LEGE nr. 181 din 12 noiembrie 1997privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 17 noiembrie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1La veniturile realizate de persoanele fizice din închirieri şi subinchirieri de clădiri, terenuri şi camere mobilate sau nemobilate, în mod permanent sau sezonier, direct sau prin agenţiile de turism ori prin agenţiile imobiliare, se aplică un impozit anual de 18% .  +  Articolul 2Dacă nu depăşeşte 240.000 lei, venitul anual provenit din chirii nu se impozitează.  +  Articolul 3Venitul anual impozabil, provenit din chirii, se determina prin scăderea din valoarea chiriei anuale a impozitului pe clădirile sau cotele-părţi din acestea, închiriate sau subinchiriate, şi a impozitului pe terenurile aferente spaţiului închiriat sau subinchiriat, precum şi a cheltuielilor administrative.Pentru veniturile din închirieri şi subinchirieri de camere mobilate prin agenţiile de turism se scade comisionul reţinut de aceste agenţii.  +  Articolul 4Persoanele fizice care fac investiţii în ceea ce priveşte clădirile, terenurile sau cotele-părţi din acestea, precum şi camerele mobilate sau nemobilate pe care le închiriază sau le subinchiriaza, în scopul pregătirii pentru închiriere sau subinchiriere, maririi gradului de confort - instalaţii de apa, canalizare, încălzire, gaze, electricitate, telefon, dotări cu aparatura electronică şi electrocasnica, mobilier, climatizare -, îmbunătăţirii izolarii termice, reducerii consumurilor energetice, reducerii poluarii de orice fel, beneficiază de posibilitatea deducerii din chirie a costurilor integrale ale acestor investiţii, pe o perioadă de maximum 5 ani. Aceeaşi facilitate se acordă celor care fac investiţiile aferente obligaţiilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 114/1996.Deducerea prevăzută la alin. 1 se va face numai pe bază de documente justificative legale. În documentele justificative legale vor fi menţionate explicit, fiecare în parte, toate materiile prime, materialele, produsele şi serviciile folosite în cadrul investiţiilor, precum şi preţurile acestora, care trebuie să fie conforme cu cele ale pieţei la momentul achiziţiei. Începerea investiţiei se anunta în scris organelor fiscale locale, deducerea urmând să se facă din luna imediat următoare celei în care s-a făcut notificarea.  +  Articolul 5Impozitul pe chirie se stabileşte şi se încasează, de către organele fiscale locale, lunar, trimestrial sau anual, opţiunea fiind exprimată de către locatar în momentul înregistrării contractului de închiriere sau de subinchiriere la organele fiscale locale.Regularizarea impozitului pe chirie se face, pentru persoanele fizice, pe bază de declaraţie a locatarului, la încheierea fiecărui an financiar.Agenţiile de turism calculează şi reţin impozitul pe chirie cu ocazia fiecărei plati către proprietar şi îl virează organelor fiscale locale la termenele legale.  +  Articolul 6Închirierile sau subinchirierile se fac obligatoriu pe baza unui contract semnat de părţi. În contractul de închiriere sau de subinchiriere trebuie să fie stipulate valoarea exactă a chiriei sau, în cazul unei chirii plătite în natura, evaluarea în bani a acesteia, regulile de modificare şi modificările chiriei, modul de plată. În cazul închirierii locuinţelor se va tine seama şi de prevederile Legii nr. 114/1996 şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 446/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997. Toate modificările prevederilor contractului de închiriere sau de subinchiriere se fac ca anexe la contract, care vor face parte integrantă din acesta.Toate contractele de închiriere sau de subinchiriere şi anexele lor se înregistrează la organele fiscale locale în maximum 15 zile de la data semnării. Încetarea contractului de închiriere sau de subinchiriere se anunta organelor fiscale locale în termen de maximum 15 zile.Calculul venitului anual impozabil, provenit din chirii, se face pe baza prevederilor contractului de închiriere sau de subinchiriere şi ale anexelor sale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 3 şi 4 din prezenta lege.Sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, în ceea ce priveşte veniturile anuale impozabile, provenite din chirii, în întregime sau în parte, se pedepseşte conform prevederilor Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale şi celorlalte prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 7Prevederile prezentei legi se aplică de la data de 1 ianuarie 1998.Pe aceeaşi dată, orice dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCU ----------------