ORDIN nr. 910 din 10 iunie 2010pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010  Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. Cs.A. 6.253/2010având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe de o parte, şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti, pe de altă parte, în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În situaţia în care o autoritate a administraţiei publice locale sau Primăria Municipiului Bucureşti preia mai multe unităţi sanitare publice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie câte un protocol pentru fiecare unitate sanitară transferată.  +  Articolul 3Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 10 iunie 2010.Nr. 910.  +  AnexăDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PRIMĂRIA ....../CONSILIUL LOCAL ....../PUBLICĂ .............. CONSILIUL JUDEŢEAN .............PROTOCOL DE PREDARE-PRELUAREîncheiat întreDirecţia de Sănătate Publică .......şiPrimăria ...../Consiliul Local ...../Consiliul Judeţean ......În baza prevederilor:- art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti,se încheie prezentul protocol de predare-preluare.Art. 1. - S-a efectuat predarea, respectiv primirea, ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prezentul protocol.Art. 2. - Datele cuprinse în prezentul protocol provin de la ...........(Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)......... ca urmare a inventarierii scriptice a datelor şi documentelor deţinute.Art. 3. - S-a stabilit patrimoniul ...........(Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)........, constând în totalitatea bunurilor de natura activelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, cuprinse în evidenţa contabilă a instituţiei şi inventariate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit situaţiei prezentate în anexa nr. 1.Art. 4. - (1) S-a stabilit întregul personal angajat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ........(Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)........... (2) Personalul ..........(Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)...... este personal contractual şi este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului din sectorul bugetar. (3) Structura personalului pe categorii profesionale, veniturile nete şi brute realizate sunt evidenţiate în anexa nr. 2. (4) Personalul angajat al structurilor din cadrul spitalelor pentru care cheltuielile de personal se asigură din fonduri de la bugetul de stat este prezentat în anexa nr. 3.Art. 5. - S-au stabilit prevederile bugetare, la capitolul de venituri şi la capitolul de cheltuieli rămase pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2010, rezultate din bugetul aprobat, pe anul 2010 al ...........(Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)......., conform anexei nr. 4.Art. 6. - S-au stabilit toate drepturile şi obligaţiile financiare, rezultate din activitatea desfăşurată de ..........(Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)......, conform situaţiei din anexa nr. 5.Art. 7. - Documentele aparţinând ...........(Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)....., existente până la data de 31 decembrie 2009, sunt predate pe bază de opis la arhiva situată în ............(Se menţionează adresa.)........ .Documentele din anul curent se păstrează la nivelul unităţii sanitare.Art. 8. - Sunt anexate la prezentul protocol structura organizatorică a unităţii sanitare aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii şi bugetul aprobat pe anul 2010 al ........(Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)....... .Art. 9. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul protocol.Prezentul protocol s-a încheiat în 4 exemplare, din care unul pentru fiecare parte semnatară, un exemplar pentru ...........(Se menţionează denumirea unităţii sanitare care se transferă.)....... şi unul pentru Ministerul Sănătăţii.
       
    PREDATOR,PRIMITOR,
    Direcţia de Sănătate PublicăPrimăria . . . . ./Consiliul Local . . . . ./
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Consiliul Judeţean . . . . . . . . . . . . . . . .
       
    Numele/prenumele conducătorului instituţieiNumele/prenumele conducătorului instituţiei
   +  Anexa 1-------la protocolul de predare-preluare---------------------------------Situaţia bunurilor inventariate
     
    - lei -
                       
      Nr. crt.Denumirea bunurilor de inventarCodul sau numărul de inventarU.M.StocuriPreţul unitarValoareaValoarea de inventar
    FapticeScriptice
      012345678
    I. Active fixe                
    ...............                  
    ...............                  
    II. Obiecte de inventar              
    ...............                  
    ...............                  
    III. Materiale                
    ...............                  
    ...............                
  NOTE:Prezenta situaţie se întocmeşte ca urmare a inventarierii bunurilor pe baza listelor de inventariere.La pct. I se evidenţiază şi bunurile imobile (clădiri şi terenuri).
       
