ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010privind contractele de credit pentru consumatori
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010  Având în vedere că transpunerea şi implementarea în legislaţia naţională a Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie realizată până la data de 11 iunie 2010, adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a permite creditorilor să îndeplinească obligaţiile prevăzute în actul normativ european, astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pieţei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.Ţinând cont de faptul că în lipsa unei reglementări imediate a contractelor de credit pentru consumatori aceştia nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european şi că s-ar crea o denaturare a concurenţei,luând în considerare faptul că actul normativ încurajează mobilitatea consumatorilor în sensul de a li se permite acestora mutarea creditelor de la un creditor la altul în condiţii contractuale mai avantajoase, posibilitatea consumatorilor de a rambursa anticipat sumele contractate fără a plăti penalităţi excesive, în condiţiile generate de criza economico-financiară cu impact asupra veniturilor per familie, actul normativ creează cadrul necesar pentru relansarea acordării de credite în condiţii de transparentă şi liberă concurenţă, instituindu-se astfel mecanisme care să menţină un grad suficient de solvabilitate atât debitorilor, cât şi creditorilor,pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte contractele de credit pentru consumatori.  +  Articolul 2 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipotecă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum şi contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui bun imobil, indiferent de valoarea totală a creditului. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică următoarelor contracte: a) contracte de închiriere sau de leasing, în cazul în care obligaţia de cumpărare sau opţiunea de cumpărare a obiectului contractului nu este stabilită nici prin respectivul contract, nici prin alt contract separat; b) contracte de credit sub forma "descoperitului de cont", pe baza cărora creditul trebuie rambursat în termen de o lună; c) contracte de credit pe baza cărora creditul este acordat fără dobândă şi fără alte costuri, precum şi contracte de credit cu termen de rambursare într-o perioadă de 3 luni şi pentru care sunt de plătit numai costuri nesemnificative. Prin costuri nesemnificative se înţelege costuri de până la 0,5% din valoarea contractului de credit; d) contracte de credit acordate de către un angajator angajaţilor săi cu titlu accesoriu, ca sprijin pentru aceştia, fără dobândă sau cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată pe piaţă şi care nu se oferă în general publicului; e) contracte de credit încheiate cu firmele de investiţii, aşa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. p) şi x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările ulterioare, sau cu instituţiile de credit definite la art. 7 alin. (1) pct. 10, 11 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de a permite unui investitor să efectueze o tranzacţie referitoare la unul sau mai multe instrumente financiare dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 106/2006, atunci când societatea de investiţii sau instituţia de credit care acordă creditul este implicată într-o astfel de tranzacţie; f) contracte de credit care sunt rezultatul unei hotărâri pronunţate de o instanţă sau de o altă autoritate instituită conform prevederilor legale; g) contracte de credit referitoare la amânarea, cu titlu gratuit, a plăţii unei datorii existente, neînţelegându-se prin acestea contractele de restructurare, reeşalonare etc.; h) contracte de credit la încheierea cărora consumatorului i se cere să pună la dispoziţia creditorului un bun mobil, cu titlu de garanţie, şi în cazul cărora răspunderea juridică a consumatorului este strict limitată la respectivul bun mobil oferit drept garanţie. Nu se înţeleg prin aceasta contractele de credit în temeiul cărora bunul oferit drept garanţie este însuşi bunul finanţat; i) contracte de credit referitoare la credite acordate unui public restrâns pe baza unei dispoziţii legale de interes general, la rate ale dobânzii mai mici decât cele practicate în mod obişnuit pe piaţă sau fără dobândă ori în condiţii care sunt mai avantajoase pentru consumator decât cele obişnuite de pe piaţă şi cu dobânzi mai mici decât cele practicate în mod normal pe piaţă.  +  Articolul 3În cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont", potrivit cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maximum 3 luni, se aplică numai art. 1 -8, art. 9 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2), art. 10, art. 21-45, art. 48, 49, 52, 53, art. 63-65 şi art. 70-96.  +  Articolul 4În cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont cu aprobare tacită" se aplică numai art. 1-7, art. 35-44, art. 56, 57 şi art. 79-96.  +  Articolul 5Se aplică numai art. 1-10, art. 21-29, art. 31-45 şi art. 46 alin. (1) lit. a)-i) şi lit. m), art. 48, 50, 51, art. 54-57 şi art. 66-96 contractelor de credit încheiate de o organizaţie care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este constituită în avantajul reciproc al membrilor săi; b) nu obţine profit pentru alte persoane, ci doar pentru membrii săi; c) îndeplineşte un rol social conform legislaţiei; d) primeşte şi gestionează numai contribuţii ale membrilor săi şi le oferă surse de creditare numai acestora; e) acordă credit cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată în mod obişnuit pe piaţă sau în limitele unui plafon prevăzut de legislaţie; f) componenţa acesteia este limitată la persoane care îşi au reşedinţa sau locul de muncă într-o anumită regiune sau la angajaţi şi pensionari ai unui anumit angajator ori la persoane care îndeplinesc alte cerinţe prevăzute de legislaţie, cerinţe care reprezintă baza pe care se întemeiază o legătură comună între membri.  +  Articolul 6 (1) Se aplică numai art. 1- 10, art. 21-29, art. 31-45 şi art. 46 alin. (1) lit. a)-j), lit. m) şi lit. s), art. 47 alin. (2)-(4), art. 48, 50, 51, art. 54-57, art. 66-69 şi art. 72-96 în cazul contractelor de credit care prevăd punerea de acord a creditorului cu consumatorul asupra unor formalităţi cu privire la metodele de amânare la plată sau de rambursare, în cazul în care: a) consumatorul şi-a încălcat deja obligaţiile cuprinse în contractul de credit iniţial; b) astfel de formalităţi ar fi susceptibile de a elimina posibilitatea unor acţiuni în instanţă în legătură cu respectiva încălcare; c) consumatorul nu ar fi, prin aceasta, obligat să respecte clauze contractuale mai puţin favorabile decât cele din contractul de credit iniţial. (2) În cazul în care contractul de credit se înscrie în domeniul de aplicare al art. 3 se aplică numai prevederile respectivului articol.  +  Articolul 7În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. consumator - persoana fizică ce acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale sau profesionale;2. contract de credit - contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilităţi financiare similare, cu excepţia contractelor pentru prestarea de servicii în mod continuu ori pentru furnizarea de bunuri de acelaşi fel, atunci când consumatorul plăteşte pentru asemenea servicii sau bunuri în rate, pe durata furnizării lor;3. contract de credit legat - un contract de credit în care sunt întrunite, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) creditul în cauză serveşte exclusiv finanţării unui contract care are ca obiect furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu; b) contractul de credit şi contractul de achiziţie de bunuri sau servicii formează, din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială;4. costul total al creditului pentru consumatori - toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obţinerea creditului însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate;5. creditor - persoana juridică, inclusiv sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare din străinătate, care desfăşoară activitate pe teritoriul României şi care acordă sau se angajează să acorde credite în exerciţiul activităţii sale comerciale ori profesionale;6. dobânda anuală efectivă - costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv costurile prevăzute la art. 73, după caz;7. descoperit de cont - contract de credit explicit pe baza căruia un creditor pune la dispoziţia unui consumator fonduri care depăşesc soldul curent al contului curent al consumatorului;8. descoperit de cont cu aprobare tacită - "descoperit de cont", acceptat în mod tacit, prin care un creditor pune la dispoziţia unui consumator fonduri care depăşesc soldul curent al contului curent al consumatorului sau "descoperitul de cont" convenit;9. intermediar de credit - persoană fizică sau juridică ce nu acţionează în calitate de creditor şi care, în cursul exercitării activităţii sale comerciale ori profesionale, în schimbul unui onorariu, ce poate lua formă pecuniară sau orice altă formă de plată convenită, desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: a) prezintă sau oferă consumatorilor contracte de credit; b) oferă asistenţă consumatorilor prin organizarea de activităţi pregătitoare privind contractele de credit, altele decât cele de la lit. a); c) încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului;10. intermediarul de credit cu titlu auxiliar - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de intermediere de credite cu titlu auxiliar activităţii sale principale;11. rata dobânzii aferente creditului - rata dobânzii, exprimată ca procent fix sau variabil aplicat anual sumei trase din credit;12. rata fixă a dobânzii aferente creditului - convenirea de către părţi în contractul de credit asupra unei singure rate a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durată a contractului de credit sau asupra mai multor rate ale dobânzii aferente creditului pentru termene parţiale aplicând exclusiv un procentaj fix specific. În cazul în care nu sunt stabilite toate ratele dobânzii aferente creditului în contractul de credit, se consideră că rata dobânzii aferente creditului este fixă numai pentru termenele parţiale pentru care ratele dobânzii aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific convenit în momentul încheierii contractului de credit;13. valoarea totală a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie pe baza unui contract de credit;14. valoarea totală plătibilă de către consumator - suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului pentru consumator;15. