HOTĂRÂRE nr. 14 din 26 mai 2010privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 iunie 2010    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul II, după secţiunea a 5-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5^1-a, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 5^1-aCazurile de neconstituţionalitate şi solicitările de reexaminare formulate de către Preşedintele României"2. Articolul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 134. - (1) În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată, şi în situaţia în care Camera Deputaţilor a fost prima Cameră sesizată, Biroul permanent, în prima sa şedinţă care are loc după publicarea deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I, va sesiza Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau propunerea legislativă în vederea reexaminării prevederilor declarate neconstituţionale. Aceeaşi procedură se aplică şi pentru cazul în care prevederile respective sunt trimise de la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. (2) Termenul fixat de Biroul permanent pentru întocmirea raportului comun de către comisiile prevăzute la alin. (1) nu va putea fi mai mare de 15 zile. Raportul comisiilor se înscrie cu prioritate în ordinea de zi şi se dezbate conform prevederilor art. 99-112. Cu prilejul reexaminării, Camera Deputaţilor va efectua corelările tehnico-legislative necesare. Raportul comisiilor se adoptă cu majoritatea cerută de caracterul ordinar sau organic al iniţiativei legislative supuse reexaminării, după caz, iar după adoptare prevederile reexaminate se trimit Senatului, dacă acesta este Cameră decizională. (3) Reexaminarea textelor declarate neconstituţionale se face mai întâi de prima Cameră sesizată."3. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 134 devin articolul 134^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 134^1. - (1) În cazul sesizării neconstituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale depuse la Parlament pentru ratificare, potrivit art. 146 lit. b) din Constituţia României, republicată, procedura parlamentară se întrerupe şi se reia după publicarea deciziei Curţii Constituţionale. (2) În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 146 lit. b) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor nu poate ratifica tratatul sau acordul internaţional declarat ca fiind neconstituţional."4. Alineatul (5) al articolului 134 devine articolul 134^2, care va avea următorul cuprins:"Art. 134^2. - În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, dispoziţiile declarate neconstituţionale din legi, din regulamente şi din ordonanţele aprobate prin lege îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, termen pe durata căruia aceste dispoziţii sunt suspendate de drept. În cazul în care Camera Deputaţilor a fost prima Cameră sesizată, Biroul permanent va sesiza Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi comisia în al cărui domeniu de activitate se încadrează respectivul act normativ în vederea reexaminării textelor şi punerii lor în acord cu prevederile Constituţiei. Textele revizuite se constituie într-o iniţiativă legislativă care se distribuie deputaţilor. După trecerea unui termen de 7 zile, înăuntrul căruia se pot depune amendamente, cele două comisii elaborează, în termen de 5 zile, un raport asupra iniţiativei legislative care se supune dezbaterii şi adoptării plenului Camerei Deputaţilor. Iniţiativa legislativă se adoptă cu majoritatea cerută de caracterul actului normativ şi se trimite Senatului."5. La articolul 135, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cererea Preşedintelui României privind reexaminarea unei legi este de competenţa comisiei permanente care a fost sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă respectivă; aceasta va întocmi un raport cu privire la obiecţiile din cererea de reexaminare, respectiv la adoptarea sau respingerea acesteia. În cazul în care obiecţiile din cererea de reexaminare sunt acceptate, în totalitate sau în parte, comisia va formula, după caz, propuneri referitoare la textele corespunzătoare."6. La articolul 135, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Raportul comisiei este distribuit deputaţilor, care pot depune amendamente cu privire la propunerile formulate de către comisie în termen de 7 zile. Comisia întocmeşte un raport înlocuitor asupra cererii de reexaminare în termen de 5 zile de la împlinirea termenului pentru depunerea amendamentelor, care cuprinde textele aprobate de către comisie, amendamentele aprobate, precum şi pe cele respinse."7. La articolul 135, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) În situaţia în care Camera Deputaţilor este sesizată cu cererea de reexaminare prevăzută la alin. (1) în calitate de Cameră decizională şi în cazul în care nu se întruneşte numărul necesar de voturi adoptării raportului cu privire la acceptarea în totalitate sau în parte a cererii de reexaminare, legea se retrimite Preşedintelui pentru promulgare în forma adoptată iniţial de către Parlamentul României. (5) În cazul în care comisia a înaintat un raport de respingere a solicitării de reexaminare, iar această propunere nu întruneşte numărul de voturi necesar adoptării în şedinţa de vot final, raportul se restituie comisiei pentru întocmirea unui nou raport."Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 26 mai 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEBucureşti, 26 mai 2010.Nr. 14.-------