    Conducătorul instituţiei care predă,Conducătorul instituţiei care preia,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 2-------la protocolul de predare-preluare---------------------------------Situaţia privind veniturile realizate de personalul angajat al Spitalului .......... din sumele decontate în baza contractelor de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate
     
    - lei -
           
    FuncţiaNr. personalVenitul net realizat pe luna mai a.c.Venitul brut realizat pe luna mai a.c.
    Medici      
    Alt personal de specialitate cu studii superioare (biolog, biochimist, profesor CFM etc.)      
    Personal mediu sanitar      
    Statisticieni      
    Registrator      
    Personal auxiliar sanitar      
    Personal TESA      
    Muncitori      
    Pază, curier, secretar dactilograf      
    Personal din bucătării      
    Personal didactic UMF      
    Personal din afară cu gărzi plătite      
    Total000
    Total cheltuieli de personal (venit brut inclusiv cote)xx  
       
    Conducătorul instituţiei care predă,Conducătorul instituţiei care preia,
    ..................................................................................................
  NOTĂ:Nominalizarea posturilor şi a persoanelor este prevăzută în statul de funcţii.
   +  Anexa 3-------la protocolul de predare-preluare---------------------------------Situaţia privind cheltuielile de personal pentru personalul angajat în unele structuri ale Spitalului ........., care se suportă din bugetul Ministerului Sănătăţii din fonduri de la bugetul de stat şi venituri proprii
     
    - lei -
               
      Total număr de personalNumele şi prenumeleFuncţiaVenitul net realizat pe luna mai a.c.Venitul brut realizat pe luna mai a.c.
    Total cheltuieli de personal, inclusiv cote (I+cote aferente)xxx    
    Total general I+II0xx    
    din care:          
    I. Personal pentru care se încheie contract între DSP şi spitale0xx00
    a) Rezidenţi anul I-VII0xx00
    1.          
    2.          
    .          
    .          
    b) Cabinete de medicină sportivă0xx00
    1.          
    2.          
    .          
    c) Planning familial0xx00
    1.          
    2.          
    .          
    .          
    d) HIV/SIDA distrofici0xx00
    1.          
    2.          
    .          
    e) TBC-LSM0xx00
    1.          
    2.          
    .          
    f) Cercetare0xx00
    1.          
    2.          
    .          
    .          
    g) UPU şi CPU cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgenţă, aprobate în condiţiile legii0xx00
    1          
    2          
    .          
    II. Personal pentru care se încheie contract între institutul de medicină legală şi spitalul arondat0xx00
    Cabinete de medicină legală0xx00
    1.          
    2.          
    .          
    .          
       
    Conducătorul instituţiei care predă,Conducătorul instituţiei care preia,
    ........................................................................
   +  Anexa 4-------la protocolul de predare-preluare---------------------------------1. Situaţia privind prevederile bugetare rămase pentruperioada 1 iulie-31 decembrie 2010
     
    - mii lei -
                     
    Nr. crt.Prevedere bugetară anualădin care: semestrul IPlăţi efectuate 1 ianuarie-30 iunie 2010Prevederi bugetare rămase pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2010Total obligaţii de plată faţă de furnizori, înregistrate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2010din care:Explicaţii
    în termenul de scadenţăpeste termenul de scadenţă
    12345=2-46=7+8789
                     
                     
                     
                   
  NOTE:Situaţia se detaliază pe articole şi alineate în cadrul fiecărui titlu de cheltuieli.În coloana de explicaţii pentru cheltuieli materiale, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital se vor menţiona succint următoarele informaţii: natura cheltuielilor, numărul contractului, numărul facturii, data scadenţei etc.2. Situaţia contului de execuţie la data de 30 iunie 2010
     
    - mii lei -
                       
    Denumirea indicatorilorClasificaţia bugetarăCredite de angajamentCredite bugetareAngajamente      
    anuale aprobate la finele perioadei de raportaretrimestriale cumulatebugetarelegalePlăţi efectuateAngajamente legale de plătitCheltuieli efective
    AB1234567 (5-6)8
                     
  NOTĂ:Situaţia se prezintă pe titluri de cheltuieli şi pe total.3. Situaţia veniturilor încasate
     
    - lei -
                 
    Nr. crt.Prevederi bugetare anuale - venituridin care: semestrul IÎncasări realizate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2010Venituri rămase de încasat în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2010Sold venituri la 30 iunie 2010 conform extrasuluiSold venituri la 31 decembrie 2009 conform extrasului
               
  NOTĂ:Situaţia se prezintă defalcată pe următoarele categorii de venituri: din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii etc.
       
    Conducătorul instituţiei care predă,Conducătorul instituţiei care preia,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 5-------la protocolul de predare-preluare--------------------------------- Situaţia drepturilor şi obligaţiilor financiare1. Drepturi2. Obligaţii
       
    Conducătorul instituţiei care predă,Conducătorul instituţiei care preia,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ------------