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, în aşa fel încât acestea să fie accesibile pentru consultare în viitor pe o perioadă de timp adecvată scopului informaţiilor, şi care permite reproducerea fidelă a informaţiilor stocate;16. unitate comercială - se consideră că există unitate comercială în una dintre următoarele situaţii: a) furnizorul sau prestatorul de servicii finanţează el însuşi creditul pentru consumator; b) creditul este finanţat de un terţ, iar creditorul foloseşte serviciile furnizorului sau ale prestatorului pentru încheierea contractului de credit sau pentru pregătirea acestuia; c) bunurile respective sau prestarea unui anumit serviciu sunt specificate în mod expres în contractul de credit.  +  Capitolul II Informaţii şi practici preliminare încheierii contractului de credit  +  Secţiunea 1 Informaţii standard care trebuie incluse în publicitate  +  Articolul 8Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să cuprindă informaţii potrivit prevederilor prezentei secţiuni.  +  Articolul 9 (1) Informaţiile standard specifică, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, următoarele: a) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator; b) valoarea totală a creditului; c) dobânda anuală efectivă; d) durata contractului de credit; e) în cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, preţul de achiziţie şi valoarea oricărei plăţi în avans; f) după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor. (2) În orice formă de publicitate, informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt scrise în mod clar, concis, vizibil şi uşor de citit, în acelaşi câmp vizual şi cu caractere de aceeaşi mărime. (3) În cazul în care încheierea unui contract referitor la un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, în special o asigurare, este obligatorie pentru obţinerea creditului însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate, iar costul acelui serviciu nu poate fi determinat în prealabil, obligaţia de a încheia un asemenea contract este, de asemenea, menţionată în mod clar, concis şi vizibil, împreună cu dobânda anuală efectivă.  +  Articolul 10Prezenta secţiune se aplică cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.  +  Secţiunea a 2-a Informaţii precontractuale  +  Articolul 11 (1) Creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit. (2) Informaţiile sunt furnizate: a) cu suficient timp înainte, dar nu cu mai puţin de 15 zile înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă; b) pe hârtie sau pe alt suport durabil; c) prin intermediul formularului "Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2. (3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului. (4) În cazul în care creditorul a furnizat formularul "Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, se consideră că acesta a respectat cerinţele de informare prevăzute de prezentul articol şi la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Orice informaţii suplimentare pe care creditorul ar putea să i le furnizeze consumatorului trebuie oferite într-un document separat, care poate fi anexat la formularul "Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori".  +  Articolul 13 (1) În plus faţă de formularul "Informaţiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, consumatorului i se furnizează, la cerere şi gratuit, un exemplar din proiectul de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne. (2) În cazul creditelor garantate cu ipotecă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum şi al contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui bun imobil, în plus faţă de formularul "Informaţiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, creditorul are obligaţia să furnizeze, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi b), un exemplar al proiectului de contract de credit, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) teza a doua.  +  Articolul 14 (1) Informaţiile prevăzute la art. 11 cuprind următoarele: a) tipul de credit; b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru al creditorului, precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat; c) valoarea totală a creditului şi condiţiile care guvernează tragerea; d) durata contractului de credit; e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit bun sau serviciu şi în cazul contractelor de credit legate, bunul ori serviciul respectiv şi preţul de achiziţie al acestuia; f) rata dobânzii aferente creditului; g) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul al ratei dobânzii, precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, informaţiile de mai sus pentru toate ratele aplicabile; h) dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; în cazul în care consumatorul a informat creditorul în legătură cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit şi valoarea totală a creditului, creditorul trebuie să ia în considerare aceste componente; i) în cazul în care un contract de credit prevede modalităţi de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, şi creditorul foloseşte ipoteza prevăzută în anexa nr. 1 pct. II lit. b), acesta trebuie să indice faptul că aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobânzi anuale efective mai mari; j) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, după caz, ordinea în care plăţile vor fi alocate pentru rambursare diferitelor solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului; k) comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operaţiuni de plată, cât şi trageri din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, împreună cu costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operaţiuni de plată, cât şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate; l) existenţa taxelor, onorariilor şi costurilor pe care consumatorul trebuie să le plătească în legătură cu încheierea, publicitatea şi/sau înregistrarea contractului de credit şi a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale; m) obligaţia, după caz, de a încheia un contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, în special o asigurare, în cazul în care încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obţinerea creditului însuşi sau pentru obţinerea acestuia în concordanţă cu clauzele şi condiţiile prezentate; n) rata dobânzii aplicabile în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia şi orice alte costuri intervenite în caz de nerespectare a contractului; o) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor; p) garanţiile solicitate; q) existenţa sau lipsa dreptului de retragere; r) dreptul de rambursare anticipată şi, după caz, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită potrivit prevederilor art. 66-69; s) dreptul consumatorului de a fi informat de îndată şi gratuit asupra rezultatului consultării bazei de date pentru evaluarea bonităţii sale, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1);ş) dreptul consumatorului de a primi la cerere şi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne; t) în cazul creditelor garantate cu ipotecă, cu o altă garanţie comparabilă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum şi contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui bun imobil, dreptul consumatorului de a primi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. În acest caz, pct. 5 referitor la alte aspecte juridice importante, rubrica 5, prevăzut în anexa nr. 2, se reformulează după cum urmează: "Dreptul de a primi proiectul de contract de credit. Aveţi dreptul să primiţi un exemplar al proiectului de contract de credit." Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;ţ) după caz, perioada în care informaţiile precontractuale au forţă juridică obligatorie pentru creditor. (2) În cazul contractelor de credit garantate cu ipotecă, cu o altă garanţie comparabilă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum şi al contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea sau păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creşterea valorii unui bun imobil, în afară de informaţiile prevăzute la alin. (1) creditorul informează consumatorul că acestuia îi pot reveni, în stadiu precontractual, numai următoarele cheltuieli, după caz: a) cheltuieli aferente întocmirii dosarului de credit, b) cheltuieli aferente constituirii ipotecii şi garanţiilor aferente.  +  Articolul 15În cazul comunicării telefonice, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar care trebuie oferită, potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare, cuprinde cel puţin următoarele: a) elementele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-g) şi lit. j); b) dobânda anuală efectivă, ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ; c) valoarea totală plătibilă de către consumator.  +  Articolul 16În cazul în care, la cererea consumatorului, contractul a fost încheiat folosind un mijloc de comunicare la distanţă care nu permite furnizarea informaţiilor în conformitate art. 11, 12 şi 14, în special în situaţia prevăzută la art. 15, creditorul furnizează consumatorului toate informaţiile precontractuale folosind formularul "Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, imediat după încheierea contractului de credit.  +  Articolul 17 (1) În cazul unui contract de credit în care plăţile făcute de consumator nu conduc la o rambursare imediată a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital în timpul perioadelor şi în condiţiile stabilite în contractul de credit sau într-un contract accesoriu, informaţiile precontractuale cerute potrivit art. 11, 12 şi art. 14 cuprind o declaraţie clară şi concisă, potrivit căreia aceste contracte de credit nu prevăd o garanţie de restituire a valorii totale a creditului tras pe baza acestuia. (2) Dacă se oferă o astfel de garanţie, declaraţia nu este necesară.  +  Articolul 18 (1) Creditorii şi, după caz, intermediarii de credit oferă consumatorului explicaţii corespunzătoare care să îi permită acestuia să evalueze dacă contractul de credit propus este adaptat la nevoile sale şi la situaţia sa financiară. (2) Explicaţiile trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) explicarea informaţiilor precontractuale care sunt furnizate potrivit prevederilor art. 11, 12 şi 14; b) caracteristicile esenţiale ale produselor propuse şi efectele specifice pe care le pot avea asupra consumatorului; c) explicarea costurilor ce fac parte din costul total al creditului pentru consumator, astfel încât consumatorii să înţeleagă ce plătesc; d) consecinţele neplăţii din partea consumatorului.  +  Articolul 19Se interzice perceperea unui comision de analiză dosar în cazul în care creditul nu se acordă.  +  Articolul 20 (1) În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 60 de zile de la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul răspunde în scris consumatorului sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în altă formă aleasă de consumator şi acceptată de creditor, cu privire la acordarea sau neacordarea creditului. (2) La primirea cererii de credit şi a celorlalte documente ce sunt necesare acordării creditului, furnizorul de servicii financiare are obligaţia de a înmâna imediat consumatorului un înscris datat, semnat şi cu număr de înregistrare, conţinând confirmarea creditorului că i s-au predat toate actele necesare acordării creditului.  +  Secţiunea a 3-a Cerinţe precontractuale de informare pentru anumite contracte de credit sub forma "descoperit de cont" şi pentru anumite contracte specifice de credit  +  Articolul 21Prezenta secţiune se aplică contractelor de credit prevăzute la art. 3, 5 şi 6.  +  Articolul 22 (1) Creditorul şi, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de creditare oferite de către creditor, precum şi, după caz, a preferinţelor exprimate şi a informaţiilor furnizate de către consumator, informaţiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit. (2) Informaţiile sunt furnizate: a) cu suficient timp, dar nu mai puţin de 15 zile, înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă; b) pe hârtie sau pe un alt suport durabil; c) într-o modalitate prin care să se asigure că toate informaţiile au acelaşi grad de vizibilitate. (3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordul expres al consumatorului. (4) Informaţiile pot fi furnizate prin intermediul formularului "Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori" prevăzut în anexa nr. 3. (5) În cazul în care creditorul a furnizat informaţii prin formularul "Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori" prevăzut în anexa nr. 3, se consideră că acesta a respectat cerinţele referitoare la informaţii prevăzute în prezentul articol şi în art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 23În plus, faţă de informaţiile prevăzute la art. 22, art. 25-27, consumatorului i se furnizează, la cerere şi gratuit, un exemplar din proiectul de contract de credit care include informaţiile contractuale prevăzute la art. 33-49, în măsura în care articolele respective se aplică. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne.  +  Articolul 24În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea consumatorului, folosind un mijloc de comunicare la distanţă care nu permite oferirea informaţiilor ce trebuie furnizate conform prevederilor art. 22, art. 25-27, creditorul îşi îndeplineşte, imediat după încheierea contractului de credit, obligaţiile prevăzute la art. 22, 25 şi 26, prin furnizarea informaţiilor contractuale prevăzute la art. 33-49, în măsura în care articolele respective se aplică.  +  Articolul 25Informaţiile la care se face referire la art. 22 cuprind următoarele: a) tipul de credit; b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru al creditorului, precum şi, după caz, numele şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat; c) valoarea totală a creditului; d) durata contractului de credit; e) rata dobânzii aferente creditului; f) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit şi condiţiile în care acele costuri pot fi modificate; g) dobânda anuală efectivă ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul dobânzii respective; h) condiţiile şi procedura pentru încetarea contractului de credit; i) pentru contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 3, o menţiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală a creditului, după caz; j) rata dobânzii aplicabilă în cazul ratelor întârziate, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, după caz, orice penalităţi plătibile în caz de neplată; k) dreptul consumatorului de a fi informat imediat şi gratuit, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1), asupra rezultatului consultării bazei de date, realizate pentru evaluarea bonităţii sale; l) pentru contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 3, informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum şi, după caz, condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri; m) după caz, termenul pe parcursul căruia informaţiile precontractuale au forţă juridică obligatorie pentru creditor.  +  Articolul 26 (1) În cazul unui contract de credit în sensul art. 5 şi 6, informaţiile prevăzute la art. 22 şi 25 includ şi următoarele: a) valoarea, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, după caz, ordinea în care plăţile se vor aloca, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului; b) dreptul de rambursare anticipată şi, după caz, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită. (2) În cazul contractelor de credit prevăzute la art. 3 se aplică numai prevederile art. 22 şi 25.  +  Articolul 27 (1) În cazul comunicării verbale prin telefon şi în cazul în care consumatorul solicită ca "descoperitul de cont" să fie disponibil imediat, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel puţin elementele prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) şi i). (2) În plus, în contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 5 şi 6, descrierea principalelor caracteristici include menţionarea duratei contractului de credit.  +  Articolul 28Fără a aduce atingere excepţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), în cazul contractelor de credit care sunt acordate sub forma "descoperit de cont" şi care trebuie rambursate într-o perioadă de o lună, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel puţin elementele prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) şi i).  +  Articolul 29 (1) Prevederile art. 11-18 şi 21-28 nu se aplică furnizorilor de bunuri sau servicii care acţionează în calitate de intermediari de credit cu titlu auxiliar. (2) Creditorul are obligaţia de a se asigura că informaţiile precontractuale prevăzute în articolele respective au fost primite de consumator.  +  Capitolul III Obligaţia de a evalua bonitatea consumatorului şi accesul la bazele de date  +  Articolul 30 (1) Creditorul evaluează bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de informaţii obţinute, inclusiv de la consumator, şi pe baza consultării bazei de date relevante, înainte de încheierea unui contract de credit. (2) În cazul în care părţile convin să modifice valoarea totală a creditului după încheierea contractului de credit, creditorul actualizează informaţiile financiare aflate la dispoziţia sa privind consumatorul şi evaluează bonitatea consumatorului înainte de efectuarea oricărei creşteri semnificative a valorii totale a creditului. (3) Prin creştere semnificativă se înţelege o creştere de peste 15% din valoarea totală iniţială a creditului.  +  Articolul 31În scopul evaluării bonităţii consumatorilor, sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit asigură, în cazul creditului transfrontalier, accesul creditorilor din alte state membre la bazele de date gestionate în condiţii nediscriminatorii faţă de creditorii naţionali.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care respingerea cererii de creditare se bazează pe consultarea unei baze de date, creditorul informează consumatorul imediat şi în mod gratuit, în scris sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în forma aleasă de acesta şi agreată de creditor, în legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu identitatea bazei de date consultate. (2) Informaţiile se pun la dispoziţie, cu excepţia cazului în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin norme naţionale ce transpun legislaţia europeană sau care creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea informaţiilor contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică. (3) Prezentul articol nu aduce atingere aplicării Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Informaţii şi drepturi privind contractele de credit  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune  +  Articolul 33Contractele de credit sunt redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 10 p, pe hârtie sau pe un alt suport durabil. În cazul în care contractul este redactat pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.  +  Articolul 34Toate părţile contractante primesc câte un exemplar original al contractului de credit.  +  Articolul 35 (1) Fără a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea dobânzii, pe parcursul derulării contractului de credit: a) se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricăror altor costuri aferente contractului, cu excepţia costurilor impuse prin legislaţie; b) se interzice introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri aferente contractului, cu excepţia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în contract şi care nu erau oferite consumatorilor la data încheierii acestuia. Aceste costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte adiţionale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislaţie; c) se interzice perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană; d) se interzice perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit. (2) Costurilor aferente contului curent nu le sunt aplicabile obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a). Costurile aferente contului curent trebuie să corespundă costurilor efective ale creditorului, să se limiteze la acoperirea acestora şi să nu conducă la obţinerea de venituri suplimentare pentru acesta. (3) Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit condiţiilor contractuale, creditorul este obligat să notifice consumatorul în scris sau, la cererea expresă a consumatorului, prin altă modalitate stabilită de acesta şi agreată de creditor şi va pune la dispoziţia acestuia un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare.  +  Articolul 36Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensaţie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor, după caz, penalităţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.  +  Articolul 37În contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli: a) dobânda va fi raportată la fluctuaţiile indicilor de referinţă EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobânzii de referinţă a BNR, în funcţie de valuta creditului, la care creditorul poate adăuga o anumită marjă, fixă pe toată durata derulării contractului; b) marja dobânzii poate fi modificată doar ca urmare a modificărilor legislative care impun în mod expres acest lucru; c) în acord cu politica comercială a fiecărei instituţii de credit, prin excepţie de la prevederile lit. b), valoarea marjei şi valoarea indicilor de referinţă pot fi reduse; d) formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia; e) elementele care intră în formula de calcul a variaţiei dobânzii şi valoarea acestora vor fi afişate pe site-urile şi la toate punctele de lucru ale creditorilor.  +  Articolul 38 (1) Calculul ratei lunare a dobânzii/comisioanelor se va face: a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect, luând în calcul la numărătorul fracţiei formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadenţe, iar la numitorul aceleiaşi fracţii, 365 sau 366 de zile, după caz; b) fie luând în calcul la numărătorul fracţiei numărul 30 zile, iar la numitorul fracţiei numărul 360. (2) Dobânda penalizatoare se aplică la suma ce reprezintă credit restant şi, după caz, la sumele restante prevăzute în contract, altele decât cele aferente creditului. (3) Rata dobânzii aplicabilă în cazul creditelor restante nu poate depăşi cu mai mult de 2 puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restanţă, în cazul în care consumatorul sau soţul/soţia acestuia se află în una dintre următoarele situaţii: şomaj, suferă o reducere drastică a salariului, concediu de boală prelungit, divorţ, deces. Prin reducere drastică a salariului se înţelege o reducere de cel puţin 15% din valoarea acestuia.  +  Articolul 39În cazul imposibilităţii consumatorilor de a accepta majorarea dobânzii, creditorul nu are dreptul să denunţe unilateral sau să rezilieze contractul fără o propunere, transmisă în scris, de reeşalonare sau refinanţare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, în măsura în care o asemenea reeşalonare sau refinanţare este posibilă potrivit reglementărilor interne ale creditorului.  +  Articolul 40 (1) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator. (2) Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale. (3) În cazul modificărilor impuse prin legislaţie, nesemnarea de către consumator a actelor adiţionale prevăzute la alin. (1) este considerată acceptare tacită. În acest caz se interzice introducerea în actele adiţionale a altor prevederi decât cele impuse prin legislaţie. Introducerea în actele adiţionale a oricăror altor prevederi decât cele impuse prin legislaţie sunt considerate nule de drept. (4) Se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care: a) consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a condiţiilor contractuale; b) creditorul poate rezilia sau denunţa unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputaţiei creditorului. (5) Creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor în moneda în care s-a acordat creditul.  +  Articolul 41 (1) Orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea acestora. (2) Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunică opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiţii. (3) Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat anterior nu este considerată acceptare tacită şi contractul rămâne neschimbat. (4) În cazul în care consumatorul nu acceptă noile condiţii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.  +  Articolul 42Creditorii iau toate măsurile necesare pentru a răspunde la reclamaţiile depuse de consumatori în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora şi depun diligenţele necesare în vederea reparării eventualelor prejudicii cauzate consumatorilor.  +  Articolul 43La încetarea contractului de credit, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere, denunţare unilaterală, exercitarea dreptului de retragere ori a celui de rambursare anticipată din partea consumatorului, creditorul oferă gratuit consumatorului un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligaţiile dintre părţi. Totodată, se închid şi conturile creditului, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator şi fără plata unor costuri suplimentare, cu excepţia următoarelor situaţii: a) contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, în vederea derulării altor operaţiuni; b) la data încetării contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de către consumator; c) conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea de către consumator a unor obligaţii asumate faţă de creditorul însuşi sau faţă de terţi.  +  Articolul 44Orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie să fie semnată, datată şi cu număr de înregistrare. Orice notificare ce nu conţine aceste minime informaţii este considerată nulă de drept.  +  Articolul 45Art. 33, 34 şi 46-49 nu aduc atingere normelor naţionale ce respectă legislaţia comunitară privind valabilitatea încheierii contractelor de credit.  +  Secţiunea a 2-a Informaţii ce trebuie incluse în contractele de credit  +  Articolul 46 (1) Contractul de credit specifică în mod clar şi concis următoarele: a) tipul de credit; b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru/adresa de domiciliu a părţilor contractante, precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicaţi; c) durata contractului de credit; d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea creditului; e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit bun sau serviciu ori în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv şi preţul de achiziţie al acestuia; f) rata dobânzii aferente creditului; g) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, informaţiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile; h) dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate; i) suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care urmează să fie efectuate de către consumator şi, după caz, ordinea în care se vor efectua plăţile, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului; j) în cazul rambursării în rate a valorii totale a creditului aferent unui contract de credit pe durată determinată, dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare; k) în cazul în care costurile şi dobânzile trebuie plătite fără a se rambursa nicio parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele şi condiţiile pentru plata dobânzii şi a oricăror costuri aferente creditului; l) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operaţiunile de plată, cât şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operaţiuni de plată, cât şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate; m) rata dobânzii, în cazul plăţilor restante, aplicabilă la data încheierii contractului de credit şi măsurile pentru ajustarea acesteia şi, după caz, orice costuri datorate în caz de neplată; n) o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor; contractul de credit va conţine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atenţionat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor Bancare şi/sau la alte structuri asemănătoare existente, în cazul în care acesta întârzie cu achitarea ratelor datorate, dacă există această obligaţie de raportare; o) după caz, o menţiune potrivit căreia va fi necesară plata unor taxe, onorarii şi costuri în legătură cu încheierea, publicitatea şi/sau înregistrarea contractului de credit şi a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale; p) garanţiile şi asigurările necesare, dacă există; q) existenţa sau inexistenţa unui drept de retragere, termenul în care acel drept poate fi exercitat şi alte condiţii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informaţii privind obligarea consumatorului de a plăti creditul sau partea de credit trasă şi dobânda, potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b), alin. (3) şi (4) şi art. 60, precum şi cuantumul dobânzii plătibile pe zi; r) informaţii privind drepturile care rezultă din art. 63-65, precum şi condiţiile pentru exercitarea acestor drepturi; s) dreptul de rambursare anticipată, procedura de rambursare anticipată, precum şi, după caz, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care va fi determinată această compensaţie;ş) procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a solicita încetarea contractului de credit; t) dacă există sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumator şi, în caz afirmativ, modalităţile de acces la acesta;ţ) alte condiţii şi clauze contractuale; u) adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (2) Toate informaţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv cele aferente unor servicii în privinţa cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere, sunt prevăzute în contract, fără a se face trimitere la condiţiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife şi comisioane sau la orice alt înscris.  +  Articolul 47 (1) În cazul în care se aplică prevederile art. 46 alin. (1) lit. j), creditorul pune la dispoziţia consumatorului un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii: a) în mod gratuit; b) în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit; c) pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului. (2) Tabelul de amortizare/graficul de rambursare indică: a) ratele datorate; b) termenele şi condiţiile de plată ale acestor sume. (3) Tabelul/graficul conţine o detaliere a fiecărei rambursări care să arate: a) rambursarea valorii totale a creditului; b) dobânda calculată pe baza ratei dobânzii aferente creditului; c) orice costuri suplimentare. (4) În cazul în care rata dobânzii nu este fixă sau costurile suplimentare pot fi modificate pe baza contractului de credit, tabelul de amortizare/graficul de rambursare indică în mod clar şi concis că datele cuprinse în tabel/grafic vor rămâne valabile numai până la schimbarea următoare a ratei dobânzii aferente creditului sau a costurilor suplimentare potrivit contractului de credit.  +  Articolul 48 (1) În cazul unui contract de credit în care plăţile făcute de consumator nu conduc la o rambursare imediată a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital în timpul perioadelor şi în condiţiile stabilite în contractul de credit sau într-un contract accesoriu, informaţiile precontractuale cerute potrivit prevederilor art. 11, 12 şi 14 cuprind o declaraţie clară şi concisă, potrivit căreia aceste contracte de credit nu prevăd o garanţie de restituire a valorii totale a creditului tras pe baza acestuia. (2) Dacă se oferă o astfel de garanţie, declaraţia nu este necesară.  +  Articolul 49În cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont" pe baza cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maximum 3 luni, următoarele informaţii se specifică în mod clar şi concis: a) tipul de credit; b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru/adresa de domiciliu a părţilor contractante, precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat; c) durata contractului de credit; d) valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea; e) rata dobânzii aferente creditului; f) condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, precum şi termenele, condiţiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanţe diferite, informaţiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile; g) dobânda anuală efectivă şi costul total al creditului pentru consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menţionează toate ipotezele folosite pentru calcularea respectivei rate, astfel cum se prevede la art. 73 coroborat cu art. 7 pct. 4 şi 6; h) o menţiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală, la cerere, a creditului, dar nu mai puţin de 15 zile de la data solicitării; i) informaţii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum şi, după caz, condiţiile în care pot fi modificate aceste costuri.  +  Secţiunea a 3-a Informaţii privind rata dobânzii aferente creditului  +  Articolul 50 (1) Consumatorul este informat, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în legătură cu orice modificare a ratei dobânzii aferente creditului. (2) Informaţiile cuprind următoarele: a) valoarea plăţilor de efectuat după intrarea în vigoare a noii rate a dobânzii aferente creditului; b) în cazul în care numărul sau frecvenţa plăţilor se modifică, informaţii în legătură cu acestea.  +  Articolul 51La solicitarea expresă a consumatorului, se poate conveni în contractul de credit ca informaţiile prevăzute la art. 50 să fie transmise periodic consumatorului dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) modificarea ratei dobânzii aferente creditului este determinată de o modificare a ratei de referinţă; b) noua rată de referinţă este făcută publică prin mijloace corespunzătoare; c) informaţiile privind noua rată de referinţă sunt puse la dispoziţie şi la locul în care creditorul îşi desfăşoară activitatea.  +  Secţiunea a 4-a Obligaţii aplicabile în cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont"  +  Articolul 52 (1) În cazul unui contract de credit care are ca obiect un împrumut acordat sub forma "descoperit de cont" consumatorul este informat: a) în mod regulat; b) prin intermediul unui extras de cont; c) pe hârtie sau pe alt suport durabil. (2) Extrasul de cont conţine următoarele informaţii: a) perioada exactă la care se referă extrasul de cont; b) cuantumurile şi datele tragerilor; c) soldul din extrasul anterior şi data acestuia; d) noul sold; e) datele şi sumele plăţilor efectuate de consumator; f) rata dobânzii aferente creditului aplicată; g) orice costuri care au fost aplicate; h) după caz, suma minimă de plată.  +  Articolul 53 (1) În plus, consumatorul este informat cu privire la creşterea ratei dobânzii aferente creditului sau cu privire la creşterea oricăror costuri datorate: a) pe hârtie sau pe alt suport durabil; b) înainte ca modificarea respectivă să între în vigoare. (2) Părţile pot conveni în contractul de credit ca informaţiile privind modificările ratei dobânzii aferente creditului să fie comunicate potrivit art. 52, în cazurile în care: a) modificarea ratei dobânzii aferente creditului este cauzată de o modificare a ratei de referinţă; b) noua rată de referinţă este făcută publică prin mijloace corespunzătoare; c) informaţiile privind noua rată de referinţă sunt puse la dispoziţie şi la locul în care creditorul îşi desfăşoară activitatea.  +  Secţiunea a 5-a Contractele de credit pe durată nedeterminată  +  Articolul 54 (1) Consumatorul poate decide încetarea unui contract de credit pe durată nedeterminată, gratuit, în orice moment, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit o perioadă de notificare. Această perioadă nu poate depăşi o lună. (2) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul poate decide încetarea unui contract de credit pe durată nedeterminată prin notificarea consumatorului în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, cu cel puţin două luni înainte.  +  Articolul 55 (1) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul, din motive justificate obiectiv, poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pe baza unui contract de credit pe durată nedeterminată. (2) Pot constitui motive justificate obiectiv suspiciunea unei utilizări neautorizate sau frauduloase a creditului ori un risc semnificativ de incapacitate a consumatorului de a rambursa valoarea totală a creditului. Aceste motive nu sunt limitative. (3) Creditorul enumeră în contract motivele considerate justificate în temeiul cărora acesta poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri. În mod excepţional, creditorul poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pentru alte motive justificate obiectiv, motive ce nu sunt prevăzute în contract, cu informarea prealabilă a consumatorului. (4) Creditorul îl informează pe consumator în legătură cu retragerea dreptului şi cu motivele acesteia, pe hârtie sau pe alt suport durabil, dacă este posibil înainte de retragere şi cel mai târziu imediat ulterior, cu excepţia cazului în care furnizarea acestor informaţii este interzisă prin norme naţionale ce transpun legislaţia comunitară sau ce creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea acestei informaţii contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.  +  Secţiunea a 6-a "Descoperitul de cont cu aprobare tacită"  +  Articolul 56 (1) În cazul existenţei unui acord privind deschiderea unui cont curent, atunci când există posibilitatea să i se ofere consumatorului un "descoperit de cont cu aprobare tacită", contractul conţine şi informaţiile prevăzute la art. 25 lit. e) şi f). (2) În orice situaţie, creditorul trebuie să furnizeze aceste informaţii în mod regulat, pe hârtie sau pe alt suport durabil.  +  Articolul 57 (1) În cazul unei depăşiri semnificative a limitei de credit pentru o perioadă mai mare de o lună, creditorul îl informează pe consumator, fără întârziere, pe hârtie sau pe alt suport durabil cu privire la următoarele: a) depăşirea limitei de credit; b) suma cu care a fost depăşită limita de credit; c) rata dobânzii aferente creditului; d) orice penalităţi, costuri sau dobânzi aplicabile restanţelor. (2) Prin depăşire semnificativă a limitei de credit se înţelege depăşirea cu peste 15% a limitei de credit. (3) Prevederile prezentului articol şi ale art. 56 nu aduc atingere altor reglementări potrivit cărora creditorul oferă alt tip de creditarea atunci când limita de credit a fost depăşită pe parcursul unei durate semnificative.  +  Capitolul V Dreptul de retragere şi dreptul de rambursare anticipată  +  Secţiunea 1 Dreptul de retragere  +  Articolul 58 (1) Consumatorul are la dispoziţie un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit fără a invoca motive. (2) Termenul de retragere începe să curgă de la una dintre următoarele date: a) data încheierii contractului de credit; b) data la care consumatorului îi sunt aduse la cunoştinţă clauzele, condiţiile contractuale şi informaţiile potrivit prevederilor art. 33-49, în cazul în care ziua respectivă este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).  +  Articolul 59 (1) În cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere, acesta are următoarele obligaţii: a) de a-l notifica pe creditor pe baza informaţiilor oferite de acesta potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) lit. q), pentru ca exercitarea acestui drept să îşi producă efectele înainte de expirarea termenului de retragere; b) de a-i plăti creditorului creditul sau partea de credit trasă şi dobânda aferentă de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă până la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost rambursată; dobânda se calculează pe baza ratei dobânzii convenite. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a): a) se face pe hârtie sau pe alt suport durabil aflat la îndemâna creditorului şi accesibil acestuia; b) este transmisă prin mijloace admise legal, care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia; c) este expediată înainte de expirarea termenului. (3) Exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii notificării de către consumator. (4) Achitarea către creditor a creditului sau a părţii de credit trasă şi a dobânzii potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se efectuează fără nicio întârziere nejustificată şi nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la expedierea notificării de retragere către creditor.  +  Articolul 60Creditorul nu este îndreptăţit la nicio altă compensaţie din partea consumatorului în cazul retragerii, cu excepţia compensaţiei pentru orice taxe nerambursabile plătite de către creditor administraţiei publice.  +  Articolul 61În cazul în care creditorul sau un terţ, pe baza unui contract între terţ şi creditor, prestează un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, iar consumatorul îşi exercită dreptul de retragere din contractul de credit potrivit prevederilor din prezenta secţiune, obligaţiile consumatorului ce decurg din serviciul accesoriu respectiv încetează.  +  Articolul 62În cazul în care consumatorul dispune de un drept de retragere potrivit prevederilor cuprinse la art. 58-61, se aplică prevederile prezentului act normativ, iar nu prevederile din: a) art. 9-13 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare; b) art. 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale, republicată.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de retragere în cazul contractelor de credit legate  +  Articolul 63În cazul în care consumatorul şi-a exercitat un drept de retragere dintr-un contract de furnizare de bunuri sau servicii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 106/1999, republicată, sau a altor actelor normative ce transpun sau ce creează cadrul de aplicare pentru actele normative comunitare, acesta nu mai are obligaţii în temeiul unui contract de credit legat.  +  Articolul 64În cazul în care consumatorului nu i-au fost furnizate bunurile sau nu i-au fost prestate serviciile ori bunurile sau serviciile nu sunt conforme, acesta se poate îndrepta împotriva comerciantului în condiţiile prevăzute de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 65 (1) În cazul în care bunurile sau serviciile care fac obiectul unui contract de credit legat nu sunt furnizate sau sunt furnizate numai în parte sau nu sunt conforme cu contractul de furnizare, consumatorul are dreptul de a se îndrepta împotriva creditorului în cazul în care nu a reuşit să obţină, de la furnizor, satisfacerea pretenţiilor la care are dreptul în conformitate cu legislaţia sau cu contractul de furnizare a bunurilor sau a serviciilor. (2) Creditorul răspunde solidar cu vânzătorul pentru orice pretenţii pe care consumatorul le poate avea împotriva vânzătorului.  +  Secţiunea a 3-a Rambursarea anticipată  +  Articolul 66Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligaţiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere privind dobânda şi costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.  +  Articolul 67 (1) În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptăţit la o compensaţie echitabilă şi justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului cu condiţia ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului este fixă. (2) O astfel de compensaţie nu poate fi mai mare de: a) 1 % din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an; b) 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an. (3) Creditorul stabileşte o metodă de calcul a compensaţiei clară şi uşor verificabilă, pe care o va face cunoscută consumatorului din stadiu precontractual.  +  Articolul 68Nu se solicită o compensaţie pentru rambursare anticipată în niciunul dintre următoarele cazuri: a) rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplată; b) contractul de credit este acordat sub forma "descoperitului de cont"; c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă.  +  Articolul 69Orice compensaţie nu poate depăşi cuantumul dobânzii pe care consumatorul ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit.  +  Capitolul VI Cesiunea de drepturi  +  Articolul 70În cazurile în care drepturile creditorului în temeiul unui contract de credit sau contractul însuşi se cesionează unei terţe persoane, consumatorul are dreptul să invoce împotriva cesionarului orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva creditorului iniţial, inclusiv dreptul la compensare.  +  Articolul 71 (1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 70, cu excepţia cazurilor în care creditorul iniţial, prin acord cu cesionarul, administrează în continuare creditul către consumator. (2) În situaţiile în care informarea consumatorului cu privire la cesiune este obligatorie, conform prevederilor alin. (1), cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanţe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent. (3) Cesionarul este obligat să aibă o persoană de contact în România pentru rezolvarea eventualelor litigii şi pentru a răspunde în faţa autorităţilor publice. (4) Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (5) Notificarea va menţiona creditorul care va încasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului după cesiune, precum şi numele şi adresa sediului social şi a punctului de lucru al reprezentantului legal în România.  +  Capitolul VII Dobânda anuală efectivă  +  Articolul 72Dobânda anuală efectivă, care este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor, trageri, rambursări şi costuri, prezente sau viitoare, convenite de creditor şi de consumator, este calculată potrivit formulei matematice prevăzute în anexa nr. 1 pct. I.  +  Articolul 73 (1) În scopul calculării dobânzii anuale efective se determină costul total al creditului pentru consumator. (2) Sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator: a) costurile administrării unui cont care înregistrează atât operaţiunile de plată, cât şi tragerile; b) costurile de utilizare a unui mijloc de plată atât pentru operaţiunile de plată, cât şi pentru trageri; c) alte costuri privind operaţiunile de plată. (3) Nu sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator: a) costurile prevăzute la alin. (2), atunci când deschiderea contului este opţională, iar costurile contului au fost indicate clar şi separat în contractul de credit sau în orice alt contract încheiat cu consumatorul; b) costurile suportate de către consumator pentru nerespectarea oricăruia dintre angajamentele stabilite prin contractul de credit; c) alte costuri, în afara preţului de achiziţie pe care, pentru achiziţii de bunuri şi servicii, consumatorul este obligat să îl plătească, indiferent dacă tranzacţia este efectuată în numerar sau pe credit.  +  Articolul 74Calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza potrivit căreia contractul de credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar creditorul şi consumatorul îşi vor îndeplini obligaţiile în condiţiile şi în termenele convenite în contractul de credit.  +  Articolul 75În cazul contractelor de credit care cuprind clauze care permit variaţii ale ratei dobânzii aferente creditului, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei conform căreia rata dobânzii aferente creditului şi celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul iniţial şi se aplică până la încetarea contractului de credit.  +  Articolul 76Dacă este necesar, ipotezele suplimentare prevăzute în anexa nr. 1 pot fi utilizate la calculul dobânzii anuale efective.  +  Capitolul VIII Anumite obligaţii ale intermediarilor de credit faţă de consumatori  +  Articolul 77Intermediarul de credit indică în materialele publicitare şi în documentaţia destinată consumatorilor sfera atribuţiilor deţinute, în special dacă lucrează exclusiv cu unul sau mai mulţi creditori sau ca broker independent.  +  Articolul 78 (1) În cazul în care intermediarul de credit percepe consumatorului un onorariu, înainte de încheierea contractului: a) intermediarul de credit face cunoscut consumatorului onorariul perceput; b) consumatorul şi intermediarul de credit convin asupra onorariului pe hârtie sau pe alt suport durabil. (2) Intermediarul de credit comunică onorariul datorat de consumator pentru serviciile oferite, în cazul în care acesta este perceput, creditorului în vederea calculării dobânzii anuale efective.  +  Capitolul IX Alte dispoziţii  +  Articolul 79 (1) Se interzice încheierea, în spaţiile de comercializare a bunurilor şi/sau serviciilor, de contracte de credit pentru achiziţionarea acestora, inclusiv a contractelor încheiate prin intermediul comercianţilor de bunuri şi/sau servicii. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) contractele de credit legate.  +  Articolul 80 (1) Consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le-au fost conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Creditorii trebuie să poată face dovada că au respectat cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 81Consumatorii beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în cazul tuturor contractelor pe baza cărora se pot efectua trageri ori operaţiuni care intră în domeniul de aplicare al prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de modul în care contractele sunt intitulate sau formulate ori de obiectul acestora.  +  Articolul 82În cazul în care, pe baza aceluiaşi contract, consumatorului i se prestează atât servicii de creditare, cât şi servicii de plată, furnizorii de servicii financiare oferă consumatorilor informaţiile şi respectă drepturile acestora potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată.  +  Articolul 83În cazul contractelor de leasing care intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile art. 66-69 privind rambursarea anticipată se aplică după o perioadă de 12 luni de la încheierea contractului.  +  Articolul 84Consumatorii nu îşi pierd protecţia acordată prin prezenta ordonanţă de urgenţă în cazul în care se stabileşte ca lege aplicabilă contractului legea unui stat nemembru, în cazul în care contractul de credit are o strânsă legătură cu teritoriul unuia sau al mai multor state membre.  +  Capitolul X Competenţă, sesizare şi control  +  Articolul 85 (1) În vederea asigurării respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către creditori şi de către intermediarii de credit, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. (2) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute şi fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva creditorilor şi a intermediarilor de credit care au încălcat dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamaţie şi despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 86 (1) Încălcarea prevederilor art. 8, 9, 11-20, art. 22-28 şi art. 29 alin. (2), art. 30, 31 şi art. 32 alin. (1) şi (2), art. 33, 34, art. 46-58 şi art. 59 alin (3), art. 60-63, 65-78, 84 şi 95 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 80.000 lei. (2) Încălcarea prevederilor art. 35-44 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei. (3) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi art. 88 alin. (2) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 87Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 86 şi art. 88 alin. (2) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociaţiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.  +  Articolul 88 (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate; b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile; c) aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 zile; d) repararea deficienţelor constatate prin procesul-verbal, în termen de maximum 15 zile. (2) Neaducerea la îndeplinire a sancţiunilor contravenţionale complementare dispuse în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei sau săvârşirea repetată în decurs de 6 luni de la prima constatare a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 86 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 80.000 lei-100.000 lei. (3) Contestarea în instanţă nu suspendă de drept executarea sancţiunilor contravenţionale complementare dispuse.  +  Articolul 89 (1) Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune ca măsură complementară suspendarea activităţii de creditare până la intrarea în legalitate şi/sau aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 90 de zile. (2) Măsură complementară propusă pentru a fi aplicată potrivit alin. (1) se dispune prin ordin emis de conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (3) Ordinul emis potrivit alin. (2) poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 90La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 91De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu excepţia art. 11 şi 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 care se aplică şi contractelor încheiate cu consumatori persoane fizice.  +  Articolul 92La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, literele h) şi i) vor avea următorul cuprins:"h) costul total al creditului pentru împrumutat - toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte împrumutatul în legătură cu contractul de credit şi care sunt cunoscute de către creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract de servicii; i) valoarea totală plătibilă de împrumutat - suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului pentru împrumutat;".2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - La solicitarea unei oferte de credit, instituţia autorizată are obligaţia de a oferi gratuit împrumutatului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare şi un exemplar al proiectului contractului de credit."3. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă şi literele b), e) şi f) vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu şi următoarele informaţii referitoare la costurile suportate de împrumutat:........................................................................... b) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru împrumutat;............................................................................ e) valoarea totală plătibilă de împrumutat; f) costurile aferente contractului de asigurare, în cazurile în care, pentru acordarea creditului, împrumutatul este obligat să încheie un contract de asigurare."4. Articolul 33^1 va avea următorul cuprins:"Art. 33^1. - (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 11, 12, art. 13 alin. (2), art. 18 şi 19 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care contractul este încheiat cu un consumator, aşa cum este acesta definit în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care contractul de credit este încheiat cu o persoană juridică, persoanele interesate se pot adresa instanţei de judecată."  +  Articolul 93Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 94Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 95 (1) Pentru contractele aflate în curs de derulare, creditorii au obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să asigure conformitatea contractului cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte adiţionale în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligenţele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiţionale. (4) Se interzice introducerea în actele adiţionale a altor prevederi decât cele din prezenta ordonanţă de urgenţă. Introducerea în actele adiţionale a oricăror altor prevederi decât cele impuse de prezenta ordonanţă de urgenţă sunt considerate nule de drept. (5) Nesemnarea de către consumator a actelor adiţionale prevăzute la alin. (2) este considerată acceptare tacită.  +  Articolul 96Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 133 din 22 mai 2008, cu excepţia art. 19, 20, 35-44, art. 71 alin. (3)-(5), art. 79, 86-89 şi 95.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor,Constantin CerbulescuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 9 iunie 2010.Nr. 50.  +  Anexa 1 I. Ecuaţia fundamentală care exprimă echivalenţa dintre trageri, pe de o parte, şi rambursări şi costuri, pe de altă parteEcuaţia fundamentală, care stabileşte dobânda anuală efectivă (DAE), exprimă, pe perioada unui an, egalitatea dintre valoarea totală prezentă a tragerilor, pe de o parte, şi valoarea totală prezentă a rambursărilor şi a costurilor suportate, pe de altă parte, adică:       m m'      f2Σ C(K)(1 + X)^-t(k) = Σ D(l)(1 + x)^-S(l),     k=1 l=1unde:- X este DAE:- m este numărul ultimei trageri;- k este numărul unei trageri, astfel 1 = k = m;- C(k) este valoarea tragerii k;- t(k) este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t(1) = 0;- m' este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;- l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;- D(l) este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;- S(l) este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.Observaţii: a) Sumele plătite de ambele părţi la diferite momente nu trebuie să fie egale şi nu trebuie să fie plătite la intervale egale. b) Data începerii este cea a primei trageri. c) Intervalele dintre datele utilizate la calcule sunt exprimate în ani sau în fracţiuni de an. Un an se consideră a avea 365 de zile sau 366 de zile pentru anii bisecţi, 52 de săptămâni sau 12 luni egale. O lună egală se consideră a avea 30,41666 zile, adică 365/12, indiferent dacă este sau nu un an bisect. d) Rezultatul calculului trebuie exprimat cu o precizie de cel puţin o zecimală. Dacă a doua zecimală este mai mare sau egală cu 5, la prima zecimală se adaugă unu. e) Ecuaţia poate fi rescrisă folosindu-se o singură sumă şi conceptul de fluxuri (A(k)), care vor fi pozitive sau negative, cu alte cuvinte fie plătite, fie primite în perioade de la 1 la k, exprimate în ani, adică:         n    S = f2Σ A(k)(1 + X)^-t(k)       k=1S fiind balanţa de fluxuri prezentă. În cazul în care scopul este păstrarea echivalenţei fluxurilor, valoarea va fi zero.II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efective a) În cazul în care prin contractul de credit se acordă consumatorului libertate în privinţa efectuării tragerilor, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat şi în întregime. b) În cazul în care prin contractul de credit se prevăd modalităţi de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă la nivelul cel mai mare al costurilor şi al ratei dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit. c) În cazul în care prin contractul de credit se oferă, în general, consumatorului libertatea în privinţa efectuării tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalităţi de tragere, o limitare în ceea ce priveşte valoarea şi perioada de timp, se consideră că valoarea creditului este trasă la prima dată prevăzută în contract şi în conformitate cu aceste limite de tragere. d) În cazul în care nu există scadenţar fix pentru rambursare, se prezumă că:(i) creditul se acordă pentru o perioadă de un an; şi(îi) creditul va fi rambursat în douăsprezece rate egale şi la intervale lunare. e) În cazul în care există un scadenţar fix pentru rambursare, dar valoarea unor astfel de rambursări este flexibilă, valoarea fiecărei rambursări se consideră a fi cea mai mică dintre valorile prevăzute în contract. f) Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, în cazul în care contractul de credit prevede mai mult de o dată scadentă, creditul trebuie pus la dispoziţie şi rambursările trebuie efectuate la prima dată prevăzută în contract. g) În cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, acesta este considerat a fi de 5.367 lei. h) În cazul unui "descoperit de cont", se consideră că valoarea totală a creditului este trasă în totalitate şi pe întreaga durată a contractului de credit. În cazul în care durata contractului de credit nu este cunoscută, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei că durata creditului este de 3 luni. i) În cazul în care sunt oferite rate ale dobânzilor şi costuri diferite pentru o perioadă sau sumă limitată, rata dobânzii şi costurile se consideră a fi la nivelul cel mai mare din întreaga durată a contractului de credit. j) Pentru contractele de credit pentru consumatori în cadrul cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii aferente creditului pentru perioada iniţială, la sfârşitul căreia se stabileşte o nouă rată a dobânzii aferente creditului care este ulterior ajustată periodic în funcţie de un indice convenit, calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza că, la sfârşitul perioadei cu rată fixă a dobânzii aferente creditului, rata dobânzii aferente creditului este aceeaşi ca la momentul calculării dobânzii anuale efective, pe baza valorii indicelui convenit de la acel moment.  +  Anexa 2 INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI1. Identitatea şi datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit
  Creditor Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]
  După caz Intermediar de credit Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru/adresa de domiciliu ce urmează a fi folosită de consumator]
  -------- Notă *) Această informaţie este facultativă pentru creditor.Ori de câte ori se indică "după caz", creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă dacă informaţiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să şteargă informaţiile respective sau rândul respectiv dacă informaţiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut în vedere.Indicaţiile dintre parantezele pătrate oferă explicaţii creditorului şi trebuie să fie înlocuite cu informaţiile corespunzătoare.2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
  Tipul de credit
  Valoarea totală a creditului Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit.
  Condiţiile care reglementează tragerea creditului Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor.
  Durata contractului de credit
  Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate Va trebui să achitaţi următoarele: [Valoarea, numărul şi frecvenţa plăţilor care trebuie efectuate de consumator] Dobânda şi/sau costurile se plătesc în modul următor:
  Valoarea totală pe care va trebui să o achitaţi Înseamnă suma împrumutată plus dobânda şi posibile costuri aferente creditului. [Suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului pentru consumator]
  Dacă este cazul Creditul este acordat sub forma unei amânări la plată pentru un bun sau serviciu sau este legat de furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu. Denumirea bunului/serviciului Preţul de achiziţie
  După caz Garanţii necesare Aceasta este o descriere a garanţiei pe care trebuie să o furnizaţi în raport cu contractul de credit. [Tipul garanţiilor]
  După caz Rambursările nu generează o rambursare imediată a valorii totale a creditului.
