt echivalente."30. La secţiunea 4 capitolul I punctul 11 alineatul (3), al treilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"În vederea acordării numărului naţional de registru în cazul în care solicitarea/solicitările producătorului sau reprezentantului acestuia se referă la un tip de vehicul cu mai multe variante şi versiuni, la care caracteristicile ce fac parte din numărul de registru variază într-un interval de valori ce iese din toleranţa prevăzută de actele normative la care se face referire în prezentele reglementări sau la care solicitantul cere înscrierea unor valori ce diferă de media intervalului de variaţie, RAR va efectua verificări de conformitate pentru vehiculul în cauză (în cazul unei solicitări pentru o singură variantă/versiune) sau pentru vehicule reprezentative aparţinând tipului respectiv, în cazul solicitărilor pentru mai multe variante/versiuni ale tipului respectiv. Vehiculul/Vehiculele va/vor fi stabilit(e) de comun acord cu producătorul sau reprezentantul acestuia. Verificarea conformităţii se va face în raport cu informaţiile din dosarul de omologare CE de tip şi CoC al vehiculului respectiv."31. La secţiunea 4, anexa nr. 2, poziţia 47 din "Lista actelor de reglementare prin care se stabilesc cerinţele aplicabile la omologarea CE de tip a autovehiculelor cu două sau trei roţi, a sistemelor, componentelor şi a unităţilortehnice separate utilizate la acestea" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "47. Inscripţii regulamentare (conţinut, amplasare şi mod de fixare) 2009/139 -"
  32. La secţiunea 4, anexa nr. 2, punctul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"47. Inscripţii regulamentare (conţinut, amplasare şi mod de fixare)47.1. Prevederile prezentului punct se aplică inscripţiilor regulamentare pentru toate tipurile de autovehicule prevăzute la pct. 2 din cap. I al prezentei secţiuni.47.2. Procedura pentru acordarea omologării CE de tip pe componente privind inscripţiile regulamentare pentru un tip de autovehicul şi condiţiile care reglementează libera circulaţie a acestora sunt cele prevăzute la pct. 4-12 din cap. I al prezentei secţiuni.47.3. Din motive referitoare la inscripţiile regulamentare:47.3.1. RAR nu refuză acordarea omologării CE de tip şi nu refuză eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării autovehiculelor care respectă prevederile Directivei 2009/139/CE .47.3.2. RAR refuză acordarea omologării CE de tip pentru orice tip nou de autovehicul care nu respectă prevederile Directivei 2009/139/CE .47.3.3. Trimiterile la Directiva 93/34/CEE , astfel cum a fost modificată prin directivele menţionate în partea A a anexei II la Directiva 2009/139/CE, se interpretează ca trimiteri la Directiva 2009/139/CE şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa III la Directiva 2009/139/CE ."33. La secţiunea 4, titlul "Anexa nr. 3 la Secţiunea 2" se modifică şi se înlocuieşte cu titlul "Anexa nr. 3 la Secţiunea 4".
   +  Articolul IIPrezentul ordin transpune:- Directiva 2009/139/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind inscripţionările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 322/2009;- Directiva 2009/144/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind anumite componenteşi caracteristici ale tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 27/2010;- Directiva 2010/19/UE a Comisiei din 9 martie 2010 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic în domeniul sistemelor antiîmproşcare ale unor categorii de vehicule şi ale remorcilor acestora, a Directivei 91/226/CEE a Consiliului şi a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 72/2010;- Directiva 2010/22/UE a Comisiei din 15 martie 2010 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a directivelor 80/720/CEE , 86/298/CEE , 86/415/CEE şi 87/402/CEE ale Consiliului şi a directivelor 2000/25/CE şi 2003/37/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 91/2010.  +  Articolul IIIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 3 iunie 2010.Nr. 421.-------