LEGE nr. 178 din 4 noiembrie 1997pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducatorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 noiembrie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sunt autorizaţi sa angajeze, prin convenţie civilă, conform Legii nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, interpreţi şi traducatori pentru efectuarea traducerilor în şi din limbi străine. (2) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală utilizează interpreţi şi traducatori, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, după caz. (3) Birourile notarilor publici utilizează interpreţi şi traducatori în condiţiile stabilite de Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. (4) Avocaţii pot angaja şi utiliza interpreţi şi traducatori în scopul exercitării profesiei, potrivit legii.  +  Articolul 2Activitatea de interpret şi/sau traducător pentru instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, avocaţi şi pentru Ministerul Justiţiei se efectuează de persoane atestate în profesie şi autorizate de Ministerul Justiţiei.  +  Articolul 3Autorizarea ca interpret şi/sau traducător, care poate efectua traduceri pentru organele prevăzute la art. 1, se dobândeşte, la cerere, de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român; b) nu are antecedente penale şi se bucura de buna reputaţie profesională şi socială; c) poseda o diploma de licenţă sau echivalenta, din care rezultă specializarea în limba sau în limbile străine pentru care solicită autorizarea ori este atestat ca traducător de către Ministerul Culturii.  +  Articolul 4 (1) Cererea de autorizare ca interpret şi/sau traducător care urmează a fi folosit de organele prevăzute la art. 1 se adresează Ministerului Justiţiei, însoţită de actele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3. (2) Autorizarea se acordă prin ordin al ministrului justiţiei în cel mult 60 de zile de la solicitare. (3) Forma şi conţinutul autorizaţiei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Justiţiei întocmeşte listele cu interpreţii şi traducatorii autorizaţi, pe care le comunică tuturor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. De asemenea, listele se comunică Ministerului de Interne, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi Uniunii Naţionale a Avocaţilor din România, care le vor aduce la cunoştinţa, după caz, organelor de cercetare penală din subordine, birourilor notarilor publici şi barourilor de avocaţi. (2) Actualizarea listelor prevăzute la alin. (1) se va face periodic, în funcţie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calităţii de interpret sau de traducător autorizat.  +  Articolul 6 (1) Autorizarea ca interpret şi/sau traducător, dobandita în condiţiile prezentei legi, încetează în următoarele cazuri: a) la cerere; b) prin modificarea oricăreia dintre condiţiile prevăzute la art. 3; c) pentru incapacitate profesională, sesizată în scris de beneficiar; d) pentru refuzuri repetate şi nejustificate de a presta serviciile solicitate. (2) Încetarea autorizării ca interpret şi/sau traducător se verifica de către Ministerul Justiţiei şi se constata prin ordin al ministrului justiţiei, care se comunică persoanei în cauza.  +  Articolul 7 (1) Plata interpreţilor folosiţi de organele prevăzute la art. 1, pentru limbile minorităţilor naţionale şi pentru limbile străine de circulaţie internationala, se face la tariful de 30.000 lei/ora sau pentru fracţiuni de ora, onorariul stabilindu-se, după caz, prin ordonanţa sau încheierea de numire a interpretului, în conformitate cu prevederile Codului de procedura penală sau prin convenţie civilă, potrivit legii. (2) Plata interpreţilor prevăzuţi la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la casca, se face la tariful de 50.000 lei/ora ori pentru fracţiuni de ora, sau, după caz, prin convenţie civilă, potrivit legii.  +  Articolul 8Tarifele prevăzute la art. 7 se vor majoră cu 100% atunci când interpreţii vor fi solicitati în zilele de repaus săptămânal, în zilele de sarbatori legale sau în alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pentru prestaţiile efectuate între orele 22,00-6,00.  +  Articolul 9 (1) Plata traducatorilor folosiţi de organele prevăzute la art. 1 se face după cum urmează: a) pentru traducerile dintr-o limbă a minorităţilor naţionale, precum şi dintr-o limbă străină de circulaţie internationala, în limba română, plata se face la tariful de 22.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri; b) pentru traducerile din limba română într-una dintre limbile minorităţilor sau într-o limbă străină de circulaţie internationala, plata se face la tariful de 30.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri; c) pentru traducerile din sau într-o limbă orientala (japoneza, chineza şi altele asemenea) sau rar folosită, tariful prevăzut la lit. a) şi b) se majorează cu 50%; d) pentru traducerile efectuate în regim de urgenta (24-48 de ore), plata se face la tarifele prevăzute la lit. a), b) şi c), majorate cu 50% . (2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplică în mod corespunzător şi în cazul interpreţilor.  +  Articolul 10 (1) Interpreţii şi traducatorii care se deplaseaza în alta localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi de organele de cercetare penală, au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinta şi a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penală. (2) Interpreţii şi traducatorii care se deplaseaza în alta localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Ministerul Justiţiei, beneficiază de cheltuieli de transport, cazare şi diurna potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare.  +  Articolul 11Tarifele prevăzute în prezenta lege sunt brute şi impozabile în condiţiile legii.  +  Articolul 12Tarifele prevăzute la art. 7 şi 9 se vor indexa periodic, prin hotărâre a Guvernului, în acelaşi procent cu care se indexează salariile personalului din instituţiile publice.  +  Articolul 13Ministerul Justiţiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 14Până la obţinerea autorizării, potrivit prezentei legi, interpreţii şi traducatorii solicitati de instituţiile prevăzute la art. 1 pot desfăşura în continuare aceasta activitate, cu condiţia îndeplinirii prevederilor art. 3.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPU Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE  +  Anexa 1
       
    ROMÂNIA MINISTERUL JUSTIŢIEI  
     
     
    AUTORIZAŢIE Nr. ......
     
    În temeiul art. 4 din Legea nr. 178 din 4 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ...... din ......................., ministrul justiţiei, prin Ordinul nr. ........... din ........................., dispune că ...................... (numele şi prenumele), fiul (fiica) lui ............................ şi al (a) ......................, născut(ă) la data de ........................, este autorizat ca:
    - interpret
    - traducător
     
    (Se barează rubrica ce nu corespunde autorizării.)
    să efectueze traduceri pentru instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti, organele de cercetare penală, birourile notarilor publici, avocaţi, Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.
     
    Eliberat astăzi, ................  
      L.S. Ministru,
  -----------