  3. Costurile creditului
  Rata dobânzii aferentă creditului sau, după caz, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit [% - fixă; sau - variabilă (cu formula de calcul) - termene]
  Dobânda anuală efectivă (DAE) Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului. DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte. Obţinerea creditului sau obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite este condiţionată de încheierea: - unei asigurări pentru garantarea creditului; sau - unui contract de servicii accesoriu În cazul în care costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de creditor, acestea nu sunt incluse în DAE. [% Aici se va prezenta un exemplu reprezentativ care să menţioneze toate ipotezele folosite pentru calculul dobânzii.] da/nu [dacă da, tipul de asigurare] da/nu [dacă da, tipul de serviciu accesoriu]
  4. Costuri aferente
  După caz Este necesar să se menţină unul sau mai multe conturi pentru înregistra- rea atât a operaţiunilor de plată, cât şi a tragerilor.
  După caz Valoarea costurilor aferente utili- zării unui mijloc specific de plată (de exemplu card de credit)
  După caz Orice alte costuri ce reies din contractul de credit
  După caz Condiţiile în care costurile privind contractul de credit prevăzute mai sus pot fi modificate
  După caz Obligaţia de a plăti taxe notariale
  Costuri în caz de întârziere la plată Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru dumneavoastră (de exemplu vânzare silită) şi să îngreuneze obţinerea de credite. Vi se va percepe [.... (informaţii privind ratele dobânzii, metodele de ajustare şi, după caz, privind penali- tăţile de întârziere)] pentru plăţile restante.
  5. Alte aspecte juridice importante
  Dreptul de retragere Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice. da/nu
  Rambursare anticipată Aveţi dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată totală sau parţială a creditului.
  După caz Creditorul are dreptul la compensaţie în caz de rambursare anticipată: Stabilirea compensaţiei (metoda de calcul) conform art. 67 din ordonanţa de urgenţă
  Consultarea unei baze de date Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultate- lor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislaţia comunitară ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.
  Dreptul de a primi proiectul de contract de credit Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.
  După caz Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ţinut să respecte obligaţiile precontractuale Această informaţie este valabilă de la... până la...
  După caz6. Informaţii suplimentare în cazul comercializării la distanţă de servicii financiare
  a) referitoare la creditor
  După caz Reprezentantul creditorului în statul membru în care sunteţi rezident Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]
  După caz Înregistrarea [Registrul comerţului în care este înregistrat creditorul şi numărul de înregistrare sau un mijloc de identi- ficare echivalent din registrul respectiv]
  După caz Autoritatea de supraveghere
  b) referitoare la contractul de credit
  După caz Exercitarea dreptului de retragere [Instrucţiuni practice privind exer- citarea dreptului de retragere, indicându-se, printre altele, perioada de exercitare a dreptului; adresa la care trebuie trimisă notificarea privind exercitarea dreptului de retragere şi consecinţele neexercitării acestuia]
  După caz Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit
  După caz Clauza care precizează legislaţia aplicabilă contractului de credit şi/sau instanţa competentă [de inclus aici clauza relevantă]
  După caz Regimul lingvistic Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în [limba respectivă]. Cu consimţământul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în [limba respectivă/limbile respective] pe durata contractului de credit.
  c) referitoare la căi de atac
  Existenţa şi posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumator [Dacă există sau nu posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumatorul care este parte la contractul la distanţă, şi, în caz afirmativ, modalităţile de acces la acestea]
  --------- Notă *) Această informaţie este facultativă pentru creditor.
   +  Anexa 3 INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI[referitoare la "Descoperitul de cont", creditul pentru consumatori oferit de către anumite organizaţii de creditare (art. 5 din ordonanţa de urgenţă) şi conversia datoriilor]1. Identitatea şi coordonatele de contact ale creditorului/intermediarului de credit
  Creditor Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]
  După caz Intermediar de credit Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru/adresa de domiciliu ce urmează a fi folosită de consumator]
  --------- Notă *) Această informaţie este facultativă pentru creditor.Ori de câte ori se indică "după caz", creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă dacă informaţiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să şteargă informaţiile respective sau rândul respectiv dacă informaţiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut în vedere.Indicaţiile dintre parantezele pătrate furnizează explicaţii creditorului şi trebuie să fie înlocuite cu informaţiile corespunzătoare.2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
  Tipul de credit
  Valoarea totală a creditului Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziţie în temeiul contractului de credit.
  Durata contractului de credit
  După caz Vi se poate solicita în orice moment rambursarea integrală a creditului la cerere.
  3. Costurile creditului
  Rata dobânzii aferentă creditului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit [% - fixă; sau - variabilă (cu indicele sau rata de referinţă aplicabilă ratei iniţiale a dobânzii aferente creditului)]
  După caz Dobânda anuală efectivă (DAE)*) Acesta este costul total al credi- tului exprimat ca procentaj anual din suma totală a creditului. DAE vă ajută să comparaţi diferite oferte. [% Aici se va prezenta un exemplu reprezentativ care să menţioneze toate ipotezele folosite pentru calculul ratei.]
  După caz Costurile După caz Condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate [Costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit]
  Costuri în caz de întârziere la plată Vi se va percepe [.... (informaţii privind ratele dobânzii, metodele de ajustare şi, după caz, privind penali- tăţile de întârziere)] pentru plăţile restante.
  --------- Notă *) Această informaţie este facultativă pentru creditor.4. Alte aspecte juridice importante
  Încetarea contractului de credit [Condiţiile şi procedura pentru încetarea contractului de credit]
  Consultarea unei baze de date Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultate- lor consultării unei baze de date în cazul în care solicitarea pentru credit este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de acte normative ce transpun sau ce creează cadrul de aplicare pentru legislaţia europeană sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.
  Dacă este cazul Perioada de timp în care creditorul este ţinut să respecte informaţiile precontractuale. Această informaţie este valabilă de la ... până la ...
  După caz5. Informaţii suplimentare care trebuie oferite dacă informaţiile precontractuale sunt furnizate de către anumite organizaţii de creditare (art. 5 din ordonanţa de urgenţă sau dacă se referă la un credit pentru consumatori în scopul conversiei unei datorii)
  Ratele şi, după caz, ordinea în care acestea vor fi alocate Va trebui să achitaţi următoarele: [Exemplu reprezentativ al unui tabel al ratelor, incluzând cuantumul, numărul şi frecvenţa plăţilor care trebuie efectuate de consumator]
  Valoarea totală pe care trebuie să o achitaţi
  Rambursare anticipată Aveţi dreptul la rambursarea anticipată totală sau parţială a creditului în orice moment. După caz Creditorul are dreptul la compensaţie în caz de rambursare anticipată. [Stabilirea compensaţiei (metoda de calcul) conform art. 67 din ordonanţa de urgenţă]
  După caz6. Informaţii suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanţă de servicii financiare
  a) referitoare la creditor
  După caz Reprezentantul creditorului în România Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]
  După caz Înregistrarea [Registrul comerţului în care este înregistrat creditorul şi numărul de înregistrare sau un mijloc de identi- ficare echivalent din registrul respectiv]
  După caz Autoritatea de supraveghere
  b) referitoare la contractul de credit
  Dreptul de retragere Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice. După caz Exercitarea dreptului de retragere da/nu [Instrucţiuni practice privind exercitarea dreptului de retragere, indicându-se, printre altele, adresa la care trebuie trimisă notificarea privind exercitarea dreptului de retragere şi consecinţele neexercitării acestuia]
  După caz Legea stabilită de creditor aplicabilă raporturilor cu dumnea- voastră înainte de încheierea contractului de credit
  După caz Clauza care precizează legislaţia aplicabilă contractului de credit şi/sau instanţa competentă [de inclus aici clauza relevantă]
  După caz Regimul lingvistic Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza în [limba respectivă]. Cu consimţământul dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în [limba respectivă/limbile respective] pe durata contractului de credit.
  c) referitoare la căi de atac
  Existenţa şi posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumator [Dacă există sau nu posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamaţie şi despăgubire pentru consumatorul care este parte la contractul la distanţă, şi, în caz afirmativ, modalităţile de acces la acestea]
  --------- Notă *) Această informaţie este facultativă pentru creditor.-------