HOTĂRÂRE nr. 530 din 2 iunie 2010pentru aprobarea Programului "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010-2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Principii  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local", denumit în continuare Program, implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, care se derulează în perioada 2010-2013, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin hotărâre a Guvernului. (2) Programul se implementează de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin direcţiile de specialitate.  +  Articolul 2În sensul prezentului program, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) drumuri de interes judeţean - drumuri clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene - DJ; b) drumuri de interes local - drumuri clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri comunale - DC; c) beneficiari - unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale.  +  Secţiunea a 2-a Obiectivele Programului  +  Articolul 3 (1) Obiectivele Programului sunt următoarele: a) îmbunătăţirea accesului la căile principale de transport, precum şi spre obiectivele turistice, industriale, sociale, culturale şi agrozootehnice; b) descongestionarea căilor rutiere principale, respectiv drumuri naţionale, oferind operatorilor de transport şi populaţiei rute alternative, cu facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere principale; c) reducerea timpului şi a costurilor de transport al mărfurilor şi călătorilor; d) îmbunătăţirea accesului la pieţele regionale; e) creşterea eficienţei activităţilor economice; f) valorificarea potenţialului economic şi turistic al tuturor zonelor ţării; g) desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi confort. (2) Beneficiarii direcţi ai Programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale. (3) Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii unităţilor administrativ-teritoriale, turiştii, precum şi instituţiile publice şi operatorii economici care utilizează căile de comunicaţie rutiere judeţene şi locale.  +  Secţiunea a 3-a Scopul Programului  +  Articolul 4Programul are în vedere implementarea unor proiecte de reabilitare şi/sau modernizare a drumurilor de interes judeţean şi de interes local în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, pe sectoare de drum aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe baza propunerilor primite de la beneficiari.  +  Articolul 5 (1) Obiectivele ce pot fi finanţate în cadrul Programului sunt: a) reabilitarea şi modernizarea drumurilor de interes judeţean şi/sau de interes local promovate ca obiective noi; b) reabilitarea şi modernizarea drumurilor de interes judeţean şi/sau de interes local aflate în diferite stadii de execuţie. (2) În cazul drumurilor de interes judeţean şi/sau de interes local aflate în diferite stadii de execuţie, a căror finanţare s-a realizat din surse proprii ale beneficiarilor, iar din cauza lipsei surselor de finanţare nu au putut fi finalizate, lungimea rămasă de executat poate face obiectul prezentului program, cu condiţia evitării dublei finanţări, respectiv prin prezentarea actelor care certifică lipsa fondurilor.  +  Articolul 6În cadrul Programului, prioritate la finanţare vor avea proiectele de reabilitare şi/sau modernizare a drumurilor de interes judeţean şi de interes local din unităţile administrativ-teritoriale care au solicitat finanţare prin programe finanţate din fonduri europene, dar nu au fost selectate la finanţare, sau care dispun de documentaţii tehnico-economice întocmite conform legislaţiei în vigoare, precum şi cele care au fost finanţate într-o primă etapă din fonduri proprii, iar din cauza lipsei surselor de finanţare nu au putut fi realizate integral.  +  Articolul 7 (1) Categoriile de lucrări care pot fi finanţate în cadrul Programului sunt: a) reabilitarea şi/sau modernizarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local clasate - de pământ, pietruite, cu îmbrăcăminţi bituminoase degradate, beton asfaltic, beton de ciment, drumuri pavate, îmbrăcăminte asfaltică uşoară; b) corecţia elementelor geometrice ale drumurilor de interes judeţean şi de interes local - profiluri transversale şi longitudinale, curbe, supraînălţări; c) amenajarea acostamentelor; d) amenajarea intersecţiilor cu alte drumuri; e) execuţia de şanţuri colectoare şi dirijare a apelor pluviale; f) refacerea şi construcţia de podeţe şi poduri, ziduri de sprijin, consolidări de taluzuri. (2) Categoriile de lucrări prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) sunt aferente drumurilor de interes local şi de interes judeţean, definite conform prevederilor art. 2.  +  Capitolul II Promovarea investiţiilor în cadrul Programului  +  Secţiunea 1 Aprobarea obiectivelor de investiţii  +  Articolul 8 (1) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an, consiliile judeţene, pe baza datelor înaintate de către toate consiliile locale, vor întocmi şi transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Inventarul privind starea de viabilitate a drumurilor judeţene şi/sau comunale, în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr. 1, precum şi lista centralizată a tuturor drumurilor şi sectoarelor de drum din judeţ care la momentul întocmirii acesteia nu fac obiectul altor programe de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în vederea includerii în Program. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2010, consiliile judeţene au obligaţia transmiterii inventarului şi a listei centralizate, în termen de maximum 30 zile de la data primirii solicitării de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.  +  Articolul 9 (1) Necesitatea şi oportunitatea realizării drumurilor de interes judeţean, respectiv de interes local sunt stabilite prin studii de fezabilitate aprobate şi finanţate de beneficiari, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru a putea face obiectul Programului, în situaţia în care pentru realizarea unui obiectiv sunt necesare exproprieri în condiţiile legii, se vor ataşa actele doveditoare prin care a fost aprobat coridorul de expropriere, precum şi cele prin care se dovedeşte că exproprierile au fost efectuate.  +  Articolul 10 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului centralizează la nivel naţional listele primite de la consiliile judeţene potrivit prevederilor art. 8, întocmind lista-sinteză a drumurilor/sectoarelor de drum care urmează a fi reabilitate şi modernizate, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3. (2) Lista-sinteză întocmită conform prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.  +  Articolul 11Lista-sinteză întocmită şi aprobată în conformitate cu prevederile art. 10 este documentul care stă la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind reabilitarea şi modernizarea de drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local şi fundamentării alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în limita bugetului aprobat conform prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu criteriile de prioritizare, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Secţiunea a 2-a Promovarea la finanţare a obiectivelor de investiţii  +  Articolul 12 (1) Pe baza listei-sinteză, aprobată conform prevederilor art. 10 şi a criteriilor de prioritizare, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului întocmeşte lista cu obiectivele ce urmează a fi supuse avizării Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, denumit în continuare C.T.E. - M.D.R.T. (2) În vederea promovării obiectivelor pentru avizare în C.T.E. - M.D.R.T., Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului solicită beneficiarilor ale căror obiective se regăsesc în lista prevăzută la alin. (1) transmiterea următoarelor documente: a) pentru drumuri de interes judeţean şi/sau de interes local promovate ca obiective noi, două exemplare din documentaţia tehnico-economică finanţată de autorităţile administraţiei publice locale şi aprobată de acestea, în condiţiile legii, şi certificatele de urbanism aferente; b) pentru drumuri de interes judeţean şi/sau de interes local, aflate în diverse stadii de execuţie, două exemplare din documentaţia tehnico-economică finanţată de autorităţile administraţiei publice locale şi aprobată de acestea, în condiţiile legii, şi devizul general recalculat în urma procedurii de achiziţie publică, cu menţionarea tuturor decontărilor efectuate până la data predării-preluării de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu specificarea expresă a lungimii sectorului de drum rămas de executat şi valoarea actualizată a acestuia, conform prevederilor legale, inclusiv procesele-verbale de recepţie tehnică a lucrărilor executate, însoţite de documentele Cărţii tehnice a construcţiei. (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului preia de la beneficiari documentaţiile tehnico-economice prevăzute la alin. (2), pe bază de proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 13Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului întocmeşte şi înaintează secretariatului C.T.E.- M.D.R.T. nota de fundamentare, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 12 alin. (2) lit. a), în vederea avizării în C.T.E. - M.D.R.T. şi, după caz, în Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului întocmeşte şi înaintează secretariatului C.T.E. - M.D.R.T. nota de fundamentare, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 12 alin. (2) lit. b), în vederea avizării în C.T.E. - M.D.R.T. şi, după caz, în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, conform prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii se aprobă în condiţiile legii.  +  Capitolul III Finanţarea Programului  +  Articolul 16Finanţarea Programului se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, potrivit legii, de la bugetele locale, respectiv judeţene ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.  +  Secţiunea 1 Derularea finanţării şi realizării investiţiilor  +  Articolul 17 (1) După aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii conform prevederilor legale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin direcţia de specialitate, întocmeşte lista obiectivelor de investiţii propuse pentru finanţare, care se aprobă de ordonatorul principal de credite. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului comunică beneficiarilor obiectivul/obiectivele de investiţii care urmează a fi finanţat/finanţate în anul respectiv şi solicită acestora transmiterea în administrare a drumurilor sau sectoarelor de drum ce fac obiectul Programului şi, după caz, a terenurilor aferente, în condiţiile legii, pe toată perioada de execuţie a lucrărilor, pe baza protocoalelor de predare-primire, al căror model este prevăzut în anexa nr. 6, cu specificaţia expresă că sunt libere de orice sarcini, conform extraselor de carte funciară sau, după caz, declaraţiei pe propria răspundere a primarului/preşedintelui consiliului judeţean, în situaţia în care terenurile respective nu sunt înscrise în cartea funciară. Pe toată durata de realizare a investiţiei Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are calitatea de beneficiar intermediar. (3) Modelul declaraţiei pe propria răspundere referitoare la faptul că terenul este liber de orice sarcini este prevăzut în anexa nr. 7. (4) Obligaţiile privind administrarea drumurilor sau a sectoarelor de drum, altele decât cele cu privire la execuţia lucrărilor prevăzute la alin. (2), rămân în sarcina consiliului local sau consiliului judeţean pe toată perioada de execuţie a lucrărilor, mai puţin cele referitoare la organizarea şi efectuarea lucrărilor în punctele de lucru.  +  Articolul 18Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului întreprinde demersurile necesare completării şi/sau finalizării documentaţiilor tehnico-economice necesare în vederea obţinerii autorizaţiilor şi/sau avizelor şi execuţiei lucrărilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 19Prin grija Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se declanşează procedurile de achiziţie în vederea atribuirii contractului de servicii de proiectare şi/sau a contractului de lucrări aferente obiectivului/obiectivelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 20 (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului asigură urmărirea şi supravegherea tehnico-economică a lucrărilor şi la terminarea acestora participă împreună cu reprezentanţii beneficiarilor, în conformitate cu prevederile legale, la recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi la recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. (2) Supravegherea tehnico-economică a lucrărilor de construcţii se realizează de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin personal atestat propriu sau contractat, conform prevederilor legale. (3) Beneficiarii pot desemna, pe propria cheltuială, un reprezentant tehnic pe durata realizării lucrărilor.  +  Articolul 21Decontarea lucrărilor se face pe stadii fizice de execuţie, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi antreprenor, în condiţiile legii.  +  Articolul 22 (1) După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va preda beneficiarului, prin protocol, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, obiectivul de investiţii realizat şi terenul aferent acestuia, preluat prin protocol în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2), Cartea tehnică a construcţiei şi instrucţiunile de întreţinere şi exploatare, precum şi instrucţiunile de utilizare şi exploatare în perioada de garanţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) În perioada de garanţie, beneficiarul răspunde de utilizarea şi exploatarea tronsoanelor de drum în conformitate cu instrucţiunile de utilizare şi exploatare în perioada de garanţie prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 23Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela Udreap. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 530.  +  Anexa 1*Font 7*    CONSILIUL JUDEŢEAN ...................                                      - Model -                                      INVENTAR                   privind starea de viabilitate a drumurilor la data de .........    Drumuri judeţene şi comunale┌───┬──────┬────────┬─────────────────────────────┬──────────┬──────┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────┐│Nr.│Indi- │Poziţii │Lungimea sectoarelor pe │Localităţi│Starea│Lungimea secto- │Sector de drum │Distanţe ││crt│cativ │kilome- │tipuri de îmbrăcăminţi (km) │sau repere│de │rului de drum(km)│cu restricţii │în km pe ││ │drum │trice ├────┬────┬───┬─────┬────┬────┤între care│viabi-├─────┬─────┬─────┤de circulaţie │localităţi││ │Enume-│ale sec-│be- │be- │pa-│îm- │îm- │pă- │este │litate│O │Două │Trei ├─────┬──┬────────────┤ ││ │rare │toarelor│ton │ton │vaj│bră- │pie-│mânt│cuprins │a dru-│bandă│benzi│benzi│de la│la│Cauza şi │ ││ │loca- │de drum │as- │de │ │că- │tru-│ │sectorul │mului │ de │ de │ de │ km │km│felul │ ││ │lităţi│de la km│fal-│ci- │ │minţi│ite │ │ │ │circu│circu│circu│ │ │restricţiei │ ││ │benefi│ ...... │tic │ment│ │asfal│ │ │ │ │laţie│laţie│laţie│ │ │- localităţi│ ││ │ciare │la km │ │ │ │tice │ │ │ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┤ │ │apropiate │ ││ │Lun- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de│la│de│la│de│la│ │ │ │ ││ │gime │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la│km│la│km│la│km│ │ │ │ ││ │totală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │km│ │km│ │km│ │ │ │ │ ││ │în km │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼────────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼────────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11│12│13│14│15│16│ 17 │18│ 19 │ 20 │├───┼──────┼────────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼────────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼────────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼────────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼────────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼──────┼────────┼────┼────┼───┼─────┼────┼────┼──────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼──┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴──────┴────────┴────┴────┴───┴─────┴────┴────┴──────────┴──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴──┴────────────┴──────────┘NOTĂ:La coloana 10, starea de viabilitate va fi prezentată după cum urmează:B - pentru drumuri în stare bunăM - pentru drumuri în stare medieR - pentru drumuri în stare reaI - pentru drumuri impracticabileFB - pentru drumuri în stare foarte bună  +  Anexa 2*Font 8*    CONSILIUL JUDEŢEAN ...........                                   - Model -                               LISTA CENTRALIZATĂ                 a drumurilor de interes judeţean şi de interes               local propuse a fi finanţate în cadrul Programului               "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de           interes judeţean şi drumuri de interes local" implementat          de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în                       perioada 2010-2013 pentru anul ........┌────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │ │ Localităţi │ │ Amplasament │ Contribuţia beneficiarului ││crt.│Indicativ│ între care │Beneficiar├───────┬───────┬─────────┼────────────┬────────┬──────┤│ │ │este cuprins│ │Lungime│Poziţie│ Stadiul │documentaţia│executat│ ││ │ │ sectorul │ │ (km) │ km │execuţiei│ tehnico- │ (după │altele││ │ │ de drum │ │ │ │după caz)│ economică │ caz) │ │└────┴─────────┴────────────┴──────────┴───────┴───────┴─────────┴────────────┴────────┴──────┘                          Preşedintele consiliului judeţean,                         .....................................    Directorul direcţiei de specialitate,    .....................................  +  Anexa 3                                   - Model -                                 LISTA-SINTEZĂ               a drumurilor/sectoarelor de drum care urmează a fi               reabilitate şi modernizate în anul ..... în cadrul              Programului "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km            drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local"┌────┬───────┬─────────┬──────┬──────────────┬───────────────────┬─────────────┐│Nr. │Judeţul│Indicativ│Traseu│Lungime traseu│Poziţii kilometrice│ Observaţii ││crt.│ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼─────────┼──────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────┴─────────┴──────┴──────────────┴───────────────────┴─────────────┘            Director general - Director general -       Direcţia de specialitate, Direcţia de specialitate,      .......................... .........................  +  Anexa 4CRITERII DE PRIORITIZAREAu prioritate următoarele drumuri sau sectoare de drumuri:1. drumuri sau sectoare de drumuri pentru care au fost depuse proiecte pentru finanţare din fonduri europene, dar nu au fost selectate la finanţare;2. drumuri sau sectoare de drumuri finanţate într-o primă etapă din fonduri proprii şi care din lipsă de fonduri nu au putut fi realizate integral;3. drumuri sau sectoare de drumuri pentru care sunt întocmite documentaţiile tehnico-economice (P.T. etc.);4. drumurile sau sectoarele de drumuri în funcţie de importanţa acestora din punctul de vedere al legăturilor, respectiv:- cu obiective turistice (se prezintă punându-se accent pe importanţa acestora şi posibilitatea de dezvoltare a turismului în urma lucrărilor de reabilitare/modernizare);- cu obiective industriale (se prezintă punându-se accent pe posibilitatea dezvoltării prin reabilitarea/modernizarea drumului);- cu obiective sociale, culturale şi agrozootehnice (se prezintă punându-se accent pe posibilitatea dezvoltării prin reabilitarea/modernizarea drumului);5. drumuri sau sectoare de drumuri care asigură reducerea timpului şi a costurilor de transport al mărfurilor şi călătorilor;6. drumuri sau sectoare de drumuri care asigură îmbunătăţirea accesului la pieţele regionale;7. drumuri sau sectoare de drumuri care asigură descongestionarea căilor rutiere principale, respectiv a drumurilor naţionale, oferind operatorilor de transport şi populaţiei rute alternative, cu facilitarea legăturilor interjudeţene şi a legăturilor cu şi între căile rutiere principale;8. drumuri sau sectoare de drumuri care asigură desfăşurarea unui trafic rutier în condiţii normale de siguranţă şi confort;9. contribuţia proprie a consiliului judeţean/consiliului local.  +  Anexa 5                                   - Model -    Beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale şi    ............... Turismului                                               Direcţia de specialitate    Nr. .../... Nr. .../...PROCES-VERBALîncheiat astăzi ................Beneficiarul ............................., cu sediul în ................................., reprezentat prin ..............................., în calitate de predător, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia de specialitate, cu sediul în municipiul Bucureşti, ..........................., sectorul 5, în calitate de primitor,în baza art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local", implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010-2013, am procedat la predarea-primirea unui număr de ........ documentaţii tehnico-economice şi a devizului general (după caz), în două exemplare, conform listei ataşate.Lista studiilor de fezabilitate şi documentaţiilor aferente predate-primite:┌────┬─────────┬────────────────────┬────────────┬───────────────────────────┐│Nr. │ Traseul │ Lungimea traseului │ Denumirea │ Alte documente (după caz) ││crt.│ │ │ │ │└────┴─────────┴────────────────────┴────────────┴───────────────────────────┘          Am predat Am primit          --------- ---------    Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale şi    .............. Turismului                                  Director general - Direcţia de specialitate,                                 .............................................  +  Anexa 6                                   - Model -    Beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale şi                                                      Turismului                                               Direcţia de specialitate    Nr. ..../.... Nr. ..../....PROTOCOLîncheiat astăzi ................1. Beneficiarul ........................, cu sediul în ..................................., reprezentat prin ............................., în calitate de predător, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia de specialitate, cu sediul în municipiul Bucureşti, ....................., sectorul 5, în calitate de primitor, conform Hotărârii Consiliului Local/Judeţean nr. ....../.........., am procedat la predarea-primirea a ........ km de drum judeţean/comunal, de la km ..... la km ......., reprezentând DJ/DC, care asigură legătura între ...................... .2. Drumul/Sectorul de drum judeţean/comunal ................... de la km ...... la km, care face legătura între ..............................., se predă, în condiţiile legii, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe durata realizării obiectivului de investiţii.3. Obligaţiile privind administrarea drumului/sectorului de drum judeţean/comunal, altele decât cele cu privire la execuţia lucrărilor ce vizează realizarea obiectivului de investiţii ....................., rămân în sarcina beneficiarului ................. pe toată perioada de execuţie a lucrărilor.4. .................. .................. se obligă să asigure suprafeţele de teren aferente, libere de sarcini. (Beneficiarul)5. Imobilele identificate la pct. 1, 2 şi 3 fac parte din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, fiind administrat de ..........................., şi sunt libere de orice sarcini.Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.Am predat                                                             Am primit---------                                                             ----------Beneficiar,                                             Ministerul Dezvoltării Regionale...............                                                              şi Turismului                                                       Director general - Direcţia de specialitate,                                                             ..........................                                                       Director general - Direcţia de specialitate,                                                            ..........................  +  Anexa 7- Model -DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREBeneficiarul ..................., cu sediul în ............., reprezentat prin ..................., declar pe propria răspundere, având cunoştinţă de sancţiunea aplicabilă infracţiunii de fals în declaraţii, că terenul situat în ............., predat către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia de specialitate, este liber de orice sarcini.Data completării ..............Declarant,........................(numele şi prenumele).................(semnătură autorizată)  +  Anexa 8- Model -Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului BeneficiarDirecţia de specialitate Nr. ..............Nr. .....................PROTOCOLîncheiat astăzi ..............1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia de specialitate, cu sediul în .........., reprezentată prin ........................, în calitate de predător, şi2. beneficiar .............., reprezentat prin ................., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Programului "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local" implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 20102013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 530/2010, am procedat la predarea-primirea drumului/sectorului de drum judeţean/comunal .................... de la km ...... la km, care face legătura între ........................, reabilitat/modernizat, precum şi a terenului aferent.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia de specialitate transmite drumul/sectorul de drum menţionat mai sus şi terenul aferent .........../(se menţionează beneficiarul)/............................. .Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. .... din ............. şi anulează orice documente încheiate anterior între părţi.Odată cu predarea-primirea efectuată pentru drumul/sectorul de drum sus-menţionat s-a predat beneficiarului ........./(se menţionează beneficiarul)/.............................Cartea tehnică a construcţiei şi instrucţiunile de utilizare şi exploatare în perioada de garanţie.Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.Am predat                                                                           Am primit---------                                                                           ---------.............................                                                           .....................Ministerul Dezvoltării Regionaleşi TurismuluiDirector general - Direcţia de specialitate,                                 Beneficiar,............................................                                           .................Director general - Direcţia de specialitate,............................